DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 28     <-- 28 -->        PDF

plaće odnosno komisiji za službenička
pitanja.


Na kraju bir napomenuli, da se ne´ može
priznati vrijeme koje je službenik proveo´
u službi neprijateljskih vojnih ili
civilnih ustanova, ako je osobn o svojim
radorri u takvim ustanovama nanio
štete borbi za oslobođenje. Da li je rad.
službenika bio štetan ili ne cijenit-će se
individualno,. od slučaja do slučaja, vodeći
računa i. o tome, da li je službenik
radi toga bio osuđivan i to .razumije se
bez obzira, da li mu je suđeno za vrije:
ma rata ili poslije oslobođenja.


"´.-: Dobričić Veljko-


OKO PITANJA OTKAZA SLUŽBE
SLUŽBENICIMA ŠUMARIJE


i Poslije stupanja na snagu .nove organizacije´
šumarstva, ü praksi se postavilo
pitanje, da li se otkaz ´radnicima i
službenicima u šumarstvu treba i nadalje
vršiti "-srna propisima Uredbe o
postupku otkazivanja radnog odnosa
radnicima i službenicima privrednih Organizacija
(u daljnjem tekstu, uredbe-
Sl. list FNRJ br. 20/52, 52´52 i 1/56) odnosno
Uputstva za izvršenje te uredbe
(u daljnjem tekstu, uputstva- SL list
FNRJ br. 26/52) ili ne. Kako su s tim
u vezi nadležni organi donijeli zaključak,
da se pomenuti propisi od strane
Šumarije i nadalie imaju pr´mienjivati,.
to ćemo prikazati postupak, koji je potrebno
sprovesti, da bi dati otkazi bili
na zakonu osnovani i mogli postati pravomoćni.


Prüe davani a otkaza potrebno je da
šumarija nainrije utvrdi otkazni rok.
Prema nropisima Uredbe o raspoređivanju
službenika u vrste i o otkaznim rokovima
(SI.-list FNRJ br. 38/52) otkazni
rokovi iznose:
1. za službenike prve vrste (od I.-V.
plac. razreda) — četiri mjeseca, bez obzira
na godine službe;
2. za službenike drufte i treće vrste
(od VI-TX odnosno X. do XV. plac. razreda)
do 5 god. službe — 1 mjesec —
preko 5 god. do 10. god. službe — dva
mieseca. nreko 10 god. službe — 3 mi.;
3. za službenike četvrte vrste (od XVI
do XX plac. raz.): do 10 god. službe —
1 mjesec, preko 10 god. službe — 2
mieseca.
Nanominje se. da se u godine službe
za otkazni rok uračunava samo vrijeme


koje je službenik oröveo u efektivnoj
državnoj službi nevrekidno do isteka
otkaznog roka. ´bez obzira* ´da li je ovo
vrijeme provedeno kod istog poslodavca.


Otkazni´ rok za radnike određuje se
prema propisima Uredbe o zasnivanju
i prestanku: radnih odnosa (SI. list FNRJ!
br. 84/48^ 87/49, 56/51.) i iznosi:


1. do 5 godina zaposlenja kod istog
poslodavca (i kod prijašnjeg poslodavca, ;ako je premješten odnosno preuzet popotrebi službe kod poslodavca koji mu
je otkazao) —: 1 mjesec;
2. od 5 do 10 g. zaposlenja — 2 mj.;3.
od 10 do 20 g. zaposlenja — 3 mj.;
4. preko 20; godina zaposlenja —4 mj;
Ugovorom o radu se može~ izgovarati
i kraći otkazni rok od gore pomenutih,
ali ni u kom slučaju ne kraći-od 14 dana,
u kom« slučaju se .otkaz može cteti
i 15-tog u mjesecu. " .-.


Nakon što šumarija uruči otkaz službeniku
potrebno je. da u smislu či. 3
Uredbe o "materijalnom obezbeđenju i
drugim pravima radnika i službenika
koji se privremeno nalaze izvan radnog
odnosno (SI. list FNRJ br. 16/52, 39/52 i
1/56) odnosno tč. 5 i 5a uz čl." 3 Općeg
Uputstva za izvršenje te uredbe (SI. list
FNRJ br. 21/52, 42´52 i 5/51) izvijesti
nadležni lokalni biro za posredovanje
rada (prema sjedištu šumarije) o danom
otkazu i to u roku od tri dana, od dana
dano? otkaza.


