DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ŠUME BARANJE


Ing. L. Kolomijcev — Bilje


G odine 1526. nakon bitke na mohačkom polju Baranja i dobar dio Ugarske pao
je pod vlast Osmanlija, koji su vladali ovim krajevima sve do 1697. godine
kada je vojskovođa princ Eugen Savojski poslije uspješne bitke sa Turcima oslobodio
Baranju.


Car Leopold I. Habsburgovac darovao je za zasluge radi pobjede nad Turcima
tom vojskovođi jedan dio Baranje, gdje je novi vlasnik, osnovao poljoprivredno
dobro »Belje« u čijem se sastavu nalazio i dio šuma. Granica dobra bila je sa istoka
rijeka Dunav, sa juga rijeka Drava, sa zapada Darđansko, a sa sjevera Nemetboljsko
i Pečujsko vlastelinstvo. Ukupna površina dobra »Belje« iznašala je 109.010 k. j .
od toga šume 33.475 k. j. , trske u sastavu šuma 7.732 k. j. , a ostatak je sačinjavalo
ziratno zemljište za poljoprivredu.


Princ Eugen Savojski uživao je svoje dobro do smrti godine 1736, a onda je
dobro ponovno pripalo fiskusu (carskoj komori).
Godine 1784. kupila ga je od carske komore Marija Kristina, žena nadvojvode
Albrehta i poklonila Karlu Ljudevitu.
Posljednji vlasnik je bio nadvojvoda Albreht sin nadvojvode Fridriha.


- Godine 1918 po slomu Austro-Ugarske monarhije, Saint-žermenskim mirovnim
ugovorom pripalo je »Belje« bivšoj kraljevini SHS, kasnije Jugoslaviji, koja ga je
proglasila vlasništvom države i predala na upravu Ministarstva finansija.
U vremenu od 1918 do 1937 godine postavlja se zahtjev da šume daju najveće
moguće prihode za pokriće deficita poljoprivrede.


Početkom Drugog svjetskog rata Baranju okupira Mađarska. Tokom okupacije
»Belje« je predano na upravljanje i uživanje jednom članu porodice Habsburg. Po
oslobođenju Baranje u decembru 1944. godine upravu beljskih šuma preuzima


A. P. Vojvodina, koja preko svoje direkcije šuma u Somboru sve do 2. novembra
1945 godine upravlja tim šumama. Iza toga su prema rješenju Ministarstva poljoprivrede
FNRJ sve šumske površine, koje su do 1941 godine pripadale »Belju«,
vraćene ponovno u sastav toga dobra. Na temelju tog rješenja Glavna direkcija
državnog dobra »Belje« osniva u svome sastavu šumarsko odjeljenje, koje preko
šumarija u Zmajevcu, Tikvešu, Belom Manastiru i Bilju rukovodi i upravla tim
šumama, sve do 1. VIII. 1952. godine, kada su naosnovu rješenja Predsjedništva
Vlade N. R. H. beljske šume izdvojene iz kompetencije državnog dobra »Belje« i
predate na upravu sadašnjem Lovno šumskom gospodarstvu »Košutnjak« sa sjedištem
u Bilju. Naknadnim rješenjem Izvršnog Vijeća N. R. H. u aprilu mjesecu 1953
godine pripojena su »Košutnjaku? i šume na lijevoj obali rijeke Drave (bivše vlasništvo
grofa Draškovića). Na ovaj način je provedena unifikacija svih šuma u Baranji
pod jednom upravom Lovno šumskog gospodarstva »Košutnjak«, koje vodi
nadzor i upravu ovih šuma preko svojih lovno-šumskih uprava u Zmajevcu, Tikvešu,
Bilju, Dardi, Jagodnjaku i Čemincu.*
Sadanje šume Košutnjaka prostiru se u Baranji u neposrednom području
rijeka Dunava i Drave u t. z. baranjskom trokutu sa desne obale
Dunava od mađarske granice do Aljmaša i lijeve obale Drave od Lanke
do ušća Drave u Dunav i predstavljaju jednu geografsko-privrednu cjelinu,
izuzevši šume šumske uprave Čeminac, koje su teritorijalno odjeljene
od većeg suvislog šumskog posjeda i čine posebno jedinstvo obzirom
na vrst drveća, strukturu i ekonomsku vrijednost. Cijelokupna površina
šumskog posjeda nalazi se na području N. O. Kotara Osijek te u svrhu
gospodarenja u okviru opće državnog privrednog plana spadaju šume


