DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 36     <-- 36 -->        PDF

UCEŠČE KASNOG DRVETA U GODU JELOVINE


(Abies alba Mill.)


Dr. Koko Benić — Zagreb


1. UVOD
J
J
ela (Abies alba Mill.) je najvažnija četinjasta vrsta drveća u NR
Hrvatskoj. Njena važnost izvire iz površine koju zapremaju jelove šume
i iz značenja koje ima jelovina kao tražena vrsta drveta na domaćem i
stranom tržištu. Imajući u vidu važnost jelovine u drvnoj industriji i nastojeći
da dobije uvid u kakvoću drveta sa svojih objekata Šumsko gospodarstvo
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu počelo je uz
ostalo i s istraživanjem svojstava jelovine sa područja fakultetske šumarije
u Zalesini.


Ova istraživanja preuzeli su zajednički Zavod za tehnologiju drveta
i Zavod za anatomiju drveta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Zavod za tehnologiju drveta preuzeo je istraživanje učešća kasnog
drveta u godu te istraživanje tehnoloških svojstava jelovine, a Zavod za
anatomiju drveta istraživanje anatomskih karakteristika u vezi sa tehničkim
svojstvima.


Anatomska istraživanja vrši doc. dr. Z. Spo l jarić , istraživanje
tehničkih svojstava prof. dr. I. Horvat , a pisac ove rasprave preuzeo
je ispitivanje učešća kasnog drveta u godu.


Poznata je stvar da kvalitet drveta ovisi o učešću zone kasnog drveta
u godu. Smatra se da je u drvetu uskih godova četinjača učešće zone
kasnog drveta razmjerno veliko. Kod listača je širina zone kasnog drveta
uglavnom proporcionalna sa širinom goda. U njih je širina zone ranog
drveta u godu približno konstantna. Prema tome sa širinom goda raste
učešće zone kasnog drveta. Nasuprot tome kod četinjača sa širinom goda
raste kako širina zone ranog tako i širina zone kasnog drveta. Procentualno
učešće zone kasnog drveta u godu nema, kao što je to pokazano
Yline n (1951) za bor iz Finske, tendenciju porasta nego postoji izvjesna
širina goda kod koje je učešće zone kasnog drveta maksimalno, a prema
tome i drvo najveće težine odnosno najbolje obzirom na njegova tehnička
svojstva.


U vezi sa naprijed izloženim postavili smo si zadatak da obzirom na
učešće zone kasnog drveta u godu jelovine iz Zalesine utvrdimo slijedeće:


1. Kakav odnos postoji između širine goda, te širine ranog i kasnog
drveta u godu i učešća zone kasnog drveta u godu jelovine iz Zalesine;
2. Da li postoji razlika u učešću zone kasnog drveta u godu između
jelovine sa silikata i vapnenca na području fakultetske šumarije u
Zalesini;
3. Kod koje veličine prirasta odnosno kod koje širine godova jelovina
iz Zalesine daje drvo sa najvećim učešćem zone kasnog drveta.
Iako se ova istraživanja odnose samo na jelovinu iz Zalesine i to kako
onu sa silikata, tako i sa vapnenca, smatramo da će rezultati moći korisno
poslužiti i za ostala staništa jele u Gorskom Kotaru.


Istraživanja je izvršio potpisani uz pomoć ing. Branke S t i p e t i ć,
kojoj se zahvaljujem na suradnji.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Ona su vršena na materijalu koji je poslužio kako za anatomska
istraživanja koja obavlja doc. dr. Z. Spo l jari ć tako i za tehnološka
istraživanja prof. Ive Horvata .


Šumskom gospodarstvu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta sveučilišta
u Zagrebu koje je dalo inicijativu i omogućilo ova istraživanja naročito
se zahvaljujem.


2. MATERIJAL ZA ISTRAŽIVANJE
Materijal za ova istraživanja odabran je u tipičnim sastojinama jele
na silikatu i vapnencu na području fakultetske šumarije u Zalesini.


