DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 23     <-- 23 -->        PDF

\


Da bi se izbjegle greške, odnosno da bi se one svele na najmanju


mjeru, uzete su uglavnom iste veličine za svaki postupak.
Tako je sirovina obračunata po 5 dinara za 1 kg.
Težina gotove ploče po 600 kg/l m3 — prosječna debljina 20 mm.
Električna energija po 12 dinara kWh. Za jednoslojne 200 kWh za


1 tonu, a za troslojne 250 kWh za 1 tonu ploča.
Para po 2 dinara za 1 kg. 1.750 kg za jednoslojne i 2.500 kg za troslojne
po toni.


Ljepilo 8°/o za jednoslojne i 11% za troslojne ploče, na bazi suve
supstance, od količine drveta u ploči. Uzeta je cijena domaćeg ljepila
po 300 dinara za 1 kg. Amortizacija je uzeta za zgrade i ostalo po 2,4°/o.
Za domaću i uvoznu opremu po 8%.


Kamata na osnovna sredstva po 6%.
Kamata na obrtna sredstva po 6%> različito za različite kapacitete.
Anuitet je obračunat na 15 godina uz 5% kamata godišnje.


Troškovi proizvodnje u 1.000 dinara
Tabela SI
Sirovina
elek.
energija
para
Ljepilo
Radna
snaga, st.
fond soc.
doprinos
Amortizacija
2,
4 i 8 %
KOS
6%
KOB
67o
Svega
238000 576000 10 radn.
4.000 43000 32000 9000 902000 1) Bartrev
179000 432000 12 radn.
5.000 33000 25000 7000 681000 2) Defibrator
34000 80000 12 radn.
5.000 18000 14000 2500 153000 3) Behr
34000 80000 12 radn.
5.000 12000 9000 2500 142010 Behr
37000 86000 12 radn.
5.000 11000 8000 2500 149000 4) Rotmann
71000 173000 15 radn.
7.000 15000 11000 3500 280000 Rotmann
71000 173000 8 radn.
4.000 13000 10000 3500 274000 5) Kreibaum
34000 80000 12 radn.
5.000 8000 7000 2500 136000 6) Wichmann
71000 173000 10 radn.
4.000 8000 8000 3500 267000 7) De Mets
38000 115000 8 radn.
3.000 6000 7000 3000 172000 De Mets
56000 158000 14 radn.
6.000 24000 18000 3000 265000 8) Behr
84000 238000 16 radn.
7.000 27000 20000 3500 379000 Behr


»