DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Treba se usko povezati sa organima
narodne vlasti, SSRNJ-a i drugim političkim
i društvenim organizacijama, i od njih
tražiti pomoć za sprovođenje naših akcija.


Republička društva i Savez ITSDJ trebaju
također da se angažiraju u gornjem
smislu.


U narednom periodu pred Savezom su
slijedeći zadaci:


1. Donošenje Saveznog zakona o šumama.
Savez mora i dalje uporno da insistira
na donošenje ovog Zakona, jer on
uslovljava rešenje mnogih problema, a u
prvom redu probleme organizacije.
2. Pitanje investicija u drvnoj industriji.
Sadašnji postupak oko revizije i odobravanja
investicionih programa i idejnih
projekata u drvnoj industriji je takav da
se ne može reći da je dovoljno osigurana
društvena kontrola. Potrebno je da se riješi
pitanje organa koji će biti u stanju da
u okviru proporcije Društvenog plana vodi
jugoslovensku politiku investiranja u drvnoj
industriji, kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje sredstava za izradu programa
i podizanje pogona koji nemaju
opravdanje sa gledišta opće´jugoslovenske
ekonomske politike.
Savez treba da insistira kod organa
državne uprave i banaka da bude konsultiran
pri izboru članova komisija za reviziju,
izvjestioca i dr.


3. Razrada zaključaka sa savjetovanja
o ekonomsko-financijskim problemima šumarstva
i drvne industrije. Do sada nije
ništa urađeno iako je na pomenutom savjetovanju
donijeta odluka da se odmah
otpočne sa razradom i studiranjem pojedinih
pitanja. Potrebno je ponovo razmotriti
donijete zaključke s obzirom na novu situaciju
u pogledu finansiranja u privredi.
U vezi sa ovim treba obrazovati grupe koje
će izučavati pojedina pitanja koja su istaknuta
na Savjetovanju, a danas aktuelna
u našoj privredi, i eventualno ići i na šire
konsultacije. Zato je potrebno pri Savezu
obrazovati Komisiju za ekonomsko-financijska
pitanja.
4. Savjetovanja po pojedinim pitanjima.
Potrebno je organizirati slijedeća savjetovanja:
a) Savjetovanje o zaštiti šuma. Na ovom
savjetovanju zaštitu šuma treba tretirati
kao ekonomski i organizacioni problem, a
ne upuštati se u probleme biologije i samu
tehniku borbe protiv pojedinih štetočina
i si.


b) Savjetovanje o postdiplomskim studijama.
Ovo je pitanje danas veoma aktuelno
i više se ne može odlagati. Potrebno
je da se u saradnji sa Interfakultetskom
konferencijom, komorama, udruženjima i


republičkim društvima otpočne sa pripremama
Savjetovanja. Stav prema postdiplomskim
studijama određen je na Kongresu
i potrebno je da se Savez bori za
njegovo realizovanje.


c) O planiranju kadrova u šumarstvu i
drvnoj industriji. Pitanje planiranja kadrova
u šumarstvu i drvnoj industriji postavlja
se kao neophodno potrebno. S obzirom
na stvarne potrebe i broj studenata
na našim fakultetima već sada postoje
znaci zasićenosti sa kadrovima, kao i znaci
njihovog neracionalnog korišćenja.


Diskusija će pokazati da li su problemi
pravilno izabrani i da li je sve ovo moguće
uraditi u periodu od jedne godine.


Nakon toga podnio je drug dr. Oreščanin
blagajnički izvještaj.


U diskusiji koja se razvila poslije izvještaja,
drug Rajica Đekić je -izjavio da
je predmet razgovora kod druga Komara
bio pored ostalog i sugestija da se u Sekretarijatu
poljoprivrede i šumarstva
osnuje sektor za šumarstvo. Isto to u Saveznoj
poljoprivrednoj komori. Što se tiče
zakona o šumama ova stvar se smatra prioritetnom,
pa će ove ili najzad iduće godine
ovaj Zakon biti donesen. U diskusiji
je također pretreseno pitanje jubilarne
edicije i određeno da urednici te edicije
budu dr. Simeunović i ing. Ivkov.


Sto se tiče izvršenja zaključaka III.
Kongresa, Savez će se angažirati kod Saveznog
Izvršnog Vijeća i Komore kao inicijator
za njihovo ostvarenje.


Savjetovanje o zaštiti šuma trebalo bi
se održati u februaru 1959. god. Izabrani
su drugovi koji će izvršiti pripreme. U
diskusiji je razmotreno i pitanje kadrova
(stručni ispiti, postdiplomski studij, planiranje
kadrova, stepenovanje i dr.), te pitanje
naučno-istraživačkog rada u šumarstvu.


članovi Plenuma posjetili su šumu Lipovicu,
nekih 14 km od mjesta Lipljana,
gdje se sada obavlja čišćenje mladih sastojina
na površini od 1000 ha. U ovoj šumi
Zavod za šumarska istraživanja u Peći ima
svoje pokusne plohe u cilju istraživanja
prista.


Na svom daljem putu kroz AKMO učesnici
Plenuma posjetili su i poznate historijske
spomenike u Gračanici, Dečanima i
Peći.


Učesnike je primio prvoga dana rada u
Prištini i predsjednik izvršnog vijeća
AKMO drug Fadil Hodža. Diskusija
sa njim bila je veoma plodna, pa su učesnici
Plenuma u nevezanom razgovoru iznijeli
svoje poglede o perspektivama razvoja
šumarstva u ovoj oblasti. Tom prilikom
predsjedniku Hodži predani su za