DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 54     <-- 54 -->        PDF

uporno ubeđivati sopstvenike u potrebe pošumjavanja. Kod opštinskih goleti opet
ima još znatnih ostataka servituta paše. Pošumljavanjem se obično likvidira i
problem paše. Još jedna karakteristična crta pošumljavanja goleti u Nemačkoj. Ona
je propagandnog značaja. Sa pošumljavanjem se počinje uvek tamo gde je tehnički
uspeh unapred zagarantovan.


Vrlo poučan je bio primer pošumljavanja goleti a naročito teških zemljišta
(sodna tla — slanice) u Burgenlandu u Austriji.


Ova oblast je stepskog karaktera sa vrlo nepovoljnim klimatskim uslovima
za uspeh pošumljavanja. Međutim, nije ovo glavna teškoća. Ona je istraživanjima
i tehnikom savladana. Najteži problem je ovde bio dobivanje zemljišta za pošumljavanje
jer se radi o poljoprivrednim površinama. S druge strane se ovde postavljalo
i pitanje radne snage. Trebal oje dakle naći rešenja koja će privoleti sopstvenike
zemljišta da ova ustupe šumskim kulturama, a isto tako da se pošumljavanje vrši
sa što manje angažovanja njihove radne snage. Sistematskim dugogodišnjim radom
na propagandi i prosvećivanju seljaka uporedo sa postizanjem uspeha u pošumljavanju
stvorile su se potrebne površine zemljišta, a mehanizacija rada u rasadnicima
i na obradi zemljišta kultura, resila je i pitanje nedostatka radne snage. Sve ovo,
dopunjeno i stimulacijom od strane države koja je dala subvencije za pošumljavanje,
osiguralo je uspeh.


Sa čisto stručno-tehničkog gledišta vredno je pomenuti uspehe koji su postignuti
na pošumljavanju teških zemljišta — slanica. Ovde je tehnika bila od presudnog
značaja. Ogromni plugovi koji rigolaju na dubini više od 80 cm, vučeni teškim
traktorima sa preko 120 KS, upotreba treseta i*tresetnih kocki i pravilan izbor vrsta
i sadnog materijala uspešno rešavaju ovo inače vrlo teško rešljivo pitanje. Na naše
vojvođanske slanice dao bi se ovaj način skoro v potpunosti primenjivati. Nedostatak
ove metode rada jedino je u tome što je vrlo skupa — 10 radnih časova
koštaju 3.000.— šilinga a efekat za to vreme je 0,6—0,7 ha.


Podizanje vetrozaštitnih pojaseva


Sa podizanjem vetrozaštitnih pojaseva sreli smo se na području šumske uprave
Ufenheim u Bavarskoj a sa poljozaštitnim pojasevima u Burgenlandu. Kod Ufenheima
se nalazi oblast prhkog peskovitog zemljišta inače vrlo plodnog. Za njega je
karakteristično da čim sa njegove površine nestaje busena odmah podleže eolskoj
eroziji. Zato se izbegava oranje takvih zemljišta. Međutim nedostatak radne snage
naterao je da se primene specijalni kopači. To su mašine tipa »Hako« koji imaju
dnevni efekat od 1.000 rupa 45/45 sm.


Do podizanja vetrozaštitnih pojaseva došlo se tek docnije. Prvobitno je borba
protiv eolske erozije vođena putem drvenih plotova iza kojih je vetar istovarivao
podignuto zemljište.


Glavni pojasevi stavljaju se upravno na pravac štetnog vetra u udaljenosti
300—600 m jedan od drugoga a ovi se povezuju kosim pojasevima. Ceo se ovaj sistem
oslanja na već postojeće šume ili na posebne u tu svrhu ozelenjene površine.


Sistem vetrozaštitnih pojaseva se po pravilu mora uklopiti u plan arondacije
i komasacije zemljišta pa bi ova morala prethoditi njihovom podizanju. Planovi
komasacije, arondacije i podizanja vetrozaštitnih pojaseva rade se po opštinama.
Organizacija radova na podizanju pojaseva ide preko mesnih zadruga koje ujedno
rešavaju i pitanje komasacije i arondacije. Zadruge se po završenim radovima
rasturaju a zelene površine i pojasevi postaju svojina opštine.


Poljozaštitni pojasevi u Burgenlandu služe kao okosnica svim ostalim pošumljavanjima.
Pored ostalih domaćih vrsta u ove pojaseve su ugrađene i neke vrste
košaračkih vrba koje su vrlo rentabilne što znatno povećava vrednost pojaseva.


Iskorišćavanje šuma i prerada đrveta


I za Nemačku a i za Austriju je karakteristično da iskorišćavanje šuma vrši
po pravilu isključivo sopstvenik šuma odnosno organ upravljanja šumom. Ovo
važi naročito za Nemačku gde ni izuzetno nema prodaje drveta na panju dok se to
može katkad desiti u Austriji u seljačkim šumama. Međutim, državne šumske uprave
ne obavljaju ceo proces proizvodnje u eksploataciji šuma nego samo prve dve


52