DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 73     <-- 73 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


O STOTOJ GODIŠNJICI ROĐENJA FRANA Ž. KESTERCANEKA


Profesor Fran Ž. Kesterčanek rodio je 14. IX. 1856. u Zagrebu. Za
vrijeme njegove muževne dobe bio je Kesterčanek jedan od najagilnijih
pionira šumarske struke u Hrvatskoj. Govoriti opširn o o njegovim
zaslugama za unapređenje našega šumarstva nije ovdje potrebno. Spominjemo,
da je Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo »u blag u spo men
jednome od svojih najmarnijih članova« izdalo
nakon njegove smrti god. 1915 posebn; žalobn i bro j Šumarskog
lista, Jugoslavensko šumarsko udruženje postavilo mu je na Šumarski
dom njegovo poprsje, a grad Zagreb prozvao je jednu od svojih ulica
njegovim imenom.


Ipak je potrebno ,da se prigodom stogodišnjice njegova rođenja prikaže
barem u k r a k o današnjoj šumarskoj generaciji njegov plodan
rad i osvježe najvažnije zasluge ovog našeg stručnog velikana.


Kesterčanek se isticao u stručnom radu ponajprije kao član Šumarskog
društva (1879—1915). Već je god. 1880. izabran za tajnika društva,
a kasnije je biran za odbornika i podpredsjednika. Uredništvo Šumar sko
g list a vodio je od 1880—1886. i od 1905—1908., dakle nešto preko
10 godina. U tom svojstvu radio je velikom agilnošću i sa uspjehom na
unapređenju hrvatskog šumarstva uopće, na podizanju ugleda šumarskog
staleža, a posebno u podizanju Šumarskog lista na visinu sličnih časopisa
u inozemstvu.


Kesterčanek je proveo manji broj godina u šumarskoj upravnoj službi,
ponajviše kao županijski šum. izvjestitelj.


Najveće si je zasluge stekao u nastavničkoj službi, kao i u radu na
stručno-književnom polju. Odmah nakon svršenih studija na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču (1878) počeo je predavati na Gosp.-šumarskom
učilištu u Križevcima, uglavnom predmete šumsko-uzgojne i uporabne
skupine. Uz prekide, kada je obavljao šum. upravnu službu, ponovno je
dolazio u Križevce, gdje je kap profesor Križevačkog učilišta predavao
sve do ukinuća tamošnjeg šumarskog odjela (1899). Nakon kratkog službovanja
na Šumarskom odsjeku zem. vlade u Zagrebu imenovan je profesorom
na Šumarskoj akademiji u Zagrebu (190Ü), gdje je ostao sve do
svoje rane smrti (1915).


Bio je vrlo savjestan nastavnik, koji je svoje bogato
iskustvo i znanje prenosio s velikim uspjehom na mlade generacije.


Svoj nastavnički rad povezao je Kesterčanek i sa radom na stručnoknjiževnom
polju. Vrlo oskudnu domaću stručnu literaturu u ono
vrijeme obogatio je Kesterčanek sa nekoliko stručnih knjiga i brošura,
te nizom stručnih članaka u Šumarskom listu. Pisao je i u stranim stručnim
časopisima i zagrebačkim dnevnicima. Bio je jedno vrijeme jedan od
najplodnijih naših šumarskih pisaca.


Osobiti je interes ispoljio i za važnu granu šumske privrede — za
lovstvo. Njegova knjiga »Lovstvo « (1896. god.) po priznanju objektivnih
stručnjaka još se i danas ubraja među veoma vrijedne knjige te vrste.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Napisao je i bezbroj članaka u L o v a č k o-r ibarskom vjesniku,


kojemu je također bio mnogo godina urednik.


Posebno se mora ovdje istaknuti Kestrečanekova uporna borba za
podizanje šumarske nastave u Hrvatskoj na najviši n,ivo, t. j.
na osnivanje šumarskog fakulteta ili šumarske akademije u Zagrebu
Trebalo je dugo vremena i ustrajne borbe, dok je ta njegova zamisao bila
ostvarena (1898).


Ovaj spomen-članak na prof. Frana Kesterčaneka ne bi bio barem
donekle potpun, kada se ne bi osvrnuli i na njegove lične vrline. Bio je
on čovjek čedan, neumorno radin, čovjek otvorenog kremen značaja,
visokog poštenja i vrli patriota. Radi svega toga bio je visoko poštovan
od svakoga tko ga je bolje poznavao, što je on u punoj mjeri i zaslužio.


U analima našega šumarstva ime profesora Frana
Z. Kesterčaneka zabilježeno jekrupnim slovima.
. . Petračić


OSNUTAK I RAD ŠUMARSKOG 2. Učlaniti u sekciju sve lugarsko
KLUBA U VARAŽDINU osoblje sa istog područja.


