DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 29     <-- 29 -->        PDF

,


4.
Levakovi ć A.: O analitičkom .izražavanju sastojinske strukture, Glasnik
šumske pokuse br. 9 i 10.
5.
Meye r H. A.: Structure, Growth, and Drain in Balanced Uneven-Aged Forests,
Journal of Forestry, 1952.
6.
Mileti ć 2.: Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume,
Šumarski List 1930.
7. Perri n H.: Sylviculture, tome premier, Nancy 1952.
8. S i 1 vy-L el i g o i s P.: Description des peuplements en evolution, 1956.
9. Schaefer, Gazin, D´Alverny: Sapinieres, Paris 1930.
10. Schaefe r L.: Cours d´amenagement, Nancy 1952.
11.
Schaefe r L.: La methods statistique et ses applications en matiere forestiere,
Revue forestiere frangaise, 1953.
12.
Vajd a Z.: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u sastojinama
Gorskog Kotama, Šumarski list, 1983.
RESUME


Courbes de frequence de nom*f>re des tiges et leur emploi
pour la description des peuplements.


Dans cet article l´auteur decrit comment on peut utiliser les courbes de frequence
de nombre des tiges dans la sylviculture et dans l´amenagement des forets.


Premiere partie de l´article est consacree ä l´explication des notions generales
sur la courbe de Gauss et de Liocourt. On explique aussj la frequence
cumule, la dissymetrie des courbes, l´anamorphose des courbes, etc.


Dans la deuxieme partie on s´occupe de l´interpretation des courbes de frequence
en evoquant les exemples des auteurs frangais.


Enfin on donne l´explication des signes grafiques de M. S i 1 v y-L e 1 i g o i s
pour la description des peuplements. Grace au Systeme de M. S i 1 v y l´etat descriptif
des parcelles devient plus claire, plus expressif et plus simple.


SLIKA POPREČNIH PRESJEKA PETELJKE LISTA U NEKIH
VRSTA LISNATOG DRVEĆA I GRMLJA


Podhorski ing. Ivo — Zagreb


Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH


U
U
provodnom sistemu stabla, odvajaju se mjestimično iz debla i grana
t. zv. folijarne žile koje prolaze kroz peteljku listova, a u plojci
se razgranjuju u mrežu provodnog sistema.


Na prolazu kroz peteljku lista, folijarne žile poprimaju karakteri^


stičnu
strukturu, koja je već odavno zapažena i proučavana kod sistema


tike listača (Petit, de C a n d o 1 e, Kom a r o v). Po toj se strukturi


mogu
razlikovati rodovi, skupine pa i vrste. Kod toga je slika poprečnog


presjeka peteljke uzimana na bazi ili vrhu peteljke. Prema istraživanjima


P e t i t-a ta bi mjesta bila najpodesnija za rezanje, a tu dobivene slike


nazivane su inicijalnima ili karakterističnima.


Zanimljivo je, da se u dendrologiji te slike poprečnih presjeka pe


teljke
kod drveća i drmlja ,iako su vrlo karakteristične, rijetko spominju


ili prikazuju. Možda je tome razlog što se strukture folijarnih žila u pe


teljci
lista proučavaju uglavnom samo u pogledu svog anatomskog sa


stava
i funkcije, a ne uzima se u obzir njihova figuralna slika koja je
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 30     <-- 30 -->        PDF

bolje izražena i zamjetljiva pod malim povećanjem sa lupom t. j . cea
10X, nego pod mikroskopom.


Slike grupa staničja koje pod mikroskopskim povećanjem djeluju
rastreseno, stapaju se pod manjim povećanjem u čvrsto određene forme
i daju značajnu sliku prereza peteljke, koja djeluje vrlo figurativno,
često upravo ornamentalno.


