DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 39     <-- 39 -->        PDF

privić, limun, naranče, pitosporu, kamforovac,
polja eukaliptusa, topole, indijsku
opunciju, crni i bijeli bambus, mimosu,
šimšir, agave, borove, hrastove i
drugo.


U centru arboretuma u blizini prekrasne
fontane, zgurio se pod teretom
stoljeća stari hrast medunac, kojeg se
krošnja nekada ponosno uzdizala i resila
ovaj park.


Napuštajući Trsteno bili smo uvjereni,
da će ono mnogo doprinjeti proučavanju
problema našeg krša, te će njegovom
pomoći biti riješeno vrlo složeno socijalno-
ekonomsko pitanje t. j . ozelenjavanje
primorskih goleti.


Sječina na Pokljuki


Putujući prema Sarajevu imali smo
prilike vidjeti gigant naše socijalističke
izgradnje, hidrocentralu Jablanicu, na
kojem se području vrše veliki bujicarski
radovi, kako na vezivanju tako i na pošumljavanju
terena. Na južnoj ekspoziciji
Ivan planine neposredno uz željezničku
prugu, protežu se šume pitomog
kestena, kojem su se grane savijale od
velikog uroda ploda.


U Blažuju razgledali smo najmoderniju
tvornicu šperovanog drveta i lesonit
ploča. Susretljivošću tvornice upoznali
smo se sa procesom proizvodnje šperovanog
drveta, a ujedno smo razgledali
postrojenja za proizvodnju ploča iz drvnih
vlakanaca, koja će ubrzo započeti sa
radom.


Ova tvornica osim običnog šperovanog
drveta proizvodi i avionske ploče. Uglavnom
se ovdje ljušti bukov furnir dok je
rezani furnir orahov, topolov, brestov,
jasenov i hrastov. Na stovarištu nalazi
se sedam bazena za konzerviranje bukovih
trupaca, sa kapacitetom od 4.000 m3,


što ne zadovoljava postojeće potrebe. Samo
punjenje sa trupcima i istovar vrši
se pomoću velike mosne dizalice. Razgledavši
veliki moderno uređeni laboratorij,
koji služi za kontrolu kvaliteta proizvodnje,
napustili smo Blažuj te smo
krenuli spram Sarajeva.


U Sarajevu smo posjetili šumarski fakultet
i razgledali ga u pratnji dekana i
nekolicine profesora, koji su nas upoznali
sa radom i problemima svoga fakulteta.


Slijedećeg dana napustili smo Sarajevo
i time završili našu ekskurziju.
I na ovom mjestu zahvaljujemo na
prvom mjestu vođi ekskurzije doc. dr.


Benić Roku, koji nas je zadužio sa svojim
opširnim tumačenjima i razjašnjenjima
mnogih problema, sa kojima smo se susretali
na našem putu. Također neka je
hvala svima onima, koji su svojim stručnim
savjetima doprinjeli uspješnom
ostvarenju ove korisne i lijepe ekskurzije.


Za apsolvente šum. gosp. smjera


Plančić Vinko
Pauer Šaša


O OSMOM ZASJEDANJU EVROPSKE
KOMISIJE ZA ŠUMARE F.A.O- U RIMU


(10—15 okt. 1955.)


Evropska komisija za šume F.A.O.-a
održala je svoje osmo zasjedanje u Rimu,
u sjedištu F.A.O., u vremenu od 10
do 15 listopada 1955.


Na zasjedanju bile su zastupane ove
zemlje: Federativna republika Njemačka,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Austrija,, Belgija, Danska, Španija, Finska,
Francuska, Grčka, Irska, Izrael, Italija,
Norveška, Nizozemska, Portugal,
Engleska, Švedska, Švicarska i Jugoslavija.


Posmatrače su poslale slijedeće zemlje:
Demokratska republika Njemačka,
Bugarska, Mađarska, Poljska,, Rumunjska,
Čehoslovačka, Sovjetski Savez i


U.S.A.
Neke internacionalne organizacije
uputile su svoje predstavnike i to:
Evropska organizacija za ekonomsku suradnju,
Internacionalna unija instituta
za šumarska istraživanja, Svjetska meteorološka
organizacija, Internacionalna
komisija za topolu i Internacionalna komisija
za kesten.


Albanija, Kanada i Turska, kao i Internacionalni
biro rada, UNESCO i Ekonomski
savjet za Evropu su se ispričali.


Osmo zasjedanje evropske komisije
otvorio je predsjednik Sin Henry Beresford-
Peirse (Engleska) uz potpredsjednika
M. Kellerr-a (Švicarska) i direktora
šumarskog odjela organizacije F. A.
O.-a M. Leloup-a.