3. Učlaniti kao gospodarske članove
Šumarski inženjeri i tehničari iz uz-što više ustanova i poduzeća.
goia i drvne industrije sa područja Na4.
Organizirati stručna predavanja iz
rodnih odbora kotara Varaždin, Čakovec aktuelne problematike šumarstva i drvi
Krapina osnovali su 11. lipnja ove gone
industrije.
dine svoj klub, koji će u posebnoj sek5.
Organizirati na terenu praktične seciji
obuhvatiti i sve lugarsko osoblje. Na minare, demonstracije i ekskurzije.
osnivačkoj skupštini bilo je prisutno 13 6. Brinuti se o pravilnom razvrstavašum.
inženjera, 1 apsolvent šumarstva i nju i nagrađivanju svojih članova kako
8 šum. tehničara. Izabran je upravni u šumarstvu tako i u drvnoj industriji.
odbor sa Ing Josipom M i h i ć e m na 7. Tijesno surađivati sa narodnim
čelu. vlastima i društvenim organizacijama


Razlozi koji opravdavaju osnivanje kako u pitanjima šumarske problematizajedničkog
kluba za šumarske stručke
tako i u pitanjima podizanja socijanjake
sa područja navedenih kotareva lističke svijesti.
mogli bi se u kratko rezimirati u slije8.
U cilju upoznavanja šire javnosti sa
dećem: djelatnošću šumarstva i drvne indstrije


Narodni odbor kotara Varaždin, Čavršiti
propagandu putem štampe, prekovec
i Krapina imaju dodirne linije ne davanja i filmova.
samo teritorijalno-geografske nego i ci9.
Poticati članove na suradnju u
jeli kompleks zajedničkih ekonomsko-stručnim časopisima.
privrednih i mnogih drugih — ovdje neKao
neposredni zadaci za ovu godinu
navedenih problema. uzeti su:


Ekonomsko-privređna povezanost očiI.
Priređivanje 2—3 ekskurzije sa retuje
se u zajedničkim problemima unaferatima.
Tema i lokacije prepuštaju se
pređenja poljoprivrede, šumarstva ruupravnom
odboru.
darstva, industrije, izgradnie komunikaII.
Održavanje 5—6 stručnih predacija
itd. itd. kao nužnim preduvjetima vanja.
za izgradnju socijalizma. Sa riječi prešlo se i na rad.


Zadaci novoosnovanog Šumarskog klu11.
lipnja ove god. prilikom osnivačke
ba Varaždin jesu obuhvaćeni u čl. 2 i skupštine održana su slijedeća predava3
pravilnika Šumarskog društva NR Hrnja:
vatske, a kao posebni zadaci postavljaa)
Ing. Ivan Pavša: obradio ie temu:
ju se: Iskustva kod sadnje brzo rastućih vrsta


1. Učlaniti sve šum. inženjere i tehnii
suzbijanje zaraze od biljnih bolesti i
čare iz uzgoja i drvne industrije sa poštetnik
insekata.
dručja NOK-a Varaždin, Čakovec i Krab)
Ing. Eduard Tomas temu: Rak kepina.
stenove kore i


ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 75     <-- 75 -->        PDF

c) Ing. Zlatko Koprek temu: Tehnološki
procesi kod proizvodnje stolica u
Varaždinskoj tvornici stolica »Bobić Florijan
«.


30. srpnja ove god. održana je ekskurzija
i seminar na područja šumarije Varaždin.
Tom
prilikom učesnici su razgledali:


a) Kulturu kan. topole sa podstojnom
sastojinom johe u Strmcu kod Petrijanca.


b) Plantažu kan. topole sa međuprihodom
od krumpira i košaračke vrbe u
Krizo vi j an gradu, i


c) Šumske rasadnike i parkove u Križovljan
gradu i Opeki.
Referate kod a i b održao je Ing. Ivan
Pavša a kod c) Ing. Anica Zeljko.


Seminar je stručno i organizaciono dobro
uspio pa je zaključeno da se slijedeći
održi na području NOK-a Krapina.


Štampa je pisala o osnivanju klubato Varaždinske Vijesti u broju od 20.


VI. 1956. a zagrebački Vjesnik u broju
od 25. VI. 1956. Seminar od 30. VII. opisan
je u Varaždinskim Vijestima od 9.
VIII.
1956. i u emisiji Radio-Zagreba od
6.
VIII. 1956.
Narodni odbor kotara Varaždin, Čakovec
i Krapina upoznati su sa osnivani
em i zadacima kluba i pozvani da se
koriste djelatnošću kluba.
Šumarija i poduzeća pozvane su da
potpomognu
klub doprinosom.
Ing. Ivica Zukina


STRANA STRUČNA LITERATURA


Ehrenberg, Gustafsson, Plym Forshell
i Simak


SEED QUALITY AND THE PRINCIPLES
OF FOREST GENETICS


Hereditas, Band 41, 364
Lund 1955
Rasprava sadrži ova poglavlja:
Uvod


I.
Kvalitet sjemena i njegov odnos prema
staništu i naslijeđu.
1.
Razvitak sjemena i rentgentsko
dijagnosticiranje,
2. Razvitak embrija
i tip oprašivanja
3.
Razvitak sjemena i klima,
4.
Veličina češera i njegov utjecaj na
razvitak sjemena,
5.
Osobine sjemena kod matičnih
stabala i kalemova običnog bora
(Pinus silvestris),
6.
Razvitak embrija u arktičkim populaciiama
običnog bora,
7.
Rentgenska fotografija i sjeme
roda Alnus.
II.
Kvalitet sjemena i njegov utjecaj na
klijanje i bujnost biljke.
1.
Kvalitet sjemena i kliajnje kod
bora i smreke,
2.
Tip embrija i fiziologija klijanja,
3.
Bujnost biljke i kvalitet sjemena,
4.
Mladenački rast kod borova proizvodenih
samooplodnjom i križanjem,
5. Veličina sjemena,
mladenački rast
i konačna proizvodnja kod smreke.
Zaključki i diskusija.
Šumar.


