DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 13     <-- 13 -->        PDF

NJEGOVANJE ŠUMA
KAO MJERA ZA UNAPREĐENJE ŠUMSKE PRODUKCIJE


Ing. Ivo Dekanić, Zagreb


UVOD


Neminovni progres naše zemlje u društvenom i tehničkom pogledu
postavlja pred šumara uzgajivača nove zahtjeve u proizvodnji drvne mase,
a s tim u vezi i postepeno oslobađanje od stereotipnih i šabloniziranih
tretmana sastojina. U odnosu na tlo i šumu kao cenozu svaka sastojina
ima iznijansirane individualne karakteristike, prema kojima uzgajivač
mora usmjerivati i prilagođivati svoje djelovanje. Moderno uzgajanje
šuma zahtijeva od stručnjaka dobro poznavanje bioloških svojstava pojedinih
vrsta i njihov međusobni odnos u mješovitim sastojinama kao i ekonomske
zahtjeve vremena, u kojem živi. Obzirom na potrajnost i dugoročnost
procesa proizvodnje drvne tvari uzgajivač mora uvijek imati pred
očima perspektivni razvoj tehnike i njene potrebe na drvu. Sve te elemente
nije lako uskladiti. Zato se pred šumarskog stručnjaka postavljaju
veliki i složeni zadaci, rješavanje kojih pretpostavlja visoku stručnu naobrazbu
i veliko iskustvo.


Šumu treba promatrati kao golemu tvornicu, gdje se proizvodi drvna tvar, a u
kojoj šumarski stručnjak usmjeruje svoje djelovanje za što boljim održanjem trajne
produktivnosti tla, što boljim korišćenjem tla u proizvodnji drvne mase i što većom
i kvalitetnijom proizvodnjom drvne mase. Da se taj cilj postigne, treba težiti za prirodnim
sastojinama, t. j . prvenstveno respektirati autohtone vrste i mješovite sastojine.
Vrijednost sastojina treba također dizati introdukcijom vrsta, kojima odgovaraju
ekološke prilike dotičnog kraja, a koje brže rastu od autohtonih vrsta i daju
kvalitetne proizvode.


Osnovu svega toga predstavlja njega sastojina uključujući kod toga i obnovu
sastojina, koja neminovno proizlazi iz same njege.
U ovom članku tretirat ćemo pod njegom sastojina samo čišćenje i prorede
regularnih visokih šuma normalnog sklopa.


Utjecaj njege sastojina na proizvodnju drvne mase


a) Utjecaj njege na volumni prirast i produkciju
suhe tvari.


Ovim pitanjem pozabavili su se mnogi šumarski stručnjaci. Na svjetskom
šumarskom kongresu u Helsinkiju 1949. godine postavljeno je pitanje,
da li je budući cilj gospodarenja proizvodnja velikih drvnih masa
ili proizvodnja drva naročitih kvaliteta. Time se ujedno postavilo pitanje,
da li se njegom sastojina može povećati totalna produkcija drvne mase.


Burger (4) navodi podatke za kulturu smrče kod Olten-a u vicarskoj,
u kojoj su Bühler i Flury 1888. godine postavili pokusne plohe, kad je ta
kultura bila stara 22 godine. Na tim pokusnim plohama vršila se proreda
različitim intenzitetima kroz 62 godine. Način proređivanja određen je
stepenima B, C i D u turnusima od 5 godina. Kod B stepena vađene su
sve suhe i potištene smrče. Kod C stepena vađena su sva suha i potištena
stabla te dio stabala iz nuzgredne etaže sastojine. Kod D stepena vađena
su ne samo stabla kao i kod C stepena nego i jedan dio stabala dominantne
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 14     <-- 14 -->        PDF

etaže. Nakon inventarizacije, koju je proveo Badoux 1950. godine, dobiveni
su slijedeći podaci:


ast


ha


8—1


´Co*´


C8 CD cd CD CO


H_i cö


a OJ G cu ;-> C3 Ü


Vrst ö


CO 0) EH O "


rl?


W O a.


drveća M a o CO o ö «S o CD EH5 ^


°K -CD^ EH a L M sCD


a.a a a
(1< w ffl»P´ w EH 5


h


a ac


12 B 84 696 34,2 33,2 1197
Smrča 20 C 83 528 36,6 33,0 1184
98 D 84 388 40,2 33,6´ 1194


Godišnji prirast za period od 62 godine iznosio je cea 19 m3 na svakoj
od tri plohe. To znači, da je prirast praktički bio jednak bez obzira na
intenzitet proređivanja.