U ovom članku želimo prikazati te slike prereza peteljke lista kod
nekih glavnih vrsti našeg lisnatog drveća i grmlja.
Karakteristiku slike ne ćemo ograničiti samo na samu folijarnu žilu
već i na poprečni profil peteljke, koja je po našem uvjerenju, a i ispiti-


Tab. I: 1 Salix alba, 2 S. babylonica, 3 S. alericana, 4 S. caprea, 5 Fagus silvatica,
6 Carpinus betulus, 7 Corylus avellana, 8 castanea vesca, 9 Quercus pedunculata,
10 Q. sesiliflora, 11 Q. cerris, 12 Q. rubra, 13 Q. pedunculata var. tardissima, 14 Alnus
glutinosa, 15 Ulmus campestris, 16 Robinia pseudacacia, 17 Juglans nigra, 18 J. regia,
19 Aesculus hippocastanum, 20 acer campestris, 21 A. pseudoplatanus, 22 A. monspessulanum,
23 A. dasycarpum, 24 A. platanoides, 25 A. negundo, 26 Fraxinus excelsior,
27 F. americana, 28 Tilia grandifolia, 29 T. parvifolia
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 31     <-- 31 -->        PDF

vanjima, isto tako od sistematskog značaja kod mnogih vrsta i koja u
dendrologiji dosada nije bila pobliže proučavana.


S obzirom na mjesta poprečnog presjeka peteljke lista, mi smo se
odlučili za presjek u polovici dužine peteljke i to iz razloga, što je peteljka
na svojoj bazi u koju ulazi folijama žila odebljala. Njen profil na
tom mjestu obično je srcolik ili trokutast, ali se brzo suzuje i mijenja,
primajući jedan oblik koji je većinom stalan sve do početka plojke lista.
Zbog stalnosti građe peteljke, a naročito zbog stalnosti karakteristike
njenog poprečnog profila, odlučili smo da njen poprečni presjek uzimamo


Tab. II: 1 Betula verrucosa, 2 Cercis siliquastrum, 3 Platanus acertfolia, 4 P. orientalis,
5 Sorbus aria, 6 Cornus sanginea, 7 Cydonia aurata, 8 Celtis occidentalis,
9 Pirus malus, 10 Prunus domestica, 11 P. persica, 12 P. avium, 13 Crataegus monogyna,
14 Ligustrum vulgare, 15 Syringa vulgaris, 16 Rhus typhina, 11 R. corviaria,
18 Populus tremula, 19 P. alba, 20 P. nigra, 21 P. nigra v. piramidalis, 22 P. euramericana,
23 P. robusta, 24 P. deltoides, 25 P. berolinensis, 26 P. iSmonii, 7. P. trichocarpa,
28 P. cathayana, 29 P. yunnanensis
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 32     <-- 32 -->        PDF

u polovici dužine gdje je slika građe ustaljena kod pretežnog broja vrsti.


Kada se radi o sjedećim listovima, uzimali smo presjek peteljke na nje


nom kraju pred plojkom, gdje je odebljanje baze peteljke već nestalo i


suženo na debljinu glavnog rebra lista. Kod toga je presjek često zahva


ćao i početak plojke, pogotovu ako je ona klinasto prelazila u peteljku.


Kod perastih listova presjek je vršen u polovici raspona između baze


peteljke i peteljke prvih lisaka. Iznimni slučaj predstavljaju vrsti kod


kojih profil i slika poprečnog presjeka folijarne žile nisu stalni već se i


unatoč duže peteljke mijenjaju od baze do vrha peteljke. To je na pr.


slučaj kod topola, a naročito kod crnih i eurameričkih. Kod njih smo uzi


mali presjek u polovici zadnje četvrtine dužine peteljke pred plojkom,


jer smo na tom mjestu pronašli sliku presjeka još najstalnijom.


Poprečni presjek peteljke pravljen je debeo od 1/t do V2 mm. Isti


čemo naročito da kod povećanja pod lupom cea 10 X, vrlo tanki prerezi
,ne daju tako izrazitu i kontrasnu sliku kao nešto deblji prerezi. Pod
lupom se na debljim prerezima jače očituje razlika u propuštanju svijetla
kod pojedinih vrsta staničja, pa se dobivaju slike sa jačim kontra


stima i bolje se ističu tonovi pojedinih skupina staničja.


Za promatranje slika poprečnog prereza peteljke najpodesnija je


obična dobra ručna lupa sa povećanjem cea 8—10 X. Ona daje slike veli


čine 0,6 do 3 cm. Presjeke peteljke treba stavljati na staklo i gledati ih


prema svijetlu ili spram reflektirajućeg zrcala.