Osnovni je cilj publikacije, kako u
uvodu ističu autori, pokazivanje tehničkih
mogućnosti brzog, točnog i jeftinog
procjenjivanja kvaliteta sjemena. Sjeme
bora i smrče može se naime pomoću
rentgenske fotografije klasificirati, prema
tipu embrija u pet različitih skupina
(O — IV), i prema tipu enđosperma
u dvije skupine (Ä i B).


O — prazno sjeme bez embrija i enđosperma
I — endosperm A ili B, bez embrija


II — endosperm A ili B s jednim ili s
nekoliko embrija, ali ni jedan nije
duži od pola embrionske šupljine


III — endosperm A ili B s jednim nepotpuno
razvijenim embrijem koji
zaprema od Vs do 3/4 embrion


ske šupljine


IV — endosperm A ili B s jednim potpuno
razvijenim embrijem koji
potpuno ili gotovo potpuno zaprema
embrionšku šupljinu.


Sa A se označava veći a sa B manji,
suženi obujam enđosperma.


Cijeli niz eksperimenata izvršen je u
svrhu provjeravanja korelacije između
navedenih tipova i klijavosti u tlu. Simak
i Gustafsson došli su do ovih po
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 76     <-- 76 -->        PDF

dataka nakon 30 dana kod običnog
bora.


Tip embrija O I II III ´ IV


/ klijavosti — 5 13 63 94
Do sličnih rezultata došli su Müller i
Olsen detaljnim studijama u laboratoriju.


Uporedimo li troškove starih metoda
i ovog novog očito je da pri obimnijim
radovima rentgenska metoda je daleko
jeftinija (jednim snimkom obuhvaća se
400 sjemenka). Za sada je ovaj metod
primjenjiv samo za svježe sjeme. Istraživanja
u toku pokazuju mogućnost procjenjivanja
i starog sjemena. Nadalje
broj vrsta znatno će se proširiti.


Rasprava će izvrsno poslužiti svakom
tko se zanima sjemenarstvom. Nadalje,
prilikom organizacije sjemenarske službe
ili instituta, svakako će se morati
misliti na metod procjenjivanja kvalitete
sjemena rentgenskom analizom.


Glavač


NOVA SREDSTVA ZA ZAŠTITU
ĐRVETA


Poznata su tzv. klasična sredstva za
zaštitu drveta. To su: ulja, soli i razne
kompozicije ulja i soli. Toksično djelovanje
ovih sredstava osniva se na njihovom
kemijskom sastavu.


Danas u doba atomske energije pojavljuju
se sve češće vijesti o modernim
sredstvima za zaštitu drveta. To su radioaktivni
izotopi i otpaci atomskih centrala.
Toksično djelovanje ovih sredstava
osniva se na njihovoj radijaciji
(zračenju). Ove vijesti često puta su nepotpune
i netočne. Govori se samo o izvanrednom
toksičkom djelovanju ovih
sredstava, a ne vodi se dovoljno računa


o načinu djelovanja i opasnostima ovakve
tehnike.
Ovdje ćemo prikazati rad W. Sanđermann-
a i R. Casten-a,* koji su u cilju
provjeravanja primjene radioaktivnih
izotopa i otpadaka atomskih centrala istražili
svojstva važnijih izotopa i njihovo
toksično djelovanje na termitima.


Danas već rade prve atomske centrale.
Energija 1 kg urana 238 odgovara ener


* W. Sanđermann i R. Casten, Untersuchungen
über die Verwertbarkeit radioktiver
Abfallstoffe von Atomkraftwerken
als Holzschutzmittel, Holz als
Roh- und Werkstoff, 14. Jhrg., H. 1, Januar
1956, p. 11
giji koju razvija 3000 tona kamenog ugljena.
Troškovi investicaja i proizvodnje
atomske energije znatno su veći od troškova
investicija i proizvodnje energije iz
ugljena. Prosječne investicije po kWh
kod konvencionalne energetske centrale
i modernih atomskih centrala stoje u
omjeru 1:3, to znači da je prosječna investicija
po kWh kod atomske centrale
trostruko veća od prosječne investicije
po kWh kod konvencionalnih energetskih
centra^.


Daljnji razvoj nauke i tehnike omogućit
će da će atomska nergija u bliskoj
budućnosti postati dominantna vrsta energije.
Danas rade na svijetu 22 atomska
reaktora, 20 se nalaze u izgradnji, a
48 se nalazi u stadiju planiranja. U Engleskoj
se računa sa znatnim opadanjem
produkcije ugljena i pretpostavlja se da
će 1Ö66. god. 40°/o sveukupne energije potrebne
za privredu davati atomske centrale.
Nema sumnje da će primjena
atomske energije u korisne svrhe u kratko
vrijeme temeljito promijeniti ekonomiku
svijeta.


Kod proizvodnje atomske energije važnu
ulogu igra odstranjivanje otrovnih
i opasnih otpadaka. Prema nekim računima
troškovi odstranjivanja ne bi smjeli
prekoračiti 5%> troškova proizvodnie
atomske energije. Ovim zahtjevom eliminirane
su gotovo sve metode odstranjivanja
ovih otpadaka kod kojih je potreban
transport na veću udaljenost.
Prema dosadašnjem stanju tehnike stoje
na raspolaganju samo dva načina odstranjivanja:
1) otpadne produkte ili njihove
otopine tako duboko pokopati da rađioaktivitet
ne dospije na površinu zemlje
i 2) radioaktivne izotope sa dužim polovičnim
vremenom* treba koncentrirati i
staviti pod jaku kontrolu.