* Godine 1954. u junu, dodijeljena je »Košutnjaku« i šum. uprava Apatin koja
se prostire na lijevoj obali Dunava u Bačkoj.
393
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 54     <-- 54 -->        PDF

pod Donjopodravsku privrednu oblast NRH-e, odnosno pod Šumsko privredno
područje Baranja.


Geografska širina šuma je 45°15 do 46°32, a geografska dužina 45°32
do 45°53 istočno od Pariza sa nadmorskom visinom od 83—94 m. Šume
se prostiru u ravnici sa jedva primjetnim reljefnim razlikama. Tipski
pripadaju ova tla aluvijalnim tlima, koja su mjestimično zamočvarena
zbog stagniranja površinske vode i visoke razine podzemne vode. Na
području šumske uprave Čeminac zastupljen je degradirani černozem i
slabo podzolirana tla. U poplavnom području uz Dunav i Dravu prostiru
se aluvijalne naslage debele 6—12 m. Površina aluvijalnih naslaga nastala
je nanosom pjeskovitih, ilovastih i glinastih čestica rijeke Dunava
i Drave, ispod koga se nalazi debela naslaga pijeska. Uglavnom područje
predočuje dosta svježe, duboko tlo, mjestimično sa dosta humusa.


Melioracioni radovi u svrhu odvodnjavanja zamočvarenih terena
uslijed poplava započeti 1793, a završeni 1814 godine podizanjem odbranbenih
nasipa od Zmajevca do Kopačeva (dunavski sektor) i od Lanke do
Osijeka (dravski sektor), podijelili su cijeli šumski posjed na dva dijela:


I. Odvojeni (zaštićeni) i
II. Poplavni dio, koji je znatno veći od područja zaštićenog od poplave.
Prostrane šume, koje leže u području izvrženom poplavi označene
su imenom »Ritske šume«. Ime »Rit« potječe od mađarske riječi »ret«,
koja označuje površine zemljišta na kojima voda dulje vremena stagnira.
Površina poplavnog dijela ispresjecana je manjim i većim udolinama,
barama i nekadanjim rukavcima Dunava i Drave, kao i manjim i većim
gredama, koje pokriva samo najviša voda, čija najveća visina dosiže
5.8—6.3 m.
Za vrijeme visokog vodostaja Dunava i Drave razlijeva se voda u
poplavnom području i tamo ostaje dok traje visoki vodostaj. Kad vodostaj
u rijeci padne, voda se povlači u korito i tada poplavno područje
presuši osim pojedinih većih ili manjih nižih predjela na kojima se voda
stalno zadržava.


Poplavno područje predstavlja apsolutno šumsko tlo, dočim u području
zaštićenom od poplava zastupljeno je relativno šumsko tlo sposobno
za svaku vrst kulture. Nakon izvedenih nasipa ovo tlo postalo je
zaštićeno od prekomjernog vlaženja, te su se prilike u tlu znatno izmijenile:
povećana je aeracija, intenzivirana bakterijama djelatnost, tlo je
humozno, izmiješano sa propusnom ilovačom koja brzo upija oborine,
dočim donja naslaga nepropusne ilovače dugo drži vlagu, uslijed čega
je takvo tlo sposobno za svaku kulturu.


Po bonitetu su najbolje više grede, koje dolaze pod vodu tek u slučaju
velikog vodostaja Dunava i Drave, dok mjesta koja plavi svaki -viši
vodostaj spadaju u najlošiji bonitet, te na takvim mjestima uspijeva
samo vrba ili su potpuno neplodna.