Na pokusnim plohama švicarskog Instituta za šumarska istraživanja,
koje su osnovane 1889. godine u šumi Seyte kod Concise-a u bukovoj sastojim
staroj 26 godina, a podignutoj prirodnim pomlađenjem, Badoux je
do 1950. godine dobio slijedeće rezultate:


(1888—1


CO
C CD -^ 2


Broj
stabala
po ha


"a


TS


CD


W


prsni
promje
cm


Srednja
visina
m


a


a


D


prirast
po ha


Vrst a Cfl


CD C


SS a o w d


CD


**
**
EH


0..O a


drveća w


3


CO


o


a


w


o
On


36 B 87 624 25,2 24,4 485
Bukva 37 C 87 400 28,2 25,1 493
39 D 92 255 33,3 24,6 493


Godišnji prirast za period od 61 godine iznosio je cea 8 m3, što opet
pokazuje, da intenzitet prorede nije utjecao na prirast.


Usastojini bukve kod Gofigen-a Burger navodi za period od 56 godina,
t. j . od 1889. do 1945. godine, da je godišnji prirast kod prorede B
stepena iznosio 8,6 m3. Kod C stepena 8,53 i D stepena 8,7 m3 po ha. I
ovdje intenzitet proreda nije imao bitan utjecaj na proizvodnju drvne
mase.


Prema podacima Leibundgut-a pokusne površine, na kojima je vršio
istraživanja zajedno sa Schädelinom, i gdje se primjenjivala najmodernija
njega sastojina, dale su isti prirast drvne mase.


Iz ovih podataka Burger zaključuje, da se njegom sastojina vrlo malo
utječe na kvantitativni prirast.
Za preciznije pokuse trebalo bi prema Weber-u, Hartig-u, Burger-u i dr. komparirati
proizvodnju suhe tvari raznih vrsta drveća, a ne njihov volumni sadržaj.
Prema podacima švicarskog Instituta za šumarska istraživanja, u šumi kod Solo-
thurn-a iznosio je godišnji prirast — za sedam posljednjih godina — 16,9 m3 po ha
u mješovitoj sastojini smrče (87%) i jele (13%>), a u mješovitoj sastojini smrče i jele
(570/o), te bukve, hrasta, jasena i brijesta (43l0/o) taj je prirast iznosio 11,1 m3 po ha.
Prema istraživanjima navedenih autora jela i smrča imaju suhe materije 24—25a/o,
a hrast i bukva 36—37%. Preračunavši drvnu masu izraženu u kubnoj mjeri na suhu
tvar, dobili bismo za prvu sastojinu 4,0 m3 suhe tvari, a kod druge sastojine 4,1 m3
suhe tvari. Prema tome sastojina smrče i jele proizvodi volumno veću drvnu masu
za 5,8 m3 od mješovite sastojine smrče, jele, bukve, hrasta, jasena i brijesta, ali tlo
proizvodi gotovo istu količinu suhe tvari.


340
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Iz dosada navedenih podataka izvodi Burger zaključak, da se na određenom
staništu ne može bitno povisiti produkcija suhe tvari niti pogodovanjem
izvjesnim vrstama drveća niti različitim intenzitetima proređivanja
sastojina.


U šumi Sielwald kod Züricha osnovao je švicarski Institut za šumarska
istraživanja 1907. godine pokusne plohe u mješovitoj sastojini bukve,
javora i jasena starosti 18—21 god., koja je nastala prirodnim pomlađenjem,
a u koju je umjetnim putem unesena jela i smrča. Nakon inventarizacije
1952. god. Badoux (1) je na 11 Kongresu 1953. god. u Rimu iznio
slijedeće rezultate:


