DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 61     <-- 61 -->        PDF

u °/» (po ing. Šuriću) za jelu, smrću bukvu
i hrast. 3. Temeljnice i kubatura
oblog drveta i temeljnice za promjere
od 1 cm —1,20 cm, sa posebnom tabelom
za promjere za ,iznad 120 cm. 4. Kubatura
letava, gredica, greda i okoraka. 5.
Pretvaranje prostorne mjere u kuibnu
i obrnuto za ogrevno drvo. 6. ´Podaci za
koru stabala. 7. Pretvaranje promjera u
opseg i obratno. \8. ´Redukcija kosih dužina
na horizontalne. 9. Prirasno prihodne
tabele za niske šume (bagrem, bukva,
hrast) 10. Podaci za pitomi kesten
(prihod u kestenovim panjačama i prosječni
prirast kestenove šume).


Na početku se nalaze uputsv€ za upotrebu
tabela. Podatke za tabele autor je
uzeo dijelom iz prakse taksacije a dijelom
iz Malog šumarsko-tehničkog priručnika.
S obzirom na činjenicu da je ovaj priručnik
rasprodan, objavljivanje ovih tabela
bit će od velike koristi našim stručnjacima.


M. A.
KOMEMORACIJA 50-GODISNJICE
SMRTI JOSIPA KOZARCA
U VINKOVCIMA


Prigodom 50-godišnjice smrti J. Kozarca
održano je u Vinkovcima niz priredaba.
Šumari i prosvjetni radnici Vinkovaca
održavali su o šumaru — književniku
predavanja u Narodnom sveučilištu
i objavljivali su članke u lokalnoj
štampi.


Dana 6. X. 1956. godine održan je u
Gradskoj čitaonici razgovor sa književnicima
iz republičkog centra iz Zagreba


o kulturnoj fizionomiji Vinkovaca, problemima
kulturnog života kotara Vinkovci,
te drugim aktuelnim temama iz
književnosti. Istoga dana prikazan je u
Amaterskom kazalištu po učenicima gimnazije
plastični stilizirani presjek Kozarčevih
djela. ´Tom prilikom su izvedene
četiri dramatizirane scene iz njegovih
djela popraćene lokalnom pjesmom i muzikom,
kako bi si gledaoci dočarali vrijeme
Kozarčevog djelovanja i doba u kojem
je on živio.
Dana 7. X. nastavljeno je sa programom
u šumi Spačva. Učesnici su radi
upoznavanja obišli znatan dio Slavonske
šume. Ing. Babogredac je održao referat:
»Šuma u Inašoj nacionalnoj kulturi
i ekonomici«. Tom prilikom su doneseni
slijedeći zaključci:


1. Da se sađanji priređivački odbor
proširi sa šumarima i književnicima iz
Zagreba sa svrhom da ´se već sada počne
sa pripremama za proslava 100-godišnjice
rođenja J. Kozarca, koje bi se trebalo
održati za 2 godine.


2. Da se U čast 100-godišnjice rođenja
izda publikacija djela J. Kozarca uz učešće
prosvjetnih radnika i šumara. .
3. Da se u sadanjoj ulici J. i I. Kozarca,
podigne park sa spomenikom J. Kozarca.
Brigu oko podizanja parka preuzeli
su šumari, a oko podizanja spomenika
prosvjetni radnici.
4. Da se već ove jeseni počne sa održavanjem
»tjedna J. Kozarca« u kojem
bi bi sva školska omladina uzela aktivnog
učešća na pošumljavanju Šumskih i
vanšumskih površina, zatim parkova i
drvoreda uz ceste, putove, kanale, vodotoke
i t. d.
Ostvarenjem ovih zaključaka Vinkovčani
će se uistinu najčasnije odužiti
uspomeni šumara — književnika J. Kozarca.


Ing. Ostoić Ivan


KONFERENCIJA O UZGOJU TOPOLA


Konferencija je održana 5. IV. 1957.
u prostorijama Šumarskog društva u
Zagrebu. ´


Sekretar Sekretarijata za šumarstvo
NRH-e Jovica Sijan otvorio je savjetovanje
i budući je referat dostavljen svima
učesnicima, prešlo se odmah na diskusiju.
Diskusija je bila (veoma plodna.
Na koncu isu doneseni slijedeći zaključci:


1. Obnoviti rad i Isastav komisija za
uzgoj topole od republičke do općinskih
komisija.
2. Potrebno je sastaviti 10-godišnje
perspektivne planove NOO-a (u koliko
već nisu sastavljeni) prema izdanim
uputstvima Sekretarijata. Ove perspektivne
planove potrebno je sastaviti odijeljeno
za šumski i vanšumski uzgoj topola.
Ispitivanje tih planova izvršit će posebno
Ikornislja imenovana fanutar republičke
komisije za topole.


3. Osnovati evidenciju rasadnika u kojima
se uzgajaju topole, ispitati zdravstveno
stanje i kvalitetu rasadničkog
materijala, te izdati propise b upotrebi
i prometu ispravnog sadnog materijala.
Organizirati interesentima mogućnost
nabave potrebnog im kvalitetnog sadnog
materijala.


4. U svim poslovima preći na koordinirani
rad šumara, agronoma, vodoprivrede,
uprave za jputeve te zadružnih organizacija,
a u z-ajednici sa organima
vlasti.
123