DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 23     <-- 23 -->        PDF

PROF. DR. ING. ANDRIJA PETRACIC


Dne 14. VIII. 1958. g. ugrabila je smrt jednog od
najzaslužnijih članova nastavnog kolektiva Šumarskog
odjela zagrebačkog Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
— prof. dr. Andriju Petraćića. Nestao je iz
naše sredine osnivač Fakulteta, njegov organizator, dugogodišnji
izgraditelj i odličan nastavnik, čije je životno
djelo poznato i izvan granica naše zemlje.


Prof. Petrači ć rodio se 22. X. 1879. u Petrinji.
Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu školu i nižu
gimnaziju svršio je u Petrinji, a više razrede gimnazije
i maturu u Karlovcu. Šumarsku akademiju u Zagrebu
završio je 1901. g., a državni ispit za samostalno
vođenje šumskog gospodarenja položio je 1903. g. U
vezi sa Mallinovim planom za obrazovanje šu


marskog nastavničkog podmladka došao je na Univerzitet u München, gdje se kroz
4 semestra, 1905.—1907. g., specijalizira iz šumsko-uzgojne i šumsko-botaničke skupine.
Specijalizaciju provodi u Institutu za uzgajanje šuma i šumarsku botaniku, specijalno
kod prof. dr. H. Mayr a i prof. dr. T u b e u f a. God. 1907. položio je na
Univerzitetu u Münchenu, na osnovi disertacionog rada, doktorski ispit i promoviran
je na čast doktora »oeconomiae publicae«. Posjedovao je sve prirodne uslove za
uspješan rad u šumarskoj struci, kao i veliku prirođenu ljubav za šumu.


U šumarsku službu stupio je 1. XII. 1901. g., i to kao šumarski vježbenik kod
Šumarskog otsjeka Zemaljske vlade u Zagrebu. Sredinom 1902. g. premješten je
Gradiškoj imovnoj općini, gdje je služio najprije kao šumarski vježbenik, a od 1906.


g. kao šumarski pristav i od 1900. g. kao kotarski šumar. Za to vrijeme bio je nekoliko
godina upravitelj Šumarije u Banovoj Jaruzi. U operativi služio je oko 10 godina.
U jesen 1911. g. postaje suplent na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, gdje su mu
povjerena predavanja iz 7 predmeta. U jesen 1912. g. postaje profesor na Šumarskoj
akademiji. Od 1919. pa dalje bio je redovan profesor na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu, gdje je predavao kao glavnu struku Uzgajanje
šuma i Dendrologiju. Na toj dužnosti ostao je sve do 31. I. 1952. g., kada je
penzioniran.


Uz ličnost prof. Petračić a vezan je velikim dijelom razvoj visokoškolske
šumarske nastave u Hrvatskoj. Već iz Šumarske akademije pokreće on s profesorima
Nenadićem, Kesterčanekom, Partašom i Hlavinkom akciju za unapređenje šumarske
nastave na rang fakulteta. Akcija je uspjela. God. 1919. osnovan je zagrebački
Gospodarsko-šumarski fakultet. Prof. P e t r a č i ć bio je matičar Fakulteta. Prve
organizacione brige izvršio je velikom savjesnošću i ulaganjem mnogo truda. Radio
je i dalje vrlo intenzivno na organizaciji šumarske nastave i razvoja našeg Fakulteta.
Dva puta bio je biran za pročelnika Šumarske akademije, a dva puta za dekana Fakulteta.
Prvi izbor za dekana pao je na njega u samom početku rada Fakulteta, g.
1919/20., a drugi ISZSJiO. g. U dva navrata biran je za prodekana. Nekoliko godina
bio je starješina Šumarskog odjela. Već 1921. g. osnovao je Zavod za uzgajanje šuma,
Seminar za uzgajanje šuma i Šumski vrt u Maksimiru. Čitavo vrijeme svojeg djelovanja
na Fakultetu bio je predstojnik tih ustanova. Bio je član mnogobrojnih fakultetskih
odbora i komisija.


Prof. Petrači ć uredio je Zavod za uzgajanje šuma tako da se može takmičiti
sa mnogim svjetskim zavodima iz te struke. Šumski vrt u Maksimiru pretstavlja
uzorno pomagalo nastave iz oblasti Uzgajanja šuma i Dendrologije, a osim toga u
njem se vrše mnogobrojni naučno-istraživački poslovi.


Prof. Petrači ć živo se zalagao, da Fakultet dobije u svoju upravu šumske
objekte za potrebe nastave i nauke. U vezi s time zalagao se i za izgradnju Fakultetskog
dobra Maksimir i uređenje šuma u sklopu tog dobra, koje on obilno koristi
za potrebe nastave i istraživački rad. Bio je dugogodišnji član Kuratorija Fakultetskog
dobra Maksimir i preko 10 godina upravitelj fakultetskih šuma. Za to vrijeme