Nakon pozdravnih riječi predsjednika
komisije za šume i direktora FA.O.-a,
usvojen je ovaj dnevni red zasjedanja:


1. Revizija sekretarijata evropske
komisije za šume;
2. Šumarska politika;
a) godišnji izvještaji;
b) izvršene sječe u 1954, i predviđanja
za 1955;
c) pošumljavanja u 1944. — izvještaj
radne grupe.


3. Sitni privatni šumski posjed;
4. Ekskurzije — generalni problemi
iskorišćivanja tla.
5. Šumski požarevi.
6. Insekti i bolesti.
7. Šumarski filmovi.
8. Šumarska statistika — radna grupa
FAO/CEE.
9. Četvrti svjetski šumarski kongres

izvještaj.
10. Tehnika rada i formiranje radne
snage u šumi — mješoviti komite FAO/
CEE.
11. Razna pitanja.
1. Revizija sekretarijata evropske komisije
za šume. Komisija je jednoglasno
usvojila prošlogodišnji prijedlog, da mjesto
jednog potpredsjednika budu dva.
Kao drugi potpredsjednik izabran je M.
Plym Forschell (Švedska).
2, Šumarska politika. Delegati su redom
iznosili karakteristike šumarske politike
u svojim zemljama s naročitim obziromn
a 1954. godinu.


Nakon izvještaja delegata FNRJ posmatrači
Demokratske republike Njemačke,,
Bugarske, Rumunjske, Češke i Sovjetskog
Saveza, podnijeli su svoje referate.


U diskusiji su učestvovali mnogi delegati
(Švicarska, Austrija, Danska, Finska
i Jugoslavija).


Na temelju izvještaja pojedinih delegata
komisija je sa zadovoljstvom konstatirala,
da se u nekim zemljama Evrope
povećala drvna zaliha na panju.


Izvršena FJeča u 1954. god. i predviđena sječa
u 1955. god. u 1.009 m3 bez kore


TABELA 1


1954. god. 1955. god.
Zemlja Ukupno tehn. Ukupno tehn.
drvo drv«´


Austrija 10.940 7.920 10.000 7.500
Cipar1 53 29 42 28
Danska2 1.890 1.260 1.800 1.260
Finska3 23.100 19.600 26.600 24.400
Francuska2 39.300 12.300 39.150 12.150
Njemačka2 22.215 16.750 23.850* 19.350
Vel. Britanija24 1.800 1.800 1.885 1.885
Irska 216 108 190 111
Izrael 16 8 15 8
Italija 11.000 3.650 10.000 3,500
Luxemburg2 130 75 145 90
Nizozemska2. 640 505 665 540
Sjev. Irska5 46 44 47 45
Norveška2 9.450 7.470 8.82,0 6.930
Španija 8.181 3 009 8.200 3.200
Švedska 41.500 35.200 40.000 33.700
Švicarska 3.500 2.100 3.750 2.300
Turska 9.533 1.333 9.530 1.130
Jugoslavija 18.640 7.456 18.640 7.640


Ukupn o 202.150 120.617 203.329 125.767


% tehničkog
drveta 100% 60% 100% 62 %


1 Samo bor.
2 Naznačene cifre sadrže i koru na koju se
može računati oko 10%. 3 Naznačene cifre odnosi se na komercijalne
sječe. 4 Ogrev nije uzet u obzir zbog neznatne količine.
5 Samo državne šume.


2. b) Izvršene sječe u 1954. i predviđanja
za 1955. U tabeli (1) donesena je
komparacija između izvršene sječe u
1954. i predviđena sječa u 19Ö5. godini
za 19 evropskih zemalja. Iz te se tabele
vidi, da će u tim zemljama — tretirajući
ih zajedno — totalna sječa u 1955. godini
biti samo za oko 1 milion kubika veća
nego u prošloj godini. Evropska komisija
za šume je konstatirala, da se produkcija
tehničkog drveta iz godine u godinu povećava,
jer je u 19S3. godini prosječni
procenat tehničkog drveta za Evropu iznosio
,58"/o, u 1954 godini taj je procenat
dostignuo iznos od W/o, a u 1955. godini
se predviđa, da će se s pomenuti procenat
popeti na cifru od ©2<>/o.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sto se tiče odnosa između etata i izvršene
sječe, interesantno je istaknuti,
da se u većini evropskih zemalja siječe
više od etata (na pr. Danska, Njemačka,
Nizozemska, Švicarska, Jugoslavija, i t.
d.), dok je u manjem broju zemalja obrnuti
slučaj (Irska, Italija, Luksemburg,
Norveška i Švedska) usprkos općenito
povoljnim uvjetima na drvnom tržištu.


