DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 62     <-- 62 -->        PDF

5. Sastanke republičke komisije treba
održati prema potrebi, a svakako dva
puta godišnje (u proljeće i jesen).
6. Treba donijeti isto prije propise o:
— zaštitnoj islužbi uzgoja topola
— kaznenim
mjerama prema štetočincima.
7. Organizirati zaštitu fito-sanitetske
službe kod Uzgoja topola IU, koordinaciji
sa Upravom za zaštitu bilja.
8. Posvetiti (punu pažnju propagandi
kao i širenju akcije uzgoja topola na
privatnom ´sektoru, te omogućiti izdavanju
sadnog materijala po cijeni koštanja.
Pružati besplatnu stručnu pomoć
interesentima uzgoja topola.
8. Kod uzgoja topola provađati mehanizaciju
radova, -gdje god je to moguće
i rentabilno.
10. Održati instruktaže i ekskurzije o
pitanju uzgoja topola i to kako u (republičkom
tako i u kotarskim razmjerima.
11. Održavati svake godine na fakultetu
postdiplomski studij iz uzgajanja i
zaštite topolovih kultura.
12. Republička ikomisija treba da što
prije razmotri nadležnost republičke, kotarske
odnosno općinske komisije za uzgoj
topola i o tome stavi svoj prijedlog
Saveznoj komisiji.
13. Republička komisija treba da se
bori za osiguranje financijskih sredstava
za uzgoj topola od zainteresiranih organizacija
iz njihovih fondova za šumarstvo,
poljoprivredu, vodo-orivredu, putove
i komore. Ovim sredstvima treba
naročito potpomagati vanšumski uzgoj
topola.
14. Institut za šumarska i lovna istraživanja
treba da pruži što više pomoći
uzgajivačima topola i da se S njima što
više poveže.
Nakon toga proširena je dosadašnja
republička komisija. Za predsjednika ie
izabran drug Jovica Sijan. Savjetovanje
Jugoslavenske komisije ea topole održano
je 16. i 16. IV. . g. u Bilju.


A-ć


SAVJETOVANJE O STRUČNOJ
ŠTAMPI


Ovo je savjetovanje organizirao Savez
šumarskih društava Jugoslavije. Održano
je u Zagrebu 16. III. l!95´7. Prisutni su
bili urednici listova iz svih republika
(izuzev Slovenije). Referat o stručnoj
štampi održao je tajnik Saveza ing. Lj.
Petrovic, a urednici republičkih stručnih
listova podnijeli su izvještaje o stanju
u pojedinim republikama. Na Savjetovanju
je zaključeno da ,se uspostavi uža
saradnja urednika svih časopisa, naro


čito u (pogledu autora ikoji članke odbijene
po jednoj redakciji dostavljaju drugim
časopisima. Nadalje je zaključeno da
se dadu preporuke Savezu, da se broj
časopisa svede na (mjeru koja bi odgovarala
našim i potrebama. Irna izdanja
koja nemaju opravdanje za izlaženje jer
iznose materiju koja se može objavljivati
u bilo kojem od republičkih časopisa.
Razmotren je i kvalitet pojedinih
časopisa, način njihova [financiranja itd.
sa svrhom da se publicistička stručna
djelatnost ne odvija stihijski, već organizirano
i planski. O svim ovim problemima
raspravljati će se na budućem
plenumu´ Saveza.


A-ć


SAVJETOVANJE O KADROVIMA UŠUMARSTVU


Savjetovanje o kadrovima u šumarstvu
održano je u Banja Luci dne 18. i


20. II. 1957. na inicijativu Savezne Poljoprivredno-
šumarske komore FNRJ i
Saveza šumarskih društava FNRJ.
Savjetovanje je otvorio ing. Petković
Bratislav, član predsj. S. P. B. koji je
pozdravio sve prisutne i između ostaloga
iznio:
Već duži period vremena, a naročito
poslije 1960. prestankom važenja propisa
donesenih u doba administrativnog upravljanja
privredom, sve više se ukazivala
potreba da se problem kadrova u šumarstvu
razmotri na jednom iširem — jugoslovenskom
nivou i da se dovedu u sklad
velike nejednakosti.koje su u tom pravcu
nastale u pojedinim republikama, i
d´a se stvore bolji uslovi za brže poboljšanje
stanja šuma i šumske privrede i
poveća proizvodnost rada.


Šumarstvo u odnosu na ostale privredne
grane ima svoje.specifičnosti, a podvrgnuto
opštim zakonima razvitka našeg
socijalističkog društva treba da u njemu
nađe pravo mjesto i značaj. [Neprekidni
razvitak proizvodnih snaga, novi socijalistički
društveni odnosi, težnja za unapređenjem
produktivnosti rada i uvođenje
intenzivnog gospodarenja sa šumama
bezuvjetno traži Isposobne i Jkvalifikovane
stručne kadrove čije znanje i stručna
Isprema treba da omogući da se postavljeni
zadaci savladaju i izvrše.


Problem stručnih kadrova i njegovo
stručno usavršenje ne može se posmatrati
odvojeno već ga treba sagledati i
rješavati kompleksno u odnosu na radnike,
lugare, tehničare i inženjere, sa ciljem
da se njihov položaj, stručna sprema,
radna mjesta i djelatnost u procesu