Sliku o veličini klimatskih elemenata (oborina, temperature, vjetra)


pružaju mjerenjatemelju tih podaBaranje:
meteorološketaka vidi upliv
stanice
klim
uat
Brestovcuskih elem
(Baranja)
enata na
te
po
sedručju
na
394
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 55     <-- 55 -->        PDF

MJESEČNE I GODIŠNJE KOLIČINE OBORINA U m/m
1941—1950. godine


Mjes.
God. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI. XII. God.
1941. 21 36 21 45 51 74 80 140 41 100 68 47 724.
1´942. 57 62 32 140 30 37 31 22 17 35 52 18 535.
1943. 45 29 8 15. 105 113 32 19 46 13 181 67 672.
1944. 33 50 75 45 103 86 31 43 102 81 115 — 763.
1945.
1946. — .35
10
52
10
13
32
8
11
106
54
63
21
65
75
107
91
4
34
54
56
110
59
43
453.
659.
1947.
1948.
40
52
56
25
42
19
29
63
27
50
79
118
66
16 a12
1
31
26
22
40
61
37
13
453.
483.
1949. 12 12 32 26 47 117 37 64 39 6 100 30 518.
1950. 52 27 9 47 51 43 54 14 45 114 76 74 605.


Srednji kišni faktor iznaša 66 sa mjesečnim kišnim koeficijentom
3.3—13.3. Pad ukupnih godišnjih oborina ima ´općenito smjer od jugozapada
prema sjeveroistoku. Po srednjoj godišnjoj izotermi, nalazi se
područje Baranje na granici hladnijeg sjevero-zapadnog i toplijeg jugoistočnog
dijela Jugoslavije.


Julska izoterma od 22° C zahvata čitavo područje Baranje i ukazuje
da su ljetne vrućine visoke i da je prema tome mogućnost isparavanja
velika i prema tome toplina je nesumnjivo glavni uzročnik evaporacije
u ovom području.


U proljeće je prijelaz iz hladnog u toplo vrlo nagao te se događa da
se tlo uslijed topline i vjetrova jako osuši, radi čega mlade biljke mnogo
trpe.


Srednja jačina vjetra opažena na meteorološkoj stanici Osijek iznaša:
mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.


1.8 1.9 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.8 1.7
Mogućnost kasnih mrazeva iznosi u martu 80—90%, u aprilu 60%,
a u maju 10%. Jesenji rani mrazevi dolaze u septembru s vjerojatnošću
od 1%, u oktobru 4%, a u novembru 70—90%.


Nivo podzemne vode nalazi se na dubljini od približno 2 metra.
Ovaj se nivo neprestano mijenja, jer je ovisan o visini vodostaja u Dunavu
i Dravi.


Iz ovih izlaganja vidi se da su opći klimatski uslovi, tlo i ostali
ekološki faktori dosta povoljni za šumsku proizvodnju t. j . dovoljno dugo
vegetaciono razdoblje, dosta topline za produkciju biljne organske mase,
u prosjeku zadovoljavajuće količine oborina — sve to pruža uslove za
razvitak šuma.


Kao indikator dobrote tla služi živi pokrov u baranjskim šumama, a


koji sačinjavaju slijedeće trave i grmovi:


a) u području zaštićenom od poplave:


kopriva (Urtica dioica), lopuh (Petasites off.), kurika (Evonymus
europea), paprat (Aspidium filix), zečjak (Geum urbanum), gušarica (Cu


395
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 56     <-- 56 -->        PDF

cubalus bacecifera), zanovjet (Cytisus), pasja trava (Polygonum aviculare),
bršljan (Hedera helix), vučja noga (Lycopus europeus), paskvica (Salanum
dulcamara), lokvanj (Nuphar luteum), bazga (Sambucus nigra), lijeska
(Corylus avellana), bijeli glog (Crataegus monogyna), hudika (Viburnum
opulus), divlja loza (Vitis silvestris), trgoljeska (Rhamnus frangula), kalina
(Lygustrum vulgare), svibovina (Cornus sanguinea), a u hrastovim
šumama i divlji bagrem ili civitnjača (Amorpha fruticosa).


b) poplavnom području


živ pokrov tla sačinjavaju: gavez (Symphitum officinalae), kupina
(Rubus fruticosus), žabljak (Alisma plantago), rogoz (Scirpus lacustris),
šaš (Careä brizoides), bjelušika (Imila Candida )i trska (Phragmites communis).


