DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 62     <-- 62 -->        PDF

iz ŠUMARSKOG DRUŠTVA NRH


I. sjednice Upravnog odbora Šumarskog
društva NRH održane 15. II. 1958. u
društvenim prostorijama.
Sjednicu otvara predsjednik Butković
predlažući slijedeći dnevni red:


1. Konstituiranje
Upravnog odbora,
Nadzornog odbora i Suda časti
društva,
2.
Rasprava o formiranju društvenih
Komisija za šumarstvo i za
drvnu industriju,
3. Razno.
Nakon predlaganja predsjednik Butković
objašnjava ovaj prijedlog, posebno u
odnosu na toč. 2. koja je povezana sa godišnjom
skupštinom i tretiranjem pitanja
uklapanja naših članova iz drv. industrije
u rad uprave društva.


Ad. 1.
Nakon diskusije izabiru se funkcioneri
u odboru:
podpredsjednik: Ing. Adolf Serbetić,
tajnik: Ing. Žarko Hajdin,
zamjenik tajnika: Ing. Josip Peternel,
ured. »Sum. lista«: Dr. Milan Androić,
ured. »Šum. nov.«: Ing. Cvitovac Vjekoslav,
knjižničar: Ing. Ivo Matota.
ekonom: Ing. Krešo Vučetić,
predsjednik nadzornog odbora: Ing.
Stjepan Lulić,
predsjednik Suda časti: Ing. Petar
Dragišić.


Ad. 2.
Predsjednik Butković govori da je u nekim
drugim našim Nar. republikama (Slovenija,
BiH) riješeno pitanje odnosa šumarstva
i drvne industrije unutar republičkog
stručnog društva osnivanjem pododbora:
za šumarstvo i za drvnu industriju.
Na taj način ne dolazi do mogućnosti
zapostavljanja jedne grane na račun druge
u društvenoj djelatnosti. Zato bi bilo
dobro da se u okviru sadašnjih propisa naših
društvenih pravila (po kojima se ne
mogu osnovati dva pododbora kao dijelovi
Upravnog odbora društva) osnuju dvije
komisije sa po 5—7 članova: jedna za šumarstvo
i jedna za drvnu industriju. Svakoj
komisiji predsjedao bi predsjednik,
član U. o., koga Upravni odbor izabere za
tu funkciju. To lice bilo bi ispred U. o. zaduženo
za rad dotične komisije.


Komisije bi radile po problemima šumarstva
odnosno drvne industrije svaka
zasebno, a po materiji, koja traži zajednički
rad, zajednički. Zaključci pojedine komisije
ili obiju komisija, dolazili bi na
sjednice Upravnog odbora koji bi te za


ključke mogao primiti odnosno odbitivratiti sa primjedbama i preporukama na
ponovni rad. U slučaju da komisija ili komisije
ostanu pri svojim zaključcima, ne
uvažavajući primjedbe Upravnog odbora,
kao nadležni organ za donošenje konačnog
zaključka mogao bi biti plenum društva.


Sazivanje sjednica pojedine komisije bila
bi dužnost predsjednika komisije koji za
sazivanje treba da dobije saglasnost predsjednika
društva. Ovo zbog financijske politike
društva, jer će sjednice iziskivati
troškove pa je potrebno voditi računa o
utrošku novčanih sredstava društva. Osim
toga predsiednik društva treba da bude
upoznat s dnevnim redom i materijalima,
koie će komisija na sjednicama raspravliati.
Tehnički bi se to rješavalo na taj način
što bi pozive za sjednice komisije uz
predsjednika komisije potpisivao i predsjednik
društva.


Komisija ne nastupa samostalno ni prema
Upravnom odboru društva ni prema
Šumarskim klubovima.


Sjednicama komisije može prisustvovati
kao posmatrač svaki odbornik Upravnog
i Nadzornog odbora. Za rad komisije treba
sastaviti kraći poslovnik i predložiti ga
na slijedećoj sjednici U. o. na usvajanje.


Prisutni odbornici Upravnog odbora
usvajaju obrazloženje i prijedlog predsjednika
o osnivanju Komisije za šumarstvo
i za drvnu industriju.


Na prijedlog predsjednika Butkovića, i
nakon kraće diskusije izabiru se:


1. U Komisiju za šumarstvo:
za predsjednika Komisije: Ing. Vlado


Štetić, odbornik U. o.


za članove: Dr. ing. Zvonko Potočić, Za


greb


Ing. Đuro Babogredac, Vinkovci


Ing. Milas Branko. Rijeka


Ing. Velimir Igrčić, Slav. Požega.


2. U Komisiju za drvnu industriju:
za predsjednika Komisije: Ing. Vjekoslav
Birt, član U. o.
za članove: Ing. Bogumil Čop, Novoselec
Ing. Teodor Peleš, Zagreb
Ing. Nikola Goger, Zagreb
Ing. Nikola Rastić, Gospić.


Ad. 3.
a) Odbornik Androić, kao predsjednik
Komisije za zaključke izabran po 79. red.
skupštini predlaže, da se razmotri nacrt zaključaka
god. skupštini, koje je skicirala
ta komisija. Potom čita nacrt zaključaka.


— Prisutni daju primjedbe: da se izostavi
pasus koji govori o brizi društva za
uključivanje radnika u upravne organe
poduzeća, da se unesu zaključci o daljnjo
brizi i radu o organizaciji šumarstva (iza