1. Na prvoj plohi, na kojoj nisu vršeni nikakvi uzgojni zahvati, sveukupna produkcija
mrvne mase iznosila je u toku 63 godine 852 m3 (690 m3 + 162 ni3 mase prirodno
eliminiranih stabala iz sastojine). Godišnji prirast od 1907. do 1952. godine
iznosio je 0,3 m3 drva četinjača i 15,5 m3 drva listača, odnosno ukupno 15,8 m3/ha.
2. Na drugoj plohi, koja je proređivana po principima niske prorede, iznosila
je sveukupna produkcija drvne mase u toku 66 godina 846 m3 (483 m3 + 363 m3 prorednog
materijala). Godišnji prirast od 1907. do 1952. godine iznosio je 1,4 m3 drva
četinjača i 14,0 m3 drva listača, odnosno ukupno 15,4 m3/ha.
3. Na trećoj plohi, koja je proređivana po principima visoke prorede, u toku
64 godine iznosila je sveukupna produkcija drvne mase 828 m3 (409 m3 + 419 m3 prorednog
materijala). Godišnji prirast od 1907. do 1952. godine iznosio je 2,8 m3 drva
četinjača i 12,8 m3 drva listača, odnosno ukupno 15,6 m3/ha.
Iz ovih primjera možemo zaključiti, da se produkcija drvne mase
neznatno povećala kod tretiranja sastojine visokom proredob u odnosu na
sastojinu, tretiranu niskom proredom.


Viney (9) navodi podatke o prirastu za šumu Haye u Francuskoj, u
kojoj su na tri pokusne plohe sastojina bukve godišnji prirasti u vremenu
od 1883. do 1945. godine iznosili:


1. Na plohi, koja je proređivana niskom proredobm 12,8 m3/ha;
2. Na plohi, koja je proređivana visokom proredom 12,3 m3/ha;
3. Na plohi, koja nije uopće proređivana 12,5 m3/ha.
\\\\\\ !


Šumarija Lipovljani, odjel 151, odsjek b.
Sastojina hrasta lužnjaka (10,1%), poljskog
jasena (73.0°/o), nizinskog brijesta (7,4%),
crne johe (8,4%) i običnog graba (1,1%).
Starost 74 god. Drvna masa 359 m3/ha. —
Forest district »Lipovljani«, compartment
151, sub-compartment b. Stand of Pedunculate
Oak (10,1%), Narrowleaved Ash
(73,0%), Lowland Elm (7,4%), Black Adler
(8,4%) and Hornbeam (1,1%). Age 74 years.
Growing stock 359 cu.m./ha.


Foto —i Photograph by Dekanić)
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 16     <-- 16 -->        PDF

U šumi Celles-sur-Plaine (Francuska) na dvije plohe, od kojih je
jedna proređivana od 1893. do 1947. godine, a druga ostavljena netaknuta,
dobiveni su slijedeći godišnji prirasti:


1. Na plohi, koja je proređivana 10,7 m3/ha;
2. Na plohi, koja je ostala netaknuta 10,4 m3/ha.
U jednom i drugom slučaju je produkcija totalne drvne mase približno
ista, odnosno u prvom slučaju je godišnji prirast kod niskih proreda
veći za 2,3% od prirasta u sastojini, koja uopće nije proređivana.
Kod sastojine, koja je proređivana visokom proredom, godišnji prirast je
za 1,6% manji u odnosu na neproređivanu sastojinu. U drugom slučaju je
godišnji prirast u proređivanoj sastojini veći za 2,8% od prirasta u nenjegovanoj
sastojini.


Schreiber (8) zaključuje, da bukove sastojine tretirane visokom proredom
s punim uplivom podstojnog drveća daju u pravilu niži volumni
prirast kod gotovo iste pa čak i veće temeljnice, nego bukove sastojine
tretirane niskom proredom.


Hiley (5) navodi podatke s pokusnih ploha u Engleskoj, na kojima su
vršeni pokusi u kulturama smrče. Kad je pokus postavljen, kulture su
bile stare 20 godina. Primjenjivane su prorede s četiri različita intenziteta.


Stepen B — slaba niska proreda. Vađena su suha i potpuno potisnuta stabla.


Stepen C — umjerena niska proreda. Intenzitet je između B i D stepena.


Stepen D — jaka niska proreda. Vađena su sva podstojna stabla i jedan dio
dominantnih stabala.


Stepen L. C. — visoka proreda. Proreda je vršena u krošnjama dominantne
etaže sastojine, a nisu dirana stabla podstojne etaže sastojine.


Svaki je stepen proreda istovremeno primjenjivan na četiri jednake plohe, kako
bi se rezultati mogli obraditi statistički. Turnus proređivanja bio je 5 godina, te je
od 1930. do 1950. godine izvršeno pet zahvata na svakoj plohi.