Idealno rješenje odstranjivanja otpadnih
produkata bilo bi naravno kada bi
se oni priveli nekoj korisnoj gospodarskoj
primjeni.


Ranije u Švedskoj drugi problem iskorišćavanja
otpadaka bio je povod stvaranju
industrije novog sredstva za zaštitu
drveta. Kod proizvodnje ruda kod
Boliden-Grav A. B. kao otpadni produkat
dolaze velike količine arsenika. Ovaj
se arsenik najprije stavljao u cementne
sudove i potapao u more, kasnije zbog
izumiranja riba sakupljao se u velikim
silosima. Radovi na iskorišćavanju ovih
otpadnih produkata doveli su do razvoja


* Polovično vrijeme raspadanja je vrijeme
u kojem se radioaktivni elemenat
raspodne na polovicu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 77     <-- 77 -->        PDF

industrije arsenskih Boliden-soli, koje se
primjenjuju za zaštitu drveta.


Tako se došlo na misao da se i otpaci
atomskih centrala upotrebe kao sredstvo
za zaštitu drveta.


Kod otpadaka atomskih centrala imademo
dvije grupe radioaktivnih izotopa:
kratkotrajne sa polovičnim Vremenom
raspadanja ispod 1 godine i dugotrajne
sa polovičnim vremenom raspadanja iznad
21 godine. Prvoj grupi pripadaju
cirkonij-95, i cer-144, a drugoj grupi cezij-
137 i stroncij-90.


Da bi se otpaci atomskih centrala mogli
upotrebiti za zaštitu drveta treba da
ispune slijedeće uslove: 1) da je polovično
vrijeme raspadanja tako veliko da
vrijeme zaštite drveta bude jednako ili
veće od vremena zaštite kod đbsadamjeg
najboljeg sredstva; 2) da je zračenje tog
sredstva dovoljno bogato na energiji kako
bi se štetnici u što kraće vrijeme usmrtili
ili onesposobili da napadaju drvo;
3) da je sredstvo teško topivo i 4) da
sredstvo ne smije biti štetno zdravlju čovjeka
i životinja.


Izotopi cer-144 i cerkonij-95 su kratkotrajni
i zbog toga nisu podesni kao
sredstvo za zaštitu drveta. Izotop cezij137
je dugotrajan (polovično vrijeme 33
god.) ali ovaj izotop nije podesan kao
sredstvo za zaštitu drveta, jer ne tvori
teškotopive soli i zbog toga nije otporan
na atmosferilije, lako se ispire. Izotop
stroncij-90 je dugotrajan (polovično vrijeme
21.6 god.) i tvori teško topive soli.
Po svemu tome izgleda da je stroncij-90
najprikladniji kao. sredstvo za zaštitu drveta.
Ako se želi postići trajnost od 60
godina treba drvetu privesti toliku količinu
stroncija-90 da ona predstavlja
opasnos po zdravlje čovjeka.


Sandermann i Casten ispitivali
su upliv zračenja stroncijeva nitrata
na termite. Filterpapir impregniran je sa
otopinom stroncijeva nitrata različite
koncentracije. Po dva filter papira stavljena
su u Petrijeve posude u olovnom
limu. U Petrijeve posude stavljeno je po
8 termita (Reticulitermis jlavipes). Ispitivanja
su pokazala da praktički dolazi
u obzir otopina stroncijeva nitrata sa
aktivitetom od 1 mC (mili-Curie) po 1
cm3 otopine. Ova koncentracija djeluje
letalno na termite u roku od 14 dana. Da
bi se postigla ista koncentracija u drvetu
nakon 60 godina, treba otopina za impregnaciju
imati početni aktivitet od 8
mC/cm3. To je tako veliki aktivitet da
on predstavlja ozbiljna oštećenja zdravlja
čovjeka i toplokrvnih životinja.


Da bi se opasnost od zračenja u gore
navedenom slučaju mogla shvatiti potrebno
je opisati neke već poznate činjenice.


Potrebno je razlikovati površinska i
unutarnja oštećenja od zračenja. Površinska
oštećenja nisu toliko opasna kao
unutarnja.


Stroncij-90 naročito je opasan za unutarnja
oštećenja. Ako stroncij-90 dospije
u tijelo čovjeka akumulira se u kostima.
Nekoliko mikrocurie-a nC stroncija-90 u
tijelu prouzrokuje opasna oštećenja od
zračenja. K. Z. Morgan i M. R. Ford
navode đa je za stroncij-90 u tijelu čovjeka
maksimalno dozvoljena količina
1 nC a maksimalno dozvoljena dnevna
količina iznosi 2.10—4 M-C.


Veliku opasnost stroncija-90 i ostalih
izotopa, koji se nalaze u otpacima atomskih
centrala (cer-144, cirkonij-95) vidi
se po tom što ih American National Bureau
of Standards klasificira kao vrlo
opasne. Po ovoj klasifikaciji stroncij-90
je daleko opasniji nego kobalt-60, čija je
opasnost poznata širokom krugu čitaoca
iz izvještaja u dnevnoj štampi o kobaltovoj
bombi.


