DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ključci sa III. Kongresa. Predsjednik
Hodža istakao je naročito potrebu što skorijeg
donošenja Zakona o šumama.


Za veoma dobre uslove koje je Plenum
imao za rad, te za mogućnost da se članovi
upoznaju sa objektima na terenu,
treba zahvaliti organizatorima, a u prvom
redu načelniku za šumarstvo AKMO drugu
Zlati S e k u 1 i ć u.


Zaključci Plenuma bit će objavljeni
naknadno.


Neki podaci o šumarstvu i šumama
AKMO.
Historijski uslovi dali su ovdje šumskoj
privredi izrazito ekstenzivni karakter.
Stanje šumskog fonda i degradacija
šuma očituje se u užoj strukturi uzgojnih
tipova, dobnih i debljinskih razreda (pretežno
panjače i mlade šume), u velikim
površinama degradiranih šuma (šikare i
opustošene šume) u malom fondu po jedinici
površine i nedostatku komunikacije,
zgrada i opreme u šumarstvu.


Evo nekoliko podataka iz kojih se vidi
stanje šumarstva AKMO: Ukupna površina
10.690 km2. Od toga otpada na šume
i šumsko zemljište 497.179 ha ili 46% (NRS
29,1%, FNRJ 38,8%). Od ukupne šumske
površine šumom je obraslo 90% a neobraslo
10%. Na jednog stanovnika otpada
0,49 ha šume (NRS 0,29, FNRJ 0,47). Ekonomske
šume zauzimaju 367.502 ha (82%),
a degradirane 80,543 (18%). Privatnih šuma
ima 33% ostalo su šume opće narodne
imovine.


Neobraslu šumsku površinu čine:
pašnjaci i livade 14.338 ha (29,5%)
krš i goleti 34.460 ha (91 %)


Struktura ekonomskih šuma izgleda
ovako:
visoke jednodobne šume 33.159 ha ( 8%)
preborne šume 64.704 ha (18%)
niske šume 269.579 ha (73%)


Za ekonomske šume je karakteristično
da je u njima malo učešće vrijednijih četinjarskih
šuma (6%). Od lišćara ima hrasta
sa cerom (60%), bukve (30%) i ostalih
lišćara (10%). Prosječna drvna masa po
1 ha iznosi 58 na3. Ukupni prirast iznosi


838.000 m3; od toga lišćara 783.000 (93,4%)
a četinjara 55.000 (6,6%). 65% planirane
sječive mase godišnje realizira se u niskim
šumama, koje daju malovrijednu drvnu
masu. Potrošnja drva godišnje iznosi
880.000 m3, međutim slaba otvorenost i pristupačnost
šuma nameće potrebu sječe u
bližim i pristupačnijim šumama. Ta neravnomjernost
sječa još više pogoršava situaciju
u šumarstvu ove oblasti.
Od degradiranih šuma na šikare otpada


57.171 (70%) a na opustošene šume 23.392
(30%) ha.
U vezi sa ovim postavljaju se u šumarstvu
ove oblasti, slijedeći zadaci:


1. popravljanje stanja postojećih šuma.
2. intenziviranje gospodarenja šumama.
3. melioracija degradiranih šuma i njega
šuma u širim okvirima. 4. tehnička oprema
(izgradnja komunikacija i zgrada). 5. smanjenje
obima sječa i potrošnje drva. U budućnosti
se računa sa smanjenjem šumskih
površina radi potrebe poljoprivrede
(plantažni voćnjaci, vinogradi, ratarstvo i
đr.) i to uglavnom na račun niskih šuma
i šikara.
Poslije rata (1945.—1957.) pošumljeno je


5.362 ha, meliorirano 18.464 ha, a njega
je provedena na 2.500 ha. Efekat pošumljavanja
utvrđen je sa 40%. Bolji su rezultati
melioracije šuma. Likvidacija koza pokazala
se kao dragocjeni prilog obnovi
šuma. Radovi na uređivanju šuma su u
početku. Do 1957. god. uređajnim radovima
obuhvaćeno je 16.500 ha, što je još uvijek
malo obzirom na velike površine neuređenih
šuma.
Od 1945.—1957. god. posječeno je
3,855.000 m3 (godišnje prosječno 297.000).
Privatne sječe djelomično se evidentiraju,
pa je njihov iznos ocjenjen sa ukupno
4,675:000 m3. Na 1000 ha ima 1,9 km komunikacija.
U istom periodu izgrađeno je
120 km šumskih kamionskih puteva.


Velik problem predstavljaju nerašćišćeni
imovinski odnosi nerazgraničenje između
poljoprivrede i šumarstva, te organizaciona
pitanja i kadrovi.


Sada ova oblast ima 61 inženjera, 37
tehničara i 393 lugara što znači da na 1
inženjera otpada 15.000 ha šuma, na 1 tehničara
14.000, lugara 1.200 ha šuma.


M. A-ć
IZ SEKCIJE ZA ŠUMARSTVO
POL JOPRIVREDNO- ŠUMARSKE
KOMORE HRVATSKE


II. sjednica Sekcije za šumarstvo održana
je 16. IX. 1958. sa slijedećim dnevnim
redom:
1) Organizacija sjemenarske službe NRH,
2) Pitanje Instituta za šumarsko-lovna istraživanja
u vezi Zakona o organizaciji


naučnog rađa,
3) Kalkulacija šumske takse,
4)) Izvještaj o stanju školstva u NRH,
5) Razno.


1. Drug Novaković iznosi o organizaciji
sjemenarske službe između ostalog slijedeće:
Društvenim planom privrednog razvoja
NR Hrvatske za razdoblje od 1957.—