Ukupni
prirast
sastojin
po ha n


Godišnji
prirast


3


m


prsni
promjer
od 254
najkrup


3


CD


_4_3 CS


Broj
stabala
po ha


´a


-d


01


Vi


Vrst


CO


Lco


G CD co a


CD t-i


° 3


drveća ft o


o


CO O


a


CD ^


-*J


co


ft


C/l


w
B 40 3.294 20,2 402,4 10,1
Smrča C 40 1.977 21,3 450,5 11,2
D 40 672 25,9 479,2 12,0
L. C. 40 1.742 25,9 470,3 11,8


Rezultati istraživanja pokazali su, da su jake niske prorede dale najveću
proizvodnju po masi i vrijednosti. Razlika između proizvodnje drvne
mase kod tretiranja kulture stepenom D i stepenom L. C. nije velika i
iznosi svega 1,9% u korist stepena D. Razlika je mnogo veća između proizvedene
drvne mase dobivene primjenom stepena D i one kod stepena B
te iznosi kod stepena D 10,9% više drvne mase. Između stepena D i C ta
je razlika 6% u korist stepena D. Rezultati su statistički signifikantni, ali
su suprotni rezultatima švicarskih i njemačkih autora.


Ove rezultate je objavio F. C. Hummel u »Forestry«, XXI, 1947. pod naslovom:
»The Bowmot Norway spruce sample plots« (Pokusne plohe smrče u šumi Bowmot
Norway).


Prema prirasno-prihodnim tablicama po Gehrhardt-u (10) proizvede
bukva s jakom proredom na I. bonitetu do dobi od 100 godina 997 m3 to


342
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 17     <-- 17 -->        PDF

talne drvne mase po ha, a kod slabe prorede — u istoj dobi i na istom
bonitetu — 894 m3 totalne drvne mase po ha. To je za 10,3% više drvne
mase kod jake prorede, nego kod slabe.


Lončar (6) također govori o povećanoj proizvodnji drvne mase (kvantitativno
i kvalitativno), koja se postiže njegom sastojina visokim proredama.
Nažalost, to su samo opservacijski zaključci, koji nisu potkrijepljeni
podacima istraživanja.


Iz prikazanih rezultata možemo zaključiti, da se njegom sastojina
može u nekim slučajevima nešto povećati produkcija totalne drvne mase,
iako u malom postotku. Naročito treba nastojati kod visokih proreda jakog
intenziteta, da se asimilacijska površina dominantne etaže sastojine ne
snizi ispod onog minimuma, koji još omogućava maksimalnu proizvodnju
drvne mase. Kod uzgojnih zahvata svijetlo je jedan od faktora, na koji
šumarski stručnjak može najviše utjecati. Iz citiranih rezultata istraživanja
vidi se, da je većina pokusa bila izvršena u monokulturama i umjetno
podignutim sastojinama. To nam daje pravo za pretpostavku, da u pri rodnim
mješovitim sastojinama pravilnim reguliranjem
svijetla prema zahtjevima pojedine vrste
drveća i reguliranjem povoljnog omjera smjese,
možemo očekivati i povećanu produkciju drvne mase.


b) Utjecaj njege na kvalitet i vrijednost drvne
mase.


Pod kvalitetom deblovine razumijevamo mnoga vanjska i unutarnja
svojstva drva. Kod našeg razmatranja navest ćemo samo neka, na koja
možemo utjecati uzgojnim zahvatima. Od vanjskih svojstava to su prvenstveno
debljina, čistoća od grana, pravnost i punodrvnost. Najveći utjecaj
ima uzgajivač na debljinski prirast i čistoću od grana. Na pravnost možemo
utjecati pravilnom selekcijom, t. j . odabiranjem najpravnijih stabalaca,
koja trebaju ostati u sastojini i na kojima se treba kumulirati najveći
debljinski odnosno najveći volumni prirast. Na punodrvnost nema
uzgajivač praktički bitnog utjecaja, jer punodrvnost uglavnom ovisi o
drugim faktorima. Najvažniji faktor, koji utječe na punodrvnost, je nasljedno
svojstvo pojedine vrste drveća. Kao primjer za to možemo navesti
od četinjača jelu, a od listača johu, koje su naše najpunodrvnije vrste.
Podržavanjem gustog sklopa sastojine možemo donekle utjecati i na veću
punodrvnost stabala.


