DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 46     <-- 46 -->        PDF

± 0.007 mm. Prosječna je širina zone kasnog drveta jelovine sa silikata
veća za 0.32 mm ili 76% od one sa vapnenca (vidi si. 2).


3. Između jelovine sa silikatne i vapnene podloge u Gorskom Kotaru
,koja je uzrasla u istim klimatskim uslovima (Zalesina) nema signifikantnih
razlika u širini odnosno učešću zone kasnog drveta u godu kod
godova istih širina. Neznatne razlike koje postoje statistički se mogu zanemariti
jer mjera signifikantnosti razlika iznosi samo
t = 0.7455


4. Odnos između širine goda i širine zone kasnog drveta u godu
može se prikazati pravcem jednadžbe y = 0.2789 x i slobodno povučenom
empiričkom krivuljom. Ova empirička krivulja potpunije predstavlja
taj odnos, jer kod nje korelacioni koeficijent iznosi f— 0992 ± 0.0003,
a kod pravca r = 0.976 ± 0.0008.
5. Učešće zone kasnog drveta u godu postiže maksimum kod godova
širine oko 1.5 mm (interval između 1.20 i 2.40 mm). (Vidi si. 4). Prema
tome, ako se želi proizvoditi jelovina sa najvećim učešćem kasnog drveta,
đebljinski prirast ne bi smio suviše prelaziti 3.00 mm.
,
Literatura:


1. Ugrenovi ć A., Tehnologija drveta, Zagreb 1950.
2.
Y1 i n e n A., Über den Einf luss des Spätholzanteils und der Jahringbreite auf
die Rohwichte beim finnischen Kiefernholz; Holz als Roh- und Werkstoff
1951, str. 449—156.
3.
B e n i ć R., Istraživanja o odnosu između širine goda i zone kasnog drveta kod
poljskog i običnog jasena; Glasnik za šumske pokuse br. 11, str. 53-72, —
Zagreb 1953.
4.
Trendelenberg R. — Mayer-Wegelin H., Das Holz als Rohstoff,
München 1955.
5.
Beni ć R., Istraživanja o ueescu i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži
poljskog jasena — Glasnik za šumske pokuse br. 12, Zagreb 1956.
SADRŽAJ VODE U SIROVOJ BUKOVINI


Dr. Juraj Krpan — Zagreb


1. UVOD
A ko se sadržaj vode u stablu određuje odmah nakon obaran ja dobiva


se sadržaj vode sirovog drveta, koji odgovara sadržaju vode živog
stabla. Sadržaj vode u živom stablu važan je za fiziologiju što ovdje nije
predmet istraživanja, a kod sirovog drveta za iskorišćavanje i preradu.
Sadržaj vode sirovog drveta važan je za iskorišćavanje i preradu iz ovih
razloga:


a) Sadržaj vode sirovog drveta utječe na troškove iznošenja u iskorišćavanju
šuma.
b) Zadovoljavajuća promjena boje drveta postiže se ako mu je sadržaj
vode na početku parenja veći od točke zasićenosti (30%).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 47     <-- 47 -->        PDF

c) O sadržaju vode u sirovom drvetu ovisi trajanje sušenja. Kod
novih madisonskih režima ne mijenja se temperatura suhog termometra
kod sušenja sirovog drveta dok sadržaj vode ne padne na točku zasićenosti,
a promjene relativne vlage vrše se kad drvo izgubi oko V3 vode
koju je imalo u sirovu stanju.


2. ZADATAK RADA
Zadatak je ovoga rada istražiti: a) srednji sadržaj vode u sirovoj
bukovini (Fagus silvatica L), b) razdiobu vode u longitudinalnom i c) razdiobu
vode u transverzalnom smjeru stabla.


3. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA
Istraživanja sadržaja vode u živom stablu ima razmjerno malo. Osim
toga, što ih ima malo ranija istraživanja nisu ni sasvim pouzdan, jer
je sadržaj vlage određivan u odnosu na prirodno suho stanje, koje nije
dovoljno definirano, a ne u odnosu na standardno suho stanje kako se
danas radi. Probe nisu uvijek vagane kod panja, odmah nakon obaranja
stabala, nego u laboratoriju.


Iz dosadašnjih istraživanja zna se da sadržaj vode u sirovom drvetu
varina prema vrsti drveta, a kod iste vrste u transverzalnom smjeru
(između srževine i bijeli te između ranog i kasnog drveta), u longitudinalnom
smjeru, prema staništu, ekspoziciji i godišnjoj dobi.


