DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ključci sa III. Kongresa. Predsjednik
Hodža istakao je naročito potrebu što skorijeg
donošenja Zakona o šumama.


Za veoma dobre uslove koje je Plenum
imao za rad, te za mogućnost da se članovi
upoznaju sa objektima na terenu,
treba zahvaliti organizatorima, a u prvom
redu načelniku za šumarstvo AKMO drugu
Zlati S e k u 1 i ć u.


Zaključci Plenuma bit će objavljeni
naknadno.


Neki podaci o šumarstvu i šumama
AKMO.
Historijski uslovi dali su ovdje šumskoj
privredi izrazito ekstenzivni karakter.
Stanje šumskog fonda i degradacija
šuma očituje se u užoj strukturi uzgojnih
tipova, dobnih i debljinskih razreda (pretežno
panjače i mlade šume), u velikim
površinama degradiranih šuma (šikare i
opustošene šume) u malom fondu po jedinici
površine i nedostatku komunikacije,
zgrada i opreme u šumarstvu.


Evo nekoliko podataka iz kojih se vidi
stanje šumarstva AKMO: Ukupna površina
10.690 km2. Od toga otpada na šume
i šumsko zemljište 497.179 ha ili 46% (NRS
29,1%, FNRJ 38,8%). Od ukupne šumske
površine šumom je obraslo 90% a neobraslo
10%. Na jednog stanovnika otpada
0,49 ha šume (NRS 0,29, FNRJ 0,47). Ekonomske
šume zauzimaju 367.502 ha (82%),
a degradirane 80,543 (18%). Privatnih šuma
ima 33% ostalo su šume opće narodne
imovine.


Neobraslu šumsku površinu čine:
pašnjaci i livade 14.338 ha (29,5%)
krš i goleti 34.460 ha (91 %)


Struktura ekonomskih šuma izgleda
ovako:
visoke jednodobne šume 33.159 ha ( 8%)
preborne šume 64.704 ha (18%)
niske šume 269.579 ha (73%)


Za ekonomske šume je karakteristično
da je u njima malo učešće vrijednijih četinjarskih
šuma (6%). Od lišćara ima hrasta
sa cerom (60%), bukve (30%) i ostalih
lišćara (10%). Prosječna drvna masa po
1 ha iznosi 58 na3. Ukupni prirast iznosi


838.000 m3; od toga lišćara 783.000 (93,4%)
a četinjara 55.000 (6,6%). 65% planirane
sječive mase godišnje realizira se u niskim
šumama, koje daju malovrijednu drvnu
masu. Potrošnja drva godišnje iznosi
880.000 m3, međutim slaba otvorenost i pristupačnost
šuma nameće potrebu sječe u
bližim i pristupačnijim šumama. Ta neravnomjernost
sječa još više pogoršava situaciju
u šumarstvu ove oblasti.
Od degradiranih šuma na šikare otpada


57.171 (70%) a na opustošene šume 23.392
(30%) ha.
U vezi sa ovim postavljaju se u šumarstvu
ove oblasti, slijedeći zadaci:


1. popravljanje stanja postojećih šuma.
2. intenziviranje gospodarenja šumama.
3. melioracija degradiranih šuma i njega
šuma u širim okvirima. 4. tehnička oprema
(izgradnja komunikacija i zgrada). 5. smanjenje
obima sječa i potrošnje drva. U budućnosti
se računa sa smanjenjem šumskih
površina radi potrebe poljoprivrede
(plantažni voćnjaci, vinogradi, ratarstvo i
đr.) i to uglavnom na račun niskih šuma
i šikara.
Poslije rata (1945.—1957.) pošumljeno je


5.362 ha, meliorirano 18.464 ha, a njega
je provedena na 2.500 ha. Efekat pošumljavanja
utvrđen je sa 40%. Bolji su rezultati
melioracije šuma. Likvidacija koza pokazala
se kao dragocjeni prilog obnovi
šuma. Radovi na uređivanju šuma su u
početku. Do 1957. god. uređajnim radovima
obuhvaćeno je 16.500 ha, što je još uvijek
malo obzirom na velike površine neuređenih
šuma.
Od 1945.—1957. god. posječeno je
3,855.000 m3 (godišnje prosječno 297.000).
Privatne sječe djelomično se evidentiraju,
pa je njihov iznos ocjenjen sa ukupno
4,675:000 m3. Na 1000 ha ima 1,9 km komunikacija.
U istom periodu izgrađeno je
120 km šumskih kamionskih puteva.


Velik problem predstavljaju nerašćišćeni
imovinski odnosi nerazgraničenje između
poljoprivrede i šumarstva, te organizaciona
pitanja i kadrovi.


