DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 30     <-- 30 -->        PDF

da vrši Šumarski klub (bez suglasnosti


U. o.);
— uz član 11. pravila: uvesti delegatski sistem
i to po kvoti a) na 10 članova 1
delegat, b) prepušta se plenumu, c) prepušta
se Upravnom odboru;
— uz 61, 31.: da se iznese pred Plenum da
li da urednici listova ulaze u sastav
Upravnog odbora;
— uz djelokrug Nadzornog odbora treba
dodati da taj odbor može podnijeti izvještaj
Plenumu i staviti prijedlog da
se sazove izvanredna skupština (uz čl.
,35.).


4. Tajnik upoznava sa dopisom Šumarskog
društva NR Srbije kojim to društvo
poziva da se prošle godine otkazana ekskurzija
održi u septembru ili oktobru ove
godine. Zaključuje se da se organizira ekskurzija
u drugoj polovici oktobra u trajanju
10—12 dana sa 30 ljudi. Upravni odbor
delegirat će jednog odbornika kao vođu
puta.
5. — Tajnik upoznava sa dopisom Šumarskog
kluba Zagreb, kojim ovaj klub
moli, >da mu se alikvotni dio članarine za
članove toga kluba počam od 1954. godine
preda. Molba se ne usvaja s motivacijom,
da je članarina prošlih godina ušla u završne
račune.
— Potpredsjednik Šerbetić iznosi pitanje
ovlaštenja inženjera šumarstva za građevinske
projekte (autorizacija). Zaključuje
se da drug Šerbetić sastavi dopis,
koji će se uputiti Savezu kao poticaj za
rješenje toga pitanja.
— Razmatra se žalba ing. Maj era iz
Karlovca, koju je dao Društvu na znanje.
Nakon diskusije_ o tom slučaju zaključuje
se da se preko Š. K. Karlovac pozove ing.
Maj er da izvjesti o sadašnjem stanju
stvari, jer je žalba došla početkom augusta
t. j . u vreme godišnjih odmora.
Ing. Hajdin


PLENUM SAVEZA DRUŠTAVA
INZINJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE


Plenum je održan 12.—14. X. 1958. u
Prištini. Dnevni red bio je:


1) Izvještaj o radu Predsjedništva za
period između III. Kongresa i XIV. plenuma.


2) Sprovođenje zaključaka III. kongresa.
3) Razno.


Izvještaj po toč. 1. podnio je sekretar
Predsjedništva dr. L j. P e t r o v i ć. Rad
Predsjedništva odnosio se u prvom redu
na sređivanju zaključaka i sprovođenja


356


preporuka Kongresa. Posebna komisija radila
je na redigovanju zaključaka, koji su
dostavljeni svim republičkim društvima,
Sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo,
Sekretarijatu za industriju, Savezu
poljoprivredno šumarskih komora, Saveznoj
industrijskoj komori, Saveznoj vanjskotrgovinskoj
komori, Saveznom zavodu
za privredno planiranje, Savezu inženjera
i tehničara Jugoslavije, Socijalističkom savezu
radnog naroda, republičkim sekretarijatima
za šumarstvo i dr.


Na sjednici Predsjedništva od 20. juna


o. g. zaključci su prihvaćeni i odlučeno je
da jedna delegacija posjeti drugove Mijalka
Todorovica, Slavka Komara, Sergija
Krajgera i Ivana Bukovica, te da im preda
zaključke i upozna ih sa najhitnijim problemima
šumarstva i drvne industrije. Do
sada je ta delegacija posjetila Slavka Komara.
Na sjednici Plenuma prihvaćen je i izvještaj
priređivačkog odbora III. Kongresa.
Na kongresu je bilo prisutno 880 inženjera
i tehničara (B i H 94, Crna Gora 32, Hrvatska
225, Srbija 291, Makedonija 78, Slovenija
160).


Sav Kongresni materijal je pripremljen
za štampu i očekuje se da će biti odštampan
polovinom novembra.


Jubilarna knjiga. Rukopis je predan u
štampu i veći dio je već odštampan. Očekuje
se da bi u decembru ova knjiga mogla
izići iz štampe.


Savjetovanje o kršu je održano, e. diskusija
i zaključci ovoga Savjetovanja su predani
u štampu.


Izvještaj je dalje obuhvatio još neka
pitanja kao pitanje predstavnika na konferenciji
FAO po pitanju mehanizacije radova
u šumarstvu (određeni su Lj. Petrović
i D. Oreščanin), te pitanje izmjene sadašnjeg
statuta Saveza ITJ.


Savjetovanje o Zaštiti šuma. Predsjedništvo
je odredilo dr. Milana Androića da
otpočne sa pripremama za ovo savjetovanje.


Savjetovanje o postdiplomskom studiju.
Predsjednik Saveza drug Rajica Đekić pokrenuti
će ovo pitanje na Interfakultetskoj
konferenciji, koja se održava 27. X. 58. u
Sarajevu.


2. Sprovođenje zaključaka III. Kongresa.
U referatu, koji je po tom pitanju
podnio sekretar drug Lj. Petrović izneseni
su najosnovniji zadaci u pogledu realizacije
slijedećih zaključaka:
Uključivanje inženjera i tehničara u rad
sreskih organizacija. Ukoliko ove ne postoje
treba nastojati da se osnuju, a u njih
obuhvatiti inženjere i tehničare koji su joS
van organizacije.
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Treba se usko povezati sa organima
narodne vlasti, SSRNJ-a i drugim političkim
i društvenim organizacijama, i od njih
tražiti pomoć za sprovođenje naših akcija.