Osobito kontrasne i karakteristične slike dobivaju se ako se prepa


rati presjeka prethodno bojadišu 7% otopinom fluoroglucina u alkoholu,


sa naknadnim dodavanjem solne kiseline. No takvi preparati ne zadrža


vaju dugo boju. Pošto se preparati presjeka brzo suše treba ih kod pro


matranja stalno održavati vlažnima. Peteljke koje smo htjeli promatrati


čuvali smo do sječenja u mješavini vode, alkohola i glicerina u jednakim


dijelovima.


*


Promatramo li slike poprečnih presjeka možemo na njima lučiti dva


glavna elementa: 1. oblik tog poprečnog presjeka i 2. nutarnju građu


peteljke.


Oblik poprečnog presjeka peteljke — To je lik kojeg opisuje po


prečni presjek vanjske površine peteljke lista. Mi ćemo ga nazivati pro


filo m peteljke. On je raznog oblika, pretežno ovalnoga te je u pravilu


simetričan. Kod nekih vrsta zapažaju se manje nesimetričnosti tog pro


fila, koje izgleda nastaju uslijed zavrnutosti peteljke. Kod profila pe


teljke možemo razlikovati njegove dijelove: tjeme, bazu i bokove. Pose


ban oblik tih dijelova čini karakteristiku profila. Veličina profila ovisna


je naravski o debljini peteljke, a ta je obično, iako ne uvijek, u razmjeru


sa veličinom lista. Veličina profila peteljke donekle je značajka i pojedi


nih vrsta ili rodova. Ima vrsta sa razmjerno tankom peteljkom (Acer


platanoides) i vrsta sa razmjerno debelom peteljkom (na pr. topole, na


ročito balzamaste).


Oblik profila važna je i obično stalna karakteristika kod poprečnog


presjeka peteljki pojedinih vrsti. Profil može biti: okrugao, splošten, elip


tičan, uglat, srcolik, klinast, pravilno poligonalan ili bubrežast. Peteljke
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 33     <-- 33 -->        PDF

koje su na svojoj gornjoj strani žljebaste, daju kod poprečnog presjeka
profil koji na tjemenu imade zupce, rogove ili uske. Raznolikost profila
pokazuje ,da njegov oblik nije uvjetovan samo zadaćom peteljke da nosi
težinu plojke lista, već je on jedna morfološka karakteristika, genetski
fiksirana.


Značajke profila peteljke kod pojedinih vrsta očituju se u posebnim
oblicima tjemena, bokova i baze profila. Tjem e može biti okruglo,
ravno, splošteno a kod žljebas,tih peteljki udubljeno, sa zupcima ili uškama.
Bokov i profila mogu biti okrugli, tupouglati, bridasti, verugavi
i t. d. B a z a može biti isto raznog oblika: ravna, ovalna ,uglata, klinasta.
Peteljka može biti gola ili dlakava, te je tako i profil gol i dlakav, i to
sav ili samo na pojedinim svojim dijelovima. Dlake mogu biti guste,
rijetke, sitne, duge ili kratke.


Dosadanjim promatranjem stekli smo dojam, da su oblici profila
peteljke lista svakako karakteristični za pojedinu vrstu. Manje je izražena
zajednička karakteristika po rodu, a pogotovu po familiji se ona
nikako ne zapaža.


I dosada se u dendrologiji kod pojedinih vrsta uzimao u obzir profil
peteljke ali samo općenito. Obično se iznašala karakteristika okrugle,
sploštene, žljebaste ili dlakave peteljke a nije se uzimala u obzir vrlo
velika raznolikost profila peteljke. Promatranje profila peteljke daje nam
mogućnost potanjeg diferenciranja oblika peteljke koji promatranjem
čitave peteljke, koja nije poprečno prerezana nije tako zamjetljiv.


Slika poprečnog presjeka peteljke. Ta slika rezultira iz strukture staničja
peteljke te strukture i oblika folijarne žile ili žilja. Kod promatranja
poprečnog presjeka peteljke možemo unutar epiderme naročito zapaziti:
hipodermalni kolenhim, parenhimatsko straničje i folijarno žilje.


Hipodermalni kolenhim čini sloj stanica ispod epiderme peteljke. On
često jače ili slabije propušta svijetlo pa se u slici presjeka peteljke
očituje kao jedan svjetliji ili tamniji pojas uz rub profila presjeka. Kod
mikroskopskog povećanja taj se pojas tako izrazito ne ističe. Hipodermalni
pojas prelazi naglo ili postepeno u parenhim peteljke. To paremhimatsko
staničje u kojeg je uloženo folijarno žilje imade često i svoju
svojstvenu, obično zelenu ili smeđastu boju.


