DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 25     <-- 25 -->        PDF

/


obzira na metodu rada. Dok prosjek prinosa
kod crnoga bora iznosi 0,60-do 1,20
kg: na sezonu, alepski daje 2,40 do 3,50
kg. po bjeljenici, odnosno stablu (površina
bjeljenice 300 do 400 cm2). U našem
koreferatu je istaknuto da su osobito
vrijedni i savjesni" smolari dobivali
i po 4 kg. smole po bjeljenici (atar
blu), pa i više, sa površine bjeljenice od
oko 300 cm2. Ova naročita osobina alepskoga
bora je i omogućila. Grčkoj, da
tako visoko uzdigne svoju proizvodnju
smole. Kod nas samo u Hrvatskoj´ ima
alenskog bora i to na primorskom-.dijelu,
uglavnom južnom, i srednjem Ja-,
dranu. ..,,..


Ne može se preći preko već poznate
činjenice da pored visokog prinosa,
smola alepskog bora. ima i posebne fi-,
zičke i kemiiske osobine,, koje stoje daleko
iznad osobina ostalih smola. To -je
u prvom redu visoka-tališna tačka-njegovog
kolofonija koja dosiže 70 do 73
stepena ,prema 58 do 64 stepena. drugih
kolofonija. Kiselinski broj je također
znatno viši i iznosi - oko 175, prema 125
ostalih, a zatim saponifikacijski broj se.
kreće oko 178 prema 150 kod drugih
vrsta. -´<.´ ´. r


Ne čekajući na rezultate rada pojačane
proizvodnje smole, na našoj prerađivačkoj
industriji leži zadatak poboljšanja
kvalitete derivata. Borba" za
kvalitet ide uporedo sa borbom za količinu.-
Sve se više traže visoke kvalitete
kolofonija. To je važan zadatak
prerađivača, pa postojeća konjukturane
bi smjela da ovaj cilj učini sporednim.
Sa starim i nekada primitivnim postrojenjima
se ne može ni dobiti tako kvalitetan
proizvod, a da se i ne govori o
razlici u proizvodnosti rada takvih postrojenja.
Treba ih izbaciti i zato što
rade suviše sporo. U koreferatu za Hrvatsku,
izneseno je na savjetovanju kako
naše postrojenje na Hvaru kuva dragocjenu
smolu alepskoga bora po 7 do
8 sati umjesto da se nabavi novo malo
postrojenje od nehrđajućeg čelika u kom
jedna šarža traje svega pola sata. Tako
bi se ujedno otklonile i štetne posljedice
bakra na boju kolofonija, a i kvalitet
bi se inače poboljšao, jer izgleda da dugo´destiliranje
stvara uslove za kasniju
kristalizaciju kolofonija. Ta se kristalizacija
ne da ukloniti ni jednim dosada
poznatim postupkom. Ova negativna
okolnost naročito riogađa industriju boja
1 lakova, jer se nakon izvjesnog ležanja
formiraju čitavi grumeni kristala u posudu
sa bojom.


Osim ispravljanja ovih mana, zamjenom
postrojenja bi se. visoko podigla
proizvodnost rada sa ovako ubrzanim
postupkom. Obzirom na mogućnost daljnjeg
i sve intenzivnijeg smolarenja ü
Hrvatskoj, a specijalno u Dalmaciji,
ostvarenju ovoga bi trebalo što prije
prići. . ,


Na savjetovanju je obraćena pažnja
potrebi većega populariziranja . smolarenia
i upotrebe derivata smole. Stoga
je: osobito istaknuta.potreba propagande
putem štampe, filma, radia, ;kratkih ilustriranih
brošura it. d., -. ´".


.Nije zanemaren.ni. još jedan važan
momenat. ü cjelokupnom, radu, .koji, je.
uostalom itekako .bitan, a to je stimuliranje
i nagrađivanje .onih koji svojina
radom i zalaganjem rade na- unapređenju,
smolarenja. ;;.,-. .: r,.,-, j


O cjelokupnoj problematici tretiranoj
na savjetovanju biće donesene´ preporuke
i; zaključci, koie sü unijele u taj
kompleks tri komisije u kojima je učestvovao
veći broj-- delegata sa raznih
sektora tog problema.


