DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 53     <-- 53 -->        PDF

balca u malim krugovima. To se ponavlja
nekoliko godina uzastopce, dok se ne
dobiju jača stabalca uz rubove takvih
malih krugova.


Nakon golih sječa bukovih sastojina
često su se podizale, toez obzira na stanište,
čiste snirčeve kulture, kao rezultat
izrazito kapitalističke teorije o najvećoj
zemljišnoj renti. Kulture su podizane
na površinama poslije gole sječe
i na paljevinama. Nekada se odstranjivao
sav vegetacijski pokrov između posađenih
srnrča. Međutim, u kulturama
podignutim iza sječe stare sastojine, potrebno
je čišćenje od zastora heliofilnih
vrsta drveća, koje brzo rastu, defektnih
stabala smrče i pri tom valja regulirati
najpogodniju smjesu s listačama.


U kulturama smrče podignutim na paljevini
prilike su sasvim drugačije. Prirodni
pomladak je izgorio, a naselio se
razni korov. Nakon više žetvi korova naselile
su se naletom sjemena breza, iva,
trepetljika i dr. U ovom slučaju treba
samo prorediti pregustu smrčevu kulturu.


Najteža pogreška kod njege smrčevih
kultura je t. zv. totalno čišćenje t. j .
uklanjanje iz kulture svih vrsta drveća,
a uzgajanje monokulture smrče.


Za odstranjivanje zastora listača iznad
smrčevih vrhova upotrebljava se ukrivljeni
kosijer i sjekira. Za sitne prorede
valja izabrati specijalne lakše sjekire sa
tankim listom.


Kod redovitog prebornog gospodarenja
čišćenja i proređivanja ne predstavljaju
posebne operacije, jer je to obuhvaćeno
kod preborne sječe, ipak često
ima partija koje nisu njegovane. Takve
partije u tom slučaju treba prorijediti,
a ne čekati dok dođe na tu površinu
sječa.


Zaključak


Bez teoretskog i praktičnog znanja i
bez promišljene primjene raznovrsnog
oruđa, ne može biti pravilne njege šuma.
U doba što veće mehanizacije rada,
nikako nas više ne može zadovoljiti ono
isto oruđe, koje se upotrebljavalo prije
pedeset i više godina. Svako usavršavanje
oruđa za radove u šumi, pa i svaki,
makar samo malo usa vršeni j i model,
znači lakši put ka usavršavanju tehnike
i racionalizacije rada.


Njega šuma po savremenim stručnim
načelima postavlja često šumare i šumske
radnike pred složene probleme Time
nije mišljeno, đa bi se šumski radnik
bavio naukom o životu šume, ali svakako
mora znati i biti svijestan, da i
on učestvuje praktički u ovoj disciplini
u značajno ulozi kao izvoditelj samoga


rada. Zato se radnik mora priuČiti novom
načinu rada, novim zahvatima, kako
se danas stručno zahtijeva. Ako to
ne umije, zamijeni ga napredniji, koji
se snašao i pokazao korisniji.


Razumije se konzervativnost u šumarstvu
u pozitivnom smislu. U negativno
spada pogrešno gledanje na čišćenje
mladika i kultura i navika na pogrešan
rad.


Povećanom stručnom aktivnošću i
pronalazčkom djelatnošću uspješno ćemo
uklanjati negativnu konzervativnost.
Uporno ćemo nastojati, da se sva čišćenja
i prorede izvode pravovremeno,
što znači uspješniji, lakši, pa zato i jeftiniji
rad. Zaključujemo, da nije nikada
suvišno nešto više nego obično progovoriti
o njezi šuma.


Mušič Alojz — Celje


LITERATURA:


1.
Lončar ing. Ilija: Njega šume proredom,
Zagreb
2.
Sušterčič M.: Nega foukovja in jelov
ja
3.
Pourtet Jean: Veštačka pošumljavanja,
Beograd 1948
4. Šumarski priručnik I, Zagreb 1946
5.
Razne rasprave o prorjedama, Schadelin
i dr.
ZAKLJUČCI I PREPORUKE


Savetovanja stručnjaka za uzgoj topola


(Bilje, 12—15. XI. 1056. g.)


