DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 80 SEPTEMBAR-OKTOBAR GODINA 1956


DEBLJINSKI RAST I PRIRAST POLJSKOG JASENA


(FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL)


Dr. ing. Milenko Plavšić — Zagreb


P
P
repoznavanje je debljinskog rasta i prirasta važno za šumsko gospodarstvo.
Određivanje tehničke zrelosti odnosno oplodnje, koja ima
značajnu ulogu u socijalističkoj privredi, temelji se na tim veličinama. No
osim toga na bazi poznavanja debljinskog prirasta, i to kako tečajnog
tako i prosječnog, zaključuje se o tehničkim svojstvima drveta, jer su ona
zavisna od širine godova odnosno od veličine debljinskog prirasta.


Zbog važnosti, koju imaju te veličine, posvećena je njihovu istraživanju
znatna pažnja u šumarskoj nauci. U zemljama s naprednim šumskim
gospodarstvom istražen je debljinski rast i prirast gotovo za sve
važnije vrste šumskog drveća na različitim bonitetnim razredima staništa.
No jasenu je bila posvećena relativno mala pažnja i kod nas i u inozemstvu.


Debljinski rast običnog jasena (Fraxinus excelsior L.) u visini 1,3 m
istražio je Wimmenaue r (12) godine 1919. u jasenovim sastojinama
uz rijeku Majnu i Rajnu, i to na I. i II. bonitetnom razredu staništa.


Debljinski rast i prirast pojedinih stabala poljskog jasena odnosno
zakonitost njihova toka proučavao je prof. Levakovi ć (6) analizirajući
3 slobodno izftbrana stabla različite debljine iz šume Merolino, šumarija
Cerna. Stabla su potjecala iz mješovite sastojine hrasta lužnjaka,
poljskog jasena i nizinskog brijesta starosti 90 godina. Drugih istraživanja
tih veličina za poljski jasen nema u literaturi kojom raspolažemo.


Imajući na umu, što smo gore iznijeli, kao vrijednost i važnost koju


ima danas poljski jasen u našim nizinskim šumama, počeli smo s opsež


nim istraživanjima njegova debljinskog rasta i prirasta u visini stabla


1,3 m. Objekt, koji je služio za istraživanja, bile su čiste sastojine polj


skog jasena u gospodarskoj jedinici »Posavske šume« fakultetske šu


marije Lipovljani.


Opis gospodarenja u gosp. jedinici »Posavske šume«


Opis objekta ne dajemo, jer smo ga već jednom prikazali (8). Dono


simo ukratko samo opis gospodarenja u toj gospodarskoj jedinici, jer je


potreban zbog daljnjeg izlaganja.


Prve sječe velikog opsega počele su u toj gospodarskoj jedinici 1875.


god. U relativno kratkom vremenu posječene su stare hrastove i jase
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 4     <-- 4 -->        PDF

nove sastojine u velikim sjekoredima, tako da danas zbog takvog načina
sječa postoje uglavnom sastojine srednje dobi, podignute prirodnim putem.
U tim su se sastojinama u početku vodile niske prorede i to u tolikim
razmjerima, kolike su bile potrebe okolnog pučanstva na drvetu. Od
godine 1923., nakon izgradnje transportnih sredstava, pristupilo se sanitarnim
sječama i visokoj proredi umjerenog intenziteta.


Godine 1933. sastavljen je uređajni elaborat za tu gospodarsku jedinicu,
koji je stupio na snagu 1935. Propisi elaborata odnose se uglavnom
na njegovanje — proredu postojećih sastojina, jer sastojina zrelih za sječu
odnosno onih, koje su´ postigle cilj gospodarenja, gotovo nije bilo. Elaboratom
je bila propisana umjerena visoka proreda bez razlike na vrste
drveća. Etat prorede bio je određen s 30 m3 po hektaru uz turnus od 10
godina (3).


Kad je ta gospodarska jedinica predana godine 1950. na upravljanje
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu nastavilo se s intenzivnim
proređivanjem sastojina. Prorede se provode kao kombinacija umjerene
visoke prorede i vrlo slabe niske prorede, dakle neka vrsta kombinovane
prorede uz turnus od 10 godina. No u stvari može se istaći, da se
sa visokom umjerenom proredom nastavilo i dalje, tako da se ona provodi
u tim sastojinama 30 godina. Osim toga provode se i sanitarne sječe
zbog sušenja stabala naročito brijesta. Umjerena visoka proreda se primjenjuje
i u čistim sastojinama poljskog jasena, kojih površina iznosi
oko 1100 hektara.


