DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Izrađena je cesta od Bilja do Tikveša i Zlatne grede u dužini od
30 kim.


Udovoljavajući željama izraženim sa strane mnogih kolega šumara
iznio sam posve ukratko opis šuma i prilika u šumarstvu Lovno-šumskog
gospodarstva Košutnjak s ciljem da si i šumari, koji nemaju mogućnosti
da lično vide ovdašnje šumarske prilike, putem ovog članka bar donekle
stvore pravu sliku baranjskih šuma.


SAOPĆENJA


NAGRAĐIVANJE ŠUMSKIH RADNIKA NA SJEĆI I IZRADI
I POSTOJEĆI PROPISI O PLAĆAMA


Dr. Roko Benić — Zagreb


Uvodna razmatranja


T
T
roškovi raznih poslova u eksploataciji šuma i to kako kod sječe i
izrade tako i kod transporta i utovara šumskih sortimenata ovise
uglavnom o dva faktora. To su kvalifikacije radnika i uslovi rada.


Obzirom na kvalifikaciju pojedinih poslova, koji se obavljaju u privrednoj
organizaciji, društveni plan dijeli sve radnike prema stručnosti
na: visokokvalificirane radnike, kvalificirane, polukvalificirane i nekvalificirane,
i određuje prosječnu satnicu za svaku kategoriju stručnosti.
Stvarna visina satnice za pojedinu kategoriju rada utvrđena je u privrednoj
organizaciji nienim tarifnim pravilnikom.


Osim redovne plaće za izvršeni rad, radnici imaju pravo i na naknadu
za prekide rada nastale uslijed nevremena, ali najviše u iznosu 70°/o od
osnovne nadnice. Ovaj iznos može privredna organizacija odbiti od ukupnog
prihoda prije njegove raspodjele, a u smislu Odluke o naknadama
za vrijeme prekida rada, koja je objavljena u SI. listu FNRJ br. 14/1955.


Na koncu, šumski radnici koji rade sa svojim alatom imaju pravo na
naknadu za alat. Ova naknada je materijalni trošak. Radovi u eksploataciji
šuma obavljaju se u akordu i plaćaju po jedinici učinka (m3, prm.
i si.). Na visinu akordne stavke utječe prema tome visina osnovne nadnice
(satnice), visina naknade za prekide rada i visina naknade za alat.


1. Osnovna nadnica šumskog radnika
Visina osnovne nadnice određena je kvalifikacijom. Saveznim društvenim
planom određeno je, da se tarifni stavovi predviđeni u tarifnim
pravilnicima za 1955. g. zadrže i u 1956. godini. Narodni odbori mogli su
u 1955. godini odobriti da se iznos tarifnih stavova u 1955. može kretati
do 5°/o iznad iznosa po obračunskim plaćama za 1954. godinu. Obračunske
plaće po satu u 1954. i u 1956. uzevši u obzir povećanje 5%, koje su


402
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 63     <-- 63 -->        PDF

privredne organizacije mogle tražiti od Narodnih odbora, donosimo u
slijedećem pregledu:


Tablica 1


Osnovni iznos plaća po Iznos po satu uz °/o poKvalifikacija
radnika satu 1954. godine većanja 1956. godine


D i n ara


Visokokvalificirani 58 — 61 —


Kvalificirani . . 43 — 45 —


Polukvalificirani 34-— 36´—


Nekvalificirani 29 — 30 —


Obzirom na potrebnu stručnu spremu kod rada sječe i izrade kao
polukvalificirane radnike treba .smatrati samo radnike, koji vrše izradu
ogreva iz već oborenih stabala. Svi ostali radnici koji vrše obaranje stabala
te izradu svih sortimenata su obzirom na stručnu spremu kvalificirani
za taj posao. Prema tome osnovna obračunska nadnica, koju treba
uzeti kod određivanja akordne stavke šumskih radnika iznosi:


za drvare 288.— Din. a za sve ostale radnike 360. — Din.


2. Naknada plaće za vrijeme prekida rada
Odlukom Saveznog izvršnog vijeća o naknadama plaće za vrijeme
prekida rada R. P. br. 99 od 28. III. 1955. (SI. list br. 14/55. str. 215)
utvrđeno je da se kao prekid rada u poljoprivredi smatra prekid, koji
nastane zbog elementarne nepogode, koja onemogućava rad.