Na savetovanjoi o uzgoju topola koie
je organizovala Jugoslovenska nacionalna
komisija za topolu od 12.—15. XI.
1956. g. na Lovno-šumskom gospodarstvu
»Košutnjak« u Bilju kod Osijeka, postavljeni
su na dnevni red i raspravljeni
najvažniji problemi u vezi podizanja topolovih
nasada (sastojina, plantaža i
drvoreda) kod nas. Na istom su učestvovali
predstavnici i stručnjaci saveznih
i republičkih upravnih, društvenih i naučnih
ustanova sa stručnjacima iz operative
koji se bave uzgojem topola.


Savetovanje je otvorio i vodio drug
Ing. Jefta Jeremić, pretsednik Jugoslovenske
nacionalne komisije za topolu.


Nakon isvestrane diskusije i rada u komisijama
donetii su sledeći glavni zaključci
:


I. IZBOR SORTI TOPOLA I NJIHOVIH
KLONOVA
a) Standardne sorte za aluvijalna
područja
Za standardne sorte (klonove) u aluvijalnim
područjima usvaja se: Populus


115
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 54     <-- 54 -->        PDF

serotina, Populus robusta i Populus marilandica.
; i
b) Balzamne topole


Sorte balzamnih topola i njihove hi-
bride zasada ne uzgajati u proizvodne
svrhe.


c) Ostale strane sorte topola


Ostale euro-američke, euro-aziske i


druge inostrane vrste i sorte (klonove)


topola treba prethodno podvrći naučno


eksperimentalnim pokusima i ispitivanju


po određenoj metodologiji, te se ne mo


gu upotrebljavati u proizvodne svrhe


pre nego što budu proglašene upotreblji


vim — standardnim sortama od nadlež


nog saveznog organa.


d) Domaće vrste topola


Domaće vrste crne, bele topole i tre


petljike ne mogu se zasada, bez prethod


nog odabiranja i selekcije preporučiti za


standardne topole i produktivnim topo


lovirn nasadima.


e) Metodologija za naučno
istraživački rad


Metodologiju za podizanje i naučno
istraživački rad u uporednim topolicima
izraditi će Jugoslovenska nacionalna komisija
za topolu.


f) Sorte topola za ostala područja


Izbor i proglašenje standardnih sorti
topola za druga područja (vanaluvijalno
gpodručja Panonske nizije) izvršiće
se naknadno nakon ispitivanja po određenoj
metogologiji.


g) Inventarizacija i perspektivni
plan


Inventarizacija postojećih topolovih
nasada i brzorastućih vrsta drveća treba
da se obavi čim pre kao prioritetni
zadatak u šumarstvu. Pri tome treba izvršiti
i reoniranje, bonitiranje staništa
i odrediti etape izvođenja radova na
principu, da se prioritetno podižu nasadi
na najboljim bonitetima.


(Za provođenje grupe ovih zaključaka
preporučeno je, da savezni organ iza šumarstvo
donese propise o načinu proglašenja
standardnih sorti, da proglasi predložene
tri sorte standardnim, ida zabrani
upotrebu balzamnih i drugih stranih
sorti topola za podizanje produktivnih
topolika bez prethodnog naučnog ispitivanja
i proglašenja standardnim, da
donese propise za naučno istraživački
rad u tuporednim topolicima i o izboru
elitnih (matičnih) stabala domaćih topola
radi njihove selekcije i hiforidlzacije, kao
i đa propiše koji će instituti i ustanove ,
ove poslove obavljati i provoditi kontrolu.)