Ifig, R. Meštrovit


CL. 38. OSNOVNE UREDBE O ZVANJIMA
I PLAĆAMA SLUŽBENIKA
DUŽ. ORGANA


Budući se u Šumariji ima primjenjivati
član 38. Osnovne uredbe o zvaniima
i plaćama službenika drž. organa
´u daljnjem tekstu osnovna uredba),
to ćemo detaljno razraditi taj član kako
bi pomogli praksi, pogotovo, jer je ista
pokazala da odredbe pomenutog člana
nisu baš tako jasne kako se na prvi
pogled čine.


Prema odredbama pomenutog člana
u godine službe za napredovanje priznaje
se sve vrijeme koje je službenik
stvarno proveo u državnoj službi, u privrednim
organizacijama, u službi zadružnih
i društvenih organizacija ili kao
namještenik kod privatnih poslodavaca,
ali samo ako se za te poslove tražila
stručna sprema istog ranga kao i za za
zvanje u kome se službenik nalazi. N. pr.
ako je službenik sada referent i ima završen
fakultet (za zvanje referenta je
u pravilu ^otrebna viša stručna sprema)
i traži, da mu se prizna par godina koje
je nroveo u službi kod neke društvene
organizacije, potrebno je ustanoviti, da
li je za primitak u tu službu kao uvjet
bila takođe potrebna viša stručna spre
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ma ili ne ,pa ako jest, treba to vrijeme
priznati ,a ako nije, nadležni starješina
(upravitelj Šumarije) u suglasnosti s komisijom
za službenička pitanja mož e
to vrijeme priznati ili djelomično ili u
cjelosti u godine službe, ali samo onda,
ako su ti poslovi (služba) bili iste ili
slične prirode s poslovima koje
vrši. Međutim, ako bi se u gornjem primjeru
utvrdilo, da je službenik imao
spremu neposredno nižeg r a n-
g a (srednju stručnu spremu) imala bi
mu se priznati najmanje jedna trećina
od tog vremena.


Pod istim uslovima koje smo gore
pomenuli u godine službe valjalo bi priznati
i vrijeme provedeno u radnom odnosu
u inozemstvu (kao naš državljanin),
zatim iseljenicima-povratnicima
provedeno vrijeme u radnom odnosu u
inozemstvu bez obzira da li su tada bili
naši državljani ili ne i vrijeme provedeno
na dobrovoljnim radovima. Na pr.
ako je jedan ekonomista-knjigovođa
proveo kao student na omladinskoj pruzi,
ne će mu se to vrijeme priznati u
godine službe, ako je tamo fizički radio,
no, ako je tamo također bio knjigovođa,
trebalo bi mu se to vrijeme priznati
i ako je imao nižu stručnu spremu
ier je radio na poslovima iste prirode
s poslovima koje sada vrši.´


Vrijeme provedeno u vojsci prije i
poslije rata priznaje se u godine službe
po odbitku kadrovskog roka. Na pr.
ako bi naš student-knjigovođa bio na
odsluženju kadrovskog roka koji je za
njega bio propisan u trajanju od jedne
godine, a on ostao 14 mjeseci, onda mu
treba ta 2 mjeseca preko godine dana
priznati u godine službe.


Ovdje valja napomenuti, da se u godine
službe ne može priznati vrijeme
koje je službenik proveo kao volonter
ili kao »honorarac« ako nije radio puno
radno vrijeme ili je pak radio samo povremeno.
Vrijeme, koje je službenik proveo
na stručnom usavršavanju (na pr.
kursevi) može se priznati, razume se, ako
je kroz to vrijeme trajao redovni radni
odnos, no ne može se priznati vrijeme
koje je službenik proveo na redovnom
školovanju (na pr. u vojnim školama) pa
sve i da radni odnos nije bio raskinut.
Učenicima u privredi se ne može priznati
u godine službe vrijeme koje su proveli
u tom svojstvu.


U godine službe se ima priznati, da
idemo dalje, i vrijeme provedeno na´
stalnim dužnostima i uz stalnu
plätu u predstavničkim tijelima i njiho


vim organima. Na pr. članovi NO-a, koji


su, kako smo napomenuli stalno radili


u narodnom odboru i primali redovne


mjesečne prinadležnosti.