Prijava se nodnosi pismeno i obavezno
sadrži sljedeće podatke:


1. naziv šumarije, njeno sjedište, šifru
orivredne djelatnosti i ime i prezime
ovlaštenog službenika šumarije koji
podnosi prijavu:
2. prezime, očevo ime i ime radnika
odnosno službenika, spol, godinu rođenia;
3. zanimanje i struku, stupanj stručne
s-oreme (nekvalificirani, polukvalificirani,
kvalificirani, ili visoko-kvalificirani)
— Za radnike; zvanje i struku, stupanj
stručne spreme (nomoćni ,niža, srednja
i viša sprema) — za službenike (odnosno
zvanje i struka).
4. ukupni radni staž i trajanje posljednjeg
zaposlenja;
5. iznos posljednje plaće;
6. da li, je osoba korisnik poljoprivrednog
imanja, kao i da li je uživalac
mirovine ili invalidnine;
7. datum isteka otkaznog roka.
Šumarija ie dužna da ovu prijavu
podnese svakako u roku od tri dana, jer
se u protivnom početak otkaznog roka
odgađa sve do dana kada se pomenuta
prijava podnese Birou za posredovanje
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 29     <-- 29 -->        PDF

rada. Ako Sumarna na pr. otkaže nekom
radniku koji inače ´ima pravo na
jednomjesečni, otkazni rok -1. V., a prijavu
podnese Birou tek 27. V., otkazni
Tok će početi teći ne 1. V. kada je rješenje
uručeno radniku nego tek 27. V.,
a isteći će 27. VI. dö kog dana radnik
ostaje na svome radnom mjestu. U koliko
ga šumarije ipak razriješe ranije
morat´ će isplatiti naknadu u visini zarade
sve do kraja isteka otkaznog roka.


Važno je napomenuti, da se pomenu"
ta prijava ´mora ´ podniieti nä n a č i n
gore opisan. U smislu naime pomenutih
propisa, a i brema sudskoj praksi (Presuda
Vrhovnog suda NRH od 18. IX:
1953.´ broj U-3224´53-5) poslodavac ne´
može izvršiti dužnost prijave Birou samim
dostavljanjem jednog otpravka
rješenja o otkazu Birou za´ posredovanje
rada (»O tom obavijest« ..´.). jer takva
dostava rješenja o otkazu Birou za
posTedovanje rada, ne može zamjeniti
proojsanu prijavu otkaza u smislu čl. 3;
eitirane Urfedbe o materijalnom ob´ezbe.-,
ctenju i toč. 5 Općeg uputstva za izvršenje
te uredbe.


Svaki otkaz koji se daje mora biti sastavljen,
u formi nismenog rješenja-i
uručuje se službeniku, odnosno radniku
(u daljnjem tekstu, službenik) uz potpis.
U samom rješeniu moraju biti naznačeni
razlozi otkaza, dužina otkaznog roka
i od kad do kad teče otkazni rok. Tako


đe mora biti obavezno naznačeno, da
službenik ima pravo žalbe kotarskoj
(gradskoj) arbitraži za odlučivanje 0 otkazima
i to u roku od 8 dana po sacDćenju
otkaza (čl. 10 Uredbe) i to bez
obzira da li je službenik zatražio posredovanje
sindikalne organizacije (radi
eventualnog povlačenja otkaza).
Ako šumarija u. jednom mjesecu (kako
se otkaz daie samo 1 u mjesecu,
znači: istovremeno) dade otkaz pe7
torici ili´ više službenika radi umanjenja
opsega poslovanja iil troškova, mora
prethodno da se o tome sporazumi sa
miesnim (kotarskim) sindikalnim vijećem,
oa ako suglasnost za otkaz dobije
može dati otkaz, ali samo onim službenicima
za čije je otkazivanje postignuta
suglasnost.


Kako bi Sindikalno vijeće moglo donijeti
što pravilniju odluku, propisom je
određeno (tč. 5 Uputstva) da poslodavci
prilikom traženja suglasnosti moraju
podnijeti pismeni prijedlog, iz koga se
osim općih podataka mora vidjeti jasno
još i slijedeće:


i—, Koliko je vremena službenik radio,
kod poslodavca koji mu daje otkaz (dakle
u šumariji); , . .


