DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Nastojanja, da se pošume velike površine čistih sječina nastalih učestalim
sječama za vrijeme rata kao i redovitim sječama iza Oslobođenja,
nisu dala povoljne rezultate. Tehnika uzgajanja sadnica i sadnje bila je
jednaka starim naslijeđenim metodama: sadnice su sađene u razmacima
1,5 X 2 do 2 X 2 m. Sadnice nisu njegovane. Izbojci iz žila i panjeva bijelih
i crnih topola, vrbe i bijele johe brzo su prerašćivale zakržljale
sadnice topola. Velik broj sadnica propadao je već prvih godina iza sadnje,
a neuspjeh se pošumljavanja često pripisivao djelovanju elementarnih
nepogoda (suši, poplavi, tuči. . .) i oštećivanju od divljači.


Na poticaj Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH počele su
su se prije pet do šest godina primjenjivati savremene metode na uzgajanju
topola. Osnivani su novi i povećani stari rasadnici. Uzgojene sadnice
dostigle su odlične dimenzije i kvalitet. Sadnje su se obavljale uzorno,
većinom su staništa bila izabrana i prvi rezultati toga rada nisu izostali.


Staništa aluvijalnih tala Drave i Dunava vrlo su različite mehaničke
građe (pjeskovite ilovače do čiste pjeskuše). Reljef tla se na svakih dvadeset
do trideset metara mijenja, što ima vrlo velik utjecaj na zračni i
vodni režim staništa. Sklop je tih tala vrlo šarolik: humozni ilovasto-pjeskoviti
slojevi uklopljeni su unutar slojeva čistog pijeska. Visoke vode
Drave i Dunava, koje svojim redovnim poplavama tokom prvih mjeseci
vegetacije kroz duže ili kraće vrijeme pokrivaju gotovo sva staništa ritskih
šuma, čine kompleks problema, koji se pojavljuje pri izabiranju povoljnih
staništa za uzgajanje topola, još složenijim. Zato su se uskoro pokazali
i pojedini neuspjesi u uzgajanju i osnivanju novih kultura topola. U depresijama,
gdje su stagnirale duže vrijeme površinske ili visoke podzemne
vode, sušile su se posađene sadnice. Sušenje sadnica je bilo općenito u
slučaju, kada su poplavne vode duže vrijeme preplavile čitave sadnice.
To se nastojalo izbjeći sadnjom visokih dvogodišnjih sadnica, ali nije zabilježen
uspjeh.


Osnivanjem Šumsko-pokusne stanice u Osijeku´ g. 1955. počeo je period
istraživanja na tom području. U proljeće 1955. primijećeno je nekoliko
slučajeva ugibanja sadnica, iako su bile uzorno posađene i odlične
kvalitete {Bajar, Topolik — šumarija Osijek). Za vrijeme listanja, na sadnicama
topola, koje su pokazivale vidljive znakove oboljenja, opaženo
je ugibanje kore. U toku lipnja iste godine primijećeno je otpadanje vršnih
izbo jaka stabala u mladim kulturama. Tragovi ranijeg prebolijevanja
oboljenja i gubljenja vrhova nađeni su u skoro svim kulturama i sastojinama.


Naročito klimatske prilike, koje su vladale nekoliko posljednjih godina,
visoke podzemne vode i poplave tokom prvih mjeseci vegetacije
uvjetovale su i izazvale epifitotičan razmjer zaraze. U proljeće g. 1956.
ustanovljeno je ugibanje kore u vrlo velikim razmjerima u rasadnicima,
matičnjacima, kulturama i sastojinama. Tako je samo u rasadnicima u
ovom području spaljeno oko 100.000 jače zaraženih sadnica.


Institut za šumarska i lovna istraživanja NR Hrvatske ispitao je
poslane uzorke oboljelih sadnica i pregledom nekih rasadnika kultura i
plantaža utvrdio razmjer proširene zaraze ugibanja kore na topolama izazvane
od gljive Dothichiza populea Sacc. (Obavijesti br. 3, Naglo proširenje
bolesti ugibanja kore u rasadnicima i kulturama topola (Dothichiza
populea Sacc), napisao ing. Böhm Aleksandar.)