Pod istim uslovima (stalna dužnost i
stalna nlaća) se priznaje i rad u SKJ.
SSRNJ, sindikalnim organizacijama, AF2,
NOJ, Savezu boraca, Savezu RVI, Jugoslavenskom
crvenom Krstu, Narodnoj
tehnici, fiskulturnim organizacijama i
zadružnim savezima.


Vrijeme, koje je službenik proveo u
sastav u Narodnooslobodilačke ili savezničkoj
vojsci u toku rata, uračunava
se u godine službe. Razumije se, da tu
kadrovski rok ne igra nikakvu ulogu.
Vrijeme provedeno u Narodnooslobodilačkoj
vojsci i na aktivnom i organiziranom
radu u Narodnooslobodilačkoj
borbi do svršetka rata računa se dvostruko,
a vrijeme aktivne suradnje s Narodnooslobodilačkim
pokretom računa se
jednostruko.


Pod organiziranim radom u narodnooslobodilačkoj
borbi se smatra, a u smislu
postojećih propisa, rad u NOO-ima
i ustanovama koje su radile za Narodnooslobodilačku
vojsku, rad u političkim
organizacijama NOP-a na oslobođe n
o i teritoriji (PKJ, SKOJ, JNOF, AF2,
USAOJ) i revolucionarni politički rad u
organizacijama NOP-a na neoslobo ^
đ e n o j teritoriji. Da bi se ovakav rad
priznao, potrebno je da je službenik
stalno aktivno radio u tim organizacijama,
a ne da je bio samo njihov član
ili pak samo s organizacijom povezan.
Pod aktivnim organizovanim radom na
oslobođenoj teritoriji se podrazumjeva
rad aktivista koji su se tome potpuno
posvetili tako da zbog toga nisu
mogli obavljati druge poslove, a pod
aktivnim organiziranim radom na n eoslobođeno
j teritoriji podrazumjeva
se takav rad članova gore pomenutih
organizacija, koji su cijelu svoju osobnu
aktivnost posvećivali revolucionarnom
radu za NOP.


Bivša Komisija Vlade FNRJ donijela
je zaključak o postupanju u slučajevima
kada pojedinci nisu bili u službi za vrijeme
okupacije, a. pomagali su NOP i
nisu ispunjavali uslove da im se to vrijeme
prizna dvostruko pošto nisu cijelu
svoju osobnu aktivnost posvećivali revolucionarnom
radu za NOP. (objavljen
u Biltenu Komisije Vlade FNRJ broj
3/52). Komisija je stala na stanovište,
da osobama, koje su stalno i aktivno radile
za NOP, kao i osobama koje sü iz
objektivnih razloga prekidale vezu
s NOP-om, ali su tu vezu uspostavile i
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 27     <-- 27 -->        PDF

stalno i aktivno radile za pokret čim su
došle u mogućnost da nastave taj rad,
treba to vrijeme priznati u godine službe
jednostruko.


Pomenuta Komisija je donijela zaključak
i o službi u NO-u za vrijeme rata
(objavljen u Biltenu Komisije Vlade
FNRJ br. 1/52) pa se u tom zaključku
kaže, da je službenicima koji su poslije
oslobođenja pojedinih krajeva, a prije
definitivnog oslobođenja cijele zeriilje
stupili u službu u NO-e, ne može to vrijeme
do završetka rata priznati dvostruko.
Službenicima pak, koji su iz
vojske određeni na razne civilne
dužnosti, to vrijeme treba priznati dvostruko,
sve do kraja rata t. j . do 15.
maja 1945. g.


Jasno je, da će sve ovo trebati rješavati
od slučaja, do slučaja, pa od službenika
valja zahtjevati da pribavi što
je više moguće vjerodostojnih dokumenata
iz kojih ,će se moći vidjeti s t e p e n
aktivnosti. Komisija za službenička pitanja
odnosno Inspekcija za plaće Drž.
sekretarijata za poslove opće uprave i
budžet, ne zadovoljava se naime potvrdom
Komiteta SKJ u kojoj bi bilo samo
navedeno trajanje akt. i organiziranog
rada, već traži, da je u njoj navedeno i
u čem u se sastojao takav rad. Isto tako
je pogrešno mišljenje, da su za dokaz
neke okolnosti dovoljne izjave dvaju
svjedoka. Po pravilu jest tako, ali službeniku
će samo biti na korist da pribavi
izjave i čitavog niza svjedoka, te
sve dokumente i si. što bi moglo neposredno
ili posredno dokazivati okolnost,
da ie stvarno postojao akt. i organizirani
rad u takvom stepenu da ga treba priznati
u godine službe.