Metoda rada


Metoda rada u ovim istraživanjima bila je ova. Na terenu su pregledom
utvrđene sastojine, koje su dolazile u obzir za istraživanje. U tim
sastojinama polagane su primjerne (pokusne) pruge. Da rad bude što
objektivniji, pruge su prije polaganja nacrtane na karti i prenesene na
teren. Sve pruge su polagane okomito na dužinu stranice odjela, koji su
pravokutnog oblika. Širina pruga iznosila je 10 metar^.


U težnji, da se dobiju što bolji rezultati, nastojali smo, da se uzme što
više sastojina za svaki pojedini dobni razred; zatim, da plohe (pruge) obuhvate
po mogućnosti što veću površinu, jer je veličina snimljene površine
(ploha) veoma važna za realnost dobivenih rezultata.


Na položenim su prugama mjereni promjeri svih stabala u prsnoj
visini (l,3m) od 10 cm na više. Debljinski su stepeni uzeti sa širinom od
2 cm. Izmjerena stabla su lučena prema etaži, u kojoj se nalaze t.j., da li
su u gornjoj etaži (glavnoj sastojini) ili u donjoj (sporednoj sastojini).


Osim promjera u prsnoj visini, mjerene su i visine stabala, i za svaku
je sästojinu crtana visinska krivulja.


Za sve sastojine, koje su služile kao objekt istraživanja, utvrđena je
starost izbrajanjem godova na panjevima. Utvrđivanje starosti je provedeno
u svakoj sastojini najmanje na 10 panjeva. Utvrđenom broju godina
na panju dodane su obično još dvije godine. Zavisilo je to o visini
panjeva. Budući da razlike u starosti između stabala u sastojinama nisu
bile velike, to se starost sastojina dobila iz aritmetske sredine utvrđenih
starosti za pojedina stabla.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Nakon toga su sastojine na bazi starosti i srednje sastojinske visine
uvrštavane u pojedine bonitetne razrede stojbine. Zatim su u svakom
bonitetnom razredu stojbine sastojine ravrstane na temelju starosti u
dobne razrede širine 10 godina, u kojima deceniji čine sredine razreda.
Raspored sastojina unutar pojedinih dobnih razreda obzirom na njihovu
starost bio je povoljan. Izuzetak su bili dobni razredi sa sredinom 40 i 100
godina, u kojima se nalazi samo po jedna sastojina, no te su imale upravo
starost, koja je odgovarala sredini dobnog razreda. Zbog pomanjkanja sastojina,
koje pripadaju tim dobnim razredima bili smo prinuđeni istraživanje
provesti samo na po jednoj sastojini.


Podaci svakog pojedinog dobnog razreda obrađeni su varijaciono
statistički. Od varijaciono statističkih elemenata utvrđeni su: standardna
devijacija, varijacioni koeficijent, griješka sredine, pogreška standardne
devijacije i mjera točnosti.


Istraživanje debljinskog rasta i prirasta stabala poljskog jasena u
visini 1,3 m proveli smo samo na I. i II. bon. raz. stojbine. Treći bon. raz.
nije došao u obzir, jer su´ nedostajali mnogi dobni razredi. Za istraživanje
na I. bon. raz. upotrebili smo 45 sastojina različite starosti sa ukupnom
površinom pokusnih pruga od 65,803 ha. Na II. bon. raz. stojbine upotrebi
jene su 24 sastojine različite starosti s površinom pokusnih pruga od
18,651 ha. Na I. bon. raz. mogli smo izabrati veći broj sastojina, jer od
cjelokupne površine gospodarske jedinice otpada na I. bon. raz. oko 92°/o.


Najmlađe čiste sastojine poljskog jasena na I. i II. bon. raz. bile su
stare 40 godina, a najstarija na I. 100, a na II. bon. raz. 90 godina.


Debljinski rast je istraživan na sastojinskom plošno-srednjem stablu
(predstavnik gornje i donje etaže) i na plošno-srednjem stablu gornje
etaže.