Kod ocjenjivanja podesnosti pojedinih
izotopa za zaštitu drveta važna je činjenica
da su na djelovanje zračenja daleko
osjetljiviji sisavci nego insekti ili biljni
štetnici. Kao jedinica za zračenje v-zraka
služi 1 rentgen (r). Da bi se dobila predodžba
o opasnosti zračenja potrebno je
navesti da se tolerancije za slučaj zračenja
cijelog tijela kod petdnevnog radnog
tjedna kreću od ´0.05 do 0.25 r po 1
danu. U zadnje vrijeme uzima se donja
granica kao dozvoljena količina koju tijelo
može dnevno primiti. Za vrijeme od
40 godina tijelo čovjeka primi kod dnevne
tolerancije od 0,1 r količinu od 1000


r. Tijelo čovjeka izdrži ovu količinu od
1000 r bez simptoma, jer se, napadnuto
tkivo u tako dugom roku nadoknadi. Ako
je tijelo izloženo masivnoj dozi tada je
doza od 200 r za 50/o, 400 r za 50°/o,a 600
r za eö´/o osoba smrtna. Letalna doza za
štakora iznosi 600 r, a za kunića 800 r.
Da bi se insekti i ostali animalni štetnici
drveta uništili potrebna je količina zračenja
od 50000 r. Ako se ova količina zračenja
razdijeli na 100 dana tada bi insekt
trebao dnevno primiti 500 r. Letalna doza
za spore, bakterije i viruse iznosi nekoliko
milijuna r. Iz svega ovoga može
se zaključiti da je za zaštitu drveta potrebna
količina radioaktivne tvari tolika,
đa su ugroženi čovjek i toplokrvne
životinje. Zbog toga se u zaštiti drveta
ne mogu upotrebiti- radioaktivni otpaci
atomskih centrala.


417
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Ovo ne isključuje mogućnost da se insekti
u drvu u cilju njihova uništenja ne
izlože kratkotrajnom djelovanju zraka
kobalt-60.


I. Horvat
A Cenangium associated with sootybark
canker of Aspen by Ross W. Davidson
and Edith K. Cach


Phytopathology, Jun 1956 st. 34-36
(Jedna vrsta Cenangiuma vezana za pojavu
»čađavokorog« raka topola)


U ovom članku opisuje se po prvi put
»čađavokori« rak topola koji se pojavio
u centralnom dijelu Rocky Mountains
Obično se javlja u zrelim i prezrelim
sastojinama a dolazi na raznim visinama
debla. Na oboljeloj kori nađena je
gljiva Cenangium singulare (Rehm) iz
grupe Discomyceta. Gljiva se može pojaviti
u centru rakastih tvorevina prije
no što drvo bude prstenovano ali se češće
sreće na oboljeloj kori već uginulog
drveta.


»Čađavokori« rak širi se relativno brzo
i može za nekoliko godina prstenovati
stablo. Veoma se rijetko susreće na mlađem
drveću. Kora oko kanceroznog područja
ostaje intaktna. Cytospora chrysosperma
može se ponekad naći kao sekundarni
stanovnik razorenog tkiva međutim
sigurno ie da ona ne izaziva ovu
vrstu raka. Plodišta Cenangiuma mogu
se naći u toku čitave godine a ascospore
se stvaraju i raznose uvijek kada postoji
povoljni režim temperature i vlage. Spore,
sudeći po njihovom obliku, raznosi
vjetar.


A. Böhm
Factors associated with germination of
oak wilt fungus spores in wounds by
Herbert Cole, Jr., and Charles L. Fergus


(Činioci povezani sa klijanjem spora
gljive uzročnika sušenja hrasta)


Autori proučavaju utjecaj razlitičih
faktora na klijanje konidija, askospora
kao i na stvaranje askusa da bi razjasnili
njihovu ulogu u prirodnom širenju
bolesti i utvrdili optimalne uslove za
ostvarenje infekcije.


Askospore i konidije glive Endoconidiophora
fagacearum .Bretz (Chalara
quercina) iz kolonija gljive koje rastu u
Petri-čašama mogu podnijeti smrzavanje
na temperaturi od —10 stupnjeva


C u toku od 83 dana. Spore su veoma
otporne na visoke temperature u suhom
stanju, a askospore su otpornije od konidija.
Utvrđeno je da točka »toplotne
smrti« konidija pri 40—42° C a askospora
42—44° C. Za kliiane spora potrebna
je slobodna voda. Spore klijaju u bjeljici
hrasta kod vlažnosti iznad 90%. Askospore
klijaju na 48 časova staroj rani u
bjeljici hrasta, a konidije na 36 sati staroj
rani pri vlažnosti od 100% relativne
vlage i temperaturi od 25° C. Klijanje
s^ora u destilovanoj vodi bilo je slabije
nego li u vodi koja sadrži hranljive materije.
Optimum pH za klijanje askospora
i konidija nalazi se između pH 4 —
pH 8.


Vršena su ispitivanja i drugih faktora
koji utječu na klijanje spora u ranama
na hrastu: utjecaj starosti ozlede, utjecaj
metaboličkih tečnosti, biljnog eksudata
itd. Dobij eni podaci od velikog su
značaja za utvrđivanje način i uslova
potrebnih za ostvarenje zaraze i pojave
bolesti. A . Böhm


The Effects of temperature and moisture
on the spread of white pine blister rust


by E. P. Van Arsdel, A. J. Jliker, and


R. F. Patton
Phfythopathology, Juni 1956,
str. 307—317.


(Utjecaj temperature i vlažnosti na širenju
rđe borovca)


Radi boljeg poznavanja načina na koji
temperatura i vlažnost utječu na širenje
rđe borovca (Cronartium ribicola Fischer)
autori proučavaju utjecaj ovih
činilaca na produkciju i klijavost spora
uzročnika bolesti.


