DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 26     <-- 26 -->        PDF

IF : IG IN — 1 : 0,8 : 6,7 oder mit dem Verhältnis der Kosten ´ / : /) ; : r»v = 1 :1,9 :5,0
ausdrücken. Im Falle G und N sind numerische, nivellierte Polygonzüge in Betracht
genommen.


Die erwähnte Wirtschaftlichkeit für den Luftbildplan könnte günstiger sein:
1) wenn im Falle kleinerer Gebiete gezielte Luftbildaufnahmen stattfinden (vorhandene
Luftbildpläne von Turopoljski lug, Aufnahme masstab 1 :2000, umfassen ungefähr
dreimal grösserees Gebiet als es unbedingt notwendig wäre); und 2) wenn der Luftbildaufnahme
eine entsprechende Signalisierung der Waldgrenzen oder der Umgebung
dieser Grenzen zuvorkommt also nur geringere Zeit und Kosten für die nachträgliche
terestrische Waldgrenzenaufnahme notwendig wären. Für diese nachträgliche Arbeiten
ist 60% der säntlichen Arbeitsdauer bzw. 70% der oben erwähnten Kosten des Luftbildplanes
notwendig.


Für die Entzerrung benutzte man Kopien der Diapositive von Originalfilmen.
Das Photopapier war an Glasscheiben montiert.


Für die (nichtsignalisierten) Strecken (n = 181) des Luftbildplanes (Strecken
zwischen 5 und 350 m) betrug der durchschnittliche Fehler t = + 91 10—x mm. Für
stabilisierte (nichtsignalisierte) Strecken (n = 17) betrug t = + 0,57 10—l mm.


LITERATURA :


[1] Braum F.: Optisch-mechanisches Einpassverfahren für Entzerrung von Steilafnahmen
an optischen Entzerrungsgeräten mit einachsigem Projektiontisch bei
annährend regelmässiger Passpunktverteilung. Schw. Zeitschr. f. Vermessung,
Kulturtechnik u. Photogrammetrie Winterthur 1955. No. 2.
[2] Finsterwalder R.: Photogrammetrie, Berlin 1952.
[3] čuček L: Iskustva i metode rada u fotogrametriji (referat na I. Kongresu geod.
inženjera i geometara FNRJ, Zagreb 1953.)
[4]
Lehmann G.: Zur Herstellung grossmasstäblicher Pläne durch Entzerung (Allgemeine
Vermesungsnachrichten No. 6 Berlin 1953).
[5]
Milovanović, ,M.: Kontrolna merenja i upoređivanje fotogrametrijskih planova u
našem Zavodu za fotogrametriju, Geodetski list 1—2.
[6]
Schwidefsky K.: Grundriss der Photogrammetrie, Bielefeld 1950.
[7]
Zeller M.: Traité de Photogrammetrie, Zürich 1948.
j ; ;
. ´


PALERIJA U GOSPODARSKOJ JEDINICI S U H O I IZMJENA VRSTA


Ing. Zvonimir Tomac — Rijeka


Praksa treba rješenja uzgojnih problema brže nego što
ih nauka daje.


Čim se uvažilo značenje biljne sociologije mnogi problemi
su postali ili riješeni ili aktuelni. Putokaz nekim rješenjima
daje koji put nauci i praksa, te zbog toga iznosim i ovaj
prikaz, zapravo kao kompleks pitanja. Odgovor će dati. nadam
se, zajedničko iskustvo.


T
T
erenska analiza postavki o izmjeni vrsta u našim prebornim šumama
abieteto fagetuma, u konkretnoj gospodarskoj jedinici, otkrila je neke
uzroke, po čijim se posljedicama na današnji vid- sastojine dobiva dojam
o izmjeni vrsta.


