DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 58     <-- 58 -->        PDF

stranih kompleksa čistih hrastovih šuma. Jeleni ponekad gule koru sa
stabla i time prouzrokuju izvjesnu štetu. Uzrok ovoj pojavi leži u prirođenoj
potrebi ove divljači da guli koru sa mladih stabala, najviše jasena
i bagrema.


Na cerovim stablima opažaju se rak-rane i dugačke pukotine od
smrzavice (zimotrenost). Velikih šteta od elementarnih nepogoda nema.


Oblik gospodarenja sa šumama usmjeren je u pravcu podizanja zdravih,
otpornih i prirodnijih sastojina putem šumsko-uzgojnih mjera. Način
podizanja šuma određen je uglavnom već samim izborom uzgojnog
tipa šuma sa znatnim popunjavanjem u godišnjim sječinama i ispunjavanja
praznina. Posumljavanje sječina se vrši uglavnom prirodnim putem
iz sjemena, izbojcima iz panjeva i popunjavanjem sadnicama iz lokalnih
rasadnika. Nastale čistine za vrijeme rata nisu bile na vrijeme pošumljene
te su zakorovile i tlo je u većini podivljalo, pa je trebalo uložiti
dosta truda i materijalnih sredstava dok se takve čistine postepeno ponovno
pošume. Podizanje šuma vrši se osnivanjem mješovitih sastojina
različitih kombinacija, obzirom na visinu tla i utjecaj prirodnih faktora.
Poplave u proljeće predstavljaju opasnost za mlade biljke ako kroz duže
vremena voda pokriva vrh ozelenjene sadnice ili izbojka. Ova opasnost
od vode po mlade biljke povećava se sa porastom temperature vode. Radi
toga, naročito niža mjesta, popunjavaju se visokim sadnicama. I led
mnogo oštećuje sadnice, odnosno izbojke, kad naglo krene u proljeće ili
kad voda ispod leda naglo opadne pa se led slegne i polomi sadnice i
izbojke ili ih iščupa sa korijenom.


Najveću štetu na mladim sadnicama kanadske topole nanose jeleni.
Skoro je redovita pojava da sadnice kanadske topole zasađene preko dana
jeleni unište preko noći, odgrizavši vrh sadnica kao makazama. Sva nastojanja
za povećanje pošumljenih površina postavlja šumarskim organima
zadatak da površine određene za posumljavanje najprije ograde
žicanim ogradama i tek onda da se provede posumljavanje.


Šumski rasadnici proizvođaju dovoljan broj različitih vrsta drveća
za pokriće lokalnih potreba, a količina sakupljenog šumskog sjemenja
dovoljna je za proizvodnju potrebnog broja sadnica. Sadnice vrbe i kanadske
topole proizvađaju se iz reznica, koje se svake godine režu od
izbojaka.


U zaštićenom području posumljavanje se vrši po principu šumskopoljskog
gospodarenja, a u poplavljenom području na starim sječinama
i čistinama sadnjom sadnica, prilagođavajući se konfiguraciji terena.
Izbor vrste drveća i smjese kod pošumljavanja određuje se prema prilikama
staništa, vodi i divljači i usmjeren je u pravcu poboljšanja kvaliteta
sastojina.


Na području Košutnjaka ima 8 šumskih rasadnika u površini 5 ha
u kojima su zasađene 1/1 i 1/2 reznice slijedećih euroameričkih topola:


Populus marilandica
„ serotina
„ robusta
,, candicans
„ berolinensis