S debljinom stabala raste i vrijednost drvne mase. Zato za uzgajivača
treba biti osnovno mjerilo, da zahvatima u sastojini teži za što većom
proizvodnjom drvne mase baš na najkrupnijim stablima. Navest ćemo dva
primjera primjene različitog tretmana u sastojinama na području šumarije
Lipovljani:


Odjel 151, odsjek b:


Vrst drveća
Podaci Poljski Hrast Nizinski Crna Obični
jasen lužnjak brijest joha grab


U


Starost god. 74


Broj stabala po ha 202 99 73 71 22 497
Srednji prsni promjer cm 37,0 21,1 23,0 25,2 17,8 29,7
Drvna masa po ha m3 261,66 36,33 26,60 30,12 3,86 358,57
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Odjel 133, odsjek d:
Vrst drveća
Podaci Poljski Hrast Nizinski Crna Obični


<" L G


jasen lužnjak brijest joha grab


Starost god. 71


Broj stabala po ha 240 67 109 29 144 589
Srednji prsni promjer cm 31,0 27,8 27,2 22,0 13,4 25,8
Drvna masa po ha m3 217,66 40,77 70,73 11,12 15,95 356,23


Ove sastojine nalaze se na istom bonitetu, a približno im je jednak i
omjer smjese. Obzirom na broj stabala po jedinici površine uočljiv je različit
intenzitet proređivanja sastojina. Iako se u obje sastojine proređivalo
visokom proredom, intenziteti su bili različiti. Obzirom na srednje prsne
promjere za nas je mnogo interesatniji primjer poljskog jasena i hrasta
lužnjaka. U prvoj sastojini prioritet je bio dan poljskom jasenu, što se
vidi i u razlici srednjih prsnih promjera. U sastojini, gdje se pogodovalo
jasenu, njegov srednji prsni promjer iznosi 37,0 cm, a u drugoj sastojini,
gdje je prioritet dan hrastu lužnjaku, srednji prsni promjer poljskog jasena
iznosi 31,0 cm. U sastojini u odjelu 133 d, gdje je prioritet dan hrastu
lužnjaku, njegov srednji prsni promjer iznosi 27,8 cm, a u sastojini u
odjelu 151 b, gdje je prioritet dan poljskom jasenu, srednji prsni promjer
hrasta lužnjaka iznosi 21,1 cm. Iz ovih primjera je vidljivo, da smo kod
istog načina njege sastojina, ali primjenom malo različitog intenziteta
dobili prilično različite prsne promjere glavnih vrsta drveća. U odjelu
151 b, gdje je u sastojini poklonjena veća pažnja poljskom jasenu, njegov
srednji prsni promjer je veći za 6,0 cm od onog u odjelu 133 d. U odjelu
133 d, gdje je u sastojini veća pažnja bila poklonjena hrastu lužnjaku,
njegov srednji prsni promjer je veći za 6,7 cm od onog u odjelu 151 b.


Hrast je vrsta drveća, kod koje širina godova i danas igra veliku
ulogu. Ako želimo uzgojiti hrast fine strukture, t. j . uskih godova i lakše
obradljivosti, onda ćemo prema tome uskladiti i način i intenzitet proređivanja.
Jaki intenziteti u krošnjama dominantnih stabala pogodovat će
pojačanom prirastu u debljinu, a time ujedno i produkciji drva grube
strukture, t. j . širokih godova i teže obradljivosti. Kod drva jasena je
obratno. Kvalitetnije je drvo jasena širokih godova, nego jasenovima
uskih godova. Benić (2) je svojim istraživanjima ustanovio, da je drvo
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl).najboljih tehničkih svojstava,
kad su godovi široki oko 3 mm. Prema navodima i mišljenju Hiley-a najbolja
kvaliteta jasenovine (Fraxinus excelsior L.) postigla bi se, kada bi
godišnji prirast u debljinu iznosio 1 cm, t. j . kada bi širina goda bila 0,5
cm. Ovi podaci nas navode na zaključak, da kod poljskog i običnog jasena
moramo provoditi jake visoke prorede. Jasenove sastojine moramo
proređivati jakim visokim proredama, odnosno u mješovitim sastojinama
omogućiti krošnjama jasena maksimalni priliv svijetla.