Kao prilog rješavanju toga problema dat ćemo kratak prikaz razvoja
procesa »izmjene« u gospodarskoj jedinici Suho ,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Opći opis objekta i historijat:


Po geografskom položaju Suh o zaprema najjugozapadniji dio Gorskog
kotara, te je na granici prema primorsko-istarskom pojasu. Reljef
izgleda kao kupolasto namreškana uzvisina, bez reda, razbijena mnogim
uvalama i dolinama iz kojih se dižu brojne glavice. Nadmorska je visina
950—1480 m. Podlogu čine uglavnom jurski tamni vapnenci sa dolomitnim
ulošcima. Po biljno sociološkom sastavu niže i srednje položaje obuhvaća
abieteto fagetum croaticum sa oazama blechno abietuma na silikatnom,
dubokom, kiselkastom tlu i calamagrosteto abietum na mršavim, strmim,
škrapovitim, vapnenastim padinama s golemim blokovima i slabim humusom.
Na višim položajima je fagetum subalpinum croaticum, te pinetummughi po vrhovima.


Interesira nas, pa ćemo i razmatrati samo mješovitu šumsku biljnu
asocijaciju abieteto fagetum croaticum, jer se za ovu i postavlja teorija o
izmjenama vrsta (ili perioda dominacije jele i dominacije bukve).


U minulom načinu gospodarenja (zadnjih vjerojatno 30 godina) bukva
je bila potiskivana i skoro likvidirana (barem u želji) u svim odjelima gdje
je jela bila dosta fiziološki jaka (niži i srednji položaji) u želji za čistim
»vrednijim« jelovim sastojcima. Bukva je sječena u mladosti prije nego
što je razvila deblo (panj) znatnih promjera. Sječe bukve su se vršile za
proizvodnju ugljena i zvale su se p a 1 e r i j a. Zadnja, takove vrste sječa,
palerija, bila je 1942 godine. Sječe favorizirane vrste drva — jele — obuhvatale
su samo defektna i potištena stabla, te neka stabla najdebljeg debljinskog
razreda. Sklop sastojine nakon svih sječa uvijek je držan potpun
i dobro zatvoren, te zbog manjih etata od prirasta sastojina je postepeno
dobivala vid jednodobne skoro čiste jelove sastojine, oplodne sječe, s nagomilanom
relativno visokom drvnom zalihom po hektaru, u kojoj su oko
1946 godine dominirala (ili skoro isključivo bila zastupljena) relativno zrela
stabla 40 do 80 cm promjera. Sastojina je gubila strukturu preborne šume,
osim što su sječe vršene donekle prebiranjem zapravo kao neke veoma
oprezne prorede. U tim uslovima tlo je bilo relativno čisto i bez pomlatka.
Providnost sastojine bila je velika (zbog lovstva za tim se i išlo). Točnijim
pregledom tla moglo se sigurno ustanoviti mnoštvo bukovih panjića slabijih
dimenzija (ispod 18 cm) nastalih sječom bukovine na paleriju. No budući
da je to ipak abieto-Fagetum bukva je unatoč svih ovih palerija (koje su
se ponavljale svakih cea 10 god.) ovdje ostajala (to je njen areal) i njezini
panj ići su u sjeni dugo sačuvali izbojnu snagu (sječe su bile dosta uredne
s relativno niskim panjevima), te kod najmanjeg svijetla snažno tjeraju.
Paše ili sličnog oštećivan ja pomladka nema, te je mladik iako zapravo
panjača, vrlo dobrog izgleda.


Bukva je u minulom periodu (zaključujući po ponovljenim palerijama
na istoj površini) ustrajno držala svoj položaj, no zbog toga što je bila od
vremena do vremena likvidirana (a to je bilo moguće bez ikakvih uzgojnih
bojazni, jer je jelova zaliha bila dovoljna i sigurna) nije se u tim sastojinama
tako očito isticala druga vrsta (bukva), te su one stalno izgledale skoro
čiste jelove i tretirane kao takove. . .


Zahvat (akcija) :


U takovom stanju zahvatio je gospodarsku jedinicu Suh o period
velikih sječa jelovine 1946—1951. Zalihe su radikalno smanjivane. Sklop
je prekinut. Tlo dobro osvijetljeno.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Posljedice (Reakcija):


U sječinama javlja se naglo bukva. Jelovog podmlatka ima u prvi čas
vrlo malo ili ništa. Ovaj se razvija sporo, a bukva takoreći kroz noć »osvaja«
odjele u kojima skoro uopće nema plodonosnog bukovog stabla ili debljeg
panja. (Nekoliko godina kasnije u gustom bukovom šibljiku javlja se opet
jelov pomladak).


Pitanje:
Odakle ta bukva i što ona znači?


