DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 69     <-- 69 -->        PDF

delatnost sekcije 01 — za bibliografiju,
da se izradi šumarska bibliografija na engleskom,
francuskom, nemačkom i ruskom.
Naročito su velike teškoće kod izrade nomenklature.


Takođe je konstatovano da rad Radne
grupe u okviru sekcije 21, kojoj je na
Kongresu u Oxfordu stavljeno u zadatak
da da mišljenje o referatu akademika V.
Sukačova (»O primeni metoda fitocenološkog
istraživanja u šumarskim poslovima
«), nije još završen. Odlučeno je da se
referat prevede na engleski jezik, umnoži
u 150 primeraka i razdeli članicama
Unije.


Prihvaćeno je, na ponovno insistiranje
prof. Dr. H. Leibundguta, rukovodioca
sekcije 23 — za gajenje šuma, da predsedništvo
Unije preduzme odgovarajuće
mere kod članica, da se olakša saradnja
stručnjaka, koji se interesiraju određenim


problemima iz raznih zemalja, na bazi
recipročnih razmena. Time se pruža mogućnost
i našim naučnim radnicima da pre
ko predsedništva Izvršnog komiteta (Mr.
Macdonald, Forestry Commission, Directorate
of research and education, 25, Sal-
vile Row, London, W 1.) (ili posredno preko
Nacionalnog komiteta za šumarstvo pri
Akademiskom savetu FNRJ, Beograd, Božidara
Ađije ul.) stupe u dodir sa institutima
zemalja koje ih inteeresuju bez posedovanja
deviznih sredstava.


Predlog da se osnuje nova sekcija —
za istoriju šuma i šumarstva, odložena je
za naredno zasedanje.


Drugo pitanje kome je posvećena posebna
pažnja bilo je pitanje daljih odnosa
između Unije i Organizacije Ujedinjenih
nacija za ishranu i poljoprivredu — FAO.


Prema § 1 Statuta Unije »Unija radi u
zajednici sa Organizacijom Ujedinjenih
nacija za ishranu i poljoprivredu (FAO) i
sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za
prosvctu, nauku i kulturu (UNESCO)...«
Na osnovu § 7 istog Statuta, a koji govori


o sastavu Izvršnog komiteta Unije, određeno
je, da pored ostalih u isti ulazi i jedan
predstavnik FAO u svojstvu posmatrača.
Ugovorom od 1. januara 1949. godine
odlučeno je, međutim, da predstavnik FAO
bude u isto vreme i sekretar Unije, kao
i da ova organizacija snosi sve troškove
oko vođenja sekretarijata. Na ovoj osnovi
razvila se vrlo korisna saradnja između
ove dve organizacije, sve do početka
ove godine kada se FAO obratio Uniji,
koristeći pravo iz člana 6 ugovora, sa molbom
da se oslobodi poslova vođenja se


kretarijata. Kao razlozi za ovaj predlog
navedeno je da dosadašnji odnos ne zadovoljava
više FAO, jer su obaveze koje
ova organizacija ima znatne i nisu u odgovarajućoj
razmeri sa pravima. Naročito
je naglašeno da su rashodi koje je FAO
imao vrlo veliki (iznose oko 8.000 američkih
dolara godišnje). FAO u isto vreme
ističe da je spreman i dalje da sarađuje
sa Unijom, ali pod uslovom, da mu se da
i pravo punog rukovođenja sekretarijatom
Unije.


Diskusija po ovom pitanju, a u kojoj
su učestvovali svi prisutni, omogućila je
da se dođe do sledećih, jednoglasnih zaključaka:


a) dosadašnja saradnja između FAO i
Unije bila je vrlo plodna i obostrano korisna;


b) prihvatanje novih zahteva FAO značilo
bi prelaženje velikog dela autoriteta
Unije u ruke FAO, što ne bi bilo opravdano;
i


c) prihvata se predlog predsedništva
Unije da se FAO rastereti poslova u sekretarijatu
Unije, sa predlogom FAO-u da
se složi sa ispunjavanjem ostalih članova
ugovora od 1949. godine.


Pošto je gornjim odlukama Unija došla
u situaciju da formira sekretarijat odlučeno
je da se osnuje sekretarijat, ne
kakav je do sada bio, već da se ostavi
predsedništvu da ono donese odluku u vezi
ličnosti koja bi preuzela te dužnosti,
kao i o karakteru te funkcije. Ta ličnost,
konstatovano je, neće vršiti samo tehničke
poslove, već će suštinski pomagati
pretsedniku u radu.


Na kraju je izražena želja da se saradnja
sa FAO produži i produbi.


Pošto je na XII Kongresu u Oxfordu
odlučeno da se sledeći Kongres održi u
Beču (Austrija), s tim da u duhu Statuta
Izvršni komitet, u saglasnosti sa domaćinom,
odredi datum i godinu, posle detaljnog
razmatranja i izjava predstavnika
Austrije, zaključeno je da se XIIII Kongres
održi juna meseca 1961 godine u Be_ču.
Prvobitna namera da se Kongres održi
1959. godine nije mogla da se ostvari jer
nije odgovaralo domaćinima, a predlog za
1960. otpao je jer se iste godine održava
u Sjedinjenim državama Amerike Svetski
kongres Šumarskih društava.


Na osnovu poziva iz Belgije (kolega
Saloux) odlučeno je da se Izvršni komitet
Unije iduće godine sastane u Brislu (Belgija).


U toku zasedanja Izvršnog komiteta
učinjena je poseta šumama opštine grada