DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Staranje o seljačkim šumama


Staranje o seljačkim šumama i savetovanje seljaka šumosopstvenika neobično
je razvijeno u Nemačkoj i Austriji. Ne radi se ovde, razume se, nikako o specijalnim
naklonostima prema seljaku šumosopstveniku već o potrebi povećanja prinosa iz
seljačkih šuma koje je u poređenju sa prinosom iz državnih šuma, šuma javnopravnih
tela i veleposednika, znatno slabiji. S druge strane seljačke šume zahvataju
pretežni deo privatnih šuma. U Austriji 52"Vo ukupne šumske površine otpada na
sitne seljačke šume. A u Bavarskoj 42<)/o. Ovaj se procenat u pojedinim nemačkim
i austriskim zemljama menja ali je svugde, i tamo gde je najniži, toliko značajan
da je briga o seljačkim šumama svugde u prvom planu.


Staranje o seljačkim šumama odvija se uglavnom po dve linije. Po prvoj preduzimaju
se niz mera koje se odnose neposredno i na same seljačke šume i seljačko
šumsko gazdinstvo. Druga linija jeste školovanje i obučavanje seljaka u gazdovanju
sa šumama i u šumskim radovima i vaspitanje seljaka za što pravilniji odnos prema
šumama. Kako ćemo školstvu i prosvećivanju u šumarstvu posvetiti posebnu glavu
u ovom članku neće ovde biti reci o ovoj drugoj liniji i ako su obe tesno povezane.


Postoje vrlo brojni i raznovrsni oblici staranja o seljačkim šumama. Ako zanemarimo
organizacione oblike o kojima ćemo takođe posebno govoriti u ovom članku
onda bi najvažniji oblici bili sledeći:


— akcije za sprovođenje različitih mera u gajenju, nezi, zaštiti i iskorišćavanju
šuma
— očigledna propaganda i agitacija na terenu putem uzornih šumskih objekata,
demonstracija pojedinih vrsta radova i njihovog uspeha
—´ neposredna stručna pomoć kod pojedinih radova a naročito doznaka za seču
i proredu, trasiranje i izrada šumskih saobraćajnica i t. d.


— subvencije i materijalne pomoći pri izvođenju određenih radova pod određenim
uslovima (bez ili uz pomoć seljaka šumo-posednika)
— izvođenje stručnih raddva kao uređivanje šuma, komasacija i arondacija,
konverzija itd.
— stručne ekskurzije sa seljacima i obilasci seljačkih šuma drugih krajeva
— stručna savetovanja sa samim seljacima
— stručna savetovanja i ekskurzije u seljačke šume sa svim odgovornim službenicima
i funkcionerima srezova (sreski načelnici, državni tužioci, pravobranioci.
advokati, agronomi, poreznici, učitelji itd.)
— davanje svakodnevnih saveta seljacima po svim pitanjima koje se odnose
na njihovo šumsko gazdinstvo
— stručna pomoć pri sortiranju drveta, ispitivanju tržišta i prodaji drveta.
— organizaciono-tehnička pomoć pri nabavci semena i sadnica i pri osnivanju
zajedničkih šumskih rasadnika
— organizovanje zajedničkih radova pri nezi šuma itd.
Ističemo naročito vanredne uspehe koji su postignuti na polju staranja o
seljačkim šumama u šumskoj upravi Holzkirchen (Bavarska) gde je ondašnji Obfmst»
Baumann svojim vanrednim poznavanjem seljaka, prilika i mogućnosti i istančanim
osećanjem za izbor metoda rada sa seljacima šumoprivrednicima postigao zaista
zavidne rezultate tako da u njegovoj šumskoj upravi danas praktički ne postoji
seljačka šuma u kojoj se ne vrši proreda, da se u velikom delu ovih šuma vrše
melioracije zemljišta pa se čak u nekim seljačkim šumama primenjuje Schädelinovi
principi odabiranja stabala i oplemenjivanja sastojina.


Ne manje uspeha je u pogledu staranja o seljačkim šumama, a osobito o ritskim
šumama, pokazala poljoprivredna komora Gornje Austrije pod rukovodstvom dr
Hufnagla gde postoje danas čak u selima omladinski šumski rasadnici sa produkcijom
od 1 miliona sadnica godišnje a u svakoj opštini opštinski lugari koji su
stalni staraoci seljačkih šuma.


Također je odlične rezultate u pogledu staranja o seljačkim šumama dala poljoprivredna
komora Štajerske koja je jednu četvrtinu seljačkih šuma otvorila dobrim


1 Oberforstmerster


56