Sada ova oblast ima 61 inženjera, 37
tehničara i 393 lugara što znači da na 1
inženjera otpada 15.000 ha šuma, na 1 tehničara
14.000, lugara 1.200 ha šuma.


M. A-ć
IZ SEKCIJE ZA ŠUMARSTVO
POL JOPRIVREDNO- ŠUMARSKE
KOMORE HRVATSKE


II. sjednica Sekcije za šumarstvo održana
je 16. IX. 1958. sa slijedećim dnevnim
redom:
1) Organizacija sjemenarske službe NRH,
2) Pitanje Instituta za šumarsko-lovna istraživanja
u vezi Zakona o organizaciji


naučnog rađa,
3) Kalkulacija šumske takse,
4)) Izvještaj o stanju školstva u NRH,
5) Razno.


1. Drug Novaković iznosi o organizaciji
sjemenarske službe između ostalog slijedeće:
Društvenim planom privrednog razvoja
NR Hrvatske za razdoblje od 1957.—
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 33     <-- 33 -->        PDF

1961. god. glava XI. (N. N. br. 1/58.) predviđa
se:


— pošumljavanje na površini od 38.000
ha; — melioracija šuma na površini oko
40.000 ha (u koju vrstu radova spada i popunjavanje
i unašanje vrednijih vrsta drveća);
— unošenje ćetinjara u bukove
šume na površini od 40.000 ha.
Za taj rad potrebno je osigurati kvalitetni
sadni materijal, t. j . sjeme i sadnice.
Prirodno naplođenje je najjeftinije, ali
je ograničeno na godine uroda.


Kod vještačkog pošumljavanja se zasadi
najviše 10.000 biljaka po 1 ha. Izbor i
njega najboljih predstavnika je vrlo ograničena.
To ograničenje nam nameće dužnost
da se posveti naročita briga oko izbora
kvalitetnog sadnog materijala.


Sjemenarska služba u šumarstvu nije
organizirana na suvremenim metodama,
nego je ostala više manje stihijska. Do god.
1950. postojala je u saveznim razmjerima
posebna uprava za sjemenarstvo, koja je u
glavnom vodila brigu oko izbora sjemenskih
sastojina i stabala, te upotrebi kvalitetnog
sjemena. Na temelju takovih uputa i
propisa na terenu, su se zadržali izvjesni
propisi i metode.


Većina zemalja u svijetu napustila su
takvo neracionalno gospodarenje i postepeno
uvele sve veći red u sjemenarsku
službu: osnovana su sjemenarska središta,
izlučene su sastojine, dijelovi sastojina i
pojedino drveće za proizvodnju sjemena i
klonova, pazi se na porijeklo i ispituje
kvalitet sjemena, izdaju se certifikati, vrši
se selekcija u prirodi i u sjemenarskim
plantažama, obavlja se umjetno seksualno
i aseksualno križanje određenih tipova drveća,
razmnažaju se i t. zv. čiste linije
drveća. Krajnje je vrijeme, da se i kod nas
potpunije primjenjuju utvrđena biološka
načela u cilju osnivanja šuma od zdravog
otpornog i kvalitetno što boljeg drveća. Čitav
problem sjemenarstva sadrži tri kompleksna
skupa:


1. organizacija sjemenarske službe; 2.
izbor i izlučivanje sjemenarskih baza; 3.
izbor prirodno i umjetno stvorenih biotipova,
koji po svojim svojestvima odgovaraju
za razmnožavanje bolje nego prosječni
ekotipovi.
Zakon o prometu sjemenske robe (SI.
list br. 27/1954.) propisuje promet i kontrolu
sjemena. Reorganizacijom državne
uprave od 1955. god. i novom ekonomskom
politikom usmjerena je sva naša društvena
i ekonomska politika na kvalitetno unapređenje
cjelokupnog zbivanja u socijalističkoj
izgradnji zemlje.


Donošenje Zakona o Društvenom planu
privrednog razvoja i po njemu određenih


zadataka, šumarstvo mora svoj rad provesti
sistematski kvalitetno kako bi izvršilo
postavljene zadatke.


Za izvršenje zadataka u pošumljavanju,
popunjavanju i unošenju vrijednih vrsta
drveća na naše šumske površine, potrebno
je solidno organizirati sjemenarsku službu.


