DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 80 SEPTEMBAR-OKTOBAR GODINA 1956


DEBLJINSKI RAST I PRIRAST POLJSKOG JASENA


(FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL)


Dr. ing. Milenko Plavšić — Zagreb


P
P
repoznavanje je debljinskog rasta i prirasta važno za šumsko gospodarstvo.
Određivanje tehničke zrelosti odnosno oplodnje, koja ima
značajnu ulogu u socijalističkoj privredi, temelji se na tim veličinama. No
osim toga na bazi poznavanja debljinskog prirasta, i to kako tečajnog
tako i prosječnog, zaključuje se o tehničkim svojstvima drveta, jer su ona
zavisna od širine godova odnosno od veličine debljinskog prirasta.


Zbog važnosti, koju imaju te veličine, posvećena je njihovu istraživanju
znatna pažnja u šumarskoj nauci. U zemljama s naprednim šumskim
gospodarstvom istražen je debljinski rast i prirast gotovo za sve
važnije vrste šumskog drveća na različitim bonitetnim razredima staništa.
No jasenu je bila posvećena relativno mala pažnja i kod nas i u inozemstvu.


Debljinski rast običnog jasena (Fraxinus excelsior L.) u visini 1,3 m
istražio je Wimmenaue r (12) godine 1919. u jasenovim sastojinama
uz rijeku Majnu i Rajnu, i to na I. i II. bonitetnom razredu staništa.


Debljinski rast i prirast pojedinih stabala poljskog jasena odnosno
zakonitost njihova toka proučavao je prof. Levakovi ć (6) analizirajući
3 slobodno izftbrana stabla različite debljine iz šume Merolino, šumarija
Cerna. Stabla su potjecala iz mješovite sastojine hrasta lužnjaka,
poljskog jasena i nizinskog brijesta starosti 90 godina. Drugih istraživanja
tih veličina za poljski jasen nema u literaturi kojom raspolažemo.


Imajući na umu, što smo gore iznijeli, kao vrijednost i važnost koju


ima danas poljski jasen u našim nizinskim šumama, počeli smo s opsež


nim istraživanjima njegova debljinskog rasta i prirasta u visini stabla


1,3 m. Objekt, koji je služio za istraživanja, bile su čiste sastojine polj


skog jasena u gospodarskoj jedinici »Posavske šume« fakultetske šu


marije Lipovljani.


Opis gospodarenja u gosp. jedinici »Posavske šume«


Opis objekta ne dajemo, jer smo ga već jednom prikazali (8). Dono


simo ukratko samo opis gospodarenja u toj gospodarskoj jedinici, jer je


potreban zbog daljnjeg izlaganja.


Prve sječe velikog opsega počele su u toj gospodarskoj jedinici 1875.


god. U relativno kratkom vremenu posječene su stare hrastove i jase