U živom stablu voda služi kao transportno sredstvo za raznašanje
hrane. Ona nosi otopljene mineralne tvari iz zemlje uzlaznim tokovima,
kroz bjel, do lišća u kojem asimilacijom nastaju hranive tvari koje voda
raznaša silaznim tokovima — sitastim cjevčicama — ispod kore. Zbog
ove fiziološke funkcije bjeli njen je sadržaj vode viši nego u srži koja
nema tu funkciju. Između sadržaja vode srži i bjeli postoje velike razlike
između drveta listača i četinjača. Kod četinjača je sadržaj vode bjeli
živog stabla iznosi i do 250%, a u srži je tek nešta viši od točke zasićenosti,
osim kod mokre srži jelovine gdje iznosi ,i 80—90%. Kod listača
nema tako velike razlike između sadržaja vode u bjeli i srži kao kod
četinjača, a u nekim slučajevima može biti sadržaj vode u srži i veći
nego kod bijeli (hrastovina). Kod živog stabla je sadržaj vode uvijek
viši od točke zasićenosti. Drvo kojem sadržaj vode padne ispod točke
zasićenosti nije više živo.


Kod bukovine našao je H. Knuchel (1) da je prosječni sadržaj vode t
iznosio 79,4% i da je on u svim godišnjim dobama i svim visinama
stabla najviši pod korom (90,7%), a najniži blizu centra stabla (69,2%).
U vanjskim dijelovima stabla najviši je u zimi (98,2%), a najniži u jesen
(90,4%), dok je kod drveta blizu srčike najmanji u zimi (64,4%, a najveći
ljeti (71,0%).


Srednji sadržaj vode sirove srževine i bjeljike za američku bukovinu
(Fagus grandifolia) istraživao je američki Laboratorij za šumske proizvode
u Madisonu (Forest Products Laboratory, Madison) i našao da je
srednji postotak vlage u sirovoj srževini iznosio 53%, a u bjeljiki 78%.


Po Trendelenburgu sirova bukovina ima 80—90% sadržaja vode i
on je ubraja u vlažno drvo.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 48     <-- 48 -->        PDF

4. MATERIJAL
a) Izbor stabala


U šumskom predjelu Barice bivša Z. Z. Kusonje, šumarija Pakrac
odabrana su i oborena 24. i 25. VII. 1956. 4 probna stabla bukve bjelice
s normalnim krošnjama, stara 60—68 godina. Podaci o probnim stablima
iskazani su u tab. 1. Prije obaranja na stablima je obilježena sjeverna
strana pomoću kompasa.


4
Tab. 1.


Redni
broj
stabla
Predjel Gospodarska
jedinica
Starost
stabla
god.
Prsni pror
mjer s korom
cm
Ukupna
visina
ni
Napomena
1
2
3
4
Barice bivša
z. z.
Kusonje
Pakračka
gora
60
68
68
65
38
42
36
34
23
23
23
24
Probna stabla nisu
imale neprave
srži (bukva bjelica)


b) Izrada i označavanje koluta


Iz svakog stabla ispiljeni su koluti na svaka 4 m počev od visine
panja. Koluti su označeni rednim brojem stabla i brojevima I, II. . . počev
od panja. S gornje strane koluta obilježene su zone po 10 godova (u
smjeru sjever-jug).


5. METODA
a) Probe za određivanje sadržaja vode


Iz svake zone koluta uzeta je po jedna proba sjekirom. Probe su
označene brojevima 11, 12, 13, 14, 15 . . . na sjevernoj, a s 21, 22, 23,
24, 25 ... na južnoj strani koluta. Pritom se vodilo računa da probe budu
dovoljno velike da rezultati budu pouzdaniji. Ukupno je uzeto iz sva 4
probna stabla 146 proba čija je aritmetska sredina težine u sirovu stanju
iznosila 41,97 g.


Probe za određivanje sadržaja vode vagnute su kod panja, čim su
izrađene iza obaranja, na apotekarskoj vazi i spremljene u papirnate vrećice.
Probe su prirodno sušene u laboratoriju zatim u sušioniku oko 8"
kod 40—50° C, oko 8" kod 60—70° C, pa kod 100° C do konstantne težine.
Kontrolna vaganja vršena su u razmacima od 4 sata. Iz razlike između
sirove i standardno suhe težine (kod 0% sadržaja vode) određene vaganjem
na 0,01 g točno izračunan je sadržaj vode za svaku probu.


b) Probe za širinu goda i volumnu težinu
U visini 4 m i 10 cm iznad panja ispiljen je iz svakog probnog
stabla po jedan kolut debljine 10—12 cm. Iz tih koluta izrađeno je ukupno
107 fino poliranih proba koje su imale oblik prizme 2X2X 3 cm3. Na
ovim probama utvrđena je širina goda i volumna težina u standardno
suhom stanju.