Slika folijarne žile (žilja) u poprečnom presjeku peteljke vrlo je
raznolika. Najčešće pridolaze koncentrične žile hadrocentričnog tipa kod
kojeg floem obavija ksilem, te čine zatvorenu i simetričnu figuru. Slike
presjeka folijarne žile peteljke vrlo su izrazite, pravilne i bogate u svojim
oblicima. Pod povećanjem od 10 X one su vrlo šematične.


U slici presjeka folijarne žile peteljke, naročito se ističu slojevi sklerenhimskih
stanica koji redovno s vanjske strane okružuju ili obavijaju
folijarnu žilu. Kod prolaza svijetla kroz preparat to staničje lomi svijetlo
pa je obično sjajno transparentno. Bojadisano floroglucinom ono se odrazuje
sjajno karminom. Izgleda da je to staničje sistematski važan elemenat.
U presjeku ono kod pojedinih vrsti pokazuje karakterističnu
strukturu. Pojavljuje se oko žile kao uzan trak, široka vrpca te fino ili
krupno zrnati vijenac. Često je ono sastavljeno od polumjesečastih segmenata
(divlji kesten) i izgleda da je broj tih segmenata kod nekih vrsti
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 34     <-- 34 -->        PDF

stalan. Sama folijama žila izgrađena je već prema vrsti vrlo raznoliko,
ali redovno sa floemom prema vani, a ksilemom prema unutra. U sredini
žile često je razvijena manja ili veća srčika, čiji je oblik uslovljen nutarnjim
rubom žile.


U pogledu smještaja i broja žila u peteljci mogu se lučiti dva tipa.
To bi bili: jednostruka žila i višestruka žila sastavljena od više zasebnih
žila kao na pr. kod crnih topola. Kod nekih vrsta (Prunus avium, Syringa
vulgaris) karakteristična je pojava postranih malih kanala van glavnog
žilja, koji u poprečnom presjeku peteljke djeluju kao »oči«. Više puta se
u sredini žile u srčiki nalazi uklopljena zasebna manja žila.


Sta se tiče sistematskog značenja slike poprečnog presjeka peteljke
lista, mogli smo dosadanjim promatranjem zapaziti slijedeće:


Kod slike poprečnog presjeka peteljke lista nisu izražene zajedničke
značajke po familijama; Kod vrsti pojedinih rodova primjećuje se stanovita
srodnost. Kod nekih rodova pokazuje se srodnost slika pojedinih
skupina. Razlika vrsta unutar jednoga roda redovno je jako izražena.


Općenito bi se moglo postaviti pravilo, da ukoliko se profil presjeka
duž peteljke ne mijenja, ne mijenja se u njemu ni slika presjeka folijarne
žile.


Varijabilnost je elemenata slike poprečnog presjeka peteljke kod pojedinih
vrsta veća ili manja. Vrlo su stalne slike na pr. kod javora, johe,
bagrema, divljeg kestena, a varijabilne su kod lipe, platane, crnih topola.
Koji su elementi slike kod poj-edine vrste tipični i stalni, da li i dokle
dosiže diferenciranje slika obzirom na varijetete, rase, vrste, forme, tipove,
nadalje da li se razlikuje po toj slici lišće svijetla, sjene, kratkih ili dugih
izbojaka i t. d., trebalo bi ispitati opširnijim istraživanjima.


Priložene slike poprečnog presjeka peteljke lišća pojedinih vrsta,
koje smo crtali prema preparatima imaju šematičku vrijednost. U njihovo
pobliže opisivanje i razmatranje ne ćemo se upuštati već ćemo napomenuti
samo neke značajke tih slika.


Zanimljiva i očita je vrlo velika raznolikost tih slika. Kod vrba na pr.
profili su posve razni. Jedina srodnost kod vrba očituje se u tome da je
folijama žila sploštena. Slike bukve i graba odaju očitu srodnost u pogledu
oblika folijarne žile ali im se profili razlikuju. Bukva imade ravno,
a grab okruglo tjeme. Profil peteljke bukve imade dlake samo na tjemenu
i to duge, dok je profil graba čitav kratko dlakav. Srčika je u
bukve okrugla, a u graba trokutasta. Slike hrastova srodne su u građi
folijarne žile, ali im se profili peteljke razlikuju. Zanimljiva je sličnost
profila johe i bagrema.