S tim u vezi bi još napomenuli da se
nosiocima »Partizanske spomenice 1941.«
vrijeme provedeno u ratu (akt. i organizirani
rad) računa dvostruko počam od


6. IV. 1941., pa sve do kraja rata (15. V.
1945.), te da se odredba, da se vrijeme
provedeno u službi prije 16 godina života
ne računa u godine službe, ne primjenjuje
odnosno ne odnosi na gore navedene
slučajeve. Takođe napominjemo,
da prema praksi Vrhovnog suda NRH.
okolnost, da je netko za vrijeme rata išao
u školu, ne mora značiti da nije mogao
ciielu svoju osobnu aktivnost posvetiti
s NOP-om.
U godine službe priznaje se i vrijeme
koje je službenik proveo poslije 6. IV.
1941. g. kao žrtva fažizma u zatvorima,
internaciji, konfinaciji, deportaciji, na
prisilnom iseljenju, prisilnim radovima,
i zarobljeništvu.


Priznaje se i vrijeme na profesionalnom
pokretu ili na drugim dužnostima
u interesu revolucionarnog pokreta, te
u zatvorima i logorima zbog takvog revolucionarnog
rada sve prije 6. IV. 1941.,
godine.


Pomenuta Komisija Vlade FNRJ donijela
je stim u vezi slijedeći zaključak
(Bilten K. V. FNRJ br. 2/52):


»Prilikom priznavanja ovog vremena
treba voditi računa o tome, da je bilo
pojedinaca koji su u stvari radili kao
profesionalni politički radnici iako su
imali neko sporedno zanimanje, koje nije.
odgovaralo njihovoj spremi, od koga su
se izdržavali. To vrijeme treba priznati,
kao profesionalni revolucionarni politički
rad. Isto tako, službenicima, koji su
zbog svog revolucionarnog rada prije
rata otpušteni iz službe, pa se kasnije
nisu mogli zaposliti, treba to vrijeme:
provedeno van službe, priznati. Ovo važi
i za službenike, koji su zbog revolucionarno-
političkog rada bili na robiji, pa
poslije izlaska s robije nisu mogli dobiti,
službu.«


Priznaje se i vrijeme provedeno na
vojnoj dužnosti, u zarobljeništvu ili internaciji
u ratovima od 1912—1920. godine,
ali samo onda, ako je neposred


no prije toga postojao radni odnos.
Priznaje se i vrijeme provedeno izvan
službe, ako je službenik od strane oku»
pacionog organa otpušten iz službe, bio
penzionisan ili i sam napustio službu, aradi
svog antifašističkog, patriotskog držanja,
nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti
i sličnih razloga (u uredbi su
navedeni i primjeri: zbog toga što je
netko od članova porodice bio u narodnooslobodilačkoj
vojsci, žena, koja je
otpuštena zato što joj je muž bio zaposlen),
no sve to ^od uslovom, da je ponovno
stupio u službu do kraja 1945.
godine.


Pod istim uslovom t. j . da su stupili
u službu do kraja 1945. g. priznaje se i
vrijeme koje su službenici po demobilizaciji
iz JNA, po povratku iz zarobljeništva
ili internacije poslije završetka
rata, proveli od demobilizacije odnosno
povratka u zemlju do stupanja u službu.


Vrijeme provedeno u vršenju privatnih
profesija mož e se priznati samo
ako su službenici stvarn o vršili poslove
tih zanimanja i ako im je bilo jedino
zanimanje, te ako te poslove (slične
prirode) i sada obavljaju. U svakom slučaju
konačnu odluku o priznavanju tog
vremena (kao uostalom i u svim ostalim
slučajevima), valja ostaviti inspekciji za


233: