DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1958 str. 51     <-- 51 -->        PDF

B. IZDACI:
1. Osnovni društveni izdaci:
a) Obavezni doprinosi Savezu i SIT-u predviđaju se u određenim iznosima.


b) predviđa se pripomoć Udruženju studenata šumarstva kao i prošle godine.


c) predviđaju se neophodni izdaci za održavanje društvenih prostorija te nabavku


knjiga i potrebnog inventara.


d) svi ostali izdaci po tom računu predviđaju se u redovnoj potrebnoj visini.


2.
Šumarski list:
a) predviđaju
se izdaci na osnovu današnjih stvarnih koštanja izdavanja, uračunavajući
i troškove za brojeve 7—12 1957.


3.
Šumarske novine:
a) predviđaju se izdaci na osnovu današnjih stvarnih koštanja izdavanja.
4.
Nove publikacije:
a) predviđaju se potrebna novčana sredstva *a štampanje Šumarske Bibliografije
te dopuna postojeće zalihe starih publikacija i potrebnim tiskanicama.


Na temelju naprijed iznijetog proizlaze i glavne karakteristike ovog prijedloga
proračuna i to:


1.
neophodna potreba naplate kako redovne i gospodarske članarine društva i pretplata
na Š. L. i Š. N., tako posebno i naplata svih potraživanja po tim računima
iz ranijih godina. Izvršenje prednjeg treba da omoguće kako sami klubovi na
terenu, tako posebno i Šumarije u pitanju gospodarske članarine i Šumarskih
novina.
2.
potreba unovčenja postojeće zalihe starih publikacija, posebno raznih tiskanica,
te oglašavanja u našim listovima.
3.
još uvijek obiman rad na izdavačkoj djelatnosti za potrebe struke.
Iznoseći ovaj prijedlog proračuna upravni odbor društva smatra potrebnim, da
Glavna skupština prilikom njegovog raspravljanja i konačnog usvajanja, dade potrebne
sugestije novom upravnom odboru.


ZAKLJUČCI 79. GODIŠNJE SKUPŠTINE
Šumarskog društva NR Hrvatske


Rezimirajući diskusiju, skupština donosi slijedeće zaključke kao smjernice za
rad budućem Upravnom odboru društva:


1. Shvaćajući veliku važnost zadataka postavljenih u perspektivnom planu za
razvoj šumarstva i drvne industrije, skupština daje u zadatak Upravnom odboru
društva kao i klubovima na terenu, da razviju svoje snage u borbi za njihovu potpunu
realizaciju.
Pri tome treba koristiti pogodne metode i oblike rada kako tehničke tako i
organizacione, povezujući se usko sa organima narodne vlasti, sa svim opće društvenim
i političkim, te sa drugim zainteresiranim stručnim organizacijama. Skupština
preporučuje klubovima, da analiziraju svoje konkretne zadatke iz perspektivnog
plana, koji se odnose na njihovo područje i da pronalaze mogućnosti za njihovo
izvršenje. Skupština konstatira nužnost donošenja Zakona o šumama zbog potrebe
ustaljenosti organizacije šumarske službe. Dosadanja neujednačenost organizacije
ne daje dovoljnu garanciju za izvršenje svih predviđenih zadataka.


2. Skupština donosi zaključak, da se svi članovi društva trebaju uzdizati ne
samo u stručnom znanju, nego i u ekonomsko političkom obrazovanju, da prate i
proučavaju naš opći društveni i privredni razvoj i da u njemu aktivno učestvuju.
Klubovi treba da razmotre i pronađu konkretne oblike rada, kroz koje će
ostvariti prednji zaključak.


3. U cilju što boljeg osposobljavanja visokokvalificiranog stručnjaka šumar-.
skog i drvno industrijskog smjera, Društvo će sarađivati sa Šumarskim odjelom
Polj. šum. fakulteta. U tom smislu treba uskladiti statut, plan i program Fakulteta.
Na isti način će društvo djelovati u pogledu osposobljavanja šumarskih i drvno
industrijskih tehničara.
129