II. SADNJA ´— PODIZANJE TOPOLOVIH
NASADA
1. Obrada zemljišta
a) Prethodna obrada
Prethodna bbrad i priprema tla je u
principu potrebna a način i initezitet za


visi od ekoloških naslova. Ona Ise vrši


krčenjem i preoravanjem radi uništenja


korova i nepoželjnog grmlja. Na ledina


ma je ona naročito potrebna i treba je


izvršiti jednu godinu pre sadnje topola.


Zabarena zemljišta nisu podesna za uzgoj


topola, njih treba prethodno odvodniti


i preporučuje se za uzgoj vrba. U povre


meno poplavnim terenima gde se radi


dužeg zadržavanja vode ometa podizanje


topola, treba prethodno izvršiti odvod


njavanje nadzemne Vode.


b) M eh a n i z a c i j a radova


Mehanizacija radova na pripremi i


obradi zemljišta, te sadnji i nezi topolo


vih nasada preporučuje se U cilju inten


ziviranja unapređenja i ekonomičnosti a


naročito obzirom na veličinu zadataka.


(Mehanizacija se preporučuje stoga, što
na uspeh topolovih nasada najodlučnije
deluje blagovremena sadnja čiji se vremenski
interval Ikreće u proleće od 2—3
nedelje, a u jesen od 3—i neđelje).


2. Sadni materijalZa sadnju topola može se upotrebiti
sledeći sadni materijal:
a)R e z n i c e, za isadnju na terenima
koji retko dolaze pod vodu za vreme vegetacivne
periode i koji su prvorazrednog
kvaliteta, a prethodno obavezno
obrađeni (kao za rasadnik);


b) Sadnic e (uzgojene iz reznica) za
sadnju na svim ostalim terenima kao
standardni način sadnje. Za ovo treba
iskoristiti jednogodišnje dobro razvijene
sadnice: */i i %.*


Jednogodišnje sadnice treba upotrebljavati
samo ako su dobro razvijene i
preporučuje se visina od ,1,5 rn. Sadnice
Vi i % dolaze u obzir za sadnju pa zemljištima
zakorovljenim i izvrgnutim visokim
poplavama, u lovištima kao i za
vanšumski uzgoj (drvoredi i si.)


c) K o 1 j e se u pravilu ne preporučuje
kao sadni materijal.


3. Rasadnici i matičnjaci
Za proizvodnju sadnog materijala (sadnice
i reznice) preporučuju se privremeni
rasadnici u blizini radilišta, a u
principu treba izbegavati stalne rasadnike
´i ^matičnjake.


Va = sadnica sa dvogodišnjim korenom
i jednogodišnjim nadzemnim deblom


2/3 = sadnica sa trogodišnjim korenom
i dvogodišnjim nadzemnim deblom
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 55     <-- 55 -->        PDF

4. Dubljina sadnje i dimenzije rupa
Dubljina sadnje zavisi o veličini i starosti
sadnice te vrste zemljišta. Sadnicu
treba saditi dublje nego je bila u rasadniku
i to: jednogodišnje sadnice zasađivati
10 cm dublje, a višegodišnje 30´ cm
dublje. Dimenzije rupa zavise od vrste
tla i prethodne obrade a kreću se od
40 X 40 X 40 cm do 60 X 60 X 60 icm. Za
sadnju u drvoredima i sličnim uslovima
rupe mogu (biti veće, što zavisi od veličine
žilja sadnice.


5. Vreme sadnje
U pravilu preporučuje se jesenja sadnja.
U humidnim područjima radi sriježi
preporučuje lse proletnja sadnja. (Po nekim
iskustvima izgleda da je proletnja
sadnja u područjima zaraženim Dothichiza
populnea-om pokazala sigurnijom,
iz razloga što se znaci bolesti pre proletnje
sadnje jasno vide na sadnicama i
na taj način se zaraženi materijal ne
sadi. Kod jesenje sadnje znaci ovog oboljenja
se ne mogu uočiti.)


III. GUSTOĆA SADNJE I (OPHODNJA
Preporučuje se kvađratična sadnja od


4X4rndo6X6ma ophodnja od 15


do 30 god.