Izvršena pošumljavanja u 1954. godini


TABELA 2


: 0) a


"2 c


´*5 i i c «


i «>"


a > 0) a« 1.5 "8


r->
B


a i II


1o &<


površina u hektarima


Njemačka 8.216 20.0001 — 2 70*429
Austrija 1.381 499 1,20 9.703

Belgija 600 3.5003 600 —


Danska 1.500 2.000 1.000

Španija 90.788 1.000 460 17.758
Finska 33.000 20.000


— —


Francuska 24.000 4.600 13.700 22.000
Grčka 4.800 1.200


—, —


Irska4 4.150
1.250S


— —


Izrael 4 704 140


— —


Italija 15.000 7.000


— —


Luxemburg 42 18 118 106
Norveška 6.426 7.034


—iNizozemska 950 125 250

Portugal 10.8970


— — —


Vel. Britanija 19.200 — 1 4007 16.3008
Sjev. Irska 1.042 6.6

Cipar 668


— —


Švedska 2.000 20.000

Švicarska 170» 201 709 1001
Turska 393 1.335


— —


Jugoslavija 20.000 4.800 2.000 3.000


Ukupno : 212.927 42.495 58.718 196.71510


u 1952.11 223.459 30.720 338.698 191.174


u 1953.11 241.458 39.463 22.946 208.874


1 Ocjena;
2 Nedostaje statistika;
3 Naročito drvoredi;
4 Samo državne šume;
5 Od 1250 ha otpada 829 ha na pošumljava


nje normalnih sjeeina, a 421 ha na pošumljava


nje paljevina i si.;
0 Treba još dodati osnivanje drvoreda, pošu


mljavanje čistina;
7 Samo državne šume;
8 Zajedno sa prirodnim pomlađivanjem;
9 Odnosi se samo na radove, koji su subven


cionirani od confederacije;
10 Uračunato je prirodno pomlađivanje u Vel.
Britaniji;
n Nije uzet u račun Izrael.


2. c) Pošumljavanje u 1954. U toku
1954. pošumljeno je više od 200.000 ha u
23 evropske zemlje (vidi tabelu 2). Velika
pošumljavanja izvršena su u Spaniji
(90.778 ha), u Francuskoj (24.000 ha), u
Jugoslaviji (20.000 ha), u Velikoj Britaniji
(19.200 ha) i u Italiji (15.000 ha).
U 1952. pošumljena je u Evropi površina
od 223.459 ha, u 1953. površina od
241.45« ha, a u 1954. površina od 212.927
ha (dakako uzimajući u obzir zemlje,
koje su komisiji dostavile izvještaje —
vidi tabelu 2). To znači, da je u 1954.
manje pošumljeno nego u prethodnim
godinama, što se pripisuje uglavnom manjem
pošumljavanjem u Spaniji i Italiji
u posljednjim godinama.


Od vrsta drveća kojima se pošumljavalo,
četinjače su bile zastupane sa 75°/o
(naročito bor i ariš), a topola i eucalyptus
sa 5°/o.


Diskusija je bila plodna, a učestvovlo
je mnogo delegata (Francuska, Švicarska,
Švedska, Jugoslavija, Belgija i


t. d.).
Evropska komisija za šume je utvrdila,
da je u toku 1954. iskrčeno 27.689
ha šume i to u Finskoj 23.000 ha, u Francuskoj
1.332 ha, u Grčkoj 1.981 ha, u
Izraelu 550 ha, u Luksemburgu 56 ha, uNizozemskoj 700 ha i u Švicarskoj 70 ha.


Evropska komisija za šume prihva


. tila
je prijedlog radne grupe za pošumljavanje,
da ta grupa održi posebni sastanak
izvan okvira komisije za šume.
Prihvaćen je prijedlog delegata Francuske,
da se radna grupa za pošumljavanje
sastane u 1956. godini u Francuskoj,
gdje bi se organizirala posebna stručna
putovanja za upoznavanje tehnike
pošumljavanja u Francuskoj.


3. Sitni privatni šumski posjed. Delegati
su redom podnosili referate o sitnom
privatnom šumskom posjedu. Nakon
podnesenih referata i diskusije, komisija
je konstatirala, da u gotovo svim
evropskim zemljama država pomaže privatne
male vlasnike šuma bilo direktno
ili indirektno.
U većini evropskih zemalja osjeća se
tendenca za komasaciju sitnog privatnogšumskog posjeda o čemu se najviše diskutiralo,
jer je to bio jedan od glavnih
problema o ovoj točki dnevnog reda. U
mnogim zemljama postoje šumske zadruge,
koje su vrlo dobro organizirane. U
nekim zemljama centralne Evrope šumske
zadruge nalaze se u okviru poljoprivrednih
komora, koje imaju u izvjesnim
slučajevima velik« ovlasti. U mnogim
evropskim zemljama pruža se privatnim
posjednicima malenih šuma stručna
pomoć. Tako je na pr. u Francuskoj
Visoka šumarska škola u Nancy-u organizirala
specijalne kurseve za privatne
vlasnike šuma s obzirom na gospodarenje
i njegovanje njihovih šuma.


4. Ekskurzija. Dne 13. oktobra 1955.
održana je vrlo uspjela ekskurzija na po247