Budući da se poslovi eksploatacije šuma, analogno poljoprivrednim
poslovima, obavljaju na otvorenom prostoru, elementarne nepogode i
ovdje uzrokuju prekid rada. Prema propisima navedene odluke naknada
plaće za vrijeme prekida rada odbija se od ukupnog prihoda prije utvrđivanja
dobiti najviše do visine 70% od tarifnog stava i to u slučaju ako
je privrednoj organizaciji nemoguće da zaposli radnike za vrijeme toga
prekida.


Rad u eksploataciji šuma obavlja se u otvorenom prostoru i plaća
po učinku. Plaća po učinku mora u sebi sadržati i dodatak za prekid rada.
Prekid rada u ekseploataciji šuma ne može se — radi prirode posla


— jednostavno ustanoviti kao u industriji odnosno u poljoprivredi. Radi
toga smo na osnovi statističkih podataka iz dužeg vremenskog perioda
utvrdili za pojedina područja, koliko u prosjeku iznose prekidi rada uslijed
elementarnih nepogoda.
Kod toga smo za zimsku sječu uzeli u obzir ukupno 152 radna dana,


t. j . da se vrši kroz 6 mjeseci (od 1. X. do 31. III.) jer to je po Zakonu
o šumama vrijeme zimske sječe, a za ljetnu sieču 152 radna dana (odnosno
vrijeme od 1. IV. do 30. IX.). Kao prekide rada smatramo dane s
oborinom iznad 10 mm, a djelomično s 25% i kišne dane s oborinom
iznad 1 mm, te u zimi sa 50% i dane s vijavicom kada najviša dnevna
temperatura ne prelazi 0° C.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PREGLED PREKIDA RADA USLIJED NEVREMENA I STVARNOG RADA U EKSPLOATACIJI SUM
U NR HRVATSKOJ Tablic
Zimska sječa Ljetna sječ
Područje Mjes.


Predmet X XI XII I II III Svega IV V VI VII VIII IX Sveg


meteor, stanica) pros.
dana
Radni dani 27 24 26 24 24 27 152 25-3 25 25 26 24 27 25 15
Lika (Gospić) Prekidi radi nevremena 7 8 10 10 8 7 51 8\5 6 7 5 3 3 5
Stvarni rad 20 16 16 14 15 20 101 16:8 19 18 21 21 2* 20 12


Radni dani 27 24 26 24 24 27 152 25´3 25 25 26 24 27 25 15
Gorski Kotar


Prekidi radi nevremena 8 9 13 13 11 11 65 10-8 8 8 6 4 5 7


(Rav. Gora)


Stvarni rad 19 15 13 11 13 16 87 14´5 17 17 20 20 22 18 11


Radni dani 27 24 26 24 24 27 152 25-3 25 25 26 24 27 25 15
Banija-Kordun


Prekidi radi nevremena 6 7 9 10 8 6 46 7-7 6 6 5 3 4 5


(Topusko)


Stvarni rad 21 17 17 14 16 21 106 17-6 19 19 21 21 23 20 12


Radni dani 27 24 26 24 24 27 152 253 25 25 26 24 27 25 15
Slavonija (SI. Brod) Prekidi radi nevremena 5 5 8 9 6 5 38 6´3 6 5 5 3 4 4
Stvarni rad 22 19 16 15 18 22 114 190 19 20 21 21 23 21 12


Prekidi rada 6 7 10 11 9 7 50 8-3 7 6 5 4 4 5


a NR Hrvatsku


Stvarni rad 21 27 16 13 15 20 102 17-0 18 19 21 20 23 20 12


godišnje: 81 dan prekida radi nevremena i 223 dana stvarnog rada.
u mjesecu: 6.7 dana prekida i 18.6 dana stvarnog rada.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Prema raspoloživim meteorološkim podacima sa područja Like, Gorskog
Kotara, Banije-Korduna i Slavonije odnos između radnih danS,
dana stvarnog rada i prekida rada u toku sječne sezone je ovaj:


U ovom pregledu nisu iskazani dani državnih praznika za koje pripada
radniku naknada prema propisima tarifnih pravilnika, a u visini
osnovne nadnice odnosno satnice.


