DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 5     <-- 5 -->        PDF

vrstama drveća. Radi proširenja areala jele predviđa se u ovom razdoblju
početi sa većim radovima na introdukciji jele u čiste bukove sastojine.


Izvjesno suzdržavanje na pošumljavanju degradiranih kraških područja
zadržati do izrade posebnog programa o načinu regeneracije i melioracije
ovih područja.


Šumska proizvodnja je dugoročna pa zahtijeva strogo plansko gospodarenje.
Zbog toga se predviđa u razdoblju 1957.—61. dovršenje gospodarskih
osnova za sve šume općenarodne imovine a najdalje u roku od 7
godina. Usko sa ovim radovima je vezano ispitivanje prirasta.


Budući je otvorenost šuma jedan od glavnih komponenata racionalnog
šumskog gospodarstva predviđa se nastaviti sa izgradnjom i proširenjem
komunikacione mreže te sa izgradnjom lugarnica i ostalih šumarskih
zgrada. Predviđenim tempom ove izgradnje povećat će se otvorenost šuma
do 1961. godine u prosjeku za 1 km na 1000 ha, a izgrađena površina zgrada
za 15 m´/lOOO ha šumske površine.


b) Drvna industrija


I ovdje će biti korisno prethodno iznijeti grubu analizu dosadašnjeg
razvoja iz koje će se jasnije ocrtati oni činioci, koji su utjecali kod određivanja
smjernica u perspektivnom programu razvoja ove grane.


Analogno kao i u dijelu šumarstva promotrit ćemo posebno poslijeratni
razvoj do 1951. godine a posebno razvoj od 1952. do 1956. godine.


Prvi poslijeratni period do 1951. godine karakterizira ogroman napor
drvne industrije u proizvodnji rezane građe. Unatoč pomanjkanja stručnjaka
i stručne radne snage kao i unatoč zastarjelosti i dotrajalosti strojnog
parka, postignut je u tom periodu najveći prorez, koji je u godini
najvećeg proreza (1950.) premašio predratni prorez (1939) za 113*/o. Ovako
veliku proizvodnju rezane građe zahtijevala je velika domaća potrošnja
za obnovu i izgradnju zemlje kao i velika potreba izvoza.


U tom periodu dolazi do naglog porasta proizvodnje furnira, panel
ploča, namještaja, sanduka, parketa, baraka, građevne stolarije, šibica i
drvne galanterije. Proizvodnja šper ploča i kemijska proizvodnja (štavila,
suha destilacija) nisu u tom periodu dostigle predratni nivo proizvodnje.


U drugom periodu od 1952—1956. godine karakteristično je osjetno
opadanje proizvodnje rezane građe. U 1956. godini pada ta proizvodnja za
40*/« od najveće proizvodnje u 1950. godini. Naročito je osjetno pala proizvodnja
hrastove i jelove rezane građe i to: hrastove za 47*/* a jelove
za 59*/o.


Od finalnih proizvoda u ovom periodu je u porastu proizvodnja savijenog
namještaja, sanduka i parketa, dok su ostali proizvodi zadržali već
ujednačeni nivo proizvodnje ili su u opadanju kao furnir, želj. pragovi i
barake. Naročito je visok porast proizvodnje savijenog namještaja, koji
je 1956. godine dostigao 8-struku proizvodnju prema 1939. godini. Za ovako
visoki porast proizvodnje savijenog namještaja stvoreni su i ušlo vi izgradnjom
novih tvornica u Vrbovskom i Varaždinu.


Potrebno je naglasiti, da je drvna industrija NRH ovako veliki opseg
proizvodnje izvršila uglavnom na zastarjelim i dotrajalim postrojenjima
kako u mehaničkoj (osim namještaja) tako i u kemijskoj preradi drveta.