Pregled probnih stabala Tablica 1
^3 Pr o b n o stabl o
J-l
OH
a
s
3
XZ3
Opi s staništ a rt
ni
a
N
o
CO o t-l ci
god
c o
to l—
A* °<
cm
n a «
Ö, c
3 ´S
D >
m
o
g 3
m
ci ci
Q B
m4
Krošnja
3-S
m
3 3
S.S.T
KS*»
m
11 140 58 36-0 220 462 14-0 6-0
12 141 62 37-5 21-1 5-45 16´4 7-4
Preborna sastojina; Aso13
146 58 358 143 460 21-5 9 1
>
rtn
o
rt>
o
M
3
j a
rt´J?
o
cijacija Abieto albae acidiphylum
mirtilesum; Nad.
visina 700—750 m; Geološka
podloga silikat. Bonitet
II; Inklinacija 5 do
35%; Ekspozicija SZ
14
15
16
17
18
19
20
160
118
121
135
159
126
134
50
56
50
68
60
56
57
330
35´4
35-2
374
35´4
366
322
88´4
183
22´1
214
218
20-5
141
2-33
4-26
343
6-46
4´85
4-50
4-01
146
171
131
16´0
136
161
18 1
5´8
83
5-1
8-2
5-6
84
8-4
o
Prosjek: 138 56 355 194 4-45 16*1 74


la 181 48 257 104 2J32 15-3 69
101 189 44 201 96 155 10-5 7-3
Preborna sastojina; Aso-121 171 49 276 130 260 14-6 68


cija Fageto abietetosum;


140 158 45 25-2 143 203 10-9 7-5


Nadm. visina 700— 750;


143 182 53 23´7 136 259 101 9-2


Geološka podloga: vapne


n


144 175 54 265 99 300 166 61


nac. Tlo : humozno ; Bonitet
II; Inklinacija; 35%; 149 182 47 240 98 209 14-2 5-2


rt


Ekspozicija: SZ 177 183 50 28-5 128 2-78 15-7 8-3


a


184 170 47 25 8 10-5 215 153 9´7


u


212 181 45 25 5 123 205 13-2 62


Prosjek: 176 48 25´3 116 2-32 13-7 7-4


377
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 38     <-- 38 -->        PDF

U tablici 1 donosimo karakteristike sastojina i stabala koja su poslužila
kao modeli za ova istraživanja.


3. METODA RADA
Nakon što su stabla odabrana i uzeti njihovi dendrometrijski podaci,
ona su oborena i sa tanjeg kraja prvog trupca, a taj se nalazio na 5.30 m
iznad tla, otpiljen je kolut visine 10 cm, koji je služio za ove analize.
Naime u praksi eksploatacije šuma finoća se godova općenito utvrđuje na
tanjem kraju trupca.


Laboratorijska ispitivanja obuhvatila su ovo:
a) mjerenje širine godova te širine zone kasnog drveta u godu na
kolutu sa visine 5.30 m iznad tla;


b) obračun učešća kasnog drveta u godu.


Mjerenja širine godova te zone kasnog drveta u godu vršena su od
periferije debla prema centru i to na promjeru debla u smjeru sjever-jug.


Mjerenje je vršeno lupom povećanja 8 sa ugrađenim mjerilom podjele
0.10 mm i sa mogućnošću ocjenjivanja na 0.05 mm. Prosječne širine
godova i zona kasnog drveta u deblu obračunali smo iz očitanja na polumjeru
od sjeverne i južne periferije prema centru debla.


Kod razrade rezultata ispitivanja poslužili smo se metodama variacione
statistike i računom korelacije.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Nakon izvršenih obračunavanja i sređivanja materijala, rezultate
istraživanja svrstali smo ovim redom: širina godova, širina zone kasnog
drveta i njegovo učešće u godu. Donosimo rezultate redom kako smo
ih naveli.


