DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Ista situacija kao kod rasadnika je i kod trušnica. U predelima južno od
Dunava je samo jedna trušnica takođe u Laufenu. Ova trušnica ima velik kapacitet
(40 q češera za 24 časa) i njen je osnovni zadatak da proizvodi seme za planinske
šumske predele i za planinske vrste drveta.


U Austriji nismo izučavali semenarstvo i rasadnike no problem je postavljen
i rešen slično kao u Nemačkoj.


Gajenje šuma


U Nemačkoj ispoljila su se u praksi nova shvatanja koja s jedne strane proširuju
domet gajenja šuma a s druge strane oduzimaju gajenju šuma samostalnost
te njegovu tehniku uslovljavaju i povezuju sa određenim fazama iskorišćavanja
šuma.


Prva tendencija izražava se u tome što su gajenje i uređivanje šuma povezani
u jednu celinu kako u školi tako i u praksi. Ovde treba istaći da se na fakultetima
naročito forsira neposredna veza sa privredom po problemima gajenja i urađivanja
šuma. Takođe je interesantno da su se teoretičari i praktičari gajenja šuma okrenuli
licem prema malom šumskom posedu tražeći najpovoljniju strukturu za ove šume.
Ovo je pojmljivo kada se ima u vidu da seljačke šume tj. šume malih površina
pretstavljaju najveći deo šumskih površina u Nemačkoj.


Za nas je od interesa gajenje i uređivanje planinskih šuma. I baš ovde se
ispoljila druga, gore pomenuta tendencija da je gajenje, bolje reći, obnova šuma
usko povezana sa mogućnostima i načinom privlačenja drveta. Nigde to nije tako
slikovito kao u bavarskim Alpama. Tamo gde su se ranije iskorišćavale šume one
su se sekle čistom sečom a drvo se privlačilo vertikalno niz brdo (spuštalo se). Otuda
se obnova vršila u uskim pantljikama upravno na izohipse. Pravac kretanja seča
obično je bio s leva prema desno. Sada kada se u privlačenju više primenjuju putevi
(horizontalne izvozne naprave) imamo sasvim drukčiju sliku. Obnova se kreće u
horizontalnim pantljikama.


I samo uređivanje šuma prilagodava se mogućnostima privlačenja tako da se
gospodarsko razdeljenje zasniva na principu podele po područjima privlačenja. A i
šume se dele u tri grupe u zavisnosti od mogućnosti njihovog iskorišćavanja kod
čega je bitno da li je moguće i na koji način privlačenje drveta iz tih šuma.


U Austriji nije naša pažnja bila toliko posvećena tehnici gajenja u postojećim
šumama. Treba, međutim, ukazati na vrlo interesantne opite koje već nekoliko
decenija vrši Šumarski fakultet Visoke Tehničke škole za kulturu tla u Beču u
svojoj školskoj šumi »Knödelhütte« u bečkoj šumi. Suština opita jeste u aklimatizaciji
brojnih vrsta egzota, naročito četinara, i ispitivanju njihovih smesa sa domaćim
vrstama.


Podizanje nasada brzorastućih vrsta drveća


O ovom pitanju se raspravljalo u Institutu za semenarstvo i šumsku genetiku
prof. dr. Rohmedera. Akcija za podizanje topolovih nasada razvija se intenzivno u
Nemačkoj još od 1932 godine. Potstrek njenom razvoju jeste u industriji drveta i
celuloze koja je tu akciju od samog početka ekonomski podupirala a uvukla i državu
u njeno subvencioniranje. Tako se na pr. u Rhein-Westfalenu plaća svaka sadnica
uspešno zasađena sa 1 DM. Sadni materijal i klonovi su pod kontrolom državnih
organa. Postoji i poseban savez za topolu. Sada se godišnje sadi prosečno 8 miliona
topolovih sadnica od toga 80°/o izvan šuma. Usled silnog zamaha ove akcije izmaklo
se kontroli zdravstveno stanje sadnog materijala i proizvodnje klonova, nisu izvršene
sve prethodne mere zaštite tako da danas ima veliki broj bolesti na topolama naročito
Dothichiza. Rentabilitet topolovih kultura je van sumnje vrlo visok (vidi članak
prof. dr. Rohmedera u »Forstwirtschaft:<-u No 29/30, 1955 str. 348—354). Teškoće
postoje u pogledu nabavljanja zemljišta za topolove nasade ali su ove pretežno
administrativno-birokratske prirode (nemoguće je, zato što ne postoje precizni propisi
o tome, izdati takve površine, i gde ih ima pored reka i puteva, u dugogodišnji
zakup kao što to traži drvna industrija).


U Austriji se pitanju brzorastećih vrsta drveća posvećuje naročita pažnja. —
S jedne strane se u Austriji forsiraju više topolove plantaže koje donose 20—35 ms
drveta po hektaru, a kada se već ide na šumske nasade topola (ekspresne šume)


50