DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 57     <-- 57 -->        PDF

njihovom čuvanju, o prirodnom pomlađivanju,
o zaštitnim šumama i uopće o
svemu što je iu (vezi sa očuvanjem šume
i pošumljivanjem. U sredini te prostorije
nalazi se maketa, Ikoja prikazuje
planine Slovačke. Pažnju privlače i različite
vrsti šumskog alata i sprava, raz
ličite /vrsti (šumskog sjemenja i t. d"., kao
i velika fotografija Jozefa Dekreta,
koji je prvi u 1790. godini počeo da
usmjerava šumsku privredu u Slovačkoj.


U ostalim prostorijama se nalaze materijali
o šumarskim školama, o rezanju
drveta, njegovom trasportiranju, drvarski
alati i sprave, mikroskopi, aparati za
mjerenje drva i t. d. Naročitu pažnju
privlače mape šuma u Slovačkoj iz godine
,1640.-1980.


Veliku pažnju privlači i odjeljenje
priključene šumske proizvodnje, gdje se
posjetilac može upoznati sa privredno
važnim produktima, koje pruža šumska
privreda. U dvije velike prostorije nalazi
se bogata zbirka [rogova jelena, razdijeljenih
prema planinskim područjima
Slovačke. Zanimljivo je pogledati pojedine
unikate, neke na pr. čak jiz 1850.
godine i ft. zv. aibnormalitete jelenjih rogova,
tip ;rogova evropskog jelena i zube
od divlje svinje. Od svih tih rogova je
najzanimljiviji rog jelena težak 113 kg.
O tome kako se hvataju vukovi i kako se
za vrijeme zime hrane srne i jeleni može
se posjetilac upoznati na izloženim
modelima. U vitrinama se nalaze (divna
krzna. Tu je krzno srebrne lisice odgajene
na lisičjoj farmi u Badinu kraj
Banjske Bistrice, pa kune, divlje mačke
i drugo.


O anatomskom sastavu drveta i njegovoj
morfološkoj gradnji posjetilac dozna
mnogo toga u drvarskom odjeljenju.
Pojedini eksponati pokazuju razne osebine
drveta i kako se može koristiti kao
sirovina u različitim granama privrede.
Tu se listo tako imože upoznati sa principom
proizvodnje nekih drvnih proizvoda.
Isto tako tu su izloženi razni rnodeli
mašina za preradbu drveta, od najjednostavnijih
do najmodernijih. Prije nego
posjetilac napusti muzej vidjet (će gotove
proizvode, kao na pr. (parkete, panel
ploče, željezničke pragove i mnogo drugih.
Ta četiri odjeljenja, koja zauzimaju
13 dvorana ne predstavljaju posljednju
fazu rada osoblja ovog muzeja. Namjera
je stručnog osoblja da radi Ina njegovom
proširenju, sakupljajući još preostali
materijal, te da popuni praznine koje se
osjećaju u njegovom današnjem postavu.


Prof. Branko Pleše


STANJE ŠUMARSTVA U NEKIM
EVROPSKIM ZEMLJAMA


Ove kratke preglede šumarstva iznio
je D. T. Kovalin u »Ljesnom Hazjajstvu
»br. 2—1,956 na osnovici pismenih
podnesaka zemalja zastupanih na 8. zasjedanju
Evropske komisije za šume i referata
njihovih delegata i razgovara
s njima. Mi donosimo podatke koji nam
se čine važnima.


AUSTRIJA


Austrija ima 3,156.000 ha šumske površine,
ali isu one razdijeljene ili bolje
reći razdrobljene na 248.000 poloprivrednih
gospodarstava. To je jedna karakteristika
tih šuma, a druga je borba s lavinama
i bujicama, koju vodi posebna
služba pri Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva. Godine 1954 pošumljeno je
svega 1381 ha, a 499 ha van šumskih
masiva.


Za borbu s korovom upotrebljava se
novi kemijski preparat »dekopir« koga
proizvode fabrike umjetnih gnojiva.


Dosta je proširen i pokret za očuvanie
šuma. Tu valja spomenuti i mjere koje
se poduzimaju protiv upotrebljavan ja
mladih smrča za božična drvca. Inicijativa
je potekla od Šumarskog saveza,
koji se obratio apelom na narod prikazavši
mu veličinu štete u tako nerazumnom
postupku. Za propagandu o značenju
i važnosti šuma postoji udruženje
»Zaštita šume«.