(Ovo stoga, što je naša orijentacija na
proizvodnju sirovina za drvenjaču, celulozu,
viskozu, ploče vlaknatice i iverice
i drugu hemisku preradu drveta, a manje
na mehaničku preradu za furnir, šibice
i si. Ovo ne isključuje manja odnosno
veća rastojanja i kraću odnosno dužu
ophodnju, ako to prilike naročito uslovljavaju
i opravdavaju.)


IV. PODSTOJNA ETAŽA
Podstojna etaža je biološki opravdana i:
a) Neophodna je u humidnim područjima,
b) Preporučuje se u semiaridnim područjima.
(Podstojna etaža čuva produktivnu
snagu tla, suzbija korove, aktivizira cirkulaciju
hraniva u rizosferi, štiti deblo
od mraza i suncožara, povećava zračnu
vlagu, smanjuje snagu vetra, i isparavanja
del´Uju na ubrzano trulenje donjih
grana. U poplavnim područjima dolazi
u obzir za donju etažu: američki jasen,
brest, vez, joha a od vrba — Salix einerea
(dobra za visoku divljač) i sremza
(Prunus padus). U poplavi neizvrgnutim
terenima dolazi u obzir: grab, klen, a u
aridnim područjima i žestika (Acer tataricum).
Dud i negundovac radi ugroženosti
od dudovea ne (preporučuju se).


V. NEGA KULTURA
Nega topolovih kultura je potrebna i


ona se sastoji u sledećem:


a) Okopavanju (prašenju zemlji


šta) kao nastavku prethodne obrade tla,


koje treba nastaviti za vreme i nakon


šumskoipoljskog gospodarenja i sa glav


nim ciljem da ,se korov uništi, sve do


potpunog sklopa sastojine.


b) Kresanj u i(orezivanju) donjih


grana, koje treba vršiti u polovini vege


tacione periode, sukcesivno i sa oštrim


i podesnim alatom (makaze i palica) a


ne sekirom.


(Preporučuje se sledeći intenzitet ore


zivanja:


— U prvoj trećini ophodnje do jdftne
trećine Visine stabla.
— U polovini ophodnje do polovine
visine stabla,
— U zadnjoj trećini ophodnje do dve
trećine visine stabla.)
c) Proređivanje treba izvršiti


blagovremeno pre (punog sklopa i pre


nego što visinski prirast počinje naglo


da pada.


(Prvu proredu treba izvršiti u dijago


nalnom pravcu, tako da se u svakom re


du poseče svako drugo stablo, time se


od kvadratičnog pređe na trokutno ra


stojanje. Pri drugoj proredi treba šeći


svaki drugi red i iz trokutnog vratiti se


na kvadratično rastojanje.)


VI. ŠUMSKO POLJSKO GOSPODARENJE
Šumsko poljsko gospodarenje je ekonomski
i [biološki opravdano pod uslovom
da poljske kulture ne iscrpljuju
zemljište u toj mjeri da bi time ugrožavale
kulturu topola.


(Kao podesna predkultura za uništenje
korova na ledinama preporučuje se konoplja.
Za poboljšanje zemljišta podesna
je 2—3 godišnja kultura leguminoza uz
đubrenje sa PaOs i K2O. ilza toga dolazi
sadnja topola zajedno sa 2—3 godine niskim
okopavinama. Priprema i obrada
tla u šumsko poljskim međukulturama
treba da bude plitka zbog zaštite korenovog
sistema topola.)


VII. FLANTAŽNI UZGOJ TOPOLA U
POLJOPRIVREDI
Plantažni uzgoj topola na poljoprivrednim
plodoredima nije sa ekonomskog
gledišta kod nas još proučen.


(Preporučuje se da se za prvo vreme
zaduži bar jedan institut, a prvenstveno
Pokrajinski zavod za poljoprivredna
istraživanja u Novom Sadu, da prouči
ovaj problem.)


117