Pretpostavke:


Nastupila je izmjena vrste.


Sumnja:


Zabunu donekle unosi calamagrosteto abietum i blech.no abietum gdje
se ne javlja druga vrsta uz jednako intenzivne sječe i progale (već sastojina
ide direktno u degradaciju).


Prema tome da li:
a) se izmjena javlja samo u abieteto fagetumu? Te bi prema tome bila
sadašnja abieteto fagetum samo neka prelazna (relativna) forma
abietuma i fagetuma, koje su apsolutne, a koje se izvjesnom ritmikom
izmjenjuju.
b) Izmjene nema (u periodu vremena koje može imati značenje za
sadašnjicu i gospodarenje — nekoliko ophodnji — a ušlo vi j eno je
općim klimatskim uvjetima), te je ova mješovita zajednica neka
stalna (apsolutna) forma u danim uslovima.
c) Izmjena može ići samo u smjeru degradacije i to kod calamagrostetoodnosno blechno abietuma, fagetum subalpinuma i drugih relativno
»čistih« sastojina direktno i brzo, a kod abieteto fagetuma i drugih
mješovitih sastojina postepeno (ukoliko se siječe samo jedna vrsta)
i polaganije.


Kako je u početku rečeno, ne može se dati zasada određeni odgovor
na ova pitanja već za njihovo proučavanje navada ju se zapažanja s nekoliko
oglednih ploha. Težište ispitivanja je bilo u tome da se vidi


a) porijeklo novog bukovog mladika i


b) brojčano stanje — t. j . odnos biljaka iz sjemena jele i bukve, kako
bi se eventualno moglo utvrditi po broju n o v i h biljaka pojedinih
vrsta nazadovanje ili napredak pojedine vrste.


Ukoliko, naime, jedna vrsta nazaduje tada će se vjerojatno već u klijanju
sjemena i napredovanju pomlatka moći uočiti ovo nazadovanje vrste.


Za ogledne plohe uzete su površine gdje je karakteristično mnogo
bukovog pomlatka i mladika, dok one gdje je jelov u većini nisu tretirane.
(Pretpostavka je da dolazi period bukve, te za to i bukov pomladak želimo
ispitati).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Naziv odjela 10c 10d 8 d 18 Površina ogledne plohe 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2
Broj starih jelovih stabala 1 — — —


panjeva


jelovog pomlatka 10 21 76 32


starih bukovih stabala — — — —


panjeva — — — —
bukovog mladika iz panjeva 41 26 7 33
bukovog poml. iz sjemena 5 2 88 12


Iz ove tabele možemo uočiti:


1.
da zapravo jelov i bukov pomladak stoje u povoljnom razmjeru, te
se iz ovoga ne bi moglo zaključiti da prirodno neka vrsta nazaduje
ili da imade tendencu prevlasti.
2.
Konkretno po drvnoj masi i uzrastu trenutačno prevladavanje bukve
na tretiranim površinama odraz je osvjetljavanja tla i omogućavanje
tjeranja izbojaka iz onih izvora koji postoje. Kako pak bukov
pomladak brže raste od jelovog to i tretirane površine ne precizno
promatrane, daju dojam čistog bukvika, no da imade srazmjerno i
jelovog ponika otkriva tek pažljivije promatranje.
Zaključci (za sada):
Vitalnost jele i bukve jest u granicama normalne vitalnosti za
pojedinu ovu vrstu u prirodnim mješovitim šumama abieteto fagetumcroaticum.
Dosada potiskivana vrsta (bukva) sa sačuvanim snagama naknađuje
izgubljeno područje, jer joj se pružila prilika.
Dosada za favoriziranu vrstu (jelu) ne postoji opasnost da bi prirodno
bila od bukve potisnuta.
Ostaje u prirodi vječna borba individua i vrsta i trajna harmonija
istih u granicama dopunjavanja. Uvijek se bore ali i dopunjavaju, jer
kod poremetnje jednih izgube se uslovi i za druge. Potiskivanjem
bukve, te dobivanjem skoro iste jelove sastojine na području konkretne
biljne zajednice, vjerojatno su se izmijenili uslovi za održanje
jelovog pomlatka, te zbog toga je ovdje bilo prije »-nastupa bukve« i
malo jelovog pomlatka, a danas imade krasnih grupa. Kako ne bismo
moglo po čovjeku hotimično izveden period jele (minulo gospodarenje
sa skoro čistim jelovim sastojinama) smatrati prirodnom dominacijom
jele, tako ne bismo mogli niti opet po čovjeku (antropogeni uzroci)
nehotice uzrokovan prividni period bukve (uslijed prekomjernih, neracionalnih
i naročito za zatečene sastojine nepovoljnih sječa jele)
smatrati prirodnom dominacijom bukve, a po tome niti potvrđenom
teoriju o prirodnim (utjecajem čovjeka može) izmjenama vrsta za navedenu
biljnu zajednicu u gospodarskoj jedinici Suho .