Ovi primjeri nam pokazuju, da šumar uzgajivač mora biti i dobar
ekonomist, da može zacrtati smjernice za gospodarenje u takvim sastojinama.
Kod hrasta lužnjaka mora uzgajivač imati jasan plan, da li će
proizvodnju usmjeriti u pravcu dobivanja što krupnijih stabala ili stabala
što finije strukture.
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Obzirom na unutarnja svojstva drva uzgajivač uglavnom može utjecati
na obrazovanje srži (kod nekih vrsta drveća) i na formiranje jednoliko
širokih godova. Benić (3) dolazi do zaključka, da je obrazovanje srži
kod stabala poljskog jasena ovisno o odnosu veličine krošnje i debljine


Šumarija Lipovljani, odjel 133, odsjek d.
Sastojina hrasta lužnjaka (11,4%), poljskog
jasena (61,1%), nizinskog brijesta (19,9%),
crne johe (3,P/o) i običnog graba (4,5°/o).
Starost 71 god. Drvna masa 356 m3/ha. —
Forest district »Lipovljani«, compartment
133, sub-compartment đ. Stand of Pedunculate
Oak (11,4%), Narrowleaved Ash
(61,1%), Lowland Elm (19,9%), Black Adler
(3,1%) and Hornbeam (4,5°/o), Age 71 years.
Growing stock 356 cu.m./ha.


Foto — Photograph by Dekanić)


stabla. Pojedina stabla, krošnja kojih zaostane u rastu, počinju obrazovati
srž vrlo rano, t. j . već u starosti od cea 20 godina, a pojedina stabla
s naročito razvijenom krošnjom ostaju dugo vremena bez srži (često preko
80 godina).


Može se pretpostaviti, da je obrazovanje srži uvjetovano i staništem,
ali svakako kod obrazovanja srži može odigrati veliku ulogu i način njege.
Primjenom jakog intenziteta prorede u krošnjama dominantnih stabala
omogućit će se razvoj velikih krošanja i time smanjiti obrazovanje srži
kod poljskog jasena i vjerovatno bukve.


Pravilnom njegom sastojine odnosno jednolikim prilivom svijetla u
krošnje stabala — naročito u mlađoj i srednjoj dobi — omogućit će se
kontinuirano jednake širine godova. Zbog toga treba da su zahvati u mlađoj
dobi sastojine i kod vrsta drveća brzoga rasta u kraćim turnusima,
nego kod starijih sastojina i skiofilnih vrsta drveća.


Hiley je za već navedeni primjer izračunao vrijednost prorednog materijala
i dubećih stabala u sastojinama za četiri različita stepena proređivanja
smrčeve kulture. Dobio je slijedeće rezultate:


Drvna masa BStepe n
C
proređivanj a
D L. C.
Vrijednost u Din/ha
Proredni mateSastojinaUkupnorijal 29.393
529.074
558.467
159.562
457.691
617.253
411.502
478.686
890.188
310.726
495.482
806.208
345
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Iz ovih podataka možemo izvesti interesantan zaključak. Za konsignaciju
i procjenu stabala kod proreda B i D stepena šumar uzgajivač utroši
približno isto vrijeme. Proredom D stepenom, u odnosu na B stepen povećana
je vrijednost prorednog materijala i stabala sastojine za 331.721
Din. za pet turnusa proreda, za period od 20 godina. Svakom proredom
povećana je vrijednost drvne mase u prosjeku za 66.344 Din. Za odabiranje,
obilježbu i procjenu stabala na površini od 1 ha šumar treba maksimum
8 sati rada. Znači, da se za jedan sat rada na proređivanju
konkretne sastojine podiže vrijednost
drvne mase za 8.293 Din.


