DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Dr. Zdenko Tomašegović, Zagreb


O PROBLEMATICI AEROSNIMANJA ŠUMSKIH POVRŠINA


(Some problemo in taking aerial photographs of forest areas)
Izlaganja autora na II. Kongresu geodetskih inženjera i geometara FNRJ
održanom u Ohridu od 13. do 17. X. 1957.


»U vezi sa problematikom aerofotogrametrijskog snimanja, a naročito
šumskih površina u FNRJ, dozvolite mi da iznesem nekoliko pitanja
odnosno misli osnovanih na dosadašnjim zapažanjima i iskustvima.


Sezona snimanja


Prvo pitanje, koje je u vezi s aerofotogrametrijskini snimanjima šumskih
površina, a koje bih htio ovdje dotaknuti, jest pitanje sezone snimanja.
Problem se može promatrati s gledišta topografskog, dakle s gledišta
geodete-restitutora i s gledišta netopografskog, dakle s gledišta na
pr. botaničara, fitocenologa, šumara-interpretatora. S gledišta restitutora,
koji želi dati konfiguraciju terena, poželjni su snimci, kada vegetacija (i
to listopadna vegetacija) stoji bez lista. S gledišta netopografskog na pr.,
s gledišta šumara-interpretatora kod primjene panhromatskog materijala
na terenima obraslim listopadnom ili mješovitom šumom vrlo je povoljan
momenat, da se snimanje obavi nakon početka vegetacije, dakle nekako
od sredine aprila do konca maja u zavisnosti o geografskoj širini i nadmorskoj
visini. Što je položaj lokaliteta južniji i niži snimanje treba izvršiti
uglavnom ranije i obratno. Kada postoje razlike u vremenu početka
listanja, tada može naročito prvi dio spomenute sezone dati uvida u stereoskopsku
fizionomiju vegetacije obzirom na različite vrste drveća, a tako


— manje ili više — obzirom na nepotpuno razvijen list i u stereoskopsku
fizionomiju terena. Što dalje u vremenu (prema ljetu) naprijed to nastaju
sve teže okolnosti i za restitutora i za interpretatora.
Za izvršenje snimanja postoji malo izgleda baš u počecima vegetacije
budući da je to, unaprijed propisano vrijeme, koje bi bilo od interesa za
geodetu-restitutora kao i za šumara-interpretatora, relativno kratko.


Ako pripremne radove za aerosnimanje započnemo tek u proljeće, a
pri tome nastanu eventualne vremenske poteškoće, te pripreme mogu
zategnuti snimanja i do ljeta. Tada se susrećemo s neugodnom okolnosti
da šumsko drveće zastire tlo svojim krošnjama. U takvoj situaciji često
se konfiguracija terena aproksimira stereoizmjerom po krošnjama drveća,
komu je sada potrebno poznavati visine. Javlja se dakle potreba za
mjerenjem visina stabala. Izmjerene visine stabala daju elemente za
visinski prijelaz sa krošanja na tlo. To će mjerenje, i konačan rezultat t. j .
iscrtana konfiguracija terena biti to uspješniji što su šume jednoličnije
po uzrastu, a mjerilo kartiranja sitnije. Za regije s razvedenom morfologijom
terena, gdje sklopljena listopadna šuma dolazi na raznim ekspozicijima,
inklinacijama ili visinama, a kartiranje se vrši u krupnom mje
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 30     <-- 30 -->        PDF

rilu, pretpostavka o jednoličnosti visina šumskog pokrova zajedno s fotogrametrijskim
mjerenjem visina stabala (možda i na nepogodnim mjestima)
morala bi prepustiti mjesto terenskom mjerenju tih visina na tipičnim
mjestima dakle tamo gdje se visine stabala karakteristično mijenjaju.
Ipak trebamo biti svjesni činjenice, da će pojedine, finije izražene morfološke
odlike terena ostati manje ili više neobuhvaćene.


