DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Degradirano šumsko tlo, na kojem više
ne uspijeva ni prirodna ni umjetna obnova
listača, a na kojem četinjave kulture propadaju,
često se ne može popraviti bez izvanrednih
meliorativnih zahvata.


Melioriranjem degradiranih šumskih
tala Dr, ing. Nemec bavi se preko 30
godina. Objavio je za to vrijeme oko 50
knjiga, studija i članaka. Najopsežniji su:
Hnojeni lesnich kultur I. i II. (Praha, 1946
i 1950). U ovoj knjizi detaljnije iznosi rezultate
svojih najnovijih radova i opažanja.


Za melioraciju degradiranih terena ne
koristi Neme c samo nbičajene načine,


t. j . vapnjenje, gnojenje kompostom, primjenu
pomoćnih meliorativnih vrsta drveća,
grmlja i drugog bilja, nego uvodi i
novi način melioracije degradiranih šumskih
tala, a to je gnojenje prašinom od
raznog eruptivnog kamenja.
Kao dugogodišnji naučni radnik na polju
šumarskih istraživanja u oblasti pedologije
Neme c posjeduje velika iskustva
iz te oblasti. Sada radi u Institutu za šumarska
istraživanja u Zbraslavu kod Praga.
Meliorativne zahvate bazira on na naučno-
istraživačkim nalazima. Proučava
profil degradiranog tla i stanje hraniva u
pojedinom sloju tla. Utvrđuje manjke hranjiva,
a odatle i uzroke slabom razvoju
šumskog drveća.


Autor detaljno opisuje sastav i svojstva
bazičnog kamenja iz domaćih kamenoloma.
Obraća kod toga specijalnu pažnju
na dijabaz, bazalt, melafir, gabro, trahit,
amfibolit i dr. Materijal od tog kamenja
pokazao je do sada vrlo dobre rezultate
pri melioraciji šumskih tala. Autor pridaje
važnost biogenim makroelementima, a
također se obilno osvrće i na biogene mikroelemente,
koji su neophodno važni za
razvoj šumskog drveća.


U opsežnim poglavljima autor opisuje
rezultate izvršenih meliorativnih zahvata
na raznim tipovima degradiranih šumskih
tala. Prikazao je rezultate melioracije azonalnih
tala, i to vapnjenjem, gnojenjem
dibaznim prahom, smjesom komposta, humusa
i bazalta, te pokrivanjem tla grančicama
drveća i vrijesa. Iznosi svoje nalaze
iz oblasti melioracije degradiranih rendzina
vapnjenjem i gnojenjem prašinom
raznog bazičnog kamenja. Najviše se bavi
melioracijom degradiranih pjeskovitih tala
podzolastog tipa, gdje se pojavljuje mjestanac.
I tu je postigao odlične rezultate
primjenom prašine bazičnog kamenja, koju
dodaje u jamice ili širom po površini —
bez obrade i uz obradu frezama. Iznosi i


iskustva postignuta na teškim glejnim tlima
i oglejenim podzolima nastalim utjecajem
podzemne vode.


Nemecov a knjiga je prvo opsežno
stručno djelo o metodama melioracije degradiranih
šumskih tala ne samo u čeho
slovačkoj nego i inače u evropskoj stručnoj
literaturi. Iz nje će šumari praktičari
crpsti važne pouke za svoj rad. Knjiga će
osobito dobro doći šumarskim stručnjacima,
koji se bave obnovom šuma degradiranih
utjecajem čovjeka, a naročito forsiranjem
monokultura smrče i bora.


Dr. M. Anić


F. Schwerdtfeger; Waldkrankheiten
(Bolesti šume). II. izdanje, 485 str.,
199 crteža. Verlag Paul Parey, Hamburg-
Berlin, 1957.
Iako zaštita šuma ima među šumarskim
naukama svoje određeno i uglavnom čvrsto
mjesto, ipak joj se često osporava pravo
na postojanje kao samostalne naučne
discipline. Ukazuje se na činjenicu — koju
svi dosadašnji udžbenici i priručnici zaštite
šuma doista potvrđuju — da se bitni
sadržaj ove nauke iscrpljuje opisivanjem
biologije i suzbijanje po šumu štetnih kukaca
i gljiva. Zbog toga bi, prema navedenom
shvaćanju, zaštitu šuma trebalo
pripojiti entomologiji i fitopatologiji, a
»preostali dio« bi se mogao pridijeliti uzgajanju
odnosno uređivanju šuma.


Schwerdtfeger polazi sa stanovišta, da
je opisivanje uzročnika šteta, njihovog
djelovanja i mogućnosti suzbijanja, samo
jedan i to specijalni dio struke, kojega treba
nadopuniti jednim isto tako važnim općim
dijelom. Taj dio treba da ispituje, kako
sa strane uzročnika štete tako i 8a strane
šume, potrebne preduslove, koji dovode
do izbijanja bolesti i do nastupa štetnog
djelovanja, zatim da istražuje tok bolesti
i njihovo gospodarsko i biološko djelovanje
te konačno mjere čovjeka, koji čuva
šumu kao gospodarski objekt, na predohrani
i suzbijanju šteta. Ustvari Schwerdtfeger
je začetnik jednog novog gledanja
na nauku o zaštiti šuma, koje bi se
ukratka moglo ovako izložiti:


Polazna točka u zaštiti šuma ne smije
biti niti štetni kukac ili gljiva niti način
suzbijanja. Zaštita šuma, kao šumarska
znanstvena oblast, mora poći od šume ili
od njene biološke i gospodarske jedinice


— sastojine. Na taj način dolazi se nužno
do jednog novog — entomološkom i mikološkom
shvaćanju nadređenog — stanovišta,
koje sva zbivanja u šumi, bila ona normalna
ili vodila k štetama, promatra kao