DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 29     <-- 29 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


4 SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA NRH,
održane 15. IX. 1958.


Od Upravnog odbora prisutni: Serbetić,
Cvitovac, Androić, Štetić, Matota, Birt,
Haj din i Butković; od Nadzornog odbora
Lulić, Šepić i Horvat A.


Sjednici prisustvuje Branko Karanović,
sekretar Komisije za selo Glavnog odbora
SSRN NRH.


Dnevni red:


1.
Upoznavanje odbornika sa tekućim radom
i problemima,
2.
Mjere za provođenje zaključaka prošle
godišnje skupštine Društva,
3.
Saglasnost o temama za sastav izmjene
društvenih Pravila,
4.
Organizacija ekskurzije po pozivu u NR
Srbiju,
5.
Razno.
1. Tajnik izvještava odbornike o tekućem
radu organa uprave za vrijeme od
posljednje sjednice.
Izvještava, da u proteklom periodu nije
bilo ništa značajno, a rad se odvijao oko
isporuka tiskanica, legitimacija, raspačavanja
edicije o Kršu i oko tekućeg posla.
Izvještava, da je blagajnik otputovao u
Austriju na 1,5 mjesec kao stipendista ICA.
Knjigovodstvo je ažurno. Forsira ispostavu
računa za odpremljeni materijal i urgira
nenaplaćene račune.


Urednik »Šumarskog lista« izvještava
odbornike, da se u štampi nalazi broj 7—8.
Predlaže da se taj dvobroj pretvori u trobroj
7—9 zbog toga što već sada pripremljeni
dvobroj ima 80 stranica, a urednik je
obavezan da odmah štampa Statut Saveza
i zaključke III. Kongresa. Odbornici usvajaju
prijedlog da se štampa trobroj 7—9.


Urednik »Šumarskih novina« izvještava,
da je u štampi rukopis za broj 10. Iznosi
problem preuzimanja lista po Društvu lugara
Hrvatske i smatra da to Društvo još
ne želi preuzeti list zbog zaostale pretplate.
Zaključuje se, da uprava, razmotri to pitanje
na jednom sastanku sa Društvom lugara,
Sekretarijatom za šumarstvo, Sekcijom
za šumarstvo Komore i Glavnim odborom
SSRN-a.


Tajnik izvještava da je Uprava obavezna
srediti društvenu knjižnicu. Taj rad
se ne može obaviti, dok članovi ne vrate
sve knjige. Budući da ima i takovih članova
koji zadržavaju i po nekoliko godina
knjige Društva, predlaže, da se sastavi poziv
za vraćanje knjiga uz napomenu o
strogim mjerama. Zaključuje se, da se


uputi takav poziv i navedu daljnje mjere:
izjava pred Upravom, Časni sud i napokon
redovni sud.


Budući da knjižnica prima povremeno
nove knjige i časopise koji ostaju članovima
nepoznati, zaključuje se, da tehnički
knjižničar svaki mjesec predaje uredniku
»Šumarskog lista« popis nabavljenih knjiga
i časopisa radi štampanja u listu.


2. Tajnik u kratkim crtama iznosi zaključke
prošle godišnje skupštine i predlaže,
da se diskutira o mjerama za njihovo
provođenje. Ističe točku 2. zaključaka koja
govori o ekonomsko političkom obrazovanju
članstva. U vezi s tim prisutni B. Karanović
upoznava odbornike sa sastankom
agronoma i veterinara, kojem šumari nisu
prisustvovali zbog otsutnosti na terenu i
god. odmorima. Na tom sastanku radilo se
o pitanju kako se provode zaključci god.
skupštine, koji su problemi u radu itd.
Glavni odbor SSRN smatra, da bi se društvo
politički aktiviralo ako bi pristupilo
proučavanju materijala VII. Kongresa SKJ
i govora, koji se odnose na privredu. Predlaže,
da se na jednom plenumu obradi to
pitanje i donese program rada. Proučavanje
tih materijala trebalo bi povezati sa
problemima područja na kome se nalaze
klubovi. Budući da klubovi ne mogu često
da se sastaju, treba pristupiti individualnom
proučavanju, a na sastancima angažirati
predavače iz komiteta Saveza komunista,
Socijalističkog saveza ili organa vlasti.
Karanović misli da bi se na takvom
plenumu Društva mogle predložiti i izmjene
društvenih pravila.
Odbornici diskutiraju o ovome pitanju
i iznose razne poglede u vezi sa nesređenom
organizacijom šumarske službe i nizom
drugih teškoća.


Lulić stoji na stanovištu da bi se šumarski
stručnjaci morali uključiti u politički
rad radi progresa šumarstva. Zamjera
da Društvo nije konzultirano prilikom
normiranja površina koje otpadaju na jednog
stručnjaka raznih kvalifikacija. On a i
neki drugi, smatra da su postavljene norme
u šumarstvu korak natrag.


Nakon diskusije zaključuje se da se s
pitanjem političke aktivnosti članstva i
programom takvoga rada pozabavi jedan
od slijedećih plenuma Društva.


U pogledu zaključaka god. skupštine za
reviziju postojećih propisa o polaganju
državnih stručnih ispita, zaključuje se, da
se stavi upit Savezu, jer se navodno spremaju
novi propisi.


3. Tajnik čita prijedlog teza za izmjenu
društvenih pravila. Prisutni usvajaju teze
uz slijedeće napomene:
-— primanje u članstvo uz čl. 5. trebao bi
355