Ova nam analiza najbolje ilustrira, koliko može uzgajivač pravilnom
njegom podići vrijednost sastojine.


c) Utjecaj njege na duljinu ophodnje.
Za šumarsku´privredu nije isto, da li ćemo postići dimenzije stabala
za određene Sortimente (a to je cilj gospodarenja) do 80-te ili 120-te godine.
Da bi se to postiglo, moramo sastojine intenzivno njegovati počevši
od dobe pomlatka pa sve do konca ophodnje. Od najranije dobi sastojine
mora naša pažnja biti usmjerena na elitna stabla. Šumar mora djelovati
na izlučivanje stabala i to ne smije prepustiti samoj prirodi. Tu se očituje
sposobnost i znanje stručnjaka, da pravovremeno intervenira u sastojim.
Naročito je to važno u mješovitim sastojinama, gdje dinamika
rasta nije jednaka kod raznih vrsta drveća. Radi ilustracije navodimo, da
u mješovitim sastojinama hrasta kitnjaka, bukve i običnog graba u mladosti
grab brže raste od kitnjaka i bukve, i naša intervencija mora biti u
korist kitnjaka i bukve. Nakon maksimalnog prirasta u visinu usredotočit
ćemo se u sastojini na takve zahvate, kojima ćemo omogućiti što
veći prirast u debljinu. Na taj ćemo način mjesto u ophodnji od 140 do
160 godina postići određene dimenzije stabala kitnjaka i bukve već u ophodnji
od 100 do 120 godina. Na primjer, donedavno je ophodnja za poljski
jasen u cenozi hrasta lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta
bila ista kao i za hrast lužnjak, iako je poljski jasen heliofilnija vrsta od
lužnjaka. S druge strane istraživanja su pokazala — kao što je već spomenuto
— da su tehnička svojstva poljskog jasena ovisna o širini godova,
a obrazovanja srži o veličini krošnje. Sve nas to upućuje na drugačiji postupak
kod poljskog jasena, nego što je kod lužnjaka. Primjenom jakih
intenziteta proreda skratit ćemo i ophodnju.


Prijelazne vrste u mješovitim sastojinama


a) U nizinskim šumama. Donedavno se u nizinskim šumama
poklanjala mala pažnja mekim vrstama, kao što su bijela i siva topola,
bijela vrba i crna joha. To su vrste, od kojih sjeme raznosi vjetar na velike
udaljenosti, i koje se lako pomlađuju napose na mokrim terenima.
Ako ophodnju ne promatramo statički, nego je prilagodimo pojedinim
vrstama u mješovitim sastojinama, onda ćemo kod ovih vrsta već u dobi
od 40 do 60 godina dobiti vrlo vrijedan drvni materijal naročito za industrijsku
preradu. U toj dobi stabla postižu debljine od 30 do 40 cm u prsnoj
visini. Pravilnim stavom prema tim vrstama, onosno ako ih održavamo
kao prijelazne vrste, možemo podići vrijednost sastojina i ostvariti po
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 21     <-- 21 -->        PDF

većani financijski efekt osobito u dobi sastojine, kad nam druge vrste još
ne daju vrednije Sortimente. To je naročito važno sa šumarsko-ekonomskog
aspekta, budući da kod nas mlade i srednjodobne ekonomske šume
zapremaju vrlo velike površine.


b) U prigorskim i brdskim šumama. U tim se šumama
često vrlo obilno pojavljuju na sječinama trepetljika i breza. Dosada ih
se nastojalo što prije eliminirati iz sastojina smatrajući ih malo vrijednim
vrstama. Međutim, razvitkom industrije one su postale neobično cijenjene
i mnogo tražene. Tako se kod nas — od autohtonih vrsta — najviše cijeni
trepetljika kao drvo koje se upotrebljava u industriji žigica. Breza je neophodna
radi izrade klinaca za industriju obuće. Naročito su traženi njihovi
trupci za ljuštenje. Drvo breze i trepetljike daje i vrlo dobar materijal
za celulozu. Potrebe današnje industrije upućuju nas na to, da treba
pokloniti veću pažnju ovim vrstama, koje pridolaze uglavnom primješane
drugim vrstama u sastojini.


Maksimalna ophodnja za brezu bila bi 40—50 godina, a za trepetljiku
40—60 godina. Breza u toj dobi postiže debljinu od oko 30 cm promjera,
a trepetljika još i nešto veću. Pravilnim tretmanom ovih vrsta brzoga
rasta dižemo vrijednost mješovitih sastojina, pa u mlađoj i srednjoj dobi
sastojina dobivamo proredama vrijedan drvni materijal. Tim međuprihodima
povećavamo financijski efekt gospodarenja.