Potpuno neobraštene površine u poplavnom području sredinom ljeta
pokriva divlja repica (Roripa), koja se nakon poplave suši.


Geografski i ekonomski položaj šuma je .povoljan obzirom na pristupačnost
i kominikacione prilike. Granice šumskog posjeda su jasne i
pregledne. Spornih granica, uzurpacija i enklava nema. Granice prema
obalama Dunava i Drave mijenjaju se neprestano nasipavanjem, odnosno
odronjavanjem obala, uslijed čega se površina posjeda uvijek mijenja i
ne može se slagati sa površinom u katastru.


Izvoz drveta iz šuma je jednostavan i lak. Drvo se izvlači sa sječina
do šumske željeznice ili na obalu Dunava i Drave, a odavde dalje transportuje
uskortačnom željezničkom prugom, vlasništvo kombinata »Belje«
ili dereglijama i šlepovima. Visoki vodostaj Dunava i Drave pogoduje
brzoj ekspediciji izrađenog materijala plovnim objektima. Dunav i Drava
u svom toku imaju raznu širinu, krivudavost i oblik vodnog toka i dopuštaju
transportovanje materijala drvaricama i šlepovima u velikom
obimu. Brzina toka kod niskog vodostaja 0.2 m/sec. i 0 5 m/sec. u periodu
visokog vodostaja. ´


Trasportovanje drvne mase omogućuju i mnogobrojni kanali, koji su
ispresijecali poplavno područje. Osobito značenje za izvoz drvne mase ima


t. zv. Vemeljski kanal.
Drvna industrija u Baranji ograničena je na 1 pilanu u Kneževu.
Pilana je na električni pogon sa kapacitetom od 9.000 m3 oblovine godišnje.
Ova pilana razašilje svoje polufrabrikate u vidu neokrajčene robe
pojedinim poljoprivrednim upravama kombinata »Belje« za pokriće lokalnih
potreba, a jedan dio piljene građe prodaje izvan Baranje.


Ostalih industrija koje bi bile veći potrošači drveta na području Baranje
nema.


Godišnja potreba Baranje na ogrevnom drvu premašuje proizvodnu
mogućnost ovdašnjih šuma i o toj činjenici potrebno je povesti računa
da se ta potreba smanji na račun uvoza ugljena, čime bi se riješio problem
trajnog snabdijevanja ovdašnjeg stanovništva i ustanova sa ogrevnim
drvom.


Šumom obraslu površinu u području zaštićenom od poplave sačinjavaju:
hrast, cer, brijest, grab, bagrem, američki orah, par sastojina
crvenog hrasta (Qercus rubra) i pojedina stabla bora, ariša pa čak i


396
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 57     <-- 57 -->        PDF

bukve. To su ostaci nekadašnjih pokusa, međutim su ove vrste drveta,
vrlo dobro uspjele, unatoč paradoksu, da u Baranji raste bukva. U području
nezaštićenom od poplave t. zv. ritske šume sastoje se uglavnom
iz samoniklih vrbovih i topolovih sastojina i dijelom umjetno pošumljene
kanadskom topolom i amer. jasenom. Osim toga u ritskim šumama zastupljen
je hrast, domaći jasen, crna i bijela topola, negundovac i pojedina
stabla platana. Na višim gredama i ocijeditim mjestima naročito
pokraj obala rijeka umjetno je zasađen i bagrem.


