DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Za zaštitu svih šuma (državnih i privatnih)
organizirana je posebna služba.
Tu spada zaštita od štetnih insekata, biljnih
bolesti i požara. Ova se posljednja
znatno poboljšala od g. 1955, otkad je
Akademija poljoprivrednih nauka razradila
preventivne mjere koje valja upotrebiti
u toj borbi i otkad je Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva tom predlogu
dalo sankciju.


U šumarstvu Istočne Njemačke napuštena
je ođ 1951 g. čista sječa i prešlo se
na prebornu sječu i prorede. Sječeno je
više od prirasta, ali se sukcesivno prelazi
na normalu.


Kod izrade drva znatno se snizila količina
otpadaka, koji se onda dalje iskorišćuju
do krajnjih granica mogućnosti.
Uvedena je i nova klasifikacija sortimenata.


Akademija poljoprivrednih nauka u
Berlinu ima 10 sekcija i ujedinjuje svu
naučno-istraživačku djelatnost. Podređeni
su joj instituti, koji izvršuju zadatke
koje im postavlja Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva.


FINSKA


Površina je šuma u Finskoj po najnovijim
podacima 2:1,851.000 ha. Od toga je
59,9°/o privatnih, 30,9°/o državnih, poduzeća
7°/o i komuna, druženja i dr. 2,2%.


Predstavnici raznih grupa koje su zainteresirane
u šumskom gospodarstvu i
poljoprivredi udružuju se u odbor koji
rješava različite probleme šumskog gospodarenja
i poljoprivrede.


Mnogo se radi na isušivanju zamočvarenih
šuma, pa je samo 1954 g. bilo isušeno
33:000 ha šumske površine.


Centralno udruženje Finske, odnosno
njegova sekcija za proučavanje šum. operacija,
bavi se pitanjima mehanizacije
i racionalizacije šum. gospodarenja. U
tom radu pomažu: industrija za preradu
drva, Udruženje za izučavani? produktivnosti
rađa i Šumarski naučno-istraživački
institut.


Finska izvozi sve više drva na svjetsko
tržište. Taj je izvoz 80% čitavog eksporta
(koji je bio 1964 g. 156 mlrd. maraka).
Cijena je drvnog materijala za izvoz porasla
od 1950—1954 za 130 do 174°/o već
prema sortimentu.


Izrađivanje je drva sezonsko, a uposleno
je od 20.000—135.000 radnika mjesečno
(najviše u januaru).


ITALIJA


Šume Italije protežu se na 5,648.000 ha;
pošumljenost je 19,2°/o Po stanovniku je
prema tome 0,12 ha šume. Zemlja je bre


govita, ali do 500 i do 800 m nadm. visine
dolaze vazdazeleni grmovi i ponešto
drveće. Iznad 800 i 1.000 m leži |zona listača
koje tvore šume i to: hrast, kesten i
bukva, a još više — bukva, smrča i jela.
Najveća je briga talijanskih šumara
da pošume od davnina gola kamena brda.
Godišnje se pošumi u srednjem oko


15.000 ha. Mnogo se truda ulaže u podizanje
topolovih sastojina par godina uzgojeno je u porječju Po-a
preko 30.000 ha topolika). Na hektar se
zasađuje 400 ili 250 stabala. Institut za
topolove kulture u Casale Mor§errato-u
vršio je istraživanja da bi ustanovio najpovoljnije
sječno doba. Podaci o tom izneseni
u slijedećoj tablici na str. 122.
Upravljanje šumama u Italiji ovako je
organizirano: u sastav Ministarstva polojiprivređe
i šumarstva uključen je odjel
za šumarstvo, a u oblastima i provincijama
su šumarski inspektorati, koji
upravljaju šumarijama (sa šumarom na
čelu). Lugari se spremaju u lug. školama,
gdje obuka traje dvije godine. Srednjih
škola (za šum. tehničare) nema, ali
se danas već priznaje i uviđa potreba đa
se i one otvore. Više se šumarsko obrazovanje
stiče na firenačkom univerzitetu.
Godišnje završava oko 25 apsolvenata.


NIZOZEMSKA


Na višim položajima nekada je bilo
hrastovih i bukovih šuma, ali su one danas
uglavnom sasječene. Na dinama su
zasađene kulture borove i topolove, a
pješčana područja pokrivena su vrijeskom.
Mnogo se pažnje posvećuje racionalizaciji
rada u šumi i oruđa, a tako
i selekciji topola.


NORVEŠKA


Ta je zemlja bogata šumom (24,3<)/o a
na stanovnika otpada 2.3 ha). Od ukupne
površine šuma — 7,500.000 ha — veći dio
pripada privatnicima i društvima. Pošumljavanja
se vrše otprilike na 14.000
ha godišnje.


ŠVEDSKA


Među zapadnoevropskim zemljama
Švedska je najšumovitija. Ukupna površina
njezinih šuma iznosi 22,980.000 ha,
a to je 56%> čitave zemlje. Na jednog žitelja
otpada 3,2 ha šume.


Uvedene su nove pile koje su 4 puta
trajnje od dosadašnjih. Celulozno-papirna
industrija uvelike iskorišćuje borovinu,
pa je zato i moguće da tvornice
rade punim kapacitetom. (Šveđanin Daniel
Ekma n pronašao je oko 1878 g.
sulfitni postupak za proizvodnju celuloze