— Koliko iznosi njegov ukupan radni
staž;. . . . , .
— porodično i zdravstveno stanje službenika;
_/´ ., ´
— na kojim je radnim mjestima radio
do sada (u šumariji):
"-^ da li na tom radnom mjestu mogu
da rade žene; : ´


— da li na tom radnom-mjestu mogu
da rade osobe ´s umanjenom radnom
sposobnošću; -." *"´» ´
— svi drugi podaci: koji mogu biti od
utjecaja na pravilno rješenje stvari.
Sindikalno je vijeće dužno,_ da najdulje
u roku od 8 dana" stupi u vezu´ s
poslodavcem .´— šumarijom, radi. zajedničkog;
rješavanja, b . predloženim´ otkazima.
Rok se. može snorazumno i produžiti
ali ne duüe od 15 dana, pa ako.u
tim rokovima sindikalno vijeće ne pristuni
zajedničkom rješavanju, _ poslodavac
odnosno šumarija može sama" dati
otkaz (čl: 3 Uredbe).


Ako sindikalno vijeće dade suglasnost
samo za neke službenike, a otkazivanju
ostalim službenicima se usprotivi, sumarna
u sporazumu´sa sindikalnom organizacijom
(šumarije) može podnijeti
sindikalnom vijeću nov prijedlog (tč. 4
stav 2 Uputstva), a ako ni tada ne dobije
traženu suglasnost, može dostaviti
kompletan priiedlog. sa svim potrebnim
podacima, predsjedniku Savjeta za narodno
zdravlje i Socijalnu politiku narodne
republike, a uz priiedlog i ostale
podatke i zapisnik zajedničkog raspravljanja
šumarije i mjesnog sindikalnog
viieća iz koga će se moći jasno vidjeti
mišljenje sindikalnog vijeća i obrazloženi
prijedlog šumarije, koja smatra da
se otkaz ioak treba dati (čl. 4 Uredbe).


Predsjednik Savjeta će pomenuti prijedlog
u roku od 3 dana po prijemu
dostaviti na odluku republičkoj arbitraži,
čija je odluka konačna.


Napominjemo ,da zajedničko rješavanje
poslodavca i sindikalnog vijeća može
da traje najduže 3 dana i ako se u
tom roku ne postigne sporazum, a poslodavac
ostaje Dri namjeri da dade otkaz,
onda je dužan da postupi, kako je
gore navedeno tj. da obrazloženi prijedlog
dostavlja Predsjedniku Savjeta za
narodno zdravlje.


Ako se otkaz daie radi likvidacije ili
rasformirani a. može se dati i bez prethodnog
sporazumnog rješavanja s mjesnim
sindikalnim vijećem. U takvom
slučaju mjesno se sindikalno vijeće sa
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 30     <-- 30 -->        PDF

mo obavještava o danim otkazima, dok
se napred pomenuta prijava Birou -za
posredovanje rada ovome ipak dostavila
u propisanom roku.


Sve ono, što smo do sada obradili,
tiče se otkaza danog većem broju službenika.
Kako međutim postupiti, kad
se otkaz daje pojedincima!


Clan 8. Uredbe s tim u vezi propisuje
da se isti postupak (kao kod otkaza većem
broju službenika) ima provesti i u
slučaiu kad se služba otkazuje službeniku-
ženi (bez obzira na dužinu radnog
staža), zatim službenicima, koji imaju
više od 10 godina staža, te pojedinim
vojnim invalidima i invalidima rada, tj.
mora se zatražiti sporazum mjesnog sindikalnog
vijeća, koje će tom prilikom
postupiti jednako kao kad razmatra otkaz
većem broju službenika. U koliko u
roku od 3 dana ne dođe do sporazuma
(prilikom zajedničkom rješavanja), a poslodavac
(šumarija) ostane pri odluci, da
otkaz dade, isti je dužan (poslodavac) da
obrazloženi prijedlog podnese kotarskoj
(gradskoj) arbitraži za odlučivanje o otkazima,
na prethodnu odluku, koja je
konačna.


Važno je ovdie napomenuti, da je uvijek
jedan od trojice članova vijeća kotarske
(gradske) arbitraže predstavnik
poslodavaca, koji ako na vrijeme ne
imenuje svog arbitra (u roku koji odredi
predsjednik vijeća) gubi mogućnost
da kao član vijeća utiče na konačnu
odluku, dok na njegovo mjesto stupa
arbitar s liste narodnog odbora.