Prvi, osnovni i glavni zadatak sjemenarske
službe jest, da traži, izabere, izluči,
opiše i kartira objekta za sabiranje
sjemena, koje će biološki i ekonomski odgovarati
za osnivanje što boljih sastojiM
na određenim staništima. Za izvršenje tog
zadatka treba ispuniti ova tri uvjeta:


1. sabiranje određene količine sjemena,
kojom će se namiriti potrebe rasadnika i
planiranog pošumljavanja,
2. razdioba sjemena odgovarajućeg porijekla
za upotrebu na odgovarajućim staništima,
3. sabiranje sjemena, kojeg nasljedna
svojstva omogućuju osnivanje bioloških
otpornijih sastojina i kvalitativno što boljih
stabala.
To znači, da sjemenarsku službu treba
tako organizirati i voditi, da se omogući
što lakša i efikasnija kontrola nad sabiranjem,
raspodjelom i upotrebom sjemena,
ili bar da se unaprijed spriječe grube griješke
kod umjetnog osnivanja sastojina.
Takva kontrola treba prije svega utjecati,
da se uvijek ima u vidu ne samo stanište
u kojemu treba uzgojiti nove sastojine,
nego i ono, u kojemu se sjeme sabire te
genetska svojstva drveća i kvalitet sjemena.
Izlučivanje sjemenarskih sastojina
mnogo će olakšati navedenu kontrolu.


Količina sjemena je utvrđena u zadaima
pošumljavanja i unošenja vrednijih
vrsta drveća. Prema perspektivnom planu
razvoja šumarstva do god. 1901. treba osigurati:


— za pošumljavanje lišćarima na
21.000 ha oko 8,500.000 kg sjemena.
— za popunjavanje (melioraciju) na
4.000 ha oko 1,600.000 kg sjemena,
— za unošenje četinjara u lišćarske
šume na 40.000 ha oko 400.000 kg sjemena
jele.
Potrebna količina sjemena mora se sabrati
u sjemenarskim sastojinama, a utvrđuje
se pouzdano na temelju dugogodišnjih
ispitivanja u terenu. Ona ovisi o vrstama
drveća, podvrstama i njihovim rasama, za
istu vrstu drveća ovisi o starosti, veličini
osvjetljene krošnje, periodicitetu i količini
uroda, veličini, težini i klijavosti sjemena.
Iskustva stečena u inozemstvu mogu poslužiti
samo za grubu orijentaciju, ali malo
za adekvatnu primjenu u našoj praksi.


Porijeklo sjemena utvrđuje se na temelju
opisa sjemenarske baze (staništa i


359
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 34     <-- 34 -->        PDF

drveće). Upotreba tog sjemena mnogo ovisi


o horizontalnom i vertikalnom rasprostranjenju
određene vrste drveća, točnije o
njenom varijetetu, a napose o florističkom
sastavu područja, iz kojeg sjeme potječe.
Izvršenje tog zadatka mnogo je lakše danas,
nego prije, jer nam nauka o biljnim
zajednicama daje razmjerno pouzdanu
osnovicu za taj rad. Drveće određene vrste
najbolje se razvija i najotpornije je u staništu,
na koje je ekološki vezano (kad se
usto primijene i druga savremena načela
uzgajanja šuma). Šumska zajednica — kao
odraz utjecaja ekoloških faktora, međusobnog
prilagođivanja drveća i historijskog
razvitka vegetacije — jedan je od
najboljih putokaza za rajonizaciju i izbor
sjemenarskih objekata te za raspodjelu
sjemena za određena staništa. Zato sistem
razdiobe NRH na sjemenarske okoliše bazira
na zasadima fitocenologije.
Nasljedna svojstva s obzirom na ekonomski
kvalitet drveća i s obzirom na njegovu
otpornost pojedinim lošim biotskim i
abiotskim faktorima staništa, utvrđuju se
na temelju komparativnih opažanja, istraživanja
i pokusa. Opažanja se vrše u toku
pregleda i napose kod utvrđivanja sjemenarskih
objekata. Istraživanja se sistematski
mogu obavljati u sjemenarskirn pokusnim
plantažama i u laboratoriju. Zato je
potrebno da postoji:


1. organ koji će se baviti organizacijom
i politikom sjemenarske službe u šumarstvu,
2. organ, koji će se baviti ispitivanjem
kvalitete sadnog materijala,
3. organizacija, koja će se baviti prometom
i kontrolom šumskog sjemena.
Ad 1) Prema sađanjim uvjetima taj organ
treba da bude Poljoprivredno šumarska
komora.


Ad 2) Za organ koji će se baviti cjelokupnom
istraživačkom sjemenarskom službom
u šumarstvu zadužen je Institut za
šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu.