Prema tome na svaki dan stvarnog rada otpada na prekide rada u
pojedinim područjima ovaj iznos izražen u postocima dana stvarnog rada:


A) Zimska sječa


1. Područje Like 50.5 %
2. „ Gorskog Kotara . . . . 74.8 °/o
3. „ Banije - Korduna ... . 43.4 %
4. „ Slavonije 34.2%
B) Ljetna sječa


1. Područje Like 23.6%
2. „ Gorskog Kotara . . . . 33.3.%
3. „ Banije - Korduna ... . 23.6 %
4. „ Slavonije . . . ´ . . . 21.6%
Budući da se prekidi rada plaćaju najviše sa 70% od osnovnog tarifnog
stava, naknada za prekid rada uslijed elementarnih nepogoda iznosi
po danu stvarnog rada uzevši u obzir kvalifikaciju radnika kako slijedi:


NAKNADA ZA PREKIDE RADA
Tablica 3


Područje


Kvalifikacija radnika: Like Gorskog Kotara Banije-Korduna Slavonije


Dinara po danu stvarnog rada


I. Zimska sječa
Kvalificirani 127 188 109 86


Polukvalificirani 102 151 8750 69


II Ljetna sječa


Kvalificirani 59-50 84 5950 54-50


Polukvalificirani 47.50 67 47-50 43-50


1


U koliko je procenat naknade za gubitke uslijed prekida rada određen
u drugom iznosu, stvarnu visinu treba izračunati uzimajući u obzir
propise tarifnog pravilnika.


405
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 66     <-- 66 -->        PDF

3. Dodatak za upotrebu i održavanje alata
Šumski radnici uglavnom rade sa vlastitim alatom. U ostalim privrednim
granama privredna organizacija je dužna da radnike snabdije
ispravnim alatom i da ga održava u ispravnom stanju. Kako svu brigu
oko alata vode radnici sami, poduzeće im treba to nadoknaditi. Ta nadoknada
se sastoji od dodatka za amortizaciju alata i dodatka za njegovo
održavanje.


a) Amortizacija alata


Uzevši u promatranje radničku grupu od 3 radnika i količinu alata
koja im je potrebna za rad, njegovu nabavnu cijenu i rok trajanja, godišnja
amortizacija alata iznosi:


AMORTIZACIJA ALATA
Tablica 4


Iznos godišNabavna


Količina Vrijednost Rok trajanja nje amorti-


Vrst alata cijena


zac. alata


kom. dinara god. dinara


Sjekira 3 500,´ 1.500 6 250


Klinovi 3 250 750 2 325


Batovi 2 200 400 1 400


Pila amerik. 1 1.900 1900 6 317


Pila čavlarica 1 1.500 1.500 6 250


Pila jednor. luč. 1 600 600 4 150


Ukupno: — — 6.650 — 1.692


Napomena : Uzete nabavne cijene domaćeg alata.


Uzevši u obzir da se alat u toku godine upotrebljava prosječno 180
dana, dnevni iznos amortizacije alata iznosi:
1692 : 180 = 9,40 Din. za grupu od 3 radnika odnosno po jednom
radniku:
9,40 : 3,13 Din. — 3 Din. dnevno.


b) dodatak za održavanje alata


Radnička grupa od 3 radnika troši za brušenje mjesečno 6 komada
turpija.


Uzevši u obzir da cijena jedne turpije minimalno iznosi 200 Din, to
je trošak turpija mjesečno 1.200.— Din. odnosno po jednom radniku
i danu.


1.200 : (3 X 20) ´== 20.— Din.
406
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Za održavanje alata, izradu držalica, isijecanje pila i si. svaki radnik
troši dnevno 0,50 sati. Budući da taj rad treba plaćati kao kvalificirani rad
to naknada u novcu iznosi:


45 X 0,50 = 22,50 Din.


Ukupni dnevni dodatak za upotrebu i održavanje alata iznosi:
amortizacija alata 3.— Din
trošak turpija . . . . . . 20.— Din


održavanje alata ,-´´ 22,50 Din
Svega: 45,50 Din


4. Visina dkordne stavke
Visinu akordne stavke u koju su uključeni osnovna nadnica, dodatak
za prekide rada i dodatak za amortizaciju i održavanje alata dobivamo
ako ukupni iznos svih ovih stavaka koji otpada na 1 dan stvarnog rada
podijelimo sa dnevnom normom.


