DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Godišnji prirast SSSR iznosi 853,6 mil. kub. m, a siječe se oko 200 mil. kub.
metara više.


Sječa šuma 1955. g. u nekim zemljama (u tis. kub. m):


Zemlj a Industr. sort. Gorivo Ukupno
USA "264.509 53.638 318.147
Kanada
Švedska
82.833
35.100
10.833
6.300
93.716
41.400
Francuska 16.470 20.385 39.855
Finska 24.600 8.600 33.200
Poljska
Čehoslovačka
16.430
10.830
1.455
3.051
17.855
13.881
Austrija 8.527 2.866 11.393
tis. kub. m):
Zemlj a
Sječa Eksport */o izvoza
spram sječe
Austrija
Finska
11.393
33.200
7.520
21.620
66
65
Norveška
Švedska
Kanada
USA
9.250
41.400
93.716
318.147
4.410
24.480
51.290
9.030
47,7
55,5
54,7
2,7
Les. Hoz. 8-1957.
D. K.


POSTDIPLOMSKI TEČAJEVI NA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOM
FAKULTETU U ZAGREBU


Tokom mjeseca veljače i ožujka ove god. održani su na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu:


1. Dva tečaja za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku (3. II.—15. II i 17. II.
do 1. III. 1958.) sa ukupno 57 učesnika (NR Hrvatska 28, Slovenija 15, BiH 9, Srbija
2 i Makedonija 3). Tematika koja se tretirala: utvrđivanje prirasta (prof. dr. D. Klepac),
grafičke dendrometrijske metode (doc. dr. B. Emrović), problematika produktivnosti,
teorija troškova, kalkulacije, problematika šum. takse (prof. dr. M. Plavšić),
analiza ekonomičnosti u eksploataciji šuma (doc. dr. R. Benić), primjena fotogrametrije
u šumarstvu (doc. dr. Z. Tomašegović). Na kraju tečaja održane su diskusije
sa učesnicima, te ekskurzija u mješovite sastojine hrasta, brijesta i jasena Posavskih
šuma (kod Lipovljana) sa prikazom istraživanja strukture tih sastojina i prirasta
na pokusnim plohama Zavoda za uređivanje šuma i šum. ekonomike, te ispitivanjem
nekih dendrometrijskih metoda na terenu. Iz područja fotogrametrije prikazan je
jedan nastavni film.
2. Tečaj determinacije šumskih štetnika:
U Zavodu za entomologiju Polj.-šum. fakulteta u Zagrebu održana su četiri
tečaja za determinaciju kukaca i to u prosincu 1957, siječnju, veljači i ožujku 1958.,
svaki u trajanju od po dva tjedna. Tečajevi su organizirani za šumarske i poljoprivredne
stručnjake, koji rade ili će raditi u zaštiti šuma odnosno bilja. Polaznici
tečaja učili su određivati najvažnije grupe insekata i njihovih ličinki po morfološkim
oznakama uz pomoć posebno pripremljenih tablica sa slikama, koje je svaki učesnik
primio na trajnu upotrebu. Ovo su bili prvi seminari ovakove vrste kod nas.
Osim toga za svaki seminar održana su po dva posebna predavanja o uzrocima
masovne pojave kukaca i o novim pogledima na metode suzbijanja. Prvi seminar
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 61     <-- 61 -->        PDF

sa 14 šumarskih inženjera iz NRH proširen je na traženje Stručnog udruženja
šum.-privr. organizacija NRH sa temom o karantenskoj službi (1 dan) i determinacijom
gljiva — uzročnika bolesti (6 dana, održano u Zavodu za fitopatologiju).


Ukupno su tečajevima prisustvovala 73 stručnjaka (33 šumara i 40 poljoprivrednika),
"iz NR Hrvatske bio je 51 polaznik, iz LR Slovenije 7, iz NR Bosne i
Hercegovine 8, iz NR Crne Gore 2 te iz NR Makedonije 7 polaznika.