Zadaci su slijedeći: Osnovna razdioba
područja NRH na sjemenarske jedinice,
proučiti i sastaviti Uputstva za uvjete, koji
su potrebni za izbor sjemenarskih baza, sastaviti
kriterije za izbor sjemenskih vrsta
drveća, ispitivati genetska svojstva drveća,
te izvršiti kartiranje sjemenskih baza u
republici.


Ad 3) Za izvršenje zadataka u prometu
i kontroli šumskim sjemenom treba osnovati:


Stanicu za kontrolu šumskog sjemena
sa zadatkom:


a) kontrola prometa i kvalitet sadnog
materijala; b) zdravstvena kontrola šumskog
sjemena; c) selekciona služba sadnog


materijala; d) organizacija i kontrola sabiranja
i proizvodnja sadnog materijala.


Institut za šumarska i lovna istraživanja
dovršava Uputstva za razdiobu područja
NRH na sjemenarske baze, Uputstva
za izbor sjemenskih sastojina i stabala
kao i Uputstva za selekciju sadnog materijala.


Na temelju iznešenog predlaže se:


Organizirati stanicu za kontrolu šumskog
sjemena, koja će moći odmah da preuzme
sve navedene zadatke i unaprijedi
ovu službu na terenu. Tome cilju, a uz postojeće
već uvjete odgovara Rijeka kao
početni stadij osnivanja ove službe.


Na Rijeci postoji stručno osoblje, prostorije
kao i rasadnik Frlanija u Matuljima,
veličine od 2 ha, koji je preuzeo Institut
za šumarska i lovna istraživanja
NRH od Jug. Akademije znanosti i umjetnosti
u Zagrebu.


Za normalno funkcioniranje sjemenarskog
zavoda potrebna su 2 inžinjera, administrativni
službenik, skladištar i potreban
broj radnika u rasadniku Frlanija.


Nakon svestrane diskusije po sjemenarskoj
službi donesen je zaključak, da je neophodno
potrebno odmah pristupiti organizaciji
te službe.


Odbor Sekcije zadužuje predsjednika
druga Savić Đuru da zaključke o organizaciji
sjemenarske službe prenese na
Upravni odbor Polj. šumarske komore.


2. Drug Novaković upoznaje odbor sekcije
sa zaključcima koji su doneseni na
sastanku Stručnog udruženja šumsko privrednih
organizacija dne 24. X. 1957. a
koji glase:
1) Konstatirano je da je šumarskoj
praksi potrebna jedna ustanova koja će se
pretežno baviti tehničkom kontrolom proizvodnje,
stručnom analizom, ekspertizom,
razradom projekata i planova i instruktažom.


Ovakova ustanova je potrebna praksi
radi toga što šumarstvo kao dio opće privrede
uslijed provedene decentralizacije
traži sposoban stručni kadar za samostalno
rješavanje problema u praksi. Danas je
naš kadar pretežno mlad i bez dovoljno
iskustva. Da takav kadar može udovoljiti
razvitku naše privrede, treba mu dati pomoć
u svladavanju praktičnog rješavanja
aktuelne složene problematike.


2) Obzirom na zahtjev prakse u toč. 1)
i postojeći kadar specijalista stručnjaka
današnjih u Institutu, obzirom na opremu,
smještaj, mogućnosti rada i način financiranja
nameće se potreba da se na današnji
Institut za šumarska i lovna istraživanja
primjeni član 2. stav 3. Zakona o organizaciji
naučnog rada s tim da se u duhu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 35     <-- 35 -->        PDF

čl. 102. istog Zakona izvrši promjena statuta
sadašnjeg Instituta za šumarska i
lovna istraživanja u ustanovu šumske privrede.


Na taj način ustanova za šumarska i
lovna istraživanja dobit će sadržaj rada
neposredno od šumsko privredne operative,
koja će mu osigurati odgovarajuća
financijska sredstva za taj rad.


U svrhu što neposrednijeg rješavanja
posebnih aktuelnih problema, ustanova za
šumarska i lovna istraživanja može na terenu
gdje se pojavi takav posebni problem,
osnivati specijalizirane stanice.


3) Formiranjem ove ustanove nije riješeno
tko će se baviti proučavanjem, istraživanjem
i rješavanjem problema šumarske
struke putem naučnih metoda i postupaka,
pa se preporuča, da se u tu svrhu
formira naučna ustanova u smislu čl. 2.
stava 1. Zakona o organizaciji naučnog
rada.


Ovakovu naučnu ustanovu trebalo bi
osnovati u sklopu Šumarskog fakulteta.
S tim u vezi potrebno je izvršiti reorganizaciju
sadanjeg Zavoda za šumske po-,
kuse na Šumarskom fakultetu, tako da isti
preraste u gore pomenutu ustanovu po čl.