4.1 Širina godova
Finoća drveta, koja se obično izrazu je širinom godova utvrđuje se,
kako smo to već naglasili u metodici rada, na tanjem kraju prvog trupca.
Sirine godova jelovine sa silikatne i sa vapnene podloge donijeli smo u
tablici 2 i na si. 1.


%
15
1 ! \ i
1 ´ / \ ´ ´
t u \ ´


´ /: i \\


´ /: : \ S l


VK


´ / 1 ; —
»


Si r i rva, 4o ela, «. m:


SI. 1. Širina godova
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Iz podataka u tablici 2 vidimo da je jelovina sa vapnenca finija od
jelovine sa silikata jer su njeni godovi uži.


Frekvencije širina godova u visini 5.30 m
Tablica 2


Razred širine goda Si l k a t Vapnena c Prosje k
Od — do prosjek Bro j godov a u r a z r e d u
mm komada /o komada /o komada /o
0-0 — 030 0-15 1 0 1 48 2´2 49 T3
031 — 0-60 0-45 25 17 210 9 5 235 6 4
061 — 090 0´75 42 2 9 280 12´7 322 8-8
091 — 1*20 1´05 146 100 356 162 502 13-7
T21 — 1-50 135 177 121 353 160 530 145
1-51 — 1´80 1´65 183 125 279 127 462 12-6
T81 — 210 1´95 157 10´7 235 10 7 392 10-7
2-11 — 2-40 2´25 81 5´5 153 7-0 234 6 4
2-41 — 2-70 2-55 88 6 0 106 4 8 194 5´3
2-71 — 3-00 2-85 62 4´2 69 3´1 131 3 6
3-01 — 3-30 3-15 74 5 1 57 2 1 121 3 3
3*31 — 360 3´45 64 4-4 31 1´4 96 2 6
3´61 — 3-90 3-75 49 3 4 8 0-4 57 16
3-91 — 4´20 4-05 64 4 4 13 0 6 77 2-1
4-21 — 450 4´35 50 3 4 8 0-4 58 16
4-51 — 4-80 4-65 37 2´5 3 O´l 40 VI
4-81 — 5 10 4´95 38 2-6 2 0 1 40 10
5-11 — 540 5´25 19 is 1 0 0 20 0 5
5´41 — 570 5-55 28 1-9 — — 28 0 8
571 — 600 5-85 24 16 — — 24 07
6-01 — 630 6-15 16 11 — — 16 0 4
631 — 6-60 6-45 15 10 — — 15 0 4
661 — 6 60 675 11 0-7 — — 11 0-3
6 91 — 7 20 7-05 7 0 5 —. — 7 0 2
7-21 — 750 7-35 5 0 2 — — 5 0 1
7´51 — 7-80 7´65 1 o-i , — — 1 0 0
Svega: 1464 1000 2202 1000 3666 100-0


To se naročito opaža ako usporedimo prosječne širine godova. Ove
prosječne širine godova ispitane jelovine sa silikata i vapnenca donosimo
u tablici 3. Njihove razlike su razmjerno velike i signifikantne što se vidi
iz veličine mjere signifikantnosti t, koja iznosi 24,8621.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Sirina godova jelovine


Tablica 3


Standardna


Šjrina goda Srednja Razlika Mjera signi


devijacija


Stanište
(podloga)
Granice
od — do Prosjek
greška
im 0 fo
aritm.
sred.
likantnosti
razlika
milimetara (mm) t
I
Silikat 1,10—7,80 2,64 ± 0.050 1,007 ± 0,0354
1,14 24,8621
Vapnenac 0,10—5,40 1,50 ± 0,016 0,816 ± 0,0123


Širina godova istražene jelovine sa silikatne podloge na visini 5.30 m
iznad tla je za 76% veća od širine godova jelovine sa vapnenca. Ako usporedimo
najčešću širinu godova sa silikata i vapnenca vidi se da su one
približno najednake i nalaze se u razredu širine godova od 1.21 do 1.50
(prosječno 1.35) mm (vidi frekvencioni poligon na si. 1).


