DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 24     <-- 24 -->        PDF

stvorio je u šumama Maksimir, Dubrava-Mokrice i Šašinovečki lug čitavi niz objekata
prikladnih za potrebe nastave.


Pedagoška sposobnost prof. Petračić a bila je vrlo velika. On je bio odličan
nastavnik. Svojim predavanjima umio je oduševljavati svoje slušače za struku. U
njegovu pedagoškom radu lučimo dvije etape. Prvo je održavanje nastave na šumarskoj
akademiji, gdje je kroz 8 godina predavao Šumarsku botaniku, Anatomiju
i fiziologiju drveća, Bolesti drveća, Čuvanje šuma, Enciklopediju šumarstva, Lovstvo
i Šumske pokuse. Njegovo opterećenje kao nastavnika bilo je vanredno veliko (15 +
12 sati). Druga etapa u njegovu pedagoškom radu jest nastavni rad na Fakultetu, gdje
djeluje preko 32 godine, a ograničava se na oblast Uzgajanja šuma i Dendrologiju.


Kroz nastavničke ruke prof. Petračić a prošla je 41 generacija šumarskih
stručnjaka — nosilaca našeg šumarstva. Pored solidnog stručnog znanja, koje im je
davao i na predavanjima i na ekskurzijama, ulijevao im je svagda ljubav za šumu.
Kao nastavnik pridavao je veliku važnost demonstracionom radu na terenu. Ekskurzije
je izvodio velikim osobnim zalaganjem i dobro organizirano. Svojim studentima
i praktičnim šumarima znatno je pomogao time što im je dao u ruke veći
broj skripata, kao i odlične udžbenike i priručnike iz Uzgajanja šuma i Dendrologije.


Naučni rad prof. Petračić a bio je vrlo opsežan, iako se on odvijao pod prilično
teškim okolnostima. Njegov prvi naučni rad odnosi se na proučavanje izlučivanja
stabala u debljinske i vrijednosne razrede u sastojinama hrasta, bukve i bora.
Taj rad prihvaćen je kao disertacioni rad. On je pobudio pažnju i u stranoj stručnoj
literaturi. Citiran je često u stručnoj literaturi, gdje se radi o proučavanju strukture
sastojina spomenutih vrsta.


U toku daljnjeg rada dao je prof. Petrači ć čitavi niz vrlo vrijednih naučnih
priloga iz oblasti istraživanja naših šuma. Svojim realnim zaključcima on pruža pomoć
kod rješavanja važnih naših praktičnih pitanja. Posjedovao je sposobnost brzog
sagledavanja stručnih problema.


Duže vremena bavio se problemima proučavanja uzroka sušenja hrastovih šuma
u Hrvatskoj i Slavoniji. Promatrao je taj problem sa šumsko-uzgojnog, odnosno biološkog
gledišta. Iz te oblasti napisao je više studija i referata, te u njima rasvijetlio
mnoga nejasna pitanja. Napose se to tiče uzrasta i drvne mase hrastovih šuma kod nas.


Na specijalnim pokusnim plohama u okolišu Zagreba proučava strukturu i
prihode bagremovih panjača. Paralelno s time proučava trajanje izbojne snage, te
dolazi do zaključaka, koji su od velike praktične važnosti.


Duže vremena bavi se proučavanjem zaštite biljaka prije sadnje, te pri tom pronalazi
najpodesniji način manipulacije sadnicama raznih vrsta drveća prilikom pošumljivanja.
Pokuse iz te oblasti vršio je kroz više godina u Šumskom vrtu u Maksimiru
i o tom je objavio nekoliko radova.


Od osobite su vrijednosti radovi prof. Petračić a na proučavanju naših vazda
zelenih mediteranskih šuma. Detaljno je proučio šumsku vegetaciju otoka Raba,
Brača i velikim dijelom Mljeta. Od velikog je interesa njegova studija o vazda zelenim
šumama Raba, kao i studija o šumsko-uzgojnim i dendrogeografskim odnosima
Brača.


Vrijedan doprinos u proučavanju naših nizinskih šuma daje prof. Petrači ć
svojim radovima o amorfi. Prvi upozorava na opasnosti od grma, koji se naglo proširuje
kao korov posavskih šuma, te sprečava obnovu autohtonih lužnjakovih šuma.


Vrlo su zanimljivi i rezultati istraživanja o rastvorbi listinca raznih vrsta drveća,
koja su vršena u šumama i Šumskom vrtu u Maksimiru kroz duži niz godina. Prof.
Petrači ć poklanja veliku pažnju i proučavanju strukture mješovitih sastojina
crne johe i hrasta lužnjaka. Istražuje taj problem sa biološkog gledišta.


Studija o običnom jasenu u Zagrebačkoj gori važan je doprinos poznavanju
šumske zajednice Fraxineto-Aceretum kod nas. Od interesa su zaključci s obzirom na
postupak s grupama drveća i manjim sastojinama iz te zajednice kod nas.


Nakon odlaska u penziju nastavlja prof. Petrači ć svojim istraživačkim radom.
Za to vrijeme objavio je drugo izdanje udžbenika i priručnika: Uzgajanje šuma


— Ekološki osnovi. Vršio je i dalje opažanja i mjerenja na većem broju pokusnih
ploha zasnovanih još u toku aktivnog službovanja. Iz te dobi potječe njegova studija
o vitalitetu sadnica sofore, kao i studija o visinskom prirastu smrčevih stabalaca nastalih
iz različito razvitih sadnica jednake dobi. I dalje, pa sve do svoje smrti vrši
opažanja i izmjere, te sređuje materijale prikupljene na pokusnim plohama. Bavi se
proučavanjem izbojnosti bagremovih panjeva, kao i proučavanjem razvoja sastojina
350