DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Rekonstrukcijom i modernizacijom dotrajalih pogona povećat će se
postotak iskorišćavanja sirovina kao i produktivnost rada. Podizanjem
novih postrojenja mehaničke i kemijske prerade drveta postići će se
bolje tehničko iskorišćenje drvnih masa, ublažit će se deficitarnost na
jelovoj rezanoj gradi izgradnjom postrojenja, čiji će proizvodi zamijenjivati
tu građu (umjetne ploče, kartonska ambalaža).


Prema tome je moderniziranje postojećih pogona i podizanje postrojenja
za novu proizvodnju ne samo mjera povećanja proizvodnje i
produktivnosti rada, nego je i jedna od aktivnih mjera za očuvanje i racionalno
iskorišćenje šumskog fonda.


Nepotpun bi bio ovaj prikaz ako se ne bi osvrnuli na pitanje radne
snage i naučno istraživačke službe. Usavršavanjem tehnoloških procesa
postojeće proizvodnje kao i uvađanjem novih procesa proizvodnje zacrtanih
u perspektivnom razvoju šumske privrede u cjelini postavlja se
u pojačanom obliku zadatak: bolje i brže obrazovanje i stručno usavršavanje
i-adnika i službenika kao i jača orijentacija naučno istraživačke
službe na proučavanje novih oblika rada i suvremenih procesa proizvodnje
sve u cilju, da se poveća proizvodnja i proizvodnost rada, a time pridonese
realizaciji ekonomsko-političkih ciljeva postavljenih društvenim
planom privrednog razvoja Jugoslavije od 1957. do 1961. godine.


OCJENA STANJA SASTOJINE I JAČINE UZGOJNOG ZAHVATA
UZ POMOĆ FREKVENCIJSKE KRIVULJE*
Ing. Vladimir Hren, Zagreb


Prema podacima službe uređivanja šuma, od ukupne površine šuma
u jednodobnim visokim šumama NRH A60/» otpada na dobni razred
od 1—10 godina. Samo na području između Save i Drave te Une i Kupe
ima oko 230.000 ha mladih sastojina između 1 i 30 godina. Velik dio površina
tih mladika loše je osnovan ubrzanim oplodnim sječama. Najčešće
su to mladici graba, a djelomice nalaze se bukva i hrast u nešto
povoljnijem omjeru. Uslijed raznih objektivnih i subjektivnih poteškoća
velik dio tih mladika prepušten je prirodnom razvoju. Uzgojni radovi u
njima ili se ne vrše ili se obavljaju prekasno.


S druge strane površine mladih sastojina stalno se povećavaju. Ne
provađa li se njega, ima vrlo malo izgleda, da se iz takvih mladika stvore
dobre sastojine.


Potrebno je dakle, da mlađi stručnjaci i sami stiču iskustva i upotpunjuju
svoje znanje u uzgojnim radovima. Zato ćemo u ovom članku iznijeti
upotrebu frekvencijske krivulje, kao jedno od sredstava, za vlastito
izdizanje, koje može pomoći u ocjenjivanju stanja i razvitka sastojine i
ocjeni uzgojnog zahvata.


Upotreba frekvencijske krivulje temeljnica u odraslim sastojinama


U sastojinama, gdje se može mjeriti prsni promjer, a to su u većini
slučajeva sastojine starije od 20 godina, za ocjenu stanja sastojine upo


* Iz Instituta za Šumarska i lovna istraživanja NRH, Zagreb
5