Za svaku sastojinu izračunan je na poznati način promjer u prsnoj
visini sastojinskog plošno-srednjeg stabla, a zatim prsni promjeri plošnosrednjeg
stabla gornje i donje etaže (glavne i sporedne sastojine). U svakom
pojedinom dob. raz. upoređivani su´, za uvrštene sastojine, izračunani
promjeri međusobno i proučavane njihove veličine obzirom na starost
sastojina. Nakon toga sumirana su stabla i temeljnice snimljenih sastojina
u svakom pojedinom dob. raz. i izračunan je prsni promjer sastojinskog
plošno-srednjeg stabla za sredinu svakog dob. raz. (sastojinu
kojoj starost odgovara sredini dobnog razreda).


Cjelokupno istraživanje bazira se na 19.180 stabala u I. bon. raz.
i 10.382 stabla u II. bon. raz.


Na temelju izračunatih prsnih promjera sastojinskih plošnosrednjih
stabala konstruirali smo debljinske rasne krivulje. Krivulje su izravnane
računsko-grafičkim putem uz pomoć težina, kako to opisuje Bruce -
Schumache r (2). Kao težine su uzete sume površina pokusnih ploha
(pruga) u svakom dob. raz. Broj stabala, odnosno suma sastojinskih temeljnica
u dob. raz. nisu došli u´ obzir kao težine, jer su utjecane starošću
sastojina.


Opisani postupak primijenjen je i za utvrđivanje plošnosrednjih stabala
gornje etaže i rasnih krivulja. Kao baza za ta istraživanja poslužilo
je na I. bon. raz. 15.381, a na II. bon. raz. 7.791 stablo gornje etaže.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Kod utvrđivanja debljinskog prirasta pošlo se od debljinskog rasta


plošno-srednjih stabala gornje etaže (prsnih promjera plošnosrednjeg


stabla gornje etaže). Da se odredi taj prirast, morala se istražiti debljina


kore u visini 1,3 m.


Istraživanje debljine kore proveli smo kao funkcije starosti sastojina


kao funkcije promjera stabala. Za utvrđivanje debljine kore upotrije


bili smo stabla, koja su služila za debljinske i visinske analize; zatim sto


jeća stabla i stabla posječena prilikom proreda.


Istraživanje debljine kore kao funkcije starosti provedeno je na stablima
gornje etaže. Promjeri tih stabala odgovarali su promjerima, koje
smo dobili izravnanjem za sredine dob. raz. (40, 50 i t. d. godina). Stabla
su uzimana u sastojinama odgovarajućih starosti, koje su služile za istraživanje.
Dvostruke debljine kore su po tom izravnane računsko-grafičkim
putem kao funkcije starosti sastojina.


Na I. bon. raz. je istraživanje debljine kore kao funkcije starosti
sastojina provedeno i na izračunanim plošno-srednjim stablima gornje
etaže svake pojedine sastojine. Dobiveni rezultati su izravnani računskografičkim
putem. U rezultatima, dobivenim na ova dva različita načina
nije bilo nekih značajnih razlika. Za istraživanje debljine kore upotreb-
Ijeno je na I. bon. raz. 586, a na II, bon. raz. 284 stabla.


Na temelju određene dvostruke debljine kore i izravnanih prsnih
promjera plošno-srednjih stabala gornje etaže, utvrdili smo te promjere
bez kore i nacrtali krivulju debljina. Na poznat način izračunani su godišnji
tečajni i prosječni debljinski prirast za plošno-srednja stabla gornje
etaže.


Rezultati istraživanja


Rezultate istraživanja donosimo u tabelama 1, 2 i 3. U tabeli 1 donosimo
i vanjaciono-statistički obračun po dobnim razredima, da se vidi
varijabilitet upotrebljenog materijala, i to samo za I. bon. raz. zbog štednje
s prostorom.


TABELA 1


Prsni promjer sastojinskog plošno-srednjeg stabla — I. bon. raz. Brusthöhendurchmesser
des Bestandeskreisflächenmlttelstammes — I. Standortsklasse


Starost
godina
Alter
Jahre
Broj pokusnih
ploha
Zahl der
Versuchsflächen
Broj
stabala
tstammzahl
Izračunan

Ausgerechneter
d,
fds
cm
o U V
0/ (0
P
Izravnan
ds
Ausgeglichener
ds
j40
50
60
70
80
90
100
1
9
16
9
4
5
1
269
4743
8083
2965
1181
1622
317
17,8
22,4
26,5
29,2
33,4
34,8
41,8
0,32
0,10
0,88
0,14
0,26
0,22
0,51
5,2
7,2
7,5
7.8
8,8
9,0
9,0
0,22
0,07
0,06
0,10
0,18
0,16
0,36
29,21
32,14
28,30
26,71
26,35
25,86
21,53
1,78
0,47
0,31
0,49
0,77
0,64
1,21
17,8
22,4
26.4
30,0
33,1
35,8
38,2
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 7     <-- 7 -->        PDF