Republička društva i Savez ITSDJ trebaju
također da se angažiraju u gornjem
smislu.


U narednom periodu pred Savezom su
slijedeći zadaci:


1. Donošenje Saveznog zakona o šumama.
Savez mora i dalje uporno da insistira
na donošenje ovog Zakona, jer on
uslovljava rešenje mnogih problema, a u
prvom redu probleme organizacije.
2. Pitanje investicija u drvnoj industriji.
Sadašnji postupak oko revizije i odobravanja
investicionih programa i idejnih
projekata u drvnoj industriji je takav da
se ne može reći da je dovoljno osigurana
društvena kontrola. Potrebno je da se riješi
pitanje organa koji će biti u stanju da
u okviru proporcije Društvenog plana vodi
jugoslovensku politiku investiranja u drvnoj
industriji, kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje sredstava za izradu programa
i podizanje pogona koji nemaju
opravdanje sa gledišta opće´jugoslovenske
ekonomske politike.
Savez treba da insistira kod organa
državne uprave i banaka da bude konsultiran
pri izboru članova komisija za reviziju,
izvjestioca i dr.


3. Razrada zaključaka sa savjetovanja
o ekonomsko-financijskim problemima šumarstva
i drvne industrije. Do sada nije
ništa urađeno iako je na pomenutom savjetovanju
donijeta odluka da se odmah
otpočne sa razradom i studiranjem pojedinih
pitanja. Potrebno je ponovo razmotriti
donijete zaključke s obzirom na novu situaciju
u pogledu finansiranja u privredi.
U vezi sa ovim treba obrazovati grupe koje
će izučavati pojedina pitanja koja su istaknuta
na Savjetovanju, a danas aktuelna
u našoj privredi, i eventualno ići i na šire
konsultacije. Zato je potrebno pri Savezu
obrazovati Komisiju za ekonomsko-financijska
pitanja.
4. Savjetovanja po pojedinim pitanjima.
Potrebno je organizirati slijedeća savjetovanja:
a) Savjetovanje o zaštiti šuma. Na ovom
savjetovanju zaštitu šuma treba tretirati
kao ekonomski i organizacioni problem, a
ne upuštati se u probleme biologije i samu
tehniku borbe protiv pojedinih štetočina
i si.


b) Savjetovanje o postdiplomskim studijama.
Ovo je pitanje danas veoma aktuelno
i više se ne može odlagati. Potrebno
je da se u saradnji sa Interfakultetskom
konferencijom, komorama, udruženjima i


republičkim društvima otpočne sa pripremama
Savjetovanja. Stav prema postdiplomskim
studijama određen je na Kongresu
i potrebno je da se Savez bori za
njegovo realizovanje.


c) O planiranju kadrova u šumarstvu i
drvnoj industriji. Pitanje planiranja kadrova
u šumarstvu i drvnoj industriji postavlja
se kao neophodno potrebno. S obzirom
na stvarne potrebe i broj studenata
na našim fakultetima već sada postoje
znaci zasićenosti sa kadrovima, kao i znaci
njihovog neracionalnog korišćenja.


Diskusija će pokazati da li su problemi
pravilno izabrani i da li je sve ovo moguće
uraditi u periodu od jedne godine.


Nakon toga podnio je drug dr. Oreščanin
blagajnički izvještaj.


U diskusiji koja se razvila poslije izvještaja,
drug Rajica Đekić je -izjavio da
je predmet razgovora kod druga Komara
bio pored ostalog i sugestija da se u Sekretarijatu
poljoprivrede i šumarstva
osnuje sektor za šumarstvo. Isto to u Saveznoj
poljoprivrednoj komori. Što se tiče
zakona o šumama ova stvar se smatra prioritetnom,
pa će ove ili najzad iduće godine
ovaj Zakon biti donesen. U diskusiji
je također pretreseno pitanje jubilarne
edicije i određeno da urednici te edicije
budu dr. Simeunović i ing. Ivkov.


Sto se tiče izvršenja zaključaka III.
Kongresa, Savez će se angažirati kod Saveznog
Izvršnog Vijeća i Komore kao inicijator
za njihovo ostvarenje.


Savjetovanje o zaštiti šuma trebalo bi
se održati u februaru 1959. god. Izabrani
su drugovi koji će izvršiti pripreme. U
diskusiji je razmotreno i pitanje kadrova
(stručni ispiti, postdiplomski studij, planiranje
kadrova, stepenovanje i dr.), te pitanje
naučno-istraživačkog rada u šumarstvu.


članovi Plenuma posjetili su šumu Lipovicu,
nekih 14 km od mjesta Lipljana,
gdje se sada obavlja čišćenje mladih sastojina
na površini od 1000 ha. U ovoj šumi
Zavod za šumarska istraživanja u Peći ima
svoje pokusne plohe u cilju istraživanja
prista.


Na svom daljem putu kroz AKMO učesnici
Plenuma posjetili su i poznate historijske
spomenike u Gračanici, Dečanima i
Peći.


Učesnike je primio prvoga dana rada u
Prištini i predsjednik izvršnog vijeća
AKMO drug Fadil Hodža. Diskusija
sa njim bila je veoma plodna, pa su učesnici
Plenuma u nevezanom razgovoru iznijeli
svoje poglede o perspektivama razvoja
šumarstva u ovoj oblasti. Tom prilikom
predsjedniku Hodži predani su za