t


I
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Probe za određivanje širine godä i volumne težine u standardno
suhom stanju prosušene su prirodno u laboratoriju. Na čelu svake probe
zacrtana je u radijalnom smjeru linija na kojoj je označena dužina koja
je obuhvatala cijele godove. Ova dužina je izmjerena točnošću 0,5 mm
i izbrojen je broj godova, koji ona obuhvata. Iz tih podataka izračunana
je prosječna širina goda i njena standardna devijacija. Probe su sušene
u sušioniku pod istim uvjetima kao i probe za određivanje sadržaja vode.
Standardno suhe probe vagnute su na vazi točnosti 0,0.1 g i određene su
im dimenzije mjerenjem simetrala stranica pomoću metalne klupe s prenosom
na kružnu podjelu (točnost 0,1 mm). Iz dobivenih podataka izračunate
su volumne težine u standardno suhom stanju i standardne devijacije.


6. REZULTATI
Kod istraživanih stabala iznosile su aritmetske sredine širine goda
i volumne težine u apsolutno suhom stanju te njihove standardne devijacije:


R , . , . Volumna težina
^^I r°3 Broj proba Širina goda u standardno su


stabla


hom stanju


1 15 2,9 + 1,5 mm 0,652 + 0,100 g/cm3
2 42 3,0 + 1,1 mm 0,654 + 0,030 g/cm3
3 24 2,6 ± 0,5 mm 0,685 + 0,012 g/cm3
4 26 2,8 ± 1,0 mm 0,772 + 0,010 g/cm3


Za svu istraživanu bukovinu iznosi širina goda 2,8 ±1, 3 mm, a volumna
težina u apsolutno suhom stanju 0,690 ± 0,03 g/cm3.


a) Srednji sadržaj vode


Aritmetske sredine sadržaja vode i njihove standardne devijacije u
pojedinim probnim stablima iznose:


Aritmetske sredine i stanRedni
broj stabala Broj proba dardne devijacije sadržaja
vode u °/o


1 36 76,3 + 17,1
2 42 77,4 + 17,8
3 38 74,2 + 14,4
4 30 64,9 + 10,4


Aritmetska sredina sadržaja vode i njena standardna devijacija za
svu ispitivanu bukovinu iznosi


73,7 ± 15,9%


b) Razdioba vode u longitudinalnom smjeru


Razdiobu vode u longitudinalnom smjeru stabla pokazuje tab. 2 u
kojoj su iskazani prosječni sadržaji vode pojedinih koluta i broj proba na
kom su određeni.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Tab. 2.


VISINA
Na panju 4 m 8 m


stabala Broj Sadržaj vode Broj Sadržaj vode Broj Sadržaj vode


proba proba proba


Redni broj


/o /o %


1 10 61,6 7 78,0 8 73,2 ´
2 12 57,3 10 78.1 8 93,6
3 10 58,2 8 77,1 8 82,9
4 10 54,3 6 58,7 4 76,7


Ukupno 42 28


i "


Složene aritme


57,8 74,1 82,3


tičke sredine


Maksimalni sadržaj vode nalazi se po sredini dužine stabla odakle
opada prema vrhu i prema panju. Sadržaj vode na panju manji je nego
pri vrhu stabla.


c) Razdioba vode u transverzalnom smjeru


Razdiobu vode u transverzalnom smjeru pokazuje tab. 3 u kojoj su
iskazane aritmetičke sredine sadržaja vode u kolutima po zonama od
10 godina. i


Tab. 3. sjever jug
1955. 1945. 1935. 1925. 1915. 1905. 1905. 1915. 1925. 1935. 1945. 1955.
Kolut
do
1945.
do
1935.
do
1925.
do
1915,
do
1905.
do
1895.
do
1895.
do
1905.
du
1915.
do
1925.
do
1935.
do
1945.
Sadržaj vode u °/0
panj
4 m
54,4
62,1
55,5
72,2
56,4
78,4
58,3
79,6
62,1
66,3
63,1

62.5

59,0
63,1
59,1
76,2
55,1
70,5
54.9
66,6
54,9
68,8
8 ra 87,4 77,6 87,5 72,3 — — — — 61,3 96,4 87,5 89,1
12 m 90,9 92,0 94,2 56,9 80.9 80,5 88,8
16 m 85,0 67,4 81,9 86,1
20 m 79,0 75,4


Aritmetičke


76,5 72,5 79,1 66,8 64,2 63,1 62,5 61,0 65,5 75,7 74,3 77,2


sredine


Prosječni sadržaj vode u 30 perifernih godova veći je nego u centralnim
godovima. Na panju je veći sadržaj vode u centralnim nego perifernim
dijelovima.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Tab. 2.