TABELA 2


Prsni promjeri sastojinskog plošno-srednjeg stabla — II. bon. raz. Brusthöhendurchmesser
des Bestandeskreisflächenmittelstammes — II. Standortsklasse


StarostAlter
godina
Jahre
40 50 60 70 80 90
Izračunani ds uAusgerechneter ds
cm
in cm
14,8 19,1 21,0 22,2 22,9 26,3
Izravnan ds uAusgeglichener ds
cm
in cm 15,6 18,7 20,8 22,2 23,4 24,3


Ako proučimo rezultate za prsne promjere u tabeli 1 i 2 dolazimo


do zaključka, da oni ne zadovoljavaju niti s obzirom na veličinu niti


s obzirom na kvalitetu drveta, koja je funkcija veličine promjera odnosno


prirasta, kako ćemo to kasnije vidjeti. Smatramo, da bi na I. i II. bon.


raz. ti promjeri morali biti veći.


Što se tiče varijaciono-statističkog obračuna vidimo, da najvažnije.
od tih veličina, standardna devijacija, pokazuje poznatu zakonitost, t. j .
da je to veća što je sastojina starija. Izračunane standardne devijacije
za prsne promjere plošno-srednjih stabala odgovaraju uglavnom onima,
koje navodi Proda n (10) za aritmetski srednje sastoiinsko stablo. Prema
Prodanu kreće se standardna devijacija u jednodobnim sastojinama za
prsne promjere aritmetski srednjeg sastojinskog stabla, već prema starosti
sastojine, od ± 3 do ± 8 cm.


Varijacioni su koeficijenti znatni, a to znači da je varijabilitet ispitivanog
materijala velik. No to je i razumljivo, jer se radi o sastojinskim
plošno-srednjim stablima, koja leže unutar velike varijacione širine. Najvarijabilniji
je materijal dobnog razreda sa sredinom od 50 god., ali se
još kreće u dozvoljenim granicama. Izračunane mjere točnosti, kako se
vidi, vrlo su povoljne.


Napomene, koje su se odnosile na debljinu sastojinskih plošno-srednjih
stabala, vrijede i za prsne promjere plošno-srednjih stabala gornje
etaže (glavne sastojine) na I. i II. bon. raz. (tab. 3).


Smatramo, da je na I. bon. raz. prsni promjer plošno-srednjeg stabla
gornje etaže od 40 cm s korom u 100-toj godini preslab. Ta debljina mogla
bi se postići mnogo ranije uz uvjet uzgojnih mjera, koje odgovaraju debljinskom
prirastu poljskog jasena.


U našim nizinskim šumama primjenjivale su se iste uzgoine mjere za
poljski jasen kao i za hrast lužnjak. Težnja je bila, da sastojine budu
guste a primjenjivale su se niske ili visoke vrlo umjerene prorede. No
dok je takav način uzgajanja odgovarao hrastu lužnjaku, jer se proizvodila
hrastovina fine kvalitete (širine goda ispod 3 mm), takvim načinom
uzgoja postigao se kod poljskog jasena upravo obratan rezultat. Zbog
proreda slabog do umjerenog intenziteta poljski je jasen razvio slabe
krošnje. Posljedica je toga slab debljinski prirast, što se vidi iz podataka
za debljinski prirast plošno-srednjeg stabla gornje etaže.


Ako proučimo podatke za tečajni godišnji debljinski prirast na I.
bon. raz., tada dolazimo do zaključka, da je debljinski prirast veoma slab.
On iznosi između 40. i 50. godine 5,2 mm i pada na iznos od 2,1 mm iz
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Tob.3


