DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ŠUME BARANJE


Ing. L. Kolomijcev — Bilje


G odine 1526. nakon bitke na mohačkom polju Baranja i dobar dio Ugarske pao
je pod vlast Osmanlija, koji su vladali ovim krajevima sve do 1697. godine
kada je vojskovođa princ Eugen Savojski poslije uspješne bitke sa Turcima oslobodio
Baranju.


Car Leopold I. Habsburgovac darovao je za zasluge radi pobjede nad Turcima
tom vojskovođi jedan dio Baranje, gdje je novi vlasnik, osnovao poljoprivredno
dobro »Belje« u čijem se sastavu nalazio i dio šuma. Granica dobra bila je sa istoka
rijeka Dunav, sa juga rijeka Drava, sa zapada Darđansko, a sa sjevera Nemetboljsko
i Pečujsko vlastelinstvo. Ukupna površina dobra »Belje« iznašala je 109.010 k. j .
od toga šume 33.475 k. j. , trske u sastavu šuma 7.732 k. j. , a ostatak je sačinjavalo
ziratno zemljište za poljoprivredu.


Princ Eugen Savojski uživao je svoje dobro do smrti godine 1736, a onda je
dobro ponovno pripalo fiskusu (carskoj komori).
Godine 1784. kupila ga je od carske komore Marija Kristina, žena nadvojvode
Albrehta i poklonila Karlu Ljudevitu.
Posljednji vlasnik je bio nadvojvoda Albreht sin nadvojvode Fridriha.


- Godine 1918 po slomu Austro-Ugarske monarhije, Saint-žermenskim mirovnim
ugovorom pripalo je »Belje« bivšoj kraljevini SHS, kasnije Jugoslaviji, koja ga je
proglasila vlasništvom države i predala na upravu Ministarstva finansija.
U vremenu od 1918 do 1937 godine postavlja se zahtjev da šume daju najveće
moguće prihode za pokriće deficita poljoprivrede.


Početkom Drugog svjetskog rata Baranju okupira Mađarska. Tokom okupacije
»Belje« je predano na upravljanje i uživanje jednom članu porodice Habsburg. Po
oslobođenju Baranje u decembru 1944. godine upravu beljskih šuma preuzima


A. P. Vojvodina, koja preko svoje direkcije šuma u Somboru sve do 2. novembra
1945 godine upravlja tim šumama. Iza toga su prema rješenju Ministarstva poljoprivrede
FNRJ sve šumske površine, koje su do 1941 godine pripadale »Belju«,
vraćene ponovno u sastav toga dobra. Na temelju tog rješenja Glavna direkcija
državnog dobra »Belje« osniva u svome sastavu šumarsko odjeljenje, koje preko
šumarija u Zmajevcu, Tikvešu, Belom Manastiru i Bilju rukovodi i upravla tim
šumama, sve do 1. VIII. 1952. godine, kada su naosnovu rješenja Predsjedništva
Vlade N. R. H. beljske šume izdvojene iz kompetencije državnog dobra »Belje« i
predate na upravu sadašnjem Lovno šumskom gospodarstvu »Košutnjak« sa sjedištem
u Bilju. Naknadnim rješenjem Izvršnog Vijeća N. R. H. u aprilu mjesecu 1953
godine pripojena su »Košutnjaku? i šume na lijevoj obali rijeke Drave (bivše vlasništvo
grofa Draškovića). Na ovaj način je provedena unifikacija svih šuma u Baranji
pod jednom upravom Lovno šumskog gospodarstva »Košutnjak«, koje vodi
nadzor i upravu ovih šuma preko svojih lovno-šumskih uprava u Zmajevcu, Tikvešu,
Bilju, Dardi, Jagodnjaku i Čemincu.*
Sadanje šume Košutnjaka prostiru se u Baranji u neposrednom području
rijeka Dunava i Drave u t. z. baranjskom trokutu sa desne obale
Dunava od mađarske granice do Aljmaša i lijeve obale Drave od Lanke
do ušća Drave u Dunav i predstavljaju jednu geografsko-privrednu cjelinu,
izuzevši šume šumske uprave Čeminac, koje su teritorijalno odjeljene
od većeg suvislog šumskog posjeda i čine posebno jedinstvo obzirom
na vrst drveća, strukturu i ekonomsku vrijednost. Cijelokupna površina
šumskog posjeda nalazi se na području N. O. Kotara Osijek te u svrhu
gospodarenja u okviru opće državnog privrednog plana spadaju šume


* Godine 1954. u junu, dodijeljena je »Košutnjaku« i šum. uprava Apatin koja
se prostire na lijevoj obali Dunava u Bačkoj.
393