DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 67     <-- 67 -->        PDF

se u istraživačkim radovima sve više primjenjuje
varijaciona statistika.


Komisija je naglasila, da se u nekim
evropskim zemljama provodi inventarizacija
šuma. U tim zemljama rezultati inventarizacije
pokazali su povećavanje
drvne mase na panju.


Evropska komisija za šume skrenula je
pažnju zemljama, članicama, na novi
»kontinuirani« sistem inventarizacije, koji
se provodi u Švedskoj, a koji zaslužuje
najveću pažnju, da se prostudira i ispita
mogućnost njegove primjene u drugim
zemljama.


Komisija je razmotrila perspektivni
plan sječa pojedinih evropskih zemalja.


Neke evropske zemlje (Njemačka,
Austrija, Italija i t. d.) predviđaju, da će
u slijedećim godinama manje sjeći zbog
prevelikih sječa za vrijeme i poslije rata.
Smanjeni opseg sječa u tim zemljama bit
će kompenziran povećanim sječama u drugim
evropskim zemljama, koje će uživati
plodove melioracije svojih šuma. Smatra
se vjerojatnim, da će u 1965. godini opseg
sječa postignuti rekordni iznos i da će se
procenat građevnog i industrijskog drveta
povećati za 25°/o u odnosu na 1950. godinu.


Evropska komisija za šume smatra, da
bi perspektivni plan sječa trebalo izraditi
i za 1957. godinu. Pri podnošenju podataka
trebalo bi uvijek navesti detaljne informacije
o metodama i hipotezama pomoću
kojih se došle do podataka u perspektivnom
planu.


Evropska komisija za šume je proučila
djelovanje Šumarskog Odjela FAO u vremenskom
intervalu od zadnjih 10 godina
(1947—1957). Aktivnost FAO na području
šumarstva prikazana je u časopisu »Unasylva
« No. 2, Vol. 11 od 1957 u članku »Dix
ans d´activites forestieres de la FAO« od
Marcel Leloup-a.


Nakon opširne diskusije, komisija je
zaključila, da bi bilo korisno, da se u iz-


SASTANAK IZVRŠNOG KOMITETA
MEĐUNARODNE UNIJE INSTITUTA
ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA


U varošici Badenweileru u Svarzwaldu
(jugozapadna Njemačka) održana je, od
24—28 juna 1957. godine, redovan godišnji
sastanak Izvršnog komiteta Međunarodne
unije instituta za šumarska istraživanja


— IUFRO.
Sastanku su pored članova Komiteta
među kojima je bio i dr. Toma Bunuše


vještajima, koje evropske zemlje periodički
podnose, posebno tretira problem uzgajanja
šuma i gospodarenje. U tom
smjeru je preporučeno Generalnom direktoru,
da u okviru evropske komisije za
šume kreira jedan organ, koji bi se bavio
tom problematikom.


Komisija je podcrtala važnost Tehničkog
savjetovanja po pitanju panel-ploča,
koje je održano u početku mjeseca siječnja
1957. u Zenevi u okviru FAO i Ekonomske
komisije za Evropu.


Komisija je skrenula pažnju na interesantnu
diskusiju Svjetske konferencije o
Eukaliptusu.


Rad evropske komisije za topolu je pozdravljen
sa strane komisije, te je predloženo,
da FAO pruži u tom smjeru punu
podršku.


Komisija je diskutirala o petom svetskom
Šumarskom kongresu i zaključila, da
bi na tom kogresu trebalo skrenuti pažnju
javnosti na važnost i ulogu šuma u ekonomskom
i socijalnom životu. Preporuča se
publiciranje maraka šumarskih motiva,
plakata, filmova i si.


Komisija smatra, da bi trebalo unapređivati
maleni privatni šumski posjed davanjem
subvencija i pozajmica za šumskouzgojne
radove. U vezi s time komisija je
zaključila, da će to pitanje staviti na
dnevni red slijedećeg zasjedanja.


Komisija je izabrala novog predsjednika
prof. Alberta C a m a i t i, direktora talijanskih
šuma. Za prvog podpredsjednika
izabran je Alf. E. Langsaeter (Norveška),
a za drugog M. K. Oedekoven
(Njemačka).


Deveto zasjedanje završeno je ekskurzijom
u Sjevernu Italiju dne 19. V. 1957.


Deseto zasjedanje evropske kmisije za
šume održat će se u Rimu 1959. Komisija
je prepustila Generalnom direktoru FAO
i predsjedniku A. Ca m a i t i-u, da odrede
točan datum zasjedanja.


D. Kelpac
vac, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu, prisustvovali i rukovodioci
sekcija ove međunarodne organizacije.


U toku zasjedanja podneti su izveštaji
u vezi odluka donetih na prethodnoj sednici
Izvršnog komiteta, a diskutovano je
i o zadacima koji stoje pred Unijom i Komitetom
na osnovu zaključaka donetih na
XII Kongresu održanom 1956. godine u
Oxfordu (Engleska).