Gornja etaža (glavna sastoji no) - Obere Etage (MauptbestandJ


/.bonitetni razred ISfandortsklosse
v
Starostgodina
4o 5o 60 rO 80 So 100
JtlterJahre
Izročunani prsni promjerAusgerechneter Brusthöhen
JI v cm
durchmesser D in cm
18,1 27,3 28.9 32,1 35,8 36,8 42,4,
Izravnani prsniAusgeglichener
promjer U u cm
Brusthöhendurchmesser JI in cm
2o,o 25,5 29,2 32,4 35,2 37.7 4o,o
dvostrukaJ>opp&tte
debljina kore u cm
Rindenstärke in cm
1,0 i3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
Prsni promjer piošno-srednjeg stabla gornje etaže


bez kore u cm


19,o 24,2 27,7 3o,7 33,3 35,6 37,7


Brusthohendurchmesser des kreisflachen mittelstammes
des -ttauptbestondes ohne Rinde in cm


Tečajni godišnji debljinski prirast u mm


5,2 3,5 3,0 2,6 2,3 2,1


Laufender jährlicher Starkenzuwachs in mm


Prosječni debljinski prirast u mm


4,8 4,8 4,6 4,U 4,2 4,0 3,8


JurchschiHlicher Starkenzuivachs in mm


II bonitetni razred -II Stondortsklosse


Izročunani prsni promjer JI u cm


Ausgerechneter Brusthöhendurchmesser 2t in cm
15JI 21,9 23,8 25,9 26.4 29 J
Izravnani prsni promjer JI u cm
Ausgeglichener Brusthöhendurchmesser in cm
17J 21+ 23,8 25,5 26,9 28,1
dvostrukaDoppelte
debljina
ß/ndenstärke
kore u cm
in cm
1,0 fjl *,* 1,5 1,6 1.7
Prsni promjer plosno -srednjeg stablo gornje etaže
bez kore u cm
Srusthöhendurchmesser des Kreisflächen miSelsfammes
16J 2o,3 22,4 24,0 25,3 26,4
des llouptbestondes ohne Rinde in cm
Tečajni godišnji debljinski ptirasf u mm
Laufender jährlicher Stärkenzuwachs in mm
4,0 2J Iß V 1,1
Prosječni debljinski prirast u mm
Durchschnittlicher Störkenzuwachs in mm
4,0 1,0 Jjr 3,45,2
-
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 9     <-- 9 -->        PDF

među 90. i 100. godine. Sto znači da je u 100. godini starosti širina goda
plošno-srednjeg stabla u visini 1,3 m u prosjeku oko 1 mm. Takva širina
goda predstavlja kod hrasta lužnjaka najfiniju hrastovinu, dok za poljski
jasen znači drvo loše kvalitete. Naime, prema istraživanjima B e n i ć a


(1) treba, da je širina goda kod poljskog jasena što veća, jer tada najveći
dio goda otpada na kasno drvo. Kasno drvo je kod poljskog jasena jedan
od najvažnijih faktora, koji daje kvalitetu jasenovini. Što je ono jače
zastupano u godovima, to je drvo elastičnije i čvršće. Beni ć napominje,´
da je širina zone kasnog drveta kod poljskog jasena gotovo linearno proporcionalna
sa širinom goda. Iz njegovih je istraživanja očito, da je drvo
poljskog jasena tek onda kvalitetno, ako širina goda iznosi 3 i više mm.
Ovo izlaganje vrijedi i za prosječni debljinski prirast, što dokazuju
rezultati istraživanja u tabeli 3.


Prema tome, ako se želi proizvoditi kvalitetna jasenovina, ne bi smio
godišnji debljinski prirast na I. bon.-raz. biti manji od 6 mm. Iz naših
podataka se vidi, da u sastojinama starijim od 40 godina većina stabala
poljskog jasena nema tog prirasta, jer nakon te postignute starosti sastojina
godišnji je debljinski prirast plošnosrednjeg stabla gornje etaže
manji od 6 mm.


Na bazi debljinske analize na 31 srednjem stablu gornje etaže I. bon.
raz. utvrdili smo kulminaciju godišnjeg debljinskog prirasta poljskog jasena
između 10. i 20. godine s iznosom od 7,6 mm. Na II. bon. raz. iznosio
je debljinski prirast između 6. i 10. godine 6,3 mm.


Debljinski prirast kod kojega se još dobiva dobra kvaliteta jaseno


vine, postoji u sastojinama I. bon. raz. gospodarske jedinice »Posavske


šume« samo do 40. godine, jer tada iznosi 6 mm. Nakon te starosti sa


stojina on relativno brzo pada, te se gubi na kvaliteti drveta.