Šume Baranje pružaju izgled primjene sastojinskog gospodarenja sa
jednodobnim ili približno jednodobnim sastojinama. Sadanja je gospodarska
struktura nepovoljna, jer dominiraju srednjodobne sastojine. Općenito
stanje šuma je poremećeno sječama za vrijeme rata. Skoro sve bolje
sastojine posječene su čistom sječom ili proređene u tolikoj mjeri da je
obrast pao na polovicu od normalnog. Ova okolnost i dovela je do domi-´
nacije srednjedobnih sastojina. Prezrele sastojine ostale su na manje
pristupačnim i od poplave ugroženim mjestima. Kvalitet sastojina je
veoma različit. Uglavnom kvalitet raste sa porastom visine zemljišta.
Najgore su sastojine panjače. U poplavnom području na stanje šuma
imao je ranije velik utjecaj i lov, time, što se pošumljavanju ranije obraćalo
malo pažnje a forsiralo se stvaranje čistina radi pašnjaka za prehranu
divljači, a pojedine grede zabranjivalo se sjeći, bez obzira na
fizičku starost drveća, da divljač može naći sklonište. Takve su sastojine
prešle svoju fizičku starost i postepeno će se likvidirati.


Mlade i srednjedobne sastojine dobro se razvijaju i njihov obrast
kreće se od 0.6 do 0.9, dočim su prezrele sastojine neravnomjerno raspoređene
po površini i obrast je takvih sastojina od 0.1 do 0.5.


Tehnička upotrebljivost kod mlađih šuma iznaša 60%, a kod prezrelih
najviše 30°/o. Većina stabala u obalnom pojasu Dunava, a pojedina
stabla po cijeloj šumi, znatno su oštećena od taneta i šplitera uslijed ratnih
operacija. Veličinu i opseg takvog oštećenja teško je ustanoviti, ali
je ono bezuslovno znatnih razmjera.


Ophodnja utvrđena je za hrast 120, za ostale tvrde listače 80, za bagrem
30, a za meke vrste listača 40 godina.


Struktura šuma uvjetovana je sadnjom u redove, međutim u poplavnom
području struktura šuma predstavlja najvećim dijelom tip ritske
prašume, a samo na mjestima gdje je to moguće uslovljena je sadnjom
u redove.


Prema obliku gazdovanja provađa se sastojinsko gospodarenje u
kome je sastojina jedinica gazdovanja. Glavni je cilj gazdovanja usmjeren
u pravcu proizvodnje tehničkog drveta visokog kvaliteta. Sve mjere su
upravljene ka povećanju glavnih i sporednih prinosa po količini i kakvoći
i osiguranju trajnosti tih prihoda.


Gazdovanje je intenzivno, jer se u njega ulaže mnogo rada i sredstava,
sprovode se sve mjere gajenja šuma, čišćenje mladika, proreda
mladih sastojina, stabla se pravilno iskorišcavaju, a otpadak je sveden na
najmanju mjeru. Materijal od čišćenja, zatim sitna granjevina i razni
otpaci unovčuju se bez obzira na količinu.


Štete u šumama od čovjeka (požar, krađa) su neznatne. Baranjske
šume su bile relativno pošteđene od gubara najviše stoga, što nema pro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 58     <-- 58 -->        PDF

stranih kompleksa čistih hrastovih šuma. Jeleni ponekad gule koru sa
stabla i time prouzrokuju izvjesnu štetu. Uzrok ovoj pojavi leži u prirođenoj
potrebi ove divljači da guli koru sa mladih stabala, najviše jasena
i bagrema.


Na cerovim stablima opažaju se rak-rane i dugačke pukotine od
smrzavice (zimotrenost). Velikih šteta od elementarnih nepogoda nema.


Oblik gospodarenja sa šumama usmjeren je u pravcu podizanja zdravih,
otpornih i prirodnijih sastojina putem šumsko-uzgojnih mjera. Način
podizanja šuma određen je uglavnom već samim izborom uzgojnog
tipa šuma sa znatnim popunjavanjem u godišnjim sječinama i ispunjavanja
praznina. Posumljavanje sječina se vrši uglavnom prirodnim putem
iz sjemena, izbojcima iz panjeva i popunjavanjem sadnicama iz lokalnih
rasadnika. Nastale čistine za vrijeme rata nisu bile na vrijeme pošumljene
te su zakorovile i tlo je u većini podivljalo, pa je trebalo uložiti
dosta truda i materijalnih sredstava dok se takve čistine postepeno ponovno
pošume. Podizanje šuma vrši se osnivanjem mješovitih sastojina
različitih kombinacija, obzirom na visinu tla i utjecaj prirodnih faktora.
Poplave u proljeće predstavljaju opasnost za mlade biljke ako kroz duže
vremena voda pokriva vrh ozelenjene sadnice ili izbojka. Ova opasnost
od vode po mlade biljke povećava se sa porastom temperature vode. Radi
toga, naročito niža mjesta, popunjavaju se visokim sadnicama. I led
mnogo oštećuje sadnice, odnosno izbojke, kad naglo krene u proljeće ili
kad voda ispod leda naglo opadne pa se led slegne i polomi sadnice i
izbojke ili ih iščupa sa korijenom.