Zar ne bi bilo jednostavnije da se u šumskim predjelima — a takvima
naša zemlja obiluje — po mogućnosti vremenski usmjeri i priprema terena
za aerosnimanje kao i samo aerosnimanje? Zar ne bi bilo jednostavnije
da se ta priprema (signalizacija) na pogodan način obavi ujesen, a snimanje
izvrši što ranije već prema tome, kad to vremenske prilike pojedine
godine dozvoljavaju? Kod velikog broja godišnjih zadataka ne će se, naravno,
svi objekti moći snimiti u najranijoj godišnjoj sezoni. U takvom
slučaju imat će prednost da budu najranije snimljeni oni tereni, na kojima
je u pogledu obraslosti najteža situacija, a to znači tamo, gdje pridolaze
mlade (20 do 30 godišnje) ili srednjedobne sklopljene listopadne
šume.


Neki slučajevi — što je na pr. bilo ove godine — pokazuju da smo
zakasnili sa signalizacijom na pojedinim terenima obzirom na dobre vremenske
okolnosti u februaru i martu. Ona se trebala obaviti prošle jeseni,
a ne u martu ili aprilu ove godine. - Svaka godina ima svoje meteorološke
specifičnosti i teško je, naravno, postavljati neka opća pravila. Međutim
uz dobru organizaciju postoji malen rizik ako se priprema obavi prije
zime s namjerom da se snimanje izvrši potkraj zime ili u rano proljeće.
Mislim da će biti manje poteškoća u održavanju ili čak eventualnom
obnavljanju signalizacije poslije snijega, negoli dočekati ljeto sa zastrtim
terenom.


Reambulacije šumskih objekata


Daljnje pitanje u vezi s fotogrametrijskim radovima, jest reambulacija
vanjskih međa šumskih objekata. Djelomično uzurpacije, a djelomično
promjena veličine šumskog fonda posljednjih godina pripajanjem šuma
bivših zemljišnih zajednica, šuma bivših imovnih općina i si., traže određene
tehničko-pravne zahvate. Reambulacija šumskih međa — kako je
to poznato — prilično je dugotrajan i skupocjen posao. Za iskolčenje
pravnog stanja odnosno za unošenje sadašnjeg posjedovnog stanja u mape
potrebno je snimanje susjedne zone poljoprivrednih ili šumskih parcela.


Kod aerosnimanja za katastarske svrhe pretpostavljamo, da će ta
susjedna zona ili bar neki njen dio biti pripremljen za to snimanje. Želimo
li, da fotogrametrijski radovi dobiju veću širinu, pa da za društvenu
zajednicu radimo još ekonomičnije, potrebno bi bilo, da se putem odgovarajućih
republičkih organa obavijeste među ostalim i zainteresirane
šumarske ustanove o aerosnimanju u krupnijim mjerilima bilo katastarskom
ili kojem drugom. Ta obavijest nužna je radi toga da se vanjska
međa šume i njen okoliš pripreme za aerosnimanje, te takvim organiziranim
i smišljenim pothvatom dobije na vremenu, energiji i na ekonomičnosti
u vezi s reambulacijama šumskih objekata.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Fotointerpretacija


Treće pitanje, koje bih želio ovdje dotaknuti, je pitanje fotointerpretacije.


Sto se tiče primjene aerosnimaka u svijetu, vidi se prema navodima
Dr K. Svidefskog,1 da od svih dosada ostvarenih aerosnimaka samo relativno
malen dio služi ili je služio u mjerne svrhe. Daleko veći dio koristi
se za fotointerpretaciju. Bogat sadržaj aerosnimaka omogućuje nesamo
geodeti, već i geografu, geologu, pedologu, građevinaru, hidrotehničaru,
agronomu, statističaru, šumaru i t. d. da bilo direktno, bilo indirektno
zaključuje o onim fenomenima, koji su od interesa za njegovu užu djelatnost.
Pedolog, agronom ili šumar na pr. na osnovu vegetacijskog pokrova
i njegova stanja (dimenzije stabala, stupanj obraslosti, vrste drveća), na
osnovu topografskog položaja neke vegetacijske grupe (nadmorska visina,
inklinacija i ekspozicija dotičnog lokaliteta), kao i na osnovu boje tla,
režima voda, stepena vlažnosti i načinu korištenja okolnog tla može bonitirati
ili bar procijeniti pojedina staništa, te djelomično zaključiti o potrebi
melioracija, vrsti kulture, koju treba forsirati i t. d. Suvišno je isticati
da će biti potreban i kontakt s terenom.