U težnji, da se debljinski Diirast održi na što većoj visini i dobije


kvalitetna jasenovina, trebalo bi uzgajati poljski jasen tako, da stabla


razviju što jače krošnje. To se može postići na taj način, da se već u naj


ranijoj mladosti provodi jače čišćenje (prorezi van je) čistih sastojina polj


skog jasena. Kada nastupi vrijeme za proredu, tada treba primijeniti vi


soke i jake prorede do doba zrelosti ili sječe sastojina. Turnuf proreda


neka iznosi u mladim sastojinama 5, u starijim 10 godina.


Takvim postupkom održat će se debljinski prirast na povoljnoj vi


sini, te će se u kraće vrijeme proizvesti stabla jačih dimenzija, kao što to


dokazuju istraživanja Gehrhardta (4), Widemanna (11) i dr. za


ostale vrste drveća.


Prigovor, koji bi se mogao navesti protiv vrlo jakih proreda u sa


stojinama poljskog jasena, bio bi, da će se u doba sječe dobiti manja ko


ličina drvne mase po hektaru, nego kod umjerenih proreda. No valja na


glasiti, da će ta manja masa biti daleko bolje kvalitete, nego drvna masa,


dobivena na temelju umjerenih proreda. Prirast kvalitete odnosno vri


jednosti nadomjestiti će u tome slučaju manju količinu drvne mase u


doba sječe.


Jake visoke prorede treba provoditi u´ svim čistim sastojinama poljskog
jasena. Da li će se one moći primijeniti i u mješovitim sastojinama
zavisit će o smjesi i o cilju gospodarenja u tim sastojinama. U sastojinama,
u kojima je jasen zastupan od 0,55 na više u ukupnoj temeljnici
ili masi, držimo, da treba primijeniti jake visoke prorede i gospodariti,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 10     <-- 10 -->        PDF

kao da se radi o čistim sastojinama poljskog jasena. Ovaj zaključak izvodimo
na temelju opažanja u sastojinama gospodarske jedinice »Posavske
šume«, jer se sastojine takve smjese nalaze ustvari na stojbinama poljskog
jasena.


Ako je jasen zastupan u smjesi manjoj od gore navedene, tada će
intenzitet visoke prorede zavisiti o hrastu lužnjaku. Želi li se proizvoditi
fina hrastovina, onda će se primijeniti prorede slabog do umjerenog intenziteta.
U tom slučaju morat će se na jasen primijeniti iste uzgojne mjere
kao i na hrast, ukoliko ga se putem proreda ne posiječe do kraja ophodnje.
Ako je cilj gospodarenja u hrastovim sastojinama gruba, tvrda hrastovima,
tada nema zapreke primjeni jake visoke prorede.


U prilog iznesenom shvaćanju o primjeni jakih proreda u sastojinama
poljskog jasena donosimo najnovije podatke H i 1 e y-a (5). On je pristaša
vrlo jakih proreda te preporuča njihovu primjenu u Engleskoj.
Smatra, da jasen (radi se običnom jasenu, Fraxinus excelsior L.) treba
već od 8. godine često i jako prorjeđivati. U mladim jasenovim sastojinama
predlaže razmak između stabala oko % njihove totalne visine.


Hi le y navodi podatke jasenove sastojine stare 37 godina (nalazi
se u Dartington Devon), koja je nastala prirodnim putem, a njegovana je
od rane mladosti jakim proredama. Na površini od 1 hektara nalazi se
u toj starosti samo 200 stabala. Visina stabala kreće se oko 21 m. Godišnji
debljinski prirast iznosi u toj starosti 8,2 mm. No Hile y smatra, da je
na površini još uvijek prevelik broj stabala, te da bi trebao iznositi samo
100 po hektaru. U tom slučaju bio bi godišnji debljinski nrirast po njegovu
mišljenju oko 1 cm, a tada bi se proizvodila najbolja kvaliteta jasenovine.
Ista ta sastojina imala je u starosti od 34 godine promjer srednjeg
stabla u prsnoj visini 26 cm.