4.2 Širina zone kasnog drveta i njegovo učešće u godu
Širina zone kasnog drveta u godu kao i njegovo učešće u širini goda
od naročitog je interesa za praksu, jer o učešću kasnog drveta u godu
ovise tehnička svojstva drveta.


U tablici 4 donosimo rezultate mjerenja širine zone kasnog drveta
u godovima raznih širina, a na si. 2 njihove frekvencije.


Siri-na rtone nasnog
SI. 2. Širina zone kasnog drveta
380
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 41     <-- 41 -->        PDF

a


"T3


~J ^J 0 ! eri Cn Cl On U! Or * 4-Oo Oo OO 00 KU KO NI i—´ r-4 r-^ O V


o o o


ft, O


on KO CO CT) 00 o ^1 4» 00 On * KS IO CTI Oo 00 Or KS CO CTI Oo O


o
r>´
n


SA
1 1 1 1 1 1 R


O 0
0


0 1 1 1 1 1 I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0


~J **l ^J en CT) CT) Ol ti. On 4» 4* Oo CiO 09 00 Kl IrO t-* i i 1—1


o o


~L~c 00 On K0 -co bo o ~J 4* 00 Or K3 CD Ol OO o *~J 4» 00 Or KO CO <-CTI> 00


cn


1


n> O o © O O O O O O O
O


o c O o o
o o o o o o o a.
o
o a


ri>


o


ft
Sr


-1 T3
En ^1 ^J CTI CTI CT) On On Cn 4» 4* 00 CM 00 K3 K3 1-0 l-l 1— w O o o


cu


3
O ^ i i *. *. M
— 1—1
=1 o


CT) S3 ^J 00 On KO CO Ol OO o ^J 4* | 00 <:r KO CO Ol O0 o --4 4»
at) On Or On On On *. Or On OI Or Or, Or Or Or Or Or Or Or Ol Or On Or On On Oi On


0 o
3


m


7?


3 2?


00


IM


m
NO KO t» O l CTI

3 "
9 03


»* 1—1 OO 4* ^1 CTI 00 Cn _* 00 -J 4v 4» KS *K>°
2 t—´ — CO »*» 4 * 00 CO 00 **J o 4» CO 4>-4-KO 00 ^a 0 0 ^-1 CTI KO On — 3


CTI CL


<—


KO
E0


4* co


CO


Ol
^


o K0
O o O O o o o o e O O O O q
-~j
i—. cn CD i—> K0 4* 4* 4* K— S3 KT o CO o CO CO ~J ^4 ai Ol Or 4^ OB KS H-1 i—i 3 < 3 B 3*
cn o


4* O 4* NJ di U CTI Ol Ol Oi CO 0O 4* Or OO Ol 00 A CTI ^J 00 p O n) ej


*. *. *. crq
g an ero


K3 K3 OO 00 KO KO


3 r>


^_
c 8.9


00 w 00 ^J Or Ol OO 4^
i—« 1
1
K— 03 00 00 00 r— CO CT) 00 CO 00 CTI © © 3


I 1 1 1 1 I
4V CTI Or


so ~J e On 00


1 1 1 1 1 1 1
§r2.


trt ft.


ID


KO


--1
OJ


O
S3 KO O o o o O o O O o O O


CTco O i
4>. On Os On On K3 00 © OO GO ~~J On Or 4* 00 KS 10 w


3


1 1 1 1 1 1 [ 1
i—i 3 < a a 5´


K0
GO ^1 KO K3 KO co on Oi On CO o po o rt a


o o o
o


On


*.


