DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 34     <-- 34 -->        PDF

drveće). Upotreba tog sjemena mnogo ovisi


o horizontalnom i vertikalnom rasprostranjenju
određene vrste drveća, točnije o
njenom varijetetu, a napose o florističkom
sastavu područja, iz kojeg sjeme potječe.
Izvršenje tog zadatka mnogo je lakše danas,
nego prije, jer nam nauka o biljnim
zajednicama daje razmjerno pouzdanu
osnovicu za taj rad. Drveće određene vrste
najbolje se razvija i najotpornije je u staništu,
na koje je ekološki vezano (kad se
usto primijene i druga savremena načela
uzgajanja šuma). Šumska zajednica — kao
odraz utjecaja ekoloških faktora, međusobnog
prilagođivanja drveća i historijskog
razvitka vegetacije — jedan je od
najboljih putokaza za rajonizaciju i izbor
sjemenarskih objekata te za raspodjelu
sjemena za određena staništa. Zato sistem
razdiobe NRH na sjemenarske okoliše bazira
na zasadima fitocenologije.
Nasljedna svojstva s obzirom na ekonomski
kvalitet drveća i s obzirom na njegovu
otpornost pojedinim lošim biotskim i
abiotskim faktorima staništa, utvrđuju se
na temelju komparativnih opažanja, istraživanja
i pokusa. Opažanja se vrše u toku
pregleda i napose kod utvrđivanja sjemenarskih
objekata. Istraživanja se sistematski
mogu obavljati u sjemenarskirn pokusnim
plantažama i u laboratoriju. Zato je
potrebno da postoji:


1. organ koji će se baviti organizacijom
i politikom sjemenarske službe u šumarstvu,
2. organ, koji će se baviti ispitivanjem
kvalitete sadnog materijala,
3. organizacija, koja će se baviti prometom
i kontrolom šumskog sjemena.
Ad 1) Prema sađanjim uvjetima taj organ
treba da bude Poljoprivredno šumarska
komora.


Ad 2) Za organ koji će se baviti cjelokupnom
istraživačkom sjemenarskom službom
u šumarstvu zadužen je Institut za
šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu.


Zadaci su slijedeći: Osnovna razdioba
područja NRH na sjemenarske jedinice,
proučiti i sastaviti Uputstva za uvjete, koji
su potrebni za izbor sjemenarskih baza, sastaviti
kriterije za izbor sjemenskih vrsta
drveća, ispitivati genetska svojstva drveća,
te izvršiti kartiranje sjemenskih baza u
republici.


Ad 3) Za izvršenje zadataka u prometu
i kontroli šumskim sjemenom treba osnovati:


Stanicu za kontrolu šumskog sjemena
sa zadatkom:


a) kontrola prometa i kvalitet sadnog
materijala; b) zdravstvena kontrola šumskog
sjemena; c) selekciona služba sadnog


materijala; d) organizacija i kontrola sabiranja
i proizvodnja sadnog materijala.


Institut za šumarska i lovna istraživanja
dovršava Uputstva za razdiobu područja
NRH na sjemenarske baze, Uputstva
za izbor sjemenskih sastojina i stabala
kao i Uputstva za selekciju sadnog materijala.


Na temelju iznešenog predlaže se:


Organizirati stanicu za kontrolu šumskog
sjemena, koja će moći odmah da preuzme
sve navedene zadatke i unaprijedi
ovu službu na terenu. Tome cilju, a uz postojeće
već uvjete odgovara Rijeka kao
početni stadij osnivanja ove službe.


Na Rijeci postoji stručno osoblje, prostorije
kao i rasadnik Frlanija u Matuljima,
veličine od 2 ha, koji je preuzeo Institut
za šumarska i lovna istraživanja
NRH od Jug. Akademije znanosti i umjetnosti
u Zagrebu.


Za normalno funkcioniranje sjemenarskog
zavoda potrebna su 2 inžinjera, administrativni
službenik, skladištar i potreban
broj radnika u rasadniku Frlanija.


Nakon svestrane diskusije po sjemenarskoj
službi donesen je zaključak, da je neophodno
potrebno odmah pristupiti organizaciji
te službe.


Odbor Sekcije zadužuje predsjednika
druga Savić Đuru da zaključke o organizaciji
sjemenarske službe prenese na
Upravni odbor Polj. šumarske komore.


2. Drug Novaković upoznaje odbor sekcije
sa zaključcima koji su doneseni na
sastanku Stručnog udruženja šumsko privrednih
organizacija dne 24. X. 1957. a
koji glase:
1) Konstatirano je da je šumarskoj
praksi potrebna jedna ustanova koja će se
pretežno baviti tehničkom kontrolom proizvodnje,
stručnom analizom, ekspertizom,
razradom projekata i planova i instruktažom.


Ovakova ustanova je potrebna praksi
radi toga što šumarstvo kao dio opće privrede
uslijed provedene decentralizacije
traži sposoban stručni kadar za samostalno
rješavanje problema u praksi. Danas je
naš kadar pretežno mlad i bez dovoljno
iskustva. Da takav kadar može udovoljiti
razvitku naše privrede, treba mu dati pomoć
u svladavanju praktičnog rješavanja
aktuelne složene problematike.


2) Obzirom na zahtjev prakse u toč. 1)
i postojeći kadar specijalista stručnjaka
današnjih u Institutu, obzirom na opremu,
smještaj, mogućnosti rada i način financiranja
nameće se potreba da se na današnji
Institut za šumarska i lovna istraživanja
primjeni član 2. stav 3. Zakona o organizaciji
naučnog rada s tim da se u duhu