Uporedimo li ove podatke s našim podacima, tada vidimo, da je godišnji
debljinski prirast te sastojine stare 37 godina veći od maksimalnog,
po nama utvrđenog prirasta, koji je iznosio 7,6 mm. Ako pak uporedimo
debljinu srednjeg stabla u prsnoj visini te sastojine u starosti od 34 godine
s našim podacima, onda srednje stablo gornje etaže u našim sastojinama
postiže te dimenzije tek oko 50 godina starosti. Dakle skoro za 20
godina kasnije. Imamo li na umu i ekološke prilike, koje su kod nas povoljnije
nego u Engleskoj, tada ta uporedba ispada još nepovoljnije za
naše sastojine.1


Razmotrimo još i dobivene rezultate za debljinu kore stabala poljskog
jasena u visini 1,3 m (tabela 3). Debljina kore je vrlo varijabilna
veličina. Zavisi o: starosti i debljini stabala, o njihovu položaju u sastojim,
obrastu i tipu poljskog jasena. No ona je uglavnom funkcija starosti
i veličine promjera stabala. U načelu je kora to deblja što su stabla sta


1 Engleska instrukcija za prorjeđivanje šuma, koju navodi Hiley, preporuča,
da kod jasena ostane na površini jednog hektara poslije prorede ovaj broj stabala:
Kod prosječne visine najviših stabala od 12 m (starost oko 20 god.) 1730, kod prosječne
visine od 16,5 m (satrost oko 30 god.) 432, kod prosječne visine od" 21 m (starost
oko 40 god.) 221, a kod prosječne visine od 24 m (starost oko 50 god.)1 198
stabala.


Ako uporedimo te podatke s brojem stabala, koji smo mi utvrdili u sastoiini
staroj 100 godina, a koji iznosi 221 stablo po hektaru, onda vidimo, da je u našim
sastojinama u 100. godini veći broj stabala po hektaru, nego u Engleskoj u 50 godini.


280
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 11     <-- 11 -->        PDF

rija i jačih prsnih promjera. Kod stabala istih prsnh promjera s korom,
ali različite starosti imaju obično starija stabla deblju koru. Dokaz za to
pružaju rezultati istraživanja na II. bon. raz. stojbine (tabela 3).


Ako uporedimo utvrđene rezultate za dvostruku debljinu kore s rezultatima
istraživanja Milojković a (7), tada vidimo, da su oni nešto
niži. Prosječno je dvostruka debljina kore, prema našim istraživanjima,
tanja na I. bon. raz. oko 3,5 mm, a na II. bon. raz. oko 2,5 mm, kada se
upoređenje provede na temelju prsnih promjera plošno-srednjih stabala.


Zaključak


Na bazi provedenih istraživanja u čistim sastojinama poljskog jasena
u gospodarskoj jedinici »Posavske šume« fakultetske šumarije Lipovljani
i dobivenih rezultata dolazi se do zaključka, da je debljinski rast odnosno
prirast poljskog jasena slab, te je zbog toga i kvaliteta drveta loša.
Budući da se radi o gospodarskoj jedinici, koja ima povoljne ekološke
uslove za uspijevanje poljskog jasena, to uzrok tome slabom debljinskom
prirastu odnosno rastu treba tražiti u uzgojnim mjerama i to uglavnom
u proredi.


Umjerene visoke prorede, koje su se provodile preko 30 godina u tim
sastojinama, ne odgovaraju, kako to dokazuju ova istraživanja.


Da se postignu povoljniji rezultati, trebalo bi provoditi ove uzgojne
mjere. U najranijoj mladosti sastoiina početi s jačim čišćenjem. Kad nastupi
vrijeme za proredu, tada primijeniti visoke i jake prorede do doba
zrelosti ili sječe sastojina. Turnus proreda neka iznosi u mladim sastojinama
5, a u starijim 10 godina.


Takvim postupkom razvit će se kod poljskog jasena jake krošnje
i postići:


1. da će se ubrzati debljinski rast odnosno pojačati debljinski prirast,
te će se u kraće vrijeme proizvesti jače debljine stabala;
2. debljinski prirast održavat će se na povoljnijoj visini;
3. proizvodit će se kvalitetna jasenovina s obzirom na širinu godova
i s obzirom na osržavanje.
Poljski jasen mogao bi biti gotovo brzo rastuća vrsta drveta, ako se
primijene vrlo jake visoke prorede.
Provođenje ovih istraživanja omogućio je materijalno bivši Odbor
za fakultetske šume Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, pa
mu izražavam svoju zahvalnost. Nadalje zahvaljujem direktoru ing. J.
Radoševiću , koji mi je stavio na raspolaganje neke podatke, te ing.
šumarstva: A. B i 1 a n d ž i ć u, D. Be džuli, K. Helblu, F. Irahimpašiću,
Z. Koliću i K. Kožulu, koji su mi kao apsolventi šumarstva
pomogli pri terenskim i laboratorijskim radovima.