3 2? / oo
3 !" (M OO On On K3 TT


K3 4* OO
_ao ta~ \—1 i—> KS KO 4» 4-On ^i On CO K3 Oo ^ CO U> CO CT) Oo O KO 00 4


0 g - 1-,


^


KO


Or -4 i—i On CT) 4-00 © O 00 -~-l ~j Ol 4* 4^-KO K3 O KO KO On CO


o
3
CO ft, >-<
>——


KO


Ol CO


00
o NO
O o O O o O o o © O O
=1 H »i O H
O I_I CO cn >o 4* 4* JÄ. to OO KO , 1 O O c CO OO ^1 (Ti On 4x Oo 00 to i i , i


3 < 3 P 5´


4* O 4-fiK0
CT) üo 01 CT)
oo IO ON. CTI 4* CTI 4. 00 CO CO KO


_
o o O o » oos


erq w
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Širina zone kasnog drveta


Tablica 5


Standardna]


Širina zone Srednja Razlika


Stanište
(podloga) Granice
od — do
Prosjek
m
greška
im
devijacija
o faritmet.
sredina
Mjera signifikantnosti
t
milimetara (mm)
Silikat 000-3-6 0 0-74 0012 0-465 00086
0 32 24-7198
Vapnenac 0.00—260 0 42 0-007 0319 00048


Prosječna širina zone kasnog drveta jelovine sa silikata veća je za
0,32 mm ili za 76% od prosječne širine zone kasnog drveta jelovine sa
vapnenca. Taj odnos je jednak onome kod širine godova. Razlika je signifikantna
jer mjera signifikantnosti iznosi t = 24,7198.


Činjenica da širina zone kasnog drveta u godu raste u istoj proporciji
kao i širina goda upućuje nas na zaključak da u odnosu između širine
goda i širine zone kasnog drveta u godu postoji približno linearni odnos.
Prosječno učešće kasnog drveta u godu jelovine sa silikata iznosi 27,95%
a kod jelovine sa vapnenca 27,76%. Razlika među njima je neznatna.


U cilju da je statistički ispitamo obračunali smo korelaciju između
širine goda i širine zone kasnog drveta u godu posebno za jelovinu sa
silikata i jelovinu sa vapnenca uz pretpostavku da je taj odnos linearan.


Linearni odnos između širine goda i širine zone kasnog drveta, prema
podacima mjerenja, može se prikazati ovim jednadžbama:


a) jelovina sa silikata


y = 0.2795 x; r = 0.931 ± 0.0035


b) jelovina sa vapnenca


y = 0.2776 x; r = 0.979 + 0.0009


y = širina zone kasnog drveta u godu u mm;


x = širina goda u mm; r — korelacioni koeficijent.


Obračun signifikantnosti razlika parametara jednadžbe odnosa između
širine zone kasnog drveta i širine goda jelovine sa silikata i vapnenca
pokazao je da među njima nema signifikantnih razlika. Naime
mjera signifikantnosti iznosi


t = 0.7455


Ova konstatacija dozvolila nam je da odnos između širine goda i
širine zone kasnog drveta u godu kod jelovine sa vapnenca i silikata možemo
promatrati zajednički. Razlike između jelovine sa silikata i vapnenca
nisu statistički opravdane. Prema tome odnos između širine goda
i širine zone kasnog drveta u godu sa dovoljnom točnošću prikazuje
jednadžba pravca


y = 0.2789 . x
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Korelacija je potpuna jer korelacioni koeficijent iznosi
r = 0.976 ± 0.0008


Prosječno učešće zone kasnog drveta u godu jelovine iznosi 27.89%
bez obzira na širinu goda. Međutim usporedba podataka o širini zone
kasnog drveta u godu i teoretskih podataka koje daje gore navedena
korelacijska jednadžba pokazuje, da su teoretske širine zona kasnog
"drveta kod godova užih od 3.75 mm preniske, a iznad toga previsoke.