Rezultati obilnih zapažanja i pokusa
pokazuju da visoka temperatura i nedovoljna
vlažnost predstavljaju prepreku
formiranju i klijanju spora gljive i na
tai način ograničavaju širenje bolesti.
Ovo je u skladu sa činjenicom da se rđa
u Evropi rapidno širila u hladnijim, vlažnim
sjeverozapadnim područjima dok
se u suhim, toplim krajevima ne širi
tim intenzitetom. Isti je slučaj bio i u
Sjedinjenim Državama gdje je nakon
unošenja zaraze nastalo njeno neuporedivojače
širenje prema hladnijim i vlažnijim
predjelima zemlje.


Utvrđeno je da ecidiospore klijaju na
temperaturi od 8´—24° C sa optimumom
na 16° C.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Produkcija uredospora i teleutospora
proučavana je na inokuliranim biljkama
Ribes nigra koji predstavlja prelaznog
hranitelja glive parazita uzročnika bolesti.
Uredospore se formiraju pri dnevnoj
temperaturi od 16° C koja je praćena
noćnom temperaturom od 2° C pa do
dnevne od 28° C i noćne od 20»C. Uredospore
se ne formiraju ako tempera


tura
preko dana iznosi 35° C. U većini
slučajeva 20 dana sa dnevnom temperaturom
od 35° C sprečava kasniju sporulaciju
gljive; čak i deset dana sa takvom
temperaturom odlaže i ograničava
razvoj uredospora u svim slučajevima
a u mnogim ga i onemogućava. Uredospore
klijaju dobro kod temperature
od 16—28° C sa optimumom na 20° C.
Za formiranje teleutospora potrebna
su dva tjedna povoljne temperature i
vlažnosti. U staklenicima uz stalnu temperaturu
od 20° C stvaraju se teleutospore
dok u prirodi dnevne temperature
koje odgovaraju noćnim temperaturama
od 20° C onemogućavaju nihovo formiranje.
Dnevne temperature od 35° C u
potpunosti onemogućavaju njihovo stvaranje,
uprkos niskim noćnim temperaturama.


Veoma je značajna " konstatacija da
temperatura u vrijeme formiranja teleutospora
utječe kasnije na njihov potencijal
klijavosti. Spore koje su se formirale
pri temperaturi od 16° C klijaju na
temperaturama od 4—20° C; kod onih
koje su nastale pri temperaturi od 20° C
klijanje je bilo sasvim nepravilno, dok
su spore formirane na temperaturi od
24° C bile potpuno sterilne.


Za ostvarivanje infekcije bora potrebno
je 48 sati sa saturisanim zrakom uz
temperaturu ispod 20° C.


Značaj ovih faktora leži u činjenici da
se njihovim poznavanjem može procijeniti
stupanj opasnosti od bolesti u pojedinim
uzgojnim rajonima te tako uzgajivačima
borovca dati smjernice za rad
na uzgoju ove vrste posebno u pogledu
suzbijanja i borbe protiv Cronartiuma.


A. Böhm
Inset transmission of oak wilt by Frederic


F. Jewell
Phytopathology, may 1956.
str. 244—257
(Insekti kao prenosioci zaraze sušenja
hrasta)


Ogledima je utvrđeno da neki insekti
iz porodice Nitidulidae mogu služiti kao
prenosioci zaraze kod sušenja hrastova


uzrokovanog gljivom Endoconidiophorafagacearum (Chalara quercina). Obavljena
je uspješna vještačka infekcija hrastova
pri čemu su kao vektori zaraze
poslužili slijedeći insekti: Glischrochilus
sanguinolentus (Ol), G. confluentus (Say),
Colopterus semiteetus (Say) Čarpophiluslugubris Murr. Neki drugi insekti uključujući
familije Scolytidae, Histeridae i
Formicidae, te Drosophila spp takođe su
upotrebljeni u pokusima, međutim je
utvrđeno da oni ne prenose bolest.


Utvrđen je simbiotski odnos između
insekata iz porodice Nitidulidae i gljiva
Graphium rigidum (Pres) i Ophiostomapluriannulata (Hedg) Syd. Korisnost se
za gljive ogleda u tome što ih insekti
prenose na odgovarajuće supstrate za
njihov razvoj dok insekti od gljiva dobijaju
potrebnu hranu. Teoretski, spomenute
se dvije gljive smatraju primarnim
članovima simbioze dok bi se gljiva
uzročnik sušenja hrasta mogla smatrati
naknadnim članom. Međutim, sa
vremenom, zbog širenja bolesti, gljiva
Endoconidiophora fagacearum mogla bi
postati glavnim članom simbioze.


Utvrđeno je nadalje da insekti dolaze
na svježe rane na hrastu između ostalog
i privučene mirisom gljive uzročnika bolesti.
Sva o.va istraživanja treba da omoguće
što skorije iznalaženje uspješnih
mjera protiv bolesti.


A. Böhm
NAUČNI TRUDOVE TOM I, III, 1952.,
1953. Izdao Naučno-izsledovatelski institut
za gorata u gorskoto stopanstvo,
Bulgarija.