Obzirom na kvalifikaciju radnika, vrijeme sječe i područja, obračunska
nadnica za utvrđivanje akorda iznosi:


VISINA NADNICE ZA OBRAČUN AKORDA Tablica 5


Područje


Predme t
Lika Gorski Kotar Banija-Kordun Slavonija
K P K | P K ! P K P
dirara po danu stvarnog rada
I. Zimsk a sječ a
Osnovna nadnica 360 2S8 36o 288 360 288 360 288
Prekidi rada 127 102 188 151 109 87-50 86 69
Amortizacija alata 3 3 3 3 3 3 3 3
Održavanje alata 4250 42-50 4250 42-50 42-50 42´50 42 5 4250
Svega : 53250 43550 593-50 484 50 514 50 i 42100 491-50 402-50
II. Ljetn a sječ a
Osnovna nadnica 360 288 360 288 360 288 260 288
Prekidi rada 5950 4750 84 67 5950 47-50 54-50 4350
Amortizacija alata 3 3 3 3 3 3 3 3
Održavanje alata 42-50 4250 4250 42-40 42-50 42-50 42-50 42´50
Sveg a 465 381 48950 400-50 465 381 460 377
4


(Napomena: K´~ kvalificirani radnik, P = Polukvalificirani radnjk)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Akordna stavka se obračunava podjelom sveukupnog dnevnog iznosa
sa utvrđenom normom.


Od zarade radnika na sječi i izradi otpadaju u DO jedinim područjima
na osnovnu dnevnicu, koja tereti platni fond, na dodatke za prekid koji
se odbijaju od ukupnog prihoda te na naknadu za amortizaciju odnosno
održavanje alata u postocima izraženo ovi iznosi:


STRUKTURA ZARADE
Tablica 6


Područje osnov.
nadnicu
K v a 1 i
Kvalificirani
Od
prekide
rada
amort.
alata
r i k a c
zarad e
održavanje
alata
i j a r
otpa d
osnov.
nadnicu
a d n i k a
Polukvalificirani
a na :
prekide
rada
amort.
alata
održavanje
alata
I. Z i m s k iPostotak (»/„)
sječ a
Lika 67-6 23-8 0-6 8´0 66´1 23-4 0-7 98
Gorski Kotar 607 317 05 7-1 594 31-2 06 8-8
Banija-Kordun 60-0 21-2 06 8-2 68-4 20-8 07 101
Slavonija 733 . 17-5 06 8´6 71-5 17´2 07 106
II. Ljetn a sječ a
Lika 77´5 12´8 60 9-1 75-6 12-5 0-8 111
Gorski Kotar
Banija-Kordun
Slavonija
73-5
775
78-3
17-2
12-8
11-8
0-6
0-6
07
8-7
9-1
9-3
72-0
756
764
16 7
12-5
115
0-7
08
0-8
10-6
in
iva


Od iznosa za održaavnje alata 47% otpada na materijalne troškove,
a 53°/o na plaće.


5. Primjena u praksi
Upotrebu ovdje izvedenih zaključaka u pogledu visine akorda prikazat
ćemo primjerom:


I. Zimska sječa
U području Psunja vrši se oplodna sječa bukovine. Kakve će se
cijene moći plaćati obzirom na radne uslove?


Cijenu izrade (visinu akorda) daje nadnica podijeljena sa normom.
Obzirom da se radi o sječi u planini cijene izrade će iznositi, uz pretpostavku
da Sortimente rade kvalificirani radnici, kako su iskazane u tablici:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 69     <-- 69 -->        PDF

DNEVNI UČINAK I VISINA AKORDA


Tablica 7


Dnevni učinak Cijena izrade (akord)
Radni uslovi
Sortimenat


neponepo


povoljni srednji povoljni irednji


voljni voljni
jedinica (m3 ili prm) dinara


Trupci 3´25 3 00 2-25 150 165 220
Rudničko drvo 2-30 2 00 160 210 240 310
Ogrijevno drvo I/II 2-60 2-20 1-80 190 220 270
Ogrijevno drvo III 3 25 2-75 2´25 150 180 220


Ako se izrada ogrevnog drva vrši iz ostataka nakon izrade tehničkog
drveta, t. j . ako je vrše posebni radnici drvari, onda će cijena biti niža,
jer se osniva na nadnici polukvalificiranog radnika, koja iznosi 402,50 Din..