R
´


*\


i 2


1


3


i-


r-umači
QtBoTyvnai. sa *si.Cika.i CL


i


<* A — » — -u--vct-p-ne´ 2CCL ci


15


c


O
M


* /i
a o


,1


^9


/?1 Jr 3
´50
?4 .9? <<9


´M


or 6V
´ffi


03


.11


.356


-i


A


(Vi


do 2.0


Širina. gooLa. -?TITTZ


SI. 3. Odnos između širine goda i širine zone kasnog drveta u godu


U vezi sa time pokušali smo izravnanje izvršiti slobodnom krivuljom
prilagođavajući je stvarnim prosječnim podacima (vidi si. 3). Za ovu
krivulju obračunali smo veličinu korelacionog koeficijenta. Ona iznosi


r = 0.992 ± 0.0003


To znači da je, praktički rečeno, korelacija potpuna i da krivulja bolje
karakterizira taj odnos nego pravac. U slijedećoj tablici donosimo usporedbu
stvarnih podataka o širini zone kasnog drveta u godu sa podacima
očitanim iz krivulje kao i obračunato učešće kasnog drveta u godu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Širina i učešće zone kasnog drveta u godu jelovine


Tablica 6
Širina goda Širina zone kasnog
drveta
Učešće kasnogu godu
drveta
od — do Prosjek Stvarna Očitana
iz krivulja
Prnma svarnim
podacima
Prema pod.
iz krivulje
mm mm lo
0 01 — 0 30 0-15 o-io 0´04 66-7 25-5
0-31 — 060 045 0-12 012 26-7 25-7
0 61—09 0 0-75 021 0 21 280 28-0
091 — 120 1-05 031 0-31 29-5 29-5
1-21 — 150 135 0-39 041 28-9 30-4
1-51 — T80 1 65 049 050 29-7 303
1*81 — 210 195 0-58 059 29´7 302
2-11 — 2-40 2-25 061 067 271 29-8
2-41 — 2-70 2´55 0´74 0 75 29-0 29-4
2-70 — 300 2´85 0-80 083 28-1 291
3-01 — 3´30 3´15 090 0-90 286 28-6
3-31 — 360 3-45 100 0-97 290 28-1
3-61 — 390 375 106 1-03 283 27-5
3-91 — 420 4-05 1 04 109 25-7 26-9
421 — 450 435 116 115 267 26-4
4-51 — 480 4-65 126 121 27-1 26-0
4´80 — 510 4-95 132 1-25 267 25-5
5-11 — 540 5-25 1-23 rso 23´4 24-8
5-41 — 570 5-55 1*46 134 26-3 24-1
5-71 600
585 146 1-38 250 236
6-01 — 630 6 15 T43 1-42 233 23-1
631 — 6´60 6-45 1-26 ´46 19-5 225
6-61 6-
90 6-75 112 1-50 16-6 22´2
6-91 — 720 7 05 164 154 23-3 21-8
7-21 — 7-50 7-35 194 158 26-4 215
7-51 — 7-80 7-65 2-10 1-61 27-5 210


Kod promatranja rezultata o učešću zone kasnog drveta u godu opaža
se da učešće postiže maksimum kod širine godova od 1.20 do 2.40 mm
(prosječno kod godova širine 1.50 mm). Kod užih i kod širih godova od
toga — izuzevši godove širine do 0.30 mm — učešće zone kasnog drveta
u godu je manje. To se jasno vidi na si. 4.


Kako je kvalitet građevnog drveta usko povezan sa učešćem kasnog
drveta u godu, može se iz prednjeg zaključiti da jelovina, kod koje se
širina godova kreće u granicama od 1.20 do 2.40 mm, predstavlja drvo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 45     <-- 45 -->        PDF

najbolje kakvoće. Doduše to počiva na pretpostavci da su svojstva drveta
vezana sa učešćem kasnog drveta u godu. Za rješenje cijelog problema
treba ispitati ovisnost tehničkih svojstava jelovine od učešća kasnog
drveta u godu. Naša istraživanja su pokazala da se obzirom na ovisnost
učešća zone kasnog drveta o širini goda jelovina ponaša slično sa borovinom
koju je istraživao Yline n (1951).


