DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 25     <-- 25 -->        PDF

običnog lužnjaka, kasnog lužnjaka i kitnjaka na pokusnim plohama, koje je osnovao


prije 30 godina u Maksimiru.


Prof. Petrači ć dobro je poznavao i šume susjednih zemalja. U više navrata
putovao je u inozemstvo. Pregledao je mnoge šume Bavarske, Austrije, Italije, Francuske,
Cehoslovačke i Bugarske. Paralelno s time vani je proučavao organizaciju nastave
i istraživačkog rada, kao i uzgojne metode. Održavao je vezu sa stranim stručnjacima
iz Njemačke, Rusije, Austrije, Cehoslovačke, Italije, Francuske, Švicarske
i Grčke. Surađivao je sa stranim stručnjacima u pitanju rasprostranjenosti naših
šuma i pojedinih vrsta drveća u njima. Za knjigu prof. K. Rubnera : Die pflanzengeographisch-
ökologischen Grundlagen des Waldbaus (1933.) priredio je podatke o
prirodnom rasprostranjenju glavnih vrsta drveća u Jugoslaviji. Za knjigu prof. L.
Tschermaka : Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ostalpen (1935.) priredio
je zajedno sa šum. inspektorom ing. A. Š i vi c e m podatke i crteže o arišu u
našim Alpama.


Stručni rad prof. Petračić a bio je vrlo obilan. On je izradio mnogo referata
i napisao velik broj stručnih i poučnih članaka u Šumarskom listu, Lugarskom vjesniku,
raznim dnevnicima i dr. Napisao je više osvrta na stručna dostignuća, kao i na
stručnu literaturu. U mnogobrojnim javnim predavanjima razrađivao je teme o značenju
naših šuma i potrebi njihova racionalnog gospodarenja.


Ma da nastavnički i naučni rad odnosi najveći dio snage. prof. Petračića ,
on nalazi i ljubavi i vremena, da se angažuje u Hrvatskom šumarskom društvu i
Jugoslovenskom šumarskom udruženju. Od 1911.—29. g. bio je odbornik Hrv. šumarskog
društva, a od 1929.—40. g. potpredsjednik Jug. šumarskog udruženja. U tim ustanovama
razvija prof. Petrači ć za bivše Jugoslavije vrlo živu djelatnost zalažući
se za očuvanje naših šuma od prejake eksploatacije. Vidimo ga u svim akcijama, koje
su onda poduzimane za unapređenje našeg šumarstva i šumarske struke. Učestvovao
je u mnogo raznih akcija kod suzbijanja sušenja naših nizinskih šuma, primjene
uzgojnih zahvata u mladim sastojinama, podizanja novih nasada i t. d.


I izvan Fakulteta i društvenih organizacija usmjerivao je prof. Petrači ć
svoju djelatnost na unapređenje našeg šumarstva. Kroz dugi niz godina upravljao
je šumama svog rodnog grada Petrinje, te kroz to vrijeme mnogo doprinio urednom
gospodarenju i povećanju produkcije u tim šumama. G. 1939. intenzivno se zalaže
kao predsjednik Odbora za propagandu pošumljivanja Savske banovine. Isto tako
aktivno učestvuje i u radu Odbora Društva za zaštitu prirodnih spomenika u
Hrvatskoj.


Prof. Petrači ć bio je urednik Šumarskog lista od 1917.—21. g. Preuzeo je
taj posao u mjteže vrijeme, t. j . za doba Prvog svjetskog rata i neposredno iza njega.
Paralelno s time uređuje on i Lugarski vjesnik, gdje je napisao veći broj stručnih
i poučnih članaka namijenjenih uzdizanju šumarsko-tehničkog osoblja. Sa mnogo
ljubavi i volje vodio je i upravu Šumarskog muzeja, koji je bio svojina društvenih
organizacija.


Prof. Petrači ć bio je urednik za šumarska pitanja u Hrvatskoj enciklopediji.
Napisao je i redigirao velik broj članaka objavljenih u knjigama I—V. I kod
izdavanja Šumarske enciklopedije prihvaća se prof. Petrači ć saradnje kao stručni
urednik iz oblasti Uzgajanja šuma. Napisao je više članaka i recenzirao mnogo radova
iz tog područja.


Kao starješina prof. Petrači ć bio je vrlo korektan. Svojim postupkom u
službi i izvan nje davao je primjer, kako treba raditi. Prema mlađima nastupao je
kao drug i prijatelj. Očinsku brigu vodio je o uzdizanju stručnog i naučnog podmlatka.
U naučnom radu davao je mlađima inicijativu za razna proučavanja iz
oblasti uzgajanja šuma i pri tome pružao im obilato svoju pomoć i podršku.


Kao dobar rodoljub prof. Petrači ć živo se zalagao za učvršćivanje bratstva
i jedinstva naših naroda. Za Drugog svjetskog rata živio je povučeno, ali je moralno
i materijalno pomagao Nafodno-oslobodilački pokret. Oslobođenje je dočekao pružajući
ruku suradnicu. U izgradnji nove naše društvene stvarnosti dao je veliku
žrtvu. Jedinca sina, maturanta, izgubio je 1947. g. kao heroja rada na omladinskim
akcijama.


Organizacione, nastavne i naučne sposobnosti, kao i inače pozitivan lik prof.
Petračića , bili su svagda zapaženi ne samo u užem njegovom krugu. On je bio
odlikovan 1930. g. Ordenom sv. Save III. reda, 1936. g. Ordenom Jugoslavenske krune


III. reda, a 1937. g. bugarskim ordenom za građanske zasluge. I u našoj novoj državi
uočena je markantna ličnost prof. Petračića . U znak priznanja za njegov rad
351