Neka bi ovaj prikaz podstakao i druge da razmotre problem izmjene
na konkretnim terenima!
U ovom razmatranju nisam se želio uopće dotaći pozitivnih strana ili
grešaka bivšeg ili sadašnjeg načina gospodarenja, intenziteta sječa, te uz
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 30     <-- 30 -->        PDF

gojnih mjera za postignuće (eventualno ekonomske) harmonije u odnosu
vrsta, jer je to sasvim odvojen problem.


Ako se radi općenito o izmjen i vrsta (a Suho je iznimka) i izmjena
je zakon, onda će čovjekovo forsiranje dominacije neke vrste vjerojatno
dovesti do degradacije ove iste vrste. Ako pak izmjene nema (unutar gospodarski
aktuelnog perioda), tada će moći čovjek lakše stvoriti uzgojnim
mjerama dominacije, ali uvijek samo unutar nekog povoljnog omjera
smjese one vrste koju želi, a da tu vrstu ne dovede u degradaciju. Zato je
uputno temeljito raščistiti taj problem, kako on ne bi imao negativnih
posljedica za naše buduće šume, ušavši nepravilnim propisima u gospodarske
osnove.


PROVJERAVANJE PROCJENA INDUSTRIJSKIH SJEČINA


. Ing. Ferdo Sulentić


Metode rada


U
U
današnjim odnosima između šumarstva i poduzeća za preradu drveta,
pitanje načina i potrebe provjeravanja točnosti rada na ustanovljenju
drvne mase i procjene sortimenata ima praktičnu vrijednost i za
jednu i drugu stranu, a sa šireg privrednog stanovišta važno je raščistiti
pojmove o potrebnom i suvišnom, o točnom i netočnom, o dobro zasnovanom
i krivozasnovanom. Prema tome, da bi raspolagali s pouzdanim
podacima o količini sortimenata i vrijednosti jedne sječine, potrebno je
ispuniti slijedeće preduvjete:


1.
da je točno klupiranje,
2.
da je bonitiranje pouzdano,
3.
da na procjeni radi osoblje s dovoljno rasčišćenim pojmovima o
tržištu i kvaliteti sortimenata i
4.
da je način rada na procjeni sortimenata po mogućnosti što brži
i što više zasnovan na empirici.
Polazeći od prednjih postavki nameće se pitanje, kako i na koji način
treba kupac (drvna industrija) da se posluži podacima o procjeni izvršenoj
po šumariji, a da se s jedne strane ne rade i ne poduzimaju suvišni
poslovi, a s druge, da je taj rad tako sistematski zasnovan, da bezuvjetno
vodi otkrivanju pogrešaka ranije procjene. Sigurno je naime, da svaka
šumarija, kad neki objekat izlaže na prodaju, raspolaže podacima o klupiranju,
o bonitiranju t. j . totalnoj masi stabala i količini pojedinih sortimenata,
koji mogu biti određeni na ovaj ili onaj način. Prema tome,
ako takvi podaci već postoje, bilo bi pogrešno i privredno nepoželjno
ponovo vršiti cjelokupnu klupažu i bonitiranje. To bi značilo razbacivati
se vremenom, radnom snagom i financijskim sredstvima. Postavlja se
dakle pitanje, koju metodu rada upotrebiti a da je dovoljno pouzdana, i
da se sa što manje truda dođe do vjerodostojnih podataka. Priučeni
stručnjaci gotovo bez izuzetaka rade tako, da ustanovljenu totalnu masu
stabla po šumariji uzimaju kao točnu, pa na osnovu toga vrše korekture