Pretvorba planinskih pašnjaka u šume
nije dopuštena, a dozvola za pretvorbu
šuma u drugu vrst kulture dobiva se
samo u naročitim opravdanim slučajevima.


Radi razvitka domaće industrije, vlada
je u novembru 1954. zabranila izvoz trupaca
iz zemlje.


Značajno je povišenje cijena drvnom
materijalu koji se izvozi u inostranstvo,
u prvom redu u Italiju i Njemačku Fed.
Republiku.


Za veće sječe daju dozvolu šumarski
organi, a sječe privatnih vlasnika do 5
ha nisu ograničene nikakvim propisima.
Etat je znatno veći od prirasta. Tako je
na pr. u godini 1953/4 mjesto 6,300.000
kub. m posječeno 10,900.000 kub. m, a
godine il954/5 10,000.000 kub. m i ,1955/6
odlučeno je da se posiječe 8,700.000 kub.


m.
CEHOSLOVAČKA


Jedna je trećina Osi. republike pokrivena
šumom koja se proteže na 4,000.000
ha sa godišnjim prirastom oko 12 miliona
kub. m. Šumarstvo zemlje ponosi se


119
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 58     <-- 58 -->        PDF

starim tradicijama. Prvi šumarski institut
osnovan je ,1®07 g. u Banjskoj Štiavnici,
a danas su tri visoke šumarske
škole {Prag, Brno i Zvolen) iz kojih godišnje
izlazi oko 200 inženjera.


Pošumljavanja sječina i golih površina
vrši se godišnje na površini od oko 90
do 100 tisuća hektara.


U razvitku šumarstva veliku je ulogu
igrala napredna tehnika. Nekada je bio
važan transport vodom, a s početka 20
vijeka uvod´e se uskotračne željezničke
pruge. Danas je međutim provedena svestrana
mehanizacija u svim radovima
šumskog gospodarstva. Ipak, naslijeđene
su i mnoge loše posljedice imanentne kapitalističkom
društvenom uređenju (smanjivanje
šumskih površina, degradacija
šuma, napasivanje stoke po šumama uslijed
siromaštva naroda itd.). Ovo je posljednje
naročito vidljivo u Slovačkoj
gdje nije bilo industrije da uposli veoma
oskudno agrarno pučanstvo. Osim toga
pljačkaškoj prirodi kapitalizma odgovaralo
je i stvaranje crnogoričnih monokultura
na mjestima gdje su bile bjelogorične
i mješovite sastojine. U tom je
smislu stanje šuma u Slovačkoj mnogo
povoljnije.


Tokom posljednjih 10 godina, današnja
je vlast mnogo učinila u smjeru socijalističkog
razvitka šumarstva. Sve su
privatne šume veće od 50 ha prešle u
državno vlasništvo. U svim je nedržavnim
šumama (a tih je 1/10 čitave šumske
površine) uvedena državna uprava. Od
1949—1954 g. provedena je inventarizacija
svih šuma u republici, a od 10S4 nastoji
se povlsti prirast šuma i sniziti godišnji
etat. Da bi se povisila produktivnost
tala, vrši se razgraničenje poljoprivrednih
i šumskih površina, a ujedno i
odvodnjavanje neplodnih zemalja, koje
se onda pošumljuju.


Pored svih uspjeha, šumarstvo republike
zaostalo je u napretku spram drugih
privrednih grana. Nema na pr. dovoljno
stalnih i kvalificiranih radnika;
ne zadovoljava tempo mehanizacije kod
izrade drva; još se nije riješilo pitanje
napasivanja stoke (što je napose važno
u Slovačkoj); drvna industrija iskorišćuje
pretežno crnogorično drvo, a nije prešla
na sirovinsku bazu mješovitih i bjelogoričnih
šuma.


Sve te probleme valja rješavati s gledišta
osnovnog protivurječja, koje postoji
između zadataka koje postavlja socijalizam
u svojoj izgradnji i mogućnosti
iskorišćavanja šuma u vezi s njihovim
korisnim — zaštitnim i meliorativnim
utjecajem.


FRANCUSKA


Šumska je povr. Francuske 11,407.000
ha, što znači da je šumovitost 20,8% ili
da dolazi 0,3 ha po stanovniku. 7,5 miliona
ha šuma nalazi se u rukama privatnika,
ali su te površine malene i rasute.
Ma da postoji jaka tendencija objedinjavanju
sitnih vlasnika, ipak francuski
građanski zakon ne dopušta, odnosno ne
ide na ruku takvom udruživanju. Po zakonu
o nasljedstvu prelazi vlasništvo iz
ruku jednog gospodara na više njegovih
nasljednika i tako se još više drobe. Ima
slučajeva da se vlasnici odriču tako sitnih
šumica koje ne nose prihode. Opće
je poznato da se pomlađivanje ne vrši
kako bi trebalo, a i tehnika je pomlađivanja
tih šumica sasvim primitivna. U
god. 1954 pošumljeno je 24.000 ha, a van
šum. masiva još 4.600 ha šum. pojaseva.
Godišnji je etat za 5%> veći od prirasta.


Osobita se pažnja posvećuje radovima
na učvršćivanju gorskih strmina i gospodarenja
s brdskim šumama.


Za mehanizaciju radova u šum. gosp.
postoje regionalne uprave. Iz posebnih
skladišta izdaje se oruđe vlasnicima
šuma.


NJEMAČKA FED. REPUBLIKA


Površina je šuma 6,732.000 ha, a pošumljenost
28%. Na terenu koji nije sposoban
za drugu vrst kulture, zasađeno je
1954 g. 8,2,26 ha, na 20.000 ha izvedeni su
šum. pojasevi. Niske šume pretvaraju se
u visoke (u Vestfaliji godišnje 5 do 6 tisuća
hektara).


Znatne štete u 1954 g. počinili su šumski
štetnici, protiv kojih se vodila borba
DDT-om i biološkom metodom.


1954 g. bio je etat 28% veći od prirasta.
Iste su godine porasle cijene šum. proizvoda
za 20—26«/«;


Na dan 15. dec. 1954 bilo je zaposleno
u šumarstvu i drvnoj industriji 117 tisuća
radnika (27% su stalni t. j . oni koji
rade više od 200 dana u godini, 37% sezonski,
a 36% povremeni).


NJEMAČKA DEM. REPUBLIKA


Njem. Dem. Rep. i ma2,749:000 ha šuma.
Na stavnovnika otpada 0,16 ha. Šumovitost
je 25,6%. Državnih je šuma
61%, a privatnih 39%. Drvna masa po
hektaru iznosi poprečno 109 kub. m, ali
se ide za tim, da se povisi na 180. Zadatak
je da se pošume sve površine koje
nisu sposobne za drugu vrst kulture i
sve posječene površine državne i privatne
do 1 januara 1957. Da bi se povisila plodnost
šumskih tala, upotrebljavat će se
brzorastuće vrste, u prvom redu topole.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Za zaštitu svih šuma (državnih i privatnih)
organizirana je posebna služba.
Tu spada zaštita od štetnih insekata, biljnih
bolesti i požara. Ova se posljednja
znatno poboljšala od g. 1955, otkad je
Akademija poljoprivrednih nauka razradila
preventivne mjere koje valja upotrebiti
u toj borbi i otkad je Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva tom predlogu
dalo sankciju.


U šumarstvu Istočne Njemačke napuštena
je ođ 1951 g. čista sječa i prešlo se
na prebornu sječu i prorede. Sječeno je
više od prirasta, ali se sukcesivno prelazi
na normalu.


Kod izrade drva znatno se snizila količina
otpadaka, koji se onda dalje iskorišćuju
do krajnjih granica mogućnosti.
Uvedena je i nova klasifikacija sortimenata.


Akademija poljoprivrednih nauka u
Berlinu ima 10 sekcija i ujedinjuje svu
naučno-istraživačku djelatnost. Podređeni
su joj instituti, koji izvršuju zadatke
koje im postavlja Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva.


FINSKA


Površina je šuma u Finskoj po najnovijim
podacima 2:1,851.000 ha. Od toga je
59,9°/o privatnih, 30,9°/o državnih, poduzeća
7°/o i komuna, druženja i dr. 2,2%.


Predstavnici raznih grupa koje su zainteresirane
u šumskom gospodarstvu i
poljoprivredi udružuju se u odbor koji
rješava različite probleme šumskog gospodarenja
i poljoprivrede.


Mnogo se radi na isušivanju zamočvarenih
šuma, pa je samo 1954 g. bilo isušeno
33:000 ha šumske površine.


Centralno udruženje Finske, odnosno
njegova sekcija za proučavanje šum. operacija,
bavi se pitanjima mehanizacije
i racionalizacije šum. gospodarenja. U
tom radu pomažu: industrija za preradu
drva, Udruženje za izučavani? produktivnosti
rađa i Šumarski naučno-istraživački
institut.


Finska izvozi sve više drva na svjetsko
tržište. Taj je izvoz 80% čitavog eksporta
(koji je bio 1964 g. 156 mlrd. maraka).
Cijena je drvnog materijala za izvoz porasla
od 1950—1954 za 130 do 174°/o već
prema sortimentu.


Izrađivanje je drva sezonsko, a uposleno
je od 20.000—135.000 radnika mjesečno
(najviše u januaru).


ITALIJA


Šume Italije protežu se na 5,648.000 ha;
pošumljenost je 19,2°/o Po stanovniku je
prema tome 0,12 ha šume. Zemlja je bre


govita, ali do 500 i do 800 m nadm. visine
dolaze vazdazeleni grmovi i ponešto
drveće. Iznad 800 i 1.000 m leži |zona listača
koje tvore šume i to: hrast, kesten i
bukva, a još više — bukva, smrča i jela.
Najveća je briga talijanskih šumara
da pošume od davnina gola kamena brda.
Godišnje se pošumi u srednjem oko


15.000 ha. Mnogo se truda ulaže u podizanje
topolovih sastojina par godina uzgojeno je u porječju Po-a
preko 30.000 ha topolika). Na hektar se
zasađuje 400 ili 250 stabala. Institut za
topolove kulture u Casale Mor§errato-u
vršio je istraživanja da bi ustanovio najpovoljnije
sječno doba. Podaci o tom izneseni
u slijedećoj tablici na str. 122.
Upravljanje šumama u Italiji ovako je
organizirano: u sastav Ministarstva polojiprivređe
i šumarstva uključen je odjel
za šumarstvo, a u oblastima i provincijama
su šumarski inspektorati, koji
upravljaju šumarijama (sa šumarom na
čelu). Lugari se spremaju u lug. školama,
gdje obuka traje dvije godine. Srednjih
škola (za šum. tehničare) nema, ali
se danas već priznaje i uviđa potreba đa
se i one otvore. Više se šumarsko obrazovanje
stiče na firenačkom univerzitetu.
Godišnje završava oko 25 apsolvenata.


NIZOZEMSKA


Na višim položajima nekada je bilo
hrastovih i bukovih šuma, ali su one danas
uglavnom sasječene. Na dinama su
zasađene kulture borove i topolove, a
pješčana područja pokrivena su vrijeskom.
Mnogo se pažnje posvećuje racionalizaciji
rada u šumi i oruđa, a tako
i selekciji topola.


NORVEŠKA


Ta je zemlja bogata šumom (24,3<)/o a
na stanovnika otpada 2.3 ha). Od ukupne
površine šuma — 7,500.000 ha — veći dio
pripada privatnicima i društvima. Pošumljavanja
se vrše otprilike na 14.000
ha godišnje.


ŠVEDSKA


Među zapadnoevropskim zemljama
Švedska je najšumovitija. Ukupna površina
njezinih šuma iznosi 22,980.000 ha,
a to je 56%> čitave zemlje. Na jednog žitelja
otpada 3,2 ha šume.


Uvedene su nove pile koje su 4 puta
trajnje od dosadašnjih. Celulozno-papirna
industrija uvelike iskorišćuje borovinu,
pa je zato i moguće da tvornice
rade punim kapacitetom. (Šveđanin Daniel
Ekma n pronašao je oko 1878 g.
sulfitni postupak za proizvodnju celuloze
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 60     <-- 60 -->        PDF

