DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 75     <-- 75 -->        PDF

cjelinu. Iz te cjeline izdvajaju svoje zasebene
problematike uzgajanje i zaštita
šuma. Zaštita šuma postaje na taj način
nauka o ugroženoj, u svojoj harmoniji poremećenoj,
bolesnoj šumi. Time se ona još
i jasnije pokazuje kao sestrinska struka
uzgajanja šuma, koje obraduje biološke
temelje i tehniku postupanja u normalnoj,
u svojoj harmoniji neoštećenoj, zdravoj
šumi.


Ove svoje poglede Schwrdtfeger je dosljedno
sproveo u djelo. Dovoljno je već
samo prolistati stranice ove knjige pa da
se vidi da se ona bitno razlikuje od svih
drugih udžbenika zaštite šuma. Posebnu
vrijednost knjizi daju upravo poglavlja
općeg dijela. S druge strane postaje evidentno
da je opisivanje biologije štetnih
kukaca i gljiva samo specijalni dio ove
nauke. Schwerdtfeger to, uostalom, čini sasvim
kratko i sažeto prepuštajući detaljan
opis biologije štetnih kukaca i gljiva pomoćnim
disciplinama — šumarskoj entomologiji
i fitopatologiji. Navedene karakteristike
ove knjige mogu se razabrati već
i iz kratkog sadržaja njene materije.
Knjiga ima ovih sedam dijelova:


I. Temelji šumske patologije i zaštite
šuma. — U uvodnom dijelu obrađena su
poglavlja: šuma kao zajednica živih bića,
biocenotička ravnoteža, šuma kao gospodarski
objekt čovjeka, shvaćanje i podjela
šumske patologije.
II. Bolesti uslovljene abiotskim faktorima.
— Ovaj dio dijeli se u četiri odsjeka,
u kojima se obrađuju štete uzrokovane
požarom, plinovima, klimatskim i edafskim
faktorima.
III. Bolesti uslovljene biotskim faktorima.
— U prvom odsjeku ovog dijela opisani
su patogeni organizmi (virusi, bakte
rije, gljive, lišaji, dikotilski nametnici,
šumski korov, sporozoa, crvi, paučnjaci,
stonoge, insekti, puževi, vodozemci, gmizavci,
ptice i sisavci). Naročito je vrijedan
drugi odsjek, u kojem se opširno obrađuje
problem dinamike populacije odnosno masovnog
razvoja patogenih organizama. Tim
problemom bave se danas najistaknutiji
stručnjaci zaštite šuma. Značajnije štete
U šumi, uzrokovane biotskim faktorima,
nastaju, naime, samo prenamnoženjem
po šumu patogenih organizama, najčešće
kukaca. Pronalaženjem uzroka masovne
pojave tih štetnika mogao bi se eventualno
zapriječiti njihov masovni razvoj i time
izbjeći primjenu opsežnih i skupih obrambenih
mjera. Autor prikazuje razne teorije
o tom problemu. Naročito opširno izlaže
svoju teoriju gradocena.


IV. Dispozicija i rezistentnost šume. —
U ovom vrlo interesantnom dijelu opisana
je dispozicija i rezistentnost stabla prema
određenim uzročnicima šteta i to s obzirom
na vrstu drveta, dio stabla, razvojno
stanje, godišnje doba, svojstvo sjemena,
stanište i dr. Zatim je opisana dispozicija
i rezistentnost sastojine s obzirom na njena
svojstva (sastav, starost, obrast, sklop, stanište
i dr.).
V. Pojava i tok bolesti. — Na tridesetak
stranica opisane su razne promjene, koje
bolesti uzrokuju u pojedinom stablu kao i
u sastojini. U pojedinim poglavljima opisane
su fiziološke promjene u stablu (promjene
u metabolizmu, periodicitetu, tropizmu,
dispoziciji), morfološke promjene
(rastenje, obrašćivanje rana i reprodukcija
pojedinih organa odnosno dijelova stabla
i dr.). Zatim su opisane razne promjene,
koje bolest uzrokuje u sastojini s naročitim
osvrtom na međusobnu uzročnu povezanost
pojedinih bolesti. Posebno su
opisane neke kompleksne bolesti kao sušenje
smreke, jele, ariša, hrasta, bukve,
johe.
VI. Gospodarski značaj bolesti šume. —
Opisane su poremetnje u gospodarenju,
koje uzrokuju bolesti šume (ugroženje cilja
gospodarenja, smanjenje prirasta, financijskog
prinosa i dr.).
VII. Sprečavanje i suzbijanje bolesti
šume. — U prvom odsjeku ovog opširnog
dijela, koji ima oko 100 stranica, opisana
je higijena, a u drugom terapija šume. U
odsjeku o šumskoj higijeni iznesene su potrebne
zakonske mjere, a zatim rad na povećanju
rezistentnosti stabla i sastojine
protiv patogenih utjecaja (izbor vrste drveta,
rasa, porijeklo, uzgojne mjere, zaštita
korisnih životinja, naseljavanje slijepih
miševa, mravi, korisnih kukaca i dr.). Odsjek
o terapiji šume podijeljen je na .po
glavlja o dijagnozi, prognozi, suzbijanju i
kontroli uspjeha pfeduzetih obrambenih
mjera. Veoma su zanimljiva i važna izlaganja
o prognozi razvoja gradacije određenog
štetnika ili bolesti. Suzbijanje je opširno
obrađeno. Unutar glavnih metoda
suzbijanja (mehanička, kemijska, biološka)
opisani su razni specijalni načini suzbijanja,
zatim razne sprave te kemijska
sredstva, koja se rabe u zaštiti šuma kao .i
organizacija suzbijanja šumskih štetnika.
Knjiga obiluje bibliografskim podacima


o svakoj obrađenoj temi. Ovi podaci nalaze
se skoro na svakoj stranici i daju
knjizi posebnu vrijednost.


73