DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tako imamo sječkalice koje režu drvo tangencijalno, a druge radi


jalno. Imamo mlinova, koji prvo razbijaju drvni otpadak koji sječkalica


nije izrezala, ili koji nije potrebno rezati na sječkalici, pa ga onda sa


melju na odgovarajuću finoću. Ili razbijeno iver je u desintegratoru


melju i sitne i t. d.


Kraj toga treba znati da je najbolji kvalitet one iveraste ploče, koji
u sebi ima najviše ili odgovarajući dio rezanih tankih listića zatim onaj
u kombinaciji sa rezanom i mljevenom sječkom, pa onaj samo sa mljevenom
sječkom i najzad onaj kod koga je iver je razbijeno samo u desintegratoru.
Takvu je ploču vjerovatno potrebno prvo furnirati sa 1,5 do
2,5 mm debelim slijepim furnirom, pa tek onda sa plemenitim furnirom.
Manji proizvodni roškovi u tom slučaju povećavaju se furniranjem slijepim
furnirom.


b) Sušenje iverja, vrši se u raznim sušarama na vlagu od 5—7°/o.
Kod raznih tipova proizvodnje nalaze se i razne sušare. Tako imamo
doboš sušara, turbinskih i etažnih sušara. Svaka od ovih sušara udovoljava
postavljenim uslovima i suši sječku na odgovarajuću vlagu. Ali
nam ipak kao najjeftinije i najpraktičnije izgledaju doboš sušare, koje
ne postavljaju prevelike uslove ni pred proizvođača ploča ni pred proizvođaša
sušare.


Otprema mokre i suve sječke vrši se pomoću transportera, ili pneumatski
u silose i na određena mjesta gdje je potrebna.


c) Miješanje sa ljepilom, vrši se u naročitim uređajima za miješanje
i mjerenje iver ja, bilo pomoću kompresora i duvalica, bilo pomoću
raznih raspršivača, jer je svrha da se dobije ljepilo u što tanjem mlazu,
ili u obliku raspršenih sitnih kapljica, da što bolje nakvasi iverje. Iverje
koja je osušena na odgovarajući postotak vlage, dovodi se do silosa, a
iz ovoga u mješač ljepila pošto se prethodno očisti od prašine i najsitnijih
komadića piljevine.


Kada je iverje nakvašeno sa ljepilom, vrši se:


d) Formiranje ploča u jednoslojne ili troslojne ploče.


1. Jednoslojne ploče formiraju se iz jednoga bunkera ili silosa u koji
se dovodi sjecka natopljena ljepilom, izvagana za jednu ploču ili kontinuirano,
neizmjerena, pa se docnije mjeri pomoću obične vage, diretno
vezane za prekidač motora.
Ispod toga uređaja nalazi se stol na kome se vrši formiranje i nabijanje
iver ja u ploču.


2. Troslojne ploče formiraju se pomoću 2 ili 3 bunkera u koje se
dovodi posebno iverje za spoljne, a posebno za srednje slojeve. To jest
u jednom ili dva bunkera nalazi se iverje za spoljne i uvijek samo u
jednom ono za srednje slojeve.
Iverje se dovodi pomiješano sa ljepilom za jednu ili više ploča, i
formira se na stolu za formiranje ploča na taj način, da se prvo razastre
spoljni sloj (recimo donji), na taj se sloj nabaci srednji sloj, pa onda
gornji sloj.


Iverje se mjeri posebno za svaki sloj, ili jedanput za sva tri sloja.


e) Prešanje ploča. Kada je formiran potreban broj ploča za određeni
broj etaža u presi, ploče se ubacuju u vruću hidrauličnu presu,
ručno ili automatski.