Najveću štetu na mladim sadnicama kanadske topole nanose jeleni.
Skoro je redovita pojava da sadnice kanadske topole zasađene preko dana
jeleni unište preko noći, odgrizavši vrh sadnica kao makazama. Sva nastojanja
za povećanje pošumljenih površina postavlja šumarskim organima
zadatak da površine određene za posumljavanje najprije ograde
žicanim ogradama i tek onda da se provede posumljavanje.


Šumski rasadnici proizvođaju dovoljan broj različitih vrsta drveća
za pokriće lokalnih potreba, a količina sakupljenog šumskog sjemenja
dovoljna je za proizvodnju potrebnog broja sadnica. Sadnice vrbe i kanadske
topole proizvađaju se iz reznica, koje se svake godine režu od
izbojaka.


U zaštićenom području posumljavanje se vrši po principu šumskopoljskog
gospodarenja, a u poplavljenom području na starim sječinama
i čistinama sadnjom sadnica, prilagođavajući se konfiguraciji terena.
Izbor vrste drveća i smjese kod pošumljavanja određuje se prema prilikama
staništa, vodi i divljači i usmjeren je u pravcu poboljšanja kvaliteta
sastojina.


Na području Košutnjaka ima 8 šumskih rasadnika u površini 5 ha
u kojima su zasađene 1/1 i 1/2 reznice slijedećih euroameričkih topola:


Populus marilandica
„ serotina
„ robusta
,, candicans
„ berolinensis
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Populus deltoides
„ trichocarpa
„ Wislizeni
„ Rituševka


Lov u baranjskim šumama spada pod neposredni nadzor i upravu
lovno-šumskog gospodarstva »Košutnjak« i ima karakter uzgojnog lovišta.
Lovu se posvećuje naročita pažnja obzirom na veliku gospodarsku
važnost za narodnu privredu. Lovišta »Košutnjaka« po svojoj bujnoj flori
i izuzetno prirodnim uslovima, po broju i kvaliteti visoke divljači zauzima
jedno od prvih mjesta u cijeloj Evropi. Površina lovišta ispresijecane
vodenim rukavcima, nepresušnim močvarama, ogromnim tršćacima
predstavljaju sjajne uslove za uzgoj plemenite divljači.


U takvim predjelima divljač nalazi potreban mir, obilnu hranu na
bujnim ritskim livadama i koliko toliko zaštitu od bezbrojnih komaraca.
Prilikom porasta vode uslijed kiša ili topljenja snijega u gornjem toku
Dunava i Drave, za jednu noć bezbroj kanalčića i rukavaca, koji stoje
u vezi sa riječnim koritom navođenih rijeka, izliju se i poplave livade i
sva niža mjesta. Tada se divljač povlači na grede i traži pašu na ocjeditijim
livadama i tek kad voda uveliko osvoji i najviša mjesta, divljač se
plivajući u velikim čoporima sklanja na zaštićene predjele. I veliki,
odbrambeni nasip omogućava divljači da se za vrijeme većih poplava
sklanja na zaštićene predjele.


Veliku ulogu prilikom lova igra vodostaj, koji je u stanju samo za
nekoliko sati da izmijeni cjelokupnu situaciju, kada divljač često mijenja
mjesta. Osim toga lov zahtijeva od lovca veliku izdržljivost i strpljenje
obzirom na veliku množinu komaraca, koji su nepodnošljivi do mjeseca
oktobra.