M. D. Marinov: Obnova hrastovih sastojina
u Vodenskoj šumi, I. p. 5—58.
Nepravilne sječe, paša i izostanak njege
utjecali su, da se mjesto mješovitih sastojina
hrastova lužnjaka, kitnjaka i
sladuna proširio cer, a hrastovi se suše
napose na sušnim staništima. Najbolje
se obnavljaiu jasen, lipa, brijest i
klen. Hrastov podrast najbolje se može
razvijati u većim grupama pod oknima
sklopa. Postoje tri tipa sastojina: na
svježim staništima lipa-hrast, a na suhim
cer i sladun-cer. Za dobro podmlađivanje
hrasta treba prije opadanja žira
prorahliti tlo, nakon podmlađivanja vršiti
intenzivno oslobađanje novog naraštaja
od konkurencije trava, grmlja i
drveća, napose od cera. Glavne sječe
treba vršiti po metodi kratkoročne grupimično-
preborne sječe. Pašu zabraniti.
419
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 80     <-- 80 -->        PDF

G. Sirakov: Istraživanja odraslih kultura
smrče, zelene duglazije i crvenoghrasta u području bukve i hrasta kod
nas, I. p. 59—101. Smrča se na nižim položajima
može uspješno uzgajati samo
tamo, gdje ima dovoljno oborina (sjev.
ekspozicije s oko 1.000 mm) u smjesi s
bukvom i lipom; duglazija slično ali iznad
1.000 m n. Crveni hrast može služiti
za proizvodnju drva, u zaštitnim
pojasima i za ukras.
Duhovnikov-Mateev-Minčev: Proučavanje
lipovih sastojina i proizvodnjadrveta, kore i lika, I. p. 103—152. Postavljeni
su ovi zadaci: a) sastavljanje
tablice prirasta i prihoda za visoka stabla
i tablice sortimenata za niska stabla,
b) učešće kore, sadržaj vlage zbog
dobivanja obučarske kore i utvrđivanje
postotka lika, c) količina lika po jedinici
površine, po jedinici drvne mase, po jednom
stablu, d) proučiti tehniku guljenja
obučarske kore, e) tehnika otkoravanja
i močenja kore, odvajanje i sušenje
lika u svrhu poboljšanja proizvodnog
procesa. Rezultati su izneseni u tablicama.


C. T. Nedjalkov: Drvogromadne tablice
za crni bor, I. p. 153—170.
P. Černjavski-L. Vezev: O značajkama
pašnja,ka u planinskom pojasu Ribariškog
područja, I. 171—234.
Z. Naumov: Prinos proučavanju tla u
jako erodiranim područjima Pirinske
Mekedonije, I. 235—256.
P. Petrov: Pokušaj lovno-gospodarskograjoniranja Bugarske, I. 257—325.
A. A. Molčanov: Kompleksna istraživanja
u šumarstvu, III. p. 5—20: Opći
zadaci, organizacija mjesta. Istraživanja:
tia, mikrobiološka, talne faune, entomološka,
zoološka, hidrološka, mikroklimatska,
ekološko-fitocenološka, fotosinteze
i prehrane, vodnog režima biljaka,
isparivanja tla, fitopatološka.
P. Černjavski-M. Marinov: Pokušajklasifikacije šuma u Dobrudži j mjere
za njihovo poboljšanje, III. p. 21—78.
Na temelju tipološke škole tipova za
hrastove šume: D4 vlažan tip s visokom
razinom podzemne vode na aluvijalnim
tlima s lužnjakom, poljskim jasenom,
običnim grabom, bijelom topolom, crnom
johom i polj. brijestom; D2-3 dolinski
tip na svježem tlu s obič. graborri,
jasenom srebr. lipom i javorima; D2
svježi tip na ravnicama s ljetnim sušama
sa kitnjakom sladunom i dr.; D2 suhi
tin na brežuljcima uglavnom sa sladunom
i cerom; D0 jako suhi tip na južnim
vapnenačkim obroncima. Gospodarski
su ove šume vrlo loše, pa autori
predlažu pojedine poznata uzgojne postupke.