3. Tečaj parkiranja 17.—22. II. 1958. sa 19 učesnika (NR Hrvatska 11, Slovenija
4, Srbija 2, BiH i Makedonija 1). Tematike koje su se tretirale: Općenito o
parkovima, o projektiranju, izgradnji i održavanju parkova, te upotrebi dendrološkog
materijala (Ing. Z. Badovinac), o proizvodnji parkovnog materijala, o tehnici
podizanja parkovnih nasada, primjena cvjećarstva u parkiranju (Ing. arh. P. Ungar),
problematika parkova, park-šuma i pejsažnih predjela na kršu (naučni suradnik
ing. A. Horvat), primjena fitocenologije kod podizanja parkovnih nasada i uređivanja
pejsažnih predjela (prof. dr. M. Anić), zaštita objekata naročite vrijednosti,
nacionalni parkovi (Ing. R. Kevo). Ekskurzije: u parkove Tuškanac, Ribnjak, Ksaver,
Maksimir i Fakultetski šumski vrt.
4. Tečaj kultiviranja drveća brzog rasta 24. II.—1. III. 1958. sa ukupno 20
učesnika (Hrvatska 11, Slovenija 4, Srbija 3 i BiH 2). Tematike koje su se tretirale:
Biološke, ekološke i fitocenološke osnove uzgajanja drveća brzog rasta i drugih mjera
unapređenja šumske produkcije (prof. dr. M. Anić); njegovanje šuma kao mjera
unapređenja šumske produkcije (Ing. I. Dekanić i Ing. J. Radošević); tlo kao faktor
produkcije, posutpak i meliorativni zahvati u vezi unapređenja šumske produkcije
nauč. suradnik Ing. A. Horvat); tehnika uzgajanja važnijeg drveća brzog rasta (Ing.
I. Podhorski); osnovi genetike u uzgajanju drveća brzog rasta. Demonstracije rezultata
oplemenjivanja šumskog drveća u Arboretumu u Hrsholmu (doc. dr. M. Vidaković).
Ekskurzije: u park-šumu Maksimir, šumski vrt u Maksimiru i ekskurzija u
fak. šume u Lipovljanima.
5. Tečaj za primjenu fitocenolologije u šumarstvu od 3.—8. III. 1958. Tematika:
Pogledi na razvoj nauke o vegetaciji; današnje stanje; primjena fitocenologije u
šumarskoj praksi, (razdioba šuma; primjena u uzgajanju i uređivanju šuma; —
Prof. dr. M. Anić); principi kartiranja šumske vegetacije (Ing. S. Bertović); demonstracije
sastava važnijih šumskih cenoza (Ing. V. Glavač); uputa u determinaciju
bilja; važnija literatura (doc. dr. M. Vidaković); restauracija šuma na kršu na fitocenološkim
osnovama (savjetnik Ing. P. Ziani). Ekskurzije kroz Maksimir, u Zagrebačku
goru i u Fakultetske šume kod Lipovljana.
Na kraju tečajeva pod 3., 4. i 5. u diskusiji su obuhvaćeni problemi iz sadašnjeg
tečaja, a diskutirano je i o budućim tečajevima iz odnosne materije. Iz diskusija
se vidi, da bi trebalo nastaviti sa praksom tečajeva, da bi tečajeve trebalo postepeno
produžiti i specijalizirati. Potrebno je više terenskih demonstracija. Nastavu prilikom
tečajeva treba usavršiti t. j . forsirati vizueinu nastavu, koja do sada nije mogla
doći do izražaja, jer fakultet ne raspolaže sredstvima. Predavanja bi trebalo predhodno
umnožiti a napose tabele i grafikone.


Šumarski odjel Poljoprivređno-šumarskog fakulteta sa zadovoljstvom konstatira,
da je ove godine Šumarska sekcija Poljoprivredno-šumarske komore u Zagrebu
novčanom pomoći doprinijela, da se započne sa usavršavanjem nastave u gornjem
smislu. Tu započetu aktivnost treba nastaviti. Nužno je da se nabave diaprojektori,
diapozitivi i zbirke; da se opreme dvorane, nabavi savremeni instrumentarij za
područje uzgajanja, zaštite i uređivanje šuma.


Zdenko Tomašegović