I
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 60     <-- 60 -->        PDF

U pogledu općih lovnih prilika, broja, kvalitete i vrste divljači postoje
velike zonalne razlike i prema tome cjelokupna površina lovišta
Košutnjaka može se podijeliti na 3 šumsko-lovna rajona:


I. šumsko lovni rajon obuhvata površinu šumske uprave Čeminac.
Šume ove uprave koje se nalaze izvan poplavne zone, veoma su podesne
za uzgoj srna i zečeva. Tu se nalazi i fazanerija za odgoj fazana od 120
boksova.
II. šumsko lovni rajon sačinjavaju površine šumskih uprava Zmajevac,
Tikveš i šume bivšeg vlasništva grofa Draškovića sa svojim obilnim
brojem jelena, divljih svinja, čiji su veprovi po svojoj veličini i težini
jedni od najačih u Evropi, zatim divljih mačaka, kuna, jazavaca, vidra
i drugih raznovrsnih grabljivaca.
Broj je srna u ovom rajonu relativno malen, pošto srne nerado podnose
društvo jelena, a osim toga .ne podnašaju jako podvodni teren.
Na području šumske uprave Tikveš nalazi se velika moderna fazanerija,
koja ovdje ima sve uslove za uspješan razvoj.


Ritski orao štekavac (Foto Homomay)


III. šumsko-lovni rajom obuhvata površinu šumske uprave Kopačevo.
Iako ova površina ne predstavlja značajnije lovište visoke divljači,
ipak predstavlja interes po obilju vodene divljači, koja na mnogobrojnim
barama u šašu i trsci nalazi vrlo povoljne uslove za rasplođivanje i neiscrpljivo
vrelo prehrane. U taj lovni rajon ulazi i Kopačko jezero poznato
po obilju sviju vrsti slatkovodnih riba i po ogromnim količinama
ptica močvarica koje se ovdje legu, a mnoge dolaze pri proljetnoj i jesenskoj
seobi. U pogledu močvarica Kopačko jezero sa svojim rukavcima
stoji uz bok glasovitoj Obedskoj bari i može se smatrati jednim od najboljih
lovišta na močvarice u srednjoj Evropi.
Karakteristične ptice ovog kraja jesu: šljuke, bekasine, golubovi
dupljaši, grlice ,divlje sive guske ,divlje patke, zlatokrile utve (Casarca
casarca), morske utve (Anas taborna), patka lastarka (Anas akuta), patka
ledara (Nyroca hiemalis), gnjurci, ronci, crne i bijele rode, sive i bijele
čaplje, bukavci, ibisi, komorani i dr.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Od ptica grabljivaca orao štekavac (Haliaetus albicilla), jastrebovi,
kobci, sokoli, škanjci, sove i eje.


Primjećuje se prisustvo bizamskog štakora (Fiber zibethicus). Lov
na močvarice izvršava se čekanjem uvečer i ujutro vrebanjem, kao i u
čamcima t. j . pojedini lovac u čamcu obilazeći trske i šaš dolazi na puškomet
močvaricama.


Gospodarstvo vodi strogo kontrolu da razmjer spolova kod jelenske
divljači bude u normalnom stanju i da se broj divljači održava na onom
broju kojeg šuma bez štete može da podnese.


Svake godine odstreljuje grla od 500—800. Odstreljuju se šiljaši sa
kratkim rogovljem, vilaši sa očnjakom, slabi šesterci i osmerci sa kratkim
i tankim parošcima, jeleni sa zaostalim rogovljem sa nepoželjnim
oblicima, tjelesno slabi i nerazvijeni, šepavi komadi. Isto tako posvećuje
se velika pažnja odstrelu košuta i slabe teladi.


´,>´´"


te


I


Sada prema najnovijem brojanju na području cijelog Košutnjaka,
koji ima cjelokupnu površinu 33.000 ha ima 790 jelena, 1110 košuta i
220 teladi. Ovaj broj odgovara površini na kojoj žive, tako da na 100 ha
površine otpada 6 grla. Razmjer spolova iznaša 2 jelena na 3 košute.