LITERATURA


1. Benić R.: Istraživanja o odnosu između širine goda i zone kasnog drveta
kod* poljskog jasena i običnog jasena, Glasnik za šumske pokuse, Zagreb 1953.
2. Bruce-Schumacher: Forest mensuration, London 1942.
3. Cr na đak: Gospodarska osnova za gospodarsku jedinicu »Posavske šume«,
1963.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 12     <-- 12 -->        PDF

4. Gehrhardt : Ertragstafeln für reine u. gleichartige Hochwaldbestände,
Berlin 1930.
5. Hile y W. E.: Woodland Management, London 1954.
6. Levakovi ć A.: Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta u našoj Posavini,
Šumarski list, 1013.
7. Milojkovi ć D.: Istraživanja oblika i zapremine belog jasena (Fraxinus
excelsior) u ravnom Sremu, Glasnik br. 6, Beograd 1953.
8. Plavši ć M.: Tabele drvnih masa za poljski jasen {Fraxinus angustifolia
Vahl), Šumarski list 1954.
9. Plavši ć M.: Prilog istraživanjima u čistim i mješovitim sastojinama poljskog
jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Glasnik za šumske pokuse, knjiga 13 (u
štampi).
10. Proda n M.: Messung der Waldbesände, Frankfurt / M 1961.
11. Wiedeman n E.: Ertragskundliche und waldbauliche Grundlagen der
Forstwirtschaft, I, II, III. dio Frankfurt 1 M 1)950., 1952.
12. Wimmenauer : Wachstum und Ertrag der Esche, Allg. Forst u. Jagd-
Ztg. 1919.
Zusammenfassung


In dieser Abhandlung sind die Untersuchungsergebnisse über das Dickenwachstum,
Rindenstärke und — Zuwachs der schmalblättrigen Esche in 1,3 m über dem
Boden auf der I. und II. Standortsklasse (Tabellen 1,2 und 3) ausgelegt. Die Untersuchungen
wurden in der Wirtschaftseinheit »Posavske šume« des Lehrforstamtes
Lipovljani der Universität Zagreb ausgeführt.


Zwecks dieser Untersuchungen wurden 45 Versuchsbestände auf der I. und 24
Versuchsbestände auf II. Standortsklasse verschiedenen Alters herangezogen. Der
Untersuchung über das Stärkenwachstum wurden die Kreisflächenmittelstämme sowohl
des Bestandes wie auch jene der oberen Etage (des Hauptbestandes) zugrunde
gelegt. Der Stärkenzuwachs wie auch die Rindenstärke wurden auf Kreisflächenmittelstämmen
des Hauptbestendes festgestellt.


Die Untersuchungsergebnisse haben erwiesen, dass dabei das Stärkenwachstum
und auch der Stärkenzuwachs verhältnismässig gering waren weshalb die Qualität
des Eschenholzes schlecht ist. Die technischen Eigenschaften des Holzes der schmalblättrigen
Esche sind erst dann gut, wenn es eine Jahringbreite von 3 mm bzh. einen
Stärkenzuwachs von 6 mm aufweist.


Der Grund des geringen Stärkenzuwachses liegt in der sehr massigen Hochdurchforstung,
infolge welcher die Eschenstämme nur eine schwache Krone entwickeln
konnten.


Um einem grösseren Stärken — und Quaiitätszuwachs der Eschenstämme zu
erreichen, dringt sich die Notwendigkeit auf bereits im frühen Jugendalter eine stärkere
Läuterung und später eine starke Hochdurchforstung vorzunehmen. Der Durchforstungsumlauf
in jungen Beständen sollte mit 5 und in alten mit 10 Jahren vorgesehen
werden.


Die schmalblättrige Esche könnte fast zu den raschwüchsigen Holtzarten zählen
wenn bie ihrer Eiziehung sehr starke Hochdurchforstungen angewandt werden.


POJAVA UGIBANJA KORE NA TOPOLAMA


(Prethodni izvještaj)


Ing. Ivan Herpka
Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH Šumsko-pokusna stanica Osijek


S
S
astojine euroameričkih topola zapremaju velik dio ritskih šuma u
donjodravskom području Slavonije i Baranjskom podravlju i podunavlju.
Tu se euroameričke topole kultiviraju već oko stotinu godina.
Stare topolove sastojine osnivane su gustom sadnjom jednogodišnjih sadnica
ili samo zabadanjem topolovih šiba.