Jtla (Jlhti atSa J ´iffj


*


X. /
s


y
/
y


1
y y i a


y


"^,
/


20* /


///
/


///


p*^


i&


//
t


/


i /


x


» -i i


:»Liriit» *i i


,-.. god*


SI. 4. Širina zone kasnog drveta, širina zone ranog drveta i učešće kasnog
drveta u godu


5. ZAKLJUČAK
Na osnovu istraživanja koja smo izvršili i čiji rezultati su iskazani
naprijed, utvrdili smo ovo:


1. Prosječna je širina godova istražene jelovine sa silikatne podloge
veća za 1.14 mm ili 76% nego sa vapnene podloge. Ona kod jelovine sa
silikatne podloge iznosi 2.64 ± 0.050 mm, a sa vapnene podloge 1.50 ±
± 0.015 mm. Najčešće širine godova jelovine sa silikata i vapnenca su
>iajednake (vidi si. 1).
2. Prosječna širina zone kasnog drveta u godu istražene jelovine sa
silikatne podloge iznosi 0.74 ± 0.012 mm a sa vapnene podloge 0.42 ±


ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 46     <-- 46 -->        PDF

± 0.007 mm. Prosječna je širina zone kasnog drveta jelovine sa silikata
veća za 0.32 mm ili 76% od one sa vapnenca (vidi si. 2).


3. Između jelovine sa silikatne i vapnene podloge u Gorskom Kotaru
,koja je uzrasla u istim klimatskim uslovima (Zalesina) nema signifikantnih
razlika u širini odnosno učešću zone kasnog drveta u godu kod
godova istih širina. Neznatne razlike koje postoje statistički se mogu zanemariti
jer mjera signifikantnosti razlika iznosi samo
t = 0.7455


4. Odnos između širine goda i širine zone kasnog drveta u godu
može se prikazati pravcem jednadžbe y = 0.2789 x i slobodno povučenom
empiričkom krivuljom. Ova empirička krivulja potpunije predstavlja
taj odnos, jer kod nje korelacioni koeficijent iznosi f— 0992 ± 0.0003,
a kod pravca r = 0.976 ± 0.0008.
5. Učešće zone kasnog drveta u godu postiže maksimum kod godova
širine oko 1.5 mm (interval između 1.20 i 2.40 mm). (Vidi si. 4). Prema
tome, ako se želi proizvoditi jelovina sa najvećim učešćem kasnog drveta,
đebljinski prirast ne bi smio suviše prelaziti 3.00 mm.
,
Literatura:


1. Ugrenovi ć A., Tehnologija drveta, Zagreb 1950.
2.
Y1 i n e n A., Über den Einf luss des Spätholzanteils und der Jahringbreite auf
die Rohwichte beim finnischen Kiefernholz; Holz als Roh- und Werkstoff
1951, str. 449—156.
3.
B e n i ć R., Istraživanja o odnosu između širine goda i zone kasnog drveta kod
poljskog i običnog jasena; Glasnik za šumske pokuse br. 11, str. 53-72, —
Zagreb 1953.
4.
Trendelenberg R. — Mayer-Wegelin H., Das Holz als Rohstoff,
München 1955.
5.
Beni ć R., Istraživanja o ueescu i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži
poljskog jasena — Glasnik za šumske pokuse br. 12, Zagreb 1956.
SADRŽAJ VODE U SIROVOJ BUKOVINI


Dr. Juraj Krpan — Zagreb


1. UVOD
A ko se sadržaj vode u stablu određuje odmah nakon obaran ja dobiva


se sadržaj vode sirovog drveta, koji odgovara sadržaju vode živog
stabla. Sadržaj vode u živom stablu važan je za fiziologiju što ovdje nije
predmet istraživanja, a kod sirovog drveta za iskorišćavanje i preradu.
Sadržaj vode sirovog drveta važan je za iskorišćavanje i preradu iz ovih
razloga:


a) Sadržaj vode sirovog drveta utječe na troškove iznošenja u iskorišćavanju
šuma.
b) Zadovoljavajuća promjena boje drveta postiže se ako mu je sadržaj
vode na početku parenja veći od točke zasićenosti (30%).