Uporedo sa poslovima na regulisanju broja divljači radi se i na
obradi mnogobrojnih površina za prehranu jelenske i srneće divljači.
Ove površine obuhvataju veće pojaseve na rubu šuma i mnogobrojne
enklave u šumama, koje pružaju divljači hranu i zadržavaju je da ne ide
na tuđe oranice i tamo pravi veću štetu poljoprivredi.


Na području Košutnjaka nalazi se i ekonomija »Zlatna greda«^ na
kojoj je obrađeno i zasijano oko 800 ha na raznim mjestima sa krmnim
biljem za prehranu divljači. Ove površine divljač slobodno posjećuje i na
njima se hrani.


U šumama Košutnjaka nalazi se 488 solista u koje se godišnje postavlja
1 vagon soli, zatim 101 fazanskih, 56 srnećih i 75 jelenskih hranilišta
u koje se godišnje postavlja 14 vagona zrnate hrane i 40 vagona
sijena.


Za posljednje 4 godine izrađeno je 262 visokih i 70 niskih čeka, 229
kim. lovačkih staza i 189 kim. kolskih lovačkih puteva i 64 kim prosjekašljukarica.


401
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Izrađena je cesta od Bilja do Tikveša i Zlatne grede u dužini od
30 kim.


Udovoljavajući željama izraženim sa strane mnogih kolega šumara
iznio sam posve ukratko opis šuma i prilika u šumarstvu Lovno-šumskog
gospodarstva Košutnjak s ciljem da si i šumari, koji nemaju mogućnosti
da lično vide ovdašnje šumarske prilike, putem ovog članka bar donekle
stvore pravu sliku baranjskih šuma.


SAOPĆENJA


NAGRAĐIVANJE ŠUMSKIH RADNIKA NA SJEĆI I IZRADI
I POSTOJEĆI PROPISI O PLAĆAMA


Dr. Roko Benić — Zagreb


Uvodna razmatranja


T
T
roškovi raznih poslova u eksploataciji šuma i to kako kod sječe i
izrade tako i kod transporta i utovara šumskih sortimenata ovise
uglavnom o dva faktora. To su kvalifikacije radnika i uslovi rada.


Obzirom na kvalifikaciju pojedinih poslova, koji se obavljaju u privrednoj
organizaciji, društveni plan dijeli sve radnike prema stručnosti
na: visokokvalificirane radnike, kvalificirane, polukvalificirane i nekvalificirane,
i određuje prosječnu satnicu za svaku kategoriju stručnosti.
Stvarna visina satnice za pojedinu kategoriju rada utvrđena je u privrednoj
organizaciji nienim tarifnim pravilnikom.


Osim redovne plaće za izvršeni rad, radnici imaju pravo i na naknadu
za prekide rada nastale uslijed nevremena, ali najviše u iznosu 70°/o od
osnovne nadnice. Ovaj iznos može privredna organizacija odbiti od ukupnog
prihoda prije njegove raspodjele, a u smislu Odluke o naknadama
za vrijeme prekida rada, koja je objavljena u SI. listu FNRJ br. 14/1955.


Na koncu, šumski radnici koji rade sa svojim alatom imaju pravo na
naknadu za alat. Ova naknada je materijalni trošak. Radovi u eksploataciji
šuma obavljaju se u akordu i plaćaju po jedinici učinka (m3, prm.
i si.). Na visinu akordne stavke utječe prema tome visina osnovne nadnice
(satnice), visina naknade za prekide rada i visina naknade za alat.


1. Osnovna nadnica šumskog radnika
Visina osnovne nadnice određena je kvalifikacijom. Saveznim društvenim
planom određeno je, da se tarifni stavovi predviđeni u tarifnim
pravilnicima za 1955. g. zadrže i u 1956. godini. Narodni odbori mogli su
u 1955. godini odobriti da se iznos tarifnih stavova u 1955. može kretati
do 5°/o iznad iznosa po obračunskim plaćama za 1954. godinu. Obračunske
plaće po satu u 1954. i u 1956. uzevši u obzir povećanje 5%, koje su


402