O D
Btoj
proba
7
6
6
4
PAN J
12 m
Sadržaj vode
0 ´
89,3
91,2
85,6
76,3
A
Broj
proba
4
4
4
4
16 m
Sadržaj vode
°!o
92,5
81.8
71,7
74,6
Broj
proba
2
2
2
t
20 m
Sadržaj vode

80,8
79,3
71,5
Složene aritmetičke
sredine po stablima
Broj
proba
36
42
38
30
Sadržaj vode
0/
n
76,3
77.4
74,2
64,9
23 16 6 146
86,5 80,1 77,2 73,7


Raspodjelu vode u stablu u transverzalnom smjeru sjever-jug pokazuje
tab. 4 u kojoj su iskazane aritmetičke sredine sadržaja vode na
sjevernim i južnim stranama koluta i broj proba na kom su određene.


Tab. 4.


Složene aritmetičke
Sjeveani dio koluta Južni dio koluta


sredine po stablima


Redni broj
stabala Broj Sadržaj vode Broj Sadržaj vode Broj Sadržaj vode
proba proba proba 0/


°/o o´1 19 74,9 17 77,8 36 76,3
2 21 81,5 21 74,1 42 77,4
3 18 76,3 20 72,4 38 74,2
4 15 65,5 15 64,3 30 64.9


Ukupno 73 73 146


Složene aritmetičke


75,2 72,5 73.7


sredine


Sadržaj vode sirove bukovine sa sjeverne strane stabla ne razlikuje
se mnogo od sadržaja vode s južne strane stabla.


t
7. ZAKLJUČAK
Istraživan je srednji sadržaj i razdioba vode u sirovoj bukovini u
času obaranja. Aritmetička sredina istraživane bukovine iznosila je 2,8 ±


+ 1,3 mm, a volumna težina u standardno suhom stanju 0,690 + 0,033
g/cm3. Iz obrađenih podataka izlaze ovi zaključci:


ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 52     <-- 52 -->        PDF

1. Srednji sadržaj vode istraživanih stabala iznosi 73,7 ± 15,9%.
2. Maksimalni sadržaj vode nalazi se po sredini stabla odakle opada
prema vrhu i prema panju. Sadržaj vode na panju manji je nego pri
vrhu stabla.
3. Sadržaj vode opada od periferije prema centru stabla. Razlike
sadržaja vode perifernih i centralnih dijelova stabla nisu velike. Na panju
je sadržaj vode u centralnim dijelovima veći nego u perifernim. Nema
velike razlike između sadržaja vode na sjevernoj i južnoj strani stabla.
Literatura:


1.
Kollmann , F.: Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. Zweiter Band.
Berlin Göttingen-Heidelberg-München, 1955.
2. ANC Bulletin-Klin certification.
3. Trendelenburg , R.: Das Holz als Roh und Werkstoff. München-Berlin 1939.
4.
Torgeson , O. W.: Schedules for the kiln drying of wood. No D1791 F PL
Forest Service US dept. of. Agric. Madison. USA.
SUMMARY


The aim of this work was to investigate on the moisture content in the living
Beech-tree (Fagus silvatica L.) and the moisture content distribution in the longitudinal
and transversal direction.


There were taken 4 sample trees in thee region »Barice« forest district Pakrac.
The north sidee was marked on all sample trees.
From each sample tree theere were taken sections every 4 m. begining from
the stump.


From this sections were made 146 samples for determination of the moisture
content. The samples were taken from each zone containing 10 annual rings and they
were veighed on a special balance immediately after the tree was felled. The average
weight of the green samples was 41,97 g.


In the 4,10 m. height up the each stump there were taken sections from which
were made 107 samples of the size 2 cm. X 2 cm. X 3 cm. used for the determination
of the annual ring width and specific gravity.


The samples for moisture content determination after having been a few days
in the laboratory were ovendried: 8 h at temperature of 40—50° C, 8 h at the temperature
60—70" C and finally at the temperature of 100" C up to the constant
weight. Oven-dried samples were weighed with an accuracy of 0,01 g and the dimensions
measured with an accuracy of 0,1 mm. From these data the moisture content
of samples was computed.


On the sample of the size 2 cm. X 2 cm. X 3 cm. the annual ring width was
measured. Samples were oven dried in the same way as it was done at the moisture
content determination. Oven-dried samples were weighed with an accuracy
of 0,01 g and dimensions measured with an accuracy of 0,1 mm. From these data
the annual ring width, specific gravity and standard deviations were computed.


The results are given in the tables 2,3 and 4 and following conclusions can
drawn out:
1) The average moisture content Beechwood investigated was 73,7 + 15,9
per cent.


2) The maximum moisture content takes place in the midle of the tree which
point it decreases in both directions to the stump and top. The moisture content
on the stump is smaller than near the tree top.


3) The moisture content decreases, except on the stump, from the periphery
to the tree centre, but the differences between the moisture content of periphery and
the tree centre are not so great. There exist no essencial difference between the
moisture content of wood taken from northern and southern side of tree.