2. stav 1. Zakona o organizaciji naučnog
rada. Iznašajući gornje novom odboru Sekcije
za šumarstvo Polj. šumarske komore
NRH, a u vezi postojećeg Zakona o organizaciji
naučnog rada, razvila se diskusija
i došlo se je do slijedećih zaključaka:
Institut za šumarska i lovna istraživanja
Hrvatske ulazi u sklop zakona o organizaciji
naučnog rada t. j . njegov je rad
istraživačkog karaktera. Nadalje razmatrajući
dosadašnji rad Instituta, došlo se
je do zaključka, da bi Institut imao uz zadatak
instruktaže i ekspertize pretežno
naučno istraživački karakter.


Prema gore navedenoj funkciji Insti


tuta, a u okviru postojećeg Zakona o or


ganizaciji naučnog rada, postoje dvije mo


gućnosti osnivanja i financiranja Instituta.


Prva je da takovu ustanovu


osnuje Poljoprivredno šumar


ski fakultet, a druga da takovu


ustanovu osnuj e Republička ko


mora.


Institut osnovan pri Polj. šumar, fakultetu
u Zagrebu ima prednost što su nastavnici
na fakultetu silom zakona povezani
u radu Instituta, gdje preuzimaju i
vode pojedine teme. Taj način osigurava
povezanost nauke i prakse putem obrade
aktuelnih tema kao i primjenama naučnih
dostignuća u život. Financiranje je osigurano
budžetom. U tom slučaju bilo bi potrebno
da se kod Instituta osnuje posebni
odjel, koji bi se bavio direktnom sarad


njom sa praksom putem raznih aktuelnih
ekspertiza, referata, predavanja, demonstracija
i slično. Taj način rada osigurao
ha brzu primjenu naučnih tekovina u
praksi, garantirao kvalitet naučnih radnika
u Institutu kao i razradu problema
prakse na Fakultetu.


Institut osnovan pri Polj. šumarskoj
komori bolje osigurava povezanost rada
Instituta sa potrebama operative. Institut
kao organ Komore, koja je predstavnik
proizvođača bolje će moći da udovolji prioritetnim
i aktuelnim potrebama operative.
Na ovaj su način stvarno osigurana
potrebna financijska sredstva za nesmetani
rad Instituta, čiji bi rad morao biti kontinuiran,
radi samog karaktera šumske
proizvodnje. Pri ovakovoj organizaciji
omogućen je izbor aktuelnih tema neophodnih
našoj šumskoj privredi. Institutu,
kao organu Komore, omogućeno je time
osnivanje pokusnih ploha i ostalih ispitivanja
neophodnih za unapređenje šumske
privrede. Na taj način omogućeno je sudjelovanje
Fakulteta pri obradi konkretnih
problema time, što bi profesori putem suradnje
u Institutu bili u tijesnoj vezi sa
operativom, a ujedno bi objekti Instituta
služili u nastavne svrhe što neposredno
doprinosi boljem stručnom usavršavanju
mladih stručnih kadrova.


Odbor Sekcije donosi zaključak, da je
potrebno za alternativu da Institut bude
pri Polj. šumarskoj komori anketirati sve
članice, kako bi dobili njihovo mišljenje
po tom pitanju. Ujedno se donaša zaključak,
da treba predložiti Upravnom odboru
Polj. šumarske komore gornji problem na
konačno rješenje.


3. Za obradu i prijedlog o donošenju
načina obračunavanja šumske takse, predlaže
se slijedeća komisija:
Butković ing. Mato, Benić dr. Robo,
Miočinović Pero, Knezović ing. Jure, Lulić
ing. Stjepan, Sabadi Rudi, Vuković ing.
Tomo, Potočić dr. Zvonko., Lončar Vlado i
Novaković ing. Mlade.


Ista komisija ima zadatak da donese
prijedlog o novoj šumskoj taksi, te u vezi
s time, da predloži i potrebne nadopune i
izmjene u cjeniku šumskih proizvoda.


4. Drug Savić izvješćuje odbor, da je
prijedlog o posebnom odjeljenju pri Srednjoj
šumarskoj školi sa skraćenim programom
i Pravilnikom predložen Sekretarijatu
za prosvjetu i kulturu, te da je isti
sa svojim prijedlogom predložio na sa-
glasnost Saveznom Sekretarijatu za prosvjetu
i kulturu FNRJ.
U isto vrijeme predložen je i plan financiranja
tog odjeljenja pri Srednjoj šumarskoj
školi.