I. N. Radkov: Rezultati primjene golesječe u šumama četinjača na područjušum. gosp. Mariško i Kostensko, III, p.
79—114, za zajednice Abietopiceetum saniculosum
1.200—1.450 m i luzuletosum
1.450—1.600 m. Piceetum calamagrostisum
1.600—1.800 m, Peuceto-piceettyn
myrtiletosum 1.800—2.000 m. Gole sječe
na staništima ovih zajednica utjecale su,
da ni uporna pošumljavana nisu dala
dovoljan uspjeh.
S. T. Nedjalkov: Proučavanje tehničke
zrelosti bukovih šuma u Bugarskoj s obzirom
na utvrđivanje ophodnje, III. p.
115—161. Istraživanja su Vršena u Staroj
planini i Srednjoj gori o količinama
sortimenata i prirastu po bonitetima i
starosti. Utvrđeno je ovo: proizvoditi debela
stabla na I—III bonitetu s ophod^
njom 110—140 godina; srednje debela
stabla na I—III bonitetu s ophodnjom
80 godina i na IV—V bonitetu s ophodnjom
100 godina; rudničko potporno drvo
i grede na IV—V bonitetu s ophodnjom
80 godina; tanji sortimenti (krovne
grede i stupovi) proizvode se u mladićima.
Sortimenti su podijeleni i u ove
tri grupe: jaki građevni materijal proizvoditi
na I—III bonitetu u ophodnji
100 godina i na IV—V u 120 godina, ali
sve to samo u onim sastojinama, ako se
u određenom području ne proizvode jaka
stabla; osrednje debeo građevni materijal
može se proizvoditi samo na IV—V
bonitetu u ophodnji 80 godina, a na
I—III samo u kombinaciji s jakim građevnim
drvetom; tanki građevni materiial
nije cilj proizvodnje.
B. Atanasov: Rezultati usporednih istraživanja
o različitim postupcima pripreme
tla za pošumljavanje u pojedinimpodručjima na nižim zonama, III. p.
163—195. Dosadašnja pošumljavanja biljkama
u jamice 40/40/40 cm nisu zadovoljila
u donjoj šum. zoni, gdje je vlaga
kritičan faktor. Reziultati pokusa pokazali
su ovo: priprema tla na velikoj površini
utječe na dobru akumulaciju i
konzerviranje vlage u tlu i na bolji uspjeh
kultura. Zato je bolja totalna obrada
tla (u terasiranim pojasima i uskim
prugama), nego mjestimična obrada i
pogotovu nego obrada kopanjem jamica.
Bolja je prethodna obrada nego neposredna
.napose na sunčanim staništima
s teškim tlom. Bolja je dublja nego plitka
obrada.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 81     <-- 81 -->        PDF

P. Bočev: Bit i pojava hidroerozije na
vodnoj zaustavi »Stalin« i način borbe,
III. p. 197—240. Iznesene su fizikalne,
geografske i ekonomske značajke uvjeta
za razvoj erozije. Za borbu predlažu
se uobičajeni postupci.
V. N. Vasilev: Proučavanje mogućnosti
uvođenja nekih poljoprivrednih mašina
na konjsku vuču za sjetvu sjemenadrveća, III. p. 241—265. Izabran tip daje
radnu proizvodnost za 20 puta veću nego
kod ručne sjetve i 4—5 puta veću nego
kod upotrebe ručne mašine za sjetvu.
M. I. Keremidčiv: Insekatski štetnici
žira i njihovo suzbijanje, III. p. 267—
327. Autor iznosi biologiju i ekologiju 7
štetnika i na temelju mnogih laboratorijskih
i terenskih pokusa preporuca ove
postupke za zaštitu žira: 1. gospodarske:
u sjemenskim sastojinama održavati
gust sklop grmlja i podrasta do 0,8 a
drveća do 0,5; 2. karantena: žir neposredno
pohraniti u slojevima na tlu 41
toku najmanje 6 dana, a te plohe prethodno
posipati s 12%> heksakloranom 30
kg na 10 ari; 3 mehaničke metode: a)
sakupljanje svega prijevremeno otpalog
žira 2 puta tjedno i dati ga svinjama, b)
sakupljanje pokvarenog žira u doba dozrijevanja
i redovnog otpadanja, a odabrani
žir mora najmanje 6 dana biti u
prostoriji s podom od dasaka ili betona,
zatim ga prenijeti a zaostale ličinke i
gusjenice uništiti; 4. kemijska borba: tlo
u sjemenskoj sastojim posipati u septembru
i maju s 60—70 kg mješavine
5% DDT i 12°/o heksaklorana u jednakim
dijelovima i odmah nakon oprašivanja
tlo 10 cm duboko prekopati; najbolje
je da se krošnje opraše s navedenom
mješavinom 2 kg na 10 ara, i to
prvi put potkraj maja, drugi put potkraj
jula i treći put u drugoj polovici
augusta; u slučaju kiše u prvih 7 dana
prašenje ponoviti. Kombiniranom akcijom
može se žir posve sačuvati.


J. Safar
ŠUMARSKI LIST — glasilo šumarskog društva NE Hrvatske — Izdavač: šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 600.—, za nečlanove Din 840.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih
i drvno-industrijskih škola Din 200.—, za ustanove Din 1.200.—. Pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 50.—, za nečlanove
Diu 70.—. za ustanove Din 100.—. Za inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB
Zagreb 401-T-236. — Tieak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 82     <-- 82 -->        PDF

KXP^SltVfl


PODUZEĆE ZA IZVOZ DRVA I DRVNIH PROIZVODA
ZAGREB
MARULICEV TRG BROJ 18 — Post. pret. 197
Telegram: EXPORTDRVO —- Zagreb — Tel.: 36-251, 37-323
Poslovnica i skladišta — RIJEKA — Delta broj 11


Obavlja najpovoljnije putem svojih razgranatlh veza


IZVOZ:


REZANE GRAĐE LLSČARA


REZANE GRAĐE ČETINARA


DUŽICA HRASTOVIH


CELULOZNOG DRVA


OGRJEVNOG DRVA


ŽELJEZNIČKIH PRAGOVA
UGLJENA ŠUMSKOG I RETORTNOG


TANIN-EKSTRAKTA
ŠPERPLOČA I PANELPLOCA


FURNIRA, PARKETA


SANDUKA, BACAVA
STOLICA IZ SAVIJENOG DRVA


NAMJEŠTAJA RAZNOG


DRVNE GALANTERIJE
ALATA STOLARSKOG I TEZGA


ČETAKA I KISTOVA


PROIZVOĐAČI, KORISTITE SE NAŠIM USLUGAMA!