Rekli smo ranije .da službenik protiv
otkaza ima pravo žalbe kotarskoj (gradskoi´
1 arbitraži i to u roku od 8 dana po
saopćenju otkaza (čl. 10 Uredbe). Ovo
pravo nemaju oni službenici, kojima je
dan otkaz na temelju prethodne odluke,
bilo republičke bilo kotarske (gradske)
arbitraže o čemu smo ranije opširno govorili.


Svoju odluku o žalbi, koja je inače
konačna, mora pomenuta arbitraža donijeti
u pravilu u roku od 15 dana,
ali svakako do kraja isteka otkaznog
roka, jer se u protivnom slučaju ima
smatrati, da je žalba službenika uvažena
i otkaz poništen.


Arbitraža međutim ne može poništiti
otkaz ako se utvrdi, da se je službenik
kome je otkazano na bilo koji način
ogriješio´ o radnu disciplinu ili je uopće
bio štetan po interese radnog kolektiva
(šumarije).´ Znači, u takvom slučaju je
dužnost arbitraže da najprije utvrdi, da
li postoje pomenute činjenice,´ pä ako


236


utvrdi ,da postoie, odbit će žalbu i potvrditi
otkaz, dok će u protivnom slučaju
žalbu uvažiti i poništiti rješenje o>
otkazu.


II.
Prije nego što pređemo dalje, napomenut
ćemo, da se prema propisima čl.
4 Uredbe o zabrani upošljavanja žena i
omladine na određenim poslovima (SI.
list FNRJ br. 11/52 i 27/52); trudnoj ženi
i majci dojilji u radnom odnosu ne može
dati otkaz i to, trudnoj ženi od časa
kad se ustanovi trudnoća od strane nadležnog
zdravstvenog organa, pa sve d»
kraja isteka porodiljskog dopusta od ,9J>
dana, a majci dojilji 6 mjeseci, počam.
od dana rođenja djeteta, odnosno 8
mjeseci, ako se majci dojilji na osnovu
mišljenja nadležnog organa zdravstvene
službe odobri i nadalje, nakon isteka
roka od 6 mjeseci, skraćeno radno vrijeme
(čl. 1 i 4 Uredbe o zaštiti trudnih
žena i majki — dojilja u radnom (službeničkom)
odnosu — SI. list FNRJ br.
88/49 i 35/52).


III.
Na kraju ćemo se osvrnuti i na neke
propise Uredbe o zasnivanju i prestanku
radnih odnosa (SI. list FNRJ br.
84/48) kojih se šumarija mora držati
prilikom upošliavanja radnika.


Radni odnos po propisima ove uredbe
može prestati, (čl. 13).


1. — istekom ugovorenog "roka;
2. — izvršenjem ugvorenog posla.
Oba ova ugovora o radu se ne mogu
razriješiti sve dok ne prođe ugovoreni
rok ili se ugovoreni posao ne dovrši
(Moguće ie pak i ovdje otpustiti
radnika bez prethodnog otkaza, odnosnoradniku
istupiti s nosla bez otkaza, o
čemu će biti niže više riječi. Isto tako
je moguće, da i u ovom slučaju radni
odnos prestane samim nastupanjem činjenice
uslijed koje prestaje i inače radni
odnos). Međutim, ako poslije isteka
ugovorenog roka, ili po završetku određenog
posla, radnik i dalje nastavi rad
uz prećutni snorazum šumarije, ugovor
se smatra r>roduženim na neodređeno
vrijeme i može prestati samo
3. — otkazom, o čemu smo ranije
opširnije govorili, šumarija može radnika
u interesu službe razriješiti dužnosti
i prije isteka otkaznog roka (ali samo na
osnovu pravomoćnog riešenja — kad je
žalbeni postupak okončan),, ali ga u tom
slučaju, mora isplatiti do kraja isteka
otkaznog röka po njegovoj (radnikovoj)
molbi, plaća ga samo do dana razrješe


ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 31     <-- 31 -->        PDF

nj a, a ne do kraja otkaznog roka (Cl,
16).


Radni odnos se inače može razriješiti
i bez otkaznog roka no o tom mora postojati
jasan pismen sporazum (čl. 21).