Ona će iznositi obzirom na uslove kako slijedi:


Uslovi: povoljni srednji nepovoljni


Ogrijev I/II 155,0 180,0 220,0 Din/prm


Ogrijev III 125,0 145,0 180,0 Din/prm


Jedna grupa radnika izrađivala je razne Sortimente i njezina zarada
iznosi 25.000.— Din. Za knjiženje je važno znati, koliko od ovog iznosa
otpada na osnovnu nadnicu, a koliko na dodatke. Budući da se radi o
radu kvalificiranih radnika u području Slavonije, od ukupne zarade
otpada na:


Osnovu plaću 25.000 X 0,733 = 18.325.— Din
Prekide rada 25.000 X 0,175 = 4.375.— Din
Amortizacija alata 25.000 X 0,006 = 150.— Din
Održavanje alata 25.000 X 0,086 = 2.150.— Din


Svega : 25.000.— Din


Od svote 2.150.— Din za održavanje alata 53°/o ili 1.140.— Din otpada
na plaće za uslugu oćtrenja, a 47% ili 1.010.— Din je materijalni trošak
nabavke turpija.


II. Ljetna sječa
U predjelu Crna Sušica izrađuju se jelovi trupci i celulozno drvo.
Obzirom na terenske prilike radi se u planini.


Vrst sječe: preborna. Norma i cijene izrade iznose:


40»
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 70     <-- 70 -->        PDF

DNEVNI UČINAK I VISINA AKORDA
Tablica 7


Dnevni učinak Cijena izrade
Radni uslovi
Sortimenat


, nepo


; r


povoljni srednji
nepopovoljni
srednjivoljni i voljni


jedinica (m3 ili prm) dinara


Trupci 3´62 3´13 2-50 135 155 195
Rudničko drvo 2-25 2-00 150 220 245 325
Celulozno(kvalificirani radnici)
drvo 210 180 1-40 235 270 350
Celulozno drvo
(polukvalificirani radnici)
210 1-80 T40 190 225 285


U slučaju kada jedna grupa radnika na izradi oblovine zaradi upr.
28.700.— Din otpada na:


Osnovnu plaću 28.700 X 0.735 = 21.095.— Din
Prekid rada 28.700 X 0.172 = 4.936.— Din
Amortizacija alata 28.700 X 0.006 = 172.— Din
Održavanje alata:


plaće 28.700 X 0.087 X 0.57 = 1.423.— Din


materijal 28.700 X 0.087 X 0.43 = 1.074.— Din


Sveukupno:
28.700.— Din


ZAKLJUČAK


Kao što se vidi iz izloženog današnji propisi o plaćama ne predstavljaju
zapreku pravilnom nagrađivanju šumskih radnika. Podaci analiza
zarade šumskih radnika pokazuju da se stvarne zarade i kreću u ovdje
označenim granicama.


Za pravilnu primjenu propisa i usklađivanja zarada šumskih radnika
najvažnije je ispravno utvrditi radne uslove i u vezi sa njima ustanoviti
ispravne norme.


Smatramo da bi radne uslove trebalo utvrditi prilikom procjene sječina
i njihove predaje drvno-industrijskom poduzeću odnosno vlastitoj
šumskoj manipulaciji na izradu. U slučaju kada se drvno-industrijsko
poduzeće i šumarija ne slože u utvrđivanju radnih uslova, trebalo bi konačnu
odluku prepustiti arbitraži u kojoj bi sudjelovali predstavnici
stručnih udruženja šumsko-privrednih organizacija i drvno-indstrijskih
poduzeća, predstavnici sindikata te obavezno i nadležni šumarski inspektor
odnosno delegat kotarske uprave za šumarstvo i inspekcije rada.


Na taj način bi se izbjegle neujednačenosti u plaćanju te otklonio
jedan od uzroka velike fluktuacije šumskih radnika.