Prirodno i umjetno čišćenje od grana


Vrijednost i upotrebljivost deblovine znatno ovisi o čistoći od grana.
Kod četinjača odumrle grane teže trunu i otpadaju od debla nego kod
listača. Ako želimo dobiti debla čista od grana, onda moramo održavati
— osobito u mladosti — guste sastojine. Kako je svrha suvremenog uzgajanja
šuma, da se u što kraće vrijeme proizvedu kvalitetna stabla krupnih
dimenzija, to ćemo se morati poslužiti i obrezivanjem grana. Taj posao
treba obaviti u dobi sastojine, kada su stabla promjera cea 10 cm tako, da
urasle grane ostanu u tom cilindru.


ZAKLJUČAK


Na osnovu iznesenih rezultata i misli možemo zaključiti:


1. Intenzivnom njegom sastojina podižemo vrijednost prorednog materijala
i sastojina, a u nekim slučajevima i totalnu produkciju drvne
mase.
2. Jakim intenzitetima proreda u dominantnoj etaži sastojina pojačavamo
debljinski prirast, podižemo kvalitetu drvne mase i skraćujemo
ophodnju.
3. Meke vrsti drveća u mješovitim sastojinama tvrdih listaća treba
tako tretirati, da njihovim iskorišćivanjem u mlađoj dobi sastojina dobijemo
vrijedan drvni materijal, kojim podižemo vrijednost međuprihoda i
postižemo veći financijski efekt, jer su to vrste brzog rasta i ranog dozrijevanja
za sječu.


ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 22     <-- 22 -->        PDF

4. Kod intenzivne njege sastojina i jakih proreda u krošnjama gornjeg
sloja sastojina treba obrezivati grane na donjoj česti stabala.
LITERATURA


1.
Badoux E.: Quelques remarques concernant 1´ importance des pertes dues ä 1´ elimination
naturelle en forets, lie Congres Rome 1953, Firenze 1954.
2. Benić R.: Širina goda kao činilac kakvoće poljske jasenovine, Šumarstvo, br. 9,
1955, Beograd. 4 \o\f\
3.
Benić R.: Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži poljskog
jasena, Glasnik za šumske pokuse, knj. XII, 1956, Zagreb.
4.
Burger H.: Ertragskundliche Grundlagen zur Frage der Massen-— und Qualitätsholzerzeugung,
Schweiz. Z. Forstw., Nr. 4, 1951, Zürich.
5. Hiley W. E.: Woodland Management, 1954, London.
6. Lončar I.: Njega šuma proredom, 1951, Zagreb.
7. Plavšić M.: Debljinski rast i prirast poljskog jasena, Šumarski list, br. 9—10,
1956´, Zagreb.
8. Schreiber
M.: Massenmässige Ertragssteigerung durch Waldpflege, Zbl. ges.
Forstw., 1955, Wien.
9. Viney R.: Multiplicity
des facteurs de production, Rev. for. frang., No. 2, 1955,
Nancy.
10. Šum. društvo NRH: Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949.
SUMMARY
TENDING OF FORESTS AS A MEASURE FOR THE DEVELOPMENT
OF FOREST PRODUCTION


The author presents some data by foreign authors about the influence of stand
tending (cleanings and thinings) on the quantitative production of the standing
stock.


The author thinks that in the autochtonous mixed stands by means of a proper
regulation of the distribution of species it is possible — to some extent — to influence
the quantitative production of the woody matter.


The influence of the tending on the quality of the standing stock and especially
on the diameter increment is being illustrated with two examples taken from the
mixed stands of Pedunculate Oak, Narrow-leaved Ash and Lowland Elm of the forests
in the Sava plains. Both stands are nearly of the same age, thinned by crown
thinnings with nearly the same intensity but treating in a different way the Pedunculate
Oak and the Narrow-leaved Ash. In the stand where priority is given to the
Narrow-leaved Ash its mean d. b. h. is 37,0 cm., while in the other stand where priority
is given to the Pedunculate Oak the mean d. b. h. of the Ash is 31,0 cm. The
mean d. b. h. of the Pedunculate Oak in the first stand amounts to 21,1 cm., in the
second 27,8 cm.


With the application of more intensive treatments of the crowns of dominant
stand storey the diameter increment will be stimulated, the merchantable dimensions
achieved in a shorter period and thus the rotation itself shortened.


With a proper relation towards the auxiliary tree species (in lowland forests:
White and Grey Poplar, White Willow and black Alder, in sub-montane forests:
Aspen and Birch) we are increasing the finacial effect of the intermediate yields.