Ranije smo opširno govorili o postupku
pred arbitražom za odlučivanje o otkazima.
Spomenut ćemo još razloge, kad
se otkaz od strane šumarije ne će moći
pobijati (čl. 23):


— ako radnik neopravdano izostane s
posla duže od 3 dana;
— ako radnik ne ispunjava obaveze
iz ugovora o radu bez opravdanog razloga
i
— ako je radnik prilikom zaključenja
ugovora o radu prikrio tjelesnu ili duševnu
manu uslijed koje ne može vršiti
obaveze iz ugovora;
4. — otpustom ili istupanjem
s posla.
Šumarija može radnika bez otkaza otpustiti
.s posla ´61 i!SV


— ako je radnik zatečen pri vršenju
krivičnog djela,
— ako je pravomoćnom odlukom državnog
organa osuđen na kaznu zatvora
duže od 3 mjeseca i
— ako je falsificirao isprave ili dao
neistinite podatke i time obmanuo šumariju
o činjenicama bitnim za zasnivani
e trajanje i prestanak radnog odnosa
(kvalifikacije i si.).
O svakom ovakvom slučaju šumarija
mora obavezno izvj^stiti nadležnu inspekciju
rada.


Radnik može da istupi s posla bez
otkaza (čl. 26):


— ako ne primi plaću za 15 dana po
isteku roka isplate;
— ako ga se prisiljava na vršenje krivičnih
djela ili prekršaja (prekršaji će
u praksi češće doći u obzir);
— ako ga se prisiljava na nemoralan
život;


— ako poslodavac (misli se na fizičku
osobu) ili članovi njegove porodice, koji
žive s njim u zaiedničkom kućanstvu
boluiu od bolesti koia je opasna po ziß-
vot ili zdravlje radnika i
— ako poslodavac izvrši ili pokuša da
izvrši krivično djelo prema radniku.
Nanominje se da radnik može u svim
slučajevima tražiti od šumarije naknadu
štete u visini plaće za vrijeme koje
odgovara otkaznom roku i to bez obzira
na stvarno nanijetu štetu.


5. — samim nastupanjem činjenica
uslijed kojih prestaje radni odnos, a te
bi bile (čl. 27.);


— ako je radnik pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na kaznu zatvora
duže od 6 mjeseci;
— ako je radnik osuđen pravomoćnom
sudskom presudom na kaznu zabranu
bavljenjem određenim zanimanjem,
čije je vršenje predviđeno ugovorom
o radu i
— ako je radnik pozvan na odsluženje
obaveznog redovnog kadrovskog
vojnog roka.
6. — po disciplinskoj presudi, ako je
radnik takvom presudom osuđen na kaznu
otpuštanja s posla (čl. 29).
7. — smrću radnika (i smrću poslodavca
— fizičke osobe — ako njegov
nasljednik ne nastavi s radom u kom
slučaju radnik ima pravo, na otkazni
rok. što međutim u praksi šumarije ne
će biti slučaj, čl. 30).
Napomenut ćemo ovdje, da ugovor o
radu može biti zaključen na pokus i to
najviše za 14 dana i mora biti
izrica n tj. u ugovoru mora izrekom
stajati ,da se radi o ugovoru na pokus.
Radni odnos iz ovog ugovora može prestati
i prije isteka pokusnog roka bez
prethodnog otkaza (čl. 9).


IV.
Na kraju bismo napomenuli još jednu
obavezu propisanu Općim uputstvom o
izmjeni i donuni općeg uputstva za izvršenje
uredbe o materijalnom obezbjeđeniu
i drugim pravima radnika i službenika
koji se privremeno nalaze izvan
radnog odnosa (SI. list FNRJ br. 5/56).


U točci 2 pomenutog uputstva navedeni
su podaci koje valja šumarija da
dostavi nadležnom birou za posredovanje
rada u roku od pet dana po isprazni
enju radnog mjesta (dakle nakon otkaza),
a to su:


1. naziv šumarije, njeno sjedište, šifra
pirvredne djelatnosti i ime i prezime
ovlaštenog službenika koji podnosi
prijavu;
2. podatke o potrebnoj stručnoj spremi
za vršenje poslova na slobodnim
radnim mjestima;
3. potanje podatke o slobodnim radnim
mjestima ´-^odaci o vrsti posla);
4. o uvjetima rada (plaća za radno
mjesto, radno vrijeme, noćni rad, da li
je radno mjesto podesno za žene ili
osobe s umanjenom radnom sposobnošću,
stambeni smještaj i dr.);
5. da li je zaposlenje stalno ili privremeno;
6. rok za popunjavanje slobodnih radnih
mjesta.
237