DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 56     <-- 56 -->        PDF

cubalus bacecifera), zanovjet (Cytisus), pasja trava (Polygonum aviculare),
bršljan (Hedera helix), vučja noga (Lycopus europeus), paskvica (Salanum
dulcamara), lokvanj (Nuphar luteum), bazga (Sambucus nigra), lijeska
(Corylus avellana), bijeli glog (Crataegus monogyna), hudika (Viburnum
opulus), divlja loza (Vitis silvestris), trgoljeska (Rhamnus frangula), kalina
(Lygustrum vulgare), svibovina (Cornus sanguinea), a u hrastovim
šumama i divlji bagrem ili civitnjača (Amorpha fruticosa).


b) poplavnom području


živ pokrov tla sačinjavaju: gavez (Symphitum officinalae), kupina
(Rubus fruticosus), žabljak (Alisma plantago), rogoz (Scirpus lacustris),
šaš (Careä brizoides), bjelušika (Imila Candida )i trska (Phragmites communis).


Potpuno neobraštene površine u poplavnom području sredinom ljeta
pokriva divlja repica (Roripa), koja se nakon poplave suši.


Geografski i ekonomski položaj šuma je .povoljan obzirom na pristupačnost
i kominikacione prilike. Granice šumskog posjeda su jasne i
pregledne. Spornih granica, uzurpacija i enklava nema. Granice prema
obalama Dunava i Drave mijenjaju se neprestano nasipavanjem, odnosno
odronjavanjem obala, uslijed čega se površina posjeda uvijek mijenja i
ne može se slagati sa površinom u katastru.


Izvoz drveta iz šuma je jednostavan i lak. Drvo se izvlači sa sječina
do šumske željeznice ili na obalu Dunava i Drave, a odavde dalje transportuje
uskortačnom željezničkom prugom, vlasništvo kombinata »Belje«
ili dereglijama i šlepovima. Visoki vodostaj Dunava i Drave pogoduje
brzoj ekspediciji izrađenog materijala plovnim objektima. Dunav i Drava
u svom toku imaju raznu širinu, krivudavost i oblik vodnog toka i dopuštaju
transportovanje materijala drvaricama i šlepovima u velikom
obimu. Brzina toka kod niskog vodostaja 0.2 m/sec. i 0 5 m/sec. u periodu
visokog vodostaja. ´


Trasportovanje drvne mase omogućuju i mnogobrojni kanali, koji su
ispresijecali poplavno područje. Osobito značenje za izvoz drvne mase ima


t. zv. Vemeljski kanal.
Drvna industrija u Baranji ograničena je na 1 pilanu u Kneževu.
Pilana je na električni pogon sa kapacitetom od 9.000 m3 oblovine godišnje.
Ova pilana razašilje svoje polufrabrikate u vidu neokrajčene robe
pojedinim poljoprivrednim upravama kombinata »Belje« za pokriće lokalnih
potreba, a jedan dio piljene građe prodaje izvan Baranje.


Ostalih industrija koje bi bile veći potrošači drveta na području Baranje
nema.


Godišnja potreba Baranje na ogrevnom drvu premašuje proizvodnu
mogućnost ovdašnjih šuma i o toj činjenici potrebno je povesti računa
da se ta potreba smanji na račun uvoza ugljena, čime bi se riješio problem
trajnog snabdijevanja ovdašnjeg stanovništva i ustanova sa ogrevnim
drvom.


Šumom obraslu površinu u području zaštićenom od poplave sačinjavaju:
hrast, cer, brijest, grab, bagrem, američki orah, par sastojina
crvenog hrasta (Qercus rubra) i pojedina stabla bora, ariša pa čak i


396