Vrlo lijepu sliku pogotovu ako je obojena fluoroglucinom, daje presjek
peteljke divljeg kestena. Naročito su zanimive slike javora, jer se
međusobno razlikuju i po profilu i po slici žile. Značajni su poligonalni
profili i poligonalno građene žile kod gorskog javora i mliječa. Kod A.
dasicarpum i A. negundo one su građene sedmoro ili peterokutno. Crni i
američki jasen razlikuje se po profilu. Slike Rhus typhiria i R. corriaria,
iako slične, razlikuju se dlakavošću profila, oblikom srčike i t. d.


Vrlo su zanimljive slike poprečnog presjeka peteljke lista u topola.
Te slike promatrali smo kod skupine albida, trepida i balzamastih topola,
u presjeku u polovici peteljke, a kod crnih i eurameričkih topola kod pre
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 35     <-- 35 -->        PDF

sjeka u polovici gornje četvrtine dužine peteljke, jer su kod posljednjih
van tog mjesta njihove slike vrlo promjenljive.


Populus alba i P. tremula imadu ovalne profile peteljki. Crne topole
i njihovi križanci eurameričke topole imadu klinolike profile. Balzamaste
topole imadu tupo poligonalne ili plosnato bubrežaste profile, a zbog žljebaste
peteljke tjeme im je udubljeno ili ušasto. Bijele, jasike i crne topole,
a isto tako, i eurameričke topole imadu u jednom redu 4 žile. Balzamaste
topole imaju centralne jednostruke žile ali sa po jednim parom
postranih malih kanala nad žilom (»oči«), Po srodnosti blize su slike presjeka
peteljke od bijele, jasike i crnih topola. Zajednički imaju vertikalno
splošten profil i više grupa žila. Kod skupina crnih topola osobito je velika
promjenljivost strukture folijarne žile u peteljci. Slike presjeka
peteljke crnih i eurameričkih topola potpuno su slične što je razumljivo,
jer su (»kanadske«) eurameričke topole samo hibridi crnih topola. Genetska
srodnost dotično uvjetovanost kod slike presjeka peteljke pokazuje
se zanimljivo i kod P. berolinensis koji je hibrid crne i balzamske topole.
U nje je profil peteljke klinolik kao u crne topole ali opet imade uleknuto
tjeme i postrane kanale van žile »oči« koje su karakteristika balzamastih
topola.


Opisane slike poprečnih presjeka peteljki lista ne bi imale neku direktnu
praktičnu važnost za dendrolosku determinaciju jer se vrsti
drveća i grmlja na temelju makroskopskih morfoloških podataka mogu
razmjerno lako determinirati. No slike presjeka peteljki imaju svakako
stanovite sistematske elemente koji bi se mogli uzimati u obzir kod opisa
karakteristike rodova ili vrsta, a možda bi one koristno poslužile kod
proučavanja rasa ili filogenetskih problema. Naravski da bi kod detaljnijeg
i dubljeg proučavanja tih slika bilo korisno i njihovo mikroskopsku
promatranje.


Ističemo da je ovaj naš prikaz slika poprečnih presjeka peteljki lista
općenite prirode. Opseg naših istraživanja obzirom na broj vrsta, rasa i
tipova, te množinu materijala nije još uvijek takav da bi nam dozvoljavao
postavljanje nekih definitivnih, a detaljnijih zaključaka. Najviše nam je
zapravo bilo stalo da svratimo pažnju na te sistematske elemente koji se
do danas u dendrologiji nisu mnogo u obzir uzimali.


´ RESUME


L´A. appele l´attention sur la possibility d´emploi systematique de la figure representant
la section transversale du petiole des essences feuillues et arborescentes.
Les coupes transversales effectuees ä mi-longüeur du petiole naus fournissent
justement au moyen d´un agrandissement faible de cca. 10 X les figures des vaisseaux
foliaires tres caracteristiques ayant une certaine valeur systematique. Nou
seulement la structure des vaisseaux foliaires mais aussi les profus transversales,
du petiole sont tres caracteristiques et nous font connaitre une grande richešse de
leurs formes.