Građevinaru se putem aerosnimaka pruža prilika, da pomoću stereoskopskog
modela u najmanju ruku dođe do idejnog projekta neke komunikacijske
mreže,2 botaničaru ili fitocenologu može se mnogo olakšati rad
uočavanjem karakterističnih biljnih zajednica ili vrsta odnosno pružiti
indikacije za njihovo utvrđivanje. Geologu ili hidrotehničaru omogućuje
se da zaključuje o obliku drenažnog sistema, o karakteru erozije ili mikroreljefa
i raspodjeli vegetacije i t. d.


Prema tome svi navedeni kao i ostali stručnjaci dolaze pomoću aerosnimaka
do potrebnih podataka brže i cjelovitije dakle i ekonomičnije.


U godini 1955. prof. Dimitrijević3 iznosi da je kod nas potrebna i
takva vrst aerosnimanja, koja ne vodi bezuvjetno do mjernog procesa,
nego koja ima za cilj fotointerpretaciju. Htio bih sada istaknuti da su
ovakva stanovišta od interesa i za poljoprivrednu i šumsko-gospodarsku
djelatnost za ona područja gdje je kod planiranja većih gospodarskih ili
tehničkih zahvata potreban prethodni opći studij jedne veće cjeline. —
Potreba za takvom vrsti snimaka iznesena je u posljednje vrijeme i sa
strane šumarskih stručnjaka.


Prigodom održavanja Kongresa u Washingtonu g. 1952. osnovalo je
Međunarodno fotogrametrijsko društvo posebnu Komisiju za fotinterpretaciju
naglasivši time nesamo pravo na život nego i raširenost te vrsti
fotogrametrijske aktivnosti. Možda ima i kod nas slučajeva da su aerosnimanja
vršena u interpretacijske svrhe. Poželjno je, da se nastojanja
u tom smislu potpomažu, te da se investitorima, koji takve radove s razlogom
postavljaju, doista isti prema mogućnostima i realiziraju.


1 K. Schwidefsky, Grundriss der Photogrammetrie, Stuttgart 1954.
2 v. A. Sundbergh, Road projecting by photogrammetrie methods, Svensk Lantmäteri-
tidskrift, No 2—3, 19S6. str. 245—247.
8 v. M. Dimitrijević, Primena fotogrametrije u geologiji, Geodetski list br. 5-6,
Zagreb 1956. str. 206—215.


29
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Za privredne i raznolike tehničke svrhe može postojanje aerosnimaka
i njihov direktan studij odnosno samostalno mjerenje na njima imati veće
značenje, nego li — inače dragocjen — finalni geodetski proizvod, t. j .
redovita signaturna karta ili plan, koji predstavlja dešifriran, te izveden
u mjerilu i projekciji ipak samo ekscerpt onog bogatstva detalja što ga
sadrži aerosnimak.


Iz zajedničkog studijskog i iskustvenog rada u vezi sa interpretacijom
trebalo bi da se izradi i jedan jugoslavenski ključ — čitanka za dešifražu
aerosnimaka, koja bi istodobno povezivala dragocjene rezultate i iskustva
pojedinih struka. Jasne tragove formiranja ovakve čitanke zapazili smo
u Zavodu za fotogrametriju Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Poželjno bi
bilo da se i taj rad podupre odnosno privede kraju.


Na temelju svega iznesenoga predlažem, da se:


a) pitanje termina za pripremu terena za aerosnimanje,
b) pitanje doprinosa fotogrametrijskog premjera za reambulacijeslične zahvate te
c) pitanje aerosnimanja za interpretacijske svrhe
razmotri u Komisiji za metode rada ovoga Kongresa i zatim prema potrebi
donesu odgovarajući zaključci.«


Zaključci


Komisija za metode rada II. Kongresa geodetskih inženjera i geometara
FNRJ u svojim zaključcima iznosi između ostalog:


»Aerosnimanja treba prilagoditi potrebama pojedinih struka«, i »Fotogrametriju
treba koristiti u našoj zemlji za sve radove, gdje je to ekonomski
opravdano.«


Kod primjene aerosnimanja za šumarske svrhe, a u vezi s pitanjem
ekonomičnosti treba razlikovati dva slučaja.


Radi li se o samom aerosnimanju (na pr. za interpretacijske svrhe ili
radi manjih lokalnih mjerenja) bez geodetskih pripremnih ili naknadnih
radova, to se — obzirom na sadašnje troškove aerosnimanja (na pr. u
približnom mjerilu 1 :10.000 cijena koštanja po 1 ha 50 Din) — može
reći da pitanje ekonomičnosti nije nepodnošljivo.


Radi li se naprotiv o aerosnimanju, kojemu je cilj sistematska izrada
geodetskog operata, (ovdje dolaze do primjene prethodni i naknadni
geodetski terestrički radovi), najekonomični]i put bit će suradnja s ostalim
institucijama u času, kad one vrše aerosnimanja. Nezavisni sistematski
aeropremjer bit će ekonomski opravdan, ako postoji neposredna,
realna potreba za potpuno novim premjerom s ciljem da se što prije dođe
do planova sa situacijom i konfiguracijom, jer je — u usporedbi s klasičnim
geodetskim premjerom — aeropremjer u toj situaciji najekonomičniji
put.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 33     <-- 33 -->        PDF

CONCLUSIONS


1. Spring aerial photographs, especially in areas stocked with deciduous forest
tree species taken during the period of flushing can be very serviceable in tree species
identification as well as for surveying purposes including sketching of contour lines.
When taking aerial photographs early in spring it is to be recommended that controlpomts,
boundaries itc. be properiy marked in the autumn that precedes.
2. Aerial photographs ought to be applied also in cadastral rectification of forest
boundaries. For this purpose it is necessary to mark the boundaries of adjacent
neighbouring parcels.
3. In many cases it is desirable to take aerial photographs oaly for purposes of
photo-interpretation without preliminary topographic ground work. Such surveying
is inexpensive.
4. The most economic method in preparing forest maps by means of aerial
photographs (including preliminary and additional ground work) is attainable under
the condition of close cooperation with other institutions when about to make aerial
surveys. Independent systematic air surveys along with all preliminary and additional
ground work is only rational if there exists urgent need for completely new
forest mapping (with situation details and contour lines) because in relation to other
stadard methods the aerial survey is then most economical.
NAJNOVIJA LITERATURA O PANČlCEVOJ OMORICI


Dr. P. Fukarek, Sarajevo


Našu Pančićevu omoriku i u inostranstvu cijene mnogo i stavljaju je
u red onih »stranih« vrsta koje imaju veliko značenje za podizanje parkova,
a i za pošumljavanje većih površina. Zbog toga se njenom uzgoju
posvećuje velika pažnja. Brojne kulture ove naše endemne vrste nalaze
se širom Evrope — u Finskoj naročito je poznata ona u Mustili, zatim kulture
u Poljskoj, Švedskoj i Njemačkoj, grupe i primjerci po parkovima
i kulturama širom Sovjetskog Saveza i t. d. svjedoče o tome koliko se je
naša Pančićeva omorika udomaćila u šumarstvu Evrope. Nedavno je donesen
izvještaj u časopisu Allgemeine Forstzeitschrift (Sv. 8. 1953 Pp. 21-22
autor A. W o b s t) »o jednoj pokusnoj plohi Picea omorica u Njemačkoj«,
a ing. St. M. Milinkovi ć izvještaja nas (u časopisu »Šumarstvo« Sv. 2.
1953. Pp. 171—172) o uzgoju Pančićeev omorike u Engleskoj. Nekoliko
šumarskih stručnjaka iz Njemačke, Švedske i Engleske boravilo je u
zadnje vrijeme kod nas da bi se upoznali sa uvjetima pod kojim Pančićeva
omorika raste u svojim prirodnim staništima. To je, uostalom, tradicija
koju su još prije više od 75 godina započeli austrijski šumari i botaničari
Wettstein, Neger i drugi.


U okviru toga znatno povećanog interesa koji u zadnje vrijeme postoji
za kulturu naše Pančićeve omorike u Evropi, naročito u njenim sjevernim
zemljama — gdje se je pokazala kao otporna vrsta protiv oštre klime i
studeni, a osim toga dala i bolji prirast mase nego u svojim prirodnim staništima
— možemo ubrojiti nekoliko izvještaja i radova koji su u zadnje
vrijeme objavljeni u stranoj šumarskoj štampi.


Te radove i izvještaje prikazaćemo u najkraćim crtama s time, da
upozorimo i naše šumare, kako ne bi zaostajali iza inostränstva u pogledu
priznavanja vrijednosti ovome našem endemnom drvetu prilikom redovnih
pošuml javan ja. ´