DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Izrađena je cesta od Bilja do Tikveša i Zlatne grede u dužini od
30 kim.


Udovoljavajući željama izraženim sa strane mnogih kolega šumara
iznio sam posve ukratko opis šuma i prilika u šumarstvu Lovno-šumskog
gospodarstva Košutnjak s ciljem da si i šumari, koji nemaju mogućnosti
da lično vide ovdašnje šumarske prilike, putem ovog članka bar donekle
stvore pravu sliku baranjskih šuma.


SAOPĆENJA


NAGRAĐIVANJE ŠUMSKIH RADNIKA NA SJEĆI I IZRADI
I POSTOJEĆI PROPISI O PLAĆAMA


Dr. Roko Benić — Zagreb


Uvodna razmatranja


T
T
roškovi raznih poslova u eksploataciji šuma i to kako kod sječe i
izrade tako i kod transporta i utovara šumskih sortimenata ovise
uglavnom o dva faktora. To su kvalifikacije radnika i uslovi rada.


Obzirom na kvalifikaciju pojedinih poslova, koji se obavljaju u privrednoj
organizaciji, društveni plan dijeli sve radnike prema stručnosti
na: visokokvalificirane radnike, kvalificirane, polukvalificirane i nekvalificirane,
i određuje prosječnu satnicu za svaku kategoriju stručnosti.
Stvarna visina satnice za pojedinu kategoriju rada utvrđena je u privrednoj
organizaciji nienim tarifnim pravilnikom.


Osim redovne plaće za izvršeni rad, radnici imaju pravo i na naknadu
za prekide rada nastale uslijed nevremena, ali najviše u iznosu 70°/o od
osnovne nadnice. Ovaj iznos može privredna organizacija odbiti od ukupnog
prihoda prije njegove raspodjele, a u smislu Odluke o naknadama
za vrijeme prekida rada, koja je objavljena u SI. listu FNRJ br. 14/1955.


Na koncu, šumski radnici koji rade sa svojim alatom imaju pravo na
naknadu za alat. Ova naknada je materijalni trošak. Radovi u eksploataciji
šuma obavljaju se u akordu i plaćaju po jedinici učinka (m3, prm.
i si.). Na visinu akordne stavke utječe prema tome visina osnovne nadnice
(satnice), visina naknade za prekide rada i visina naknade za alat.


1. Osnovna nadnica šumskog radnika
Visina osnovne nadnice određena je kvalifikacijom. Saveznim društvenim
planom određeno je, da se tarifni stavovi predviđeni u tarifnim
pravilnicima za 1955. g. zadrže i u 1956. godini. Narodni odbori mogli su
u 1955. godini odobriti da se iznos tarifnih stavova u 1955. može kretati
do 5°/o iznad iznosa po obračunskim plaćama za 1954. godinu. Obračunske
plaće po satu u 1954. i u 1956. uzevši u obzir povećanje 5%, koje su


402