X>a
Sredn;
mjer
i pro-
i prs.
visini cm
Visina
stabala
m
Drvna masa pokub. metara
ha
tek.
Priras tpopr.
u °/o
tek. popr.
o g
si
OJ
o o
01
B S
J3
OJ
So
«
o
a L
* J3
O _
J3
e j *~> rt
J 3
O
400 stabala
po ha
250 stabala
po ha
C/3 M4 18,0 19,0 17,0 16,0 . 55,0 40,0 — 24,9 —, 25,0
5 20,5 22,0 19,5 18,5 74,0 57,0 34,5 20,0 42,5 20,0
6 .22,4 25,0 21,5 21,0 95,0 77,0 28,4 16,7 35,1 16,6
7 23,8 27,5 23,0 23,0 118,0 100,5 24,2 14,3 30,5 14,4
8 25,4 29,5 24,5 24,5 144,0 128,0 22,0 12,5 26,8 12,5
9 27,0 32,0 26,0 26,5 173,0 159,0 20,1 11,1 24,2 11,1
10 28,5 34,5 27,5 28,0 205,0 194,0 18,5 1 ,0 22,0 10,0
11 29,8 36,5 28,5 29,2 240,0 235, 17,1 9,1 21,1 9,1
12 31,2 38,5 29,4 30,2 277,5 280,0 15,6 8,4 19,6 8,3
13 32,3 40,2 30,2 31,5 314,5 328,0 13,3 7,7 17,1 7,7
14 33,3 42,0 31,0 32,2 350,5 378,0 11,4 7,1 15,2 7,1
15 34,2 43,8 31,8 33,0 385,0 429,0 9,8 6,7 13,5 6,7
16 35,1 45,5 32,4 33,5 418,0 481,0 8,6 6,3 12,1 6,2
17 36,0 47, 32 8 33,8 450,0 532,0 7,6 5,9 10,6 6,9
18 36,8 48,5 33,0 34,0 480,5 582,0 6,8 5,5 9,4 5,5
19 37,5 49,7 33,1 34,1 509,5 630,0 6,0 5,3 8,2 5,3
20 38,2 51,0 33,2 34,2 537,0 676,0 5,4 5,0 7,3 5,0
21 38,9 52,5 33,3 34,3 563,0 720,0 4,8 4,8 6,5 4,8
22 39,5 53,8 33,4 34,3 587,0 762,0 4,9 4,5 5,8 4,5
23 4 ,1 55,3 33,4 34,4 609,0 802,0 3,7 4,3 5,2 4,6
24 40,5 56,5 33,5 34,5 630,0 840,0 3,4 4,2 4,7 4,2
25 41,0 57,5 33,5 34,5 650,0 876,0 3,2 4,0 4,3 4,0


i odonda je Švedska glavni njezin izvoDrvo
za rudnike u Škotskoj nije se doznik).
Drvo i celuloza predstavlja u trgonedavna
gulilo ni sušilo, a danas se to
vinskom bilansu 50% vrijednosti čitavog oboje radi, jer se time znatno povisuju
izvoza zemlje. Vrše se pokusi kako. da se tehnička svojstva njegova. U Engleskoj
najbolje iskoriste otpaci kod izrade drva se vrši i čista i oplodna sječa, a vlasnik
u šumi. Kako su u Švedskoj veoma pošume
kada primi dozvolu za sječu, mora
godni uslovi za prirodno pomlađivanje, se obavezati da će pošumiti sječinu ili
to se ručna pošumljavanja izvode na neda
će je prodati šumskoj upravi da bi
znatnim površinama (1954 g. na ukupno je ona pošumila.


2.000 ha).
Više obrazovanje sitjeou šumari na 4
ENGLESKA sveučilišta, na kojima je oko 200 studeČitava
površina šuma u Engleskoj iznata,
a godišnje svršava 50—60 apsolnosi
1,561.000 ha. Pošumljenost je 6,5°/o venata. I , < Đ. K.
ili 0,03 ha po stanovniku, a to je vrlo
malo. Zato i jest šumarska politika usmijerena
na povećavanje šumskih površina Ing. Nikola Eić: TABELE DRVNIH
na račun mršavih poljoprivrednih tala. MASA, TEMELJNICA I DRUGE. Drugo
Tako su 1963 g. obavljena pošumljivanja popravljeno i prošireno izdanje. U izdana
površini od 27.000 ha, a 1954 g. na nju »Narodnog šumara« Sarajevo, 1956.,


28.000 ha.
izašle isu tabele koje sadrže: 1. Drvna
1954 g. prvi puta su se u Engleskoj masa stabala od 7 cm na više za jelu,
upotrebili avioni u borbi s šum. štetnismrou,
bijeli i crni bor, bukvu i hrast
cima. (sve za I—V bonitet). 2. Padovi promjera