DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 62     <-- 62 -->        PDF

u Beogradu uz sudjelovanje 250 stručnjaka
iz nauke i prakse sviju struka,
koje se bave problemima erozije te zaštite
tla i voda. U 32 stručna referata
kao i u obilnoj i svestranoj diskusiji
obuhvaćeni su problemi erozije u našoj
zemlji i važnost borbe protiv toga narodnog
zla. Uz opće referate (Prof. ing.


M. Pećinar: »Erozija tla«, Ing. I. Soljanik:
»Uloga i vrst biljnoga pokrivača u
borbi protiv erozije«, Ing. M. Marjanov:
»Metodika proučavanja i osmatran ja erozionih
procesa«, Prof. ing. F. Rajner:
Problemi erozije i uređenja bujičnih
područja«, ing. I. Godek: »Zakon o zaštiti
tla«) održan je niz uspjelih referata,
koji obrađuju specijalne probleme.
Zapaženi su referati ing. D. Draškovića
i ing. D. Šibalića o modernim metodama
sprečavanja površinske erozije, koje
primjenjuje Služba zaštite zemljišta i
uređivanja bujica NR Srbije u slivu J.
Morave i Ibra. Za nas u NR Hrvatskoj
od naročitoga interesa su referati Ing.
M. Stembergera, Ing. M. Kurtagića, Ing.
F. Skrabara, Ing. B. Pušića i ing. P.
Zianija o problemima erozije na kršu.
Izvan službenoga dijela savjetovanja
održao je veoma uspjelo predavanje s
projekcijama o metodama uređivanja
bujica i zaštite tla u Francuskoj, Tunisu
i u Švicarskoj prof. ing. F. Rajner.
Učesnicima je prikazan film o zaštiti
tla, koji je dala izraditi Uprava za šumarstvo
NR Srbije kao još nekoliko
stranih filmova.
Savjetovanje je donijelo slijedeće zaključke:
»Savjetovanje o naučnim osnovama
borbe protiv erozije je utvrdilo,
da je erozija u našoj zemlji uzela najšire
razmjere. Ona nanosi našoj privredi
cgramne štete. Erozioni procesi se proširuju
izvanrednom brzinom i predstavljaju
ozbiljnu zapreku za razvoj osnovnih
grana privrede. Erozija je problem
svih naših narodnih republika. Zbog
erozije se naš zemljišni fond sve više
smanjuje. U isto vrijeme broj stanovništva
raste pa ovaj problem čini u perspektivi
sve težim. Zbog toga je erozija
naš primarni, privredni i društvenopolitički
problem.


Erozija je problem i u mnogim drugim
zemljama svijeta. Stoga su sve napredne
zemlje energično pristupile njegovu
rješavanju.


Erozija čini ogromne štete ne samo
zemljišnom fondu, nego posredno i mnogim
drugim granama naše privrede. Radi
toga je potrebno što hitnije pristu


piti radikalnim mjerama za suzbijanje
erozije na širokom frontu.
Savjetovanje smatra, da treba neodložno
poduzeti slijedeće:


1. da se organizira posebna služba za
borbu protiv erozije tla i uređivanje bujičnih
područja. Služba bi morala rješavati
funkcionalno — regulativne i
operativne zadatke kako u saveznim, tako
i u republičkim okvirima;
2. da se donese okvirni savezni zakon
o zaštiti zemljišta od erozije i uređenje
bujičnih područja, kao i drugi
propisi, koji će regulirati ovu djelatnost;
3. da se osigura finansiranje i pomaganje
ovih radova iz društvenih sredstava
te da se u tom cilju formira posebni
fond;
4. da se putem pokusa i propagande
preko društvenih i privrednih organizacija
privuku i angažiraju na suradnju i
provođenje mjera zaštite tla i najšire
narodne mase. Kroz nastavu u stručnim
školama provesti upoznavanje učenika i
slušalaca s problemima erozije tla;
5. da se omogući formiranje specijaliziranih
kadrova za provođenje mjera
zaštite tla putem specijalizacije u zemlji
i u inozemstvu.
6. da se daljnjom suradnjom stručnjaka
i naučnih radnika obuhvati razrada
metodike u raznim oblastima nauke
i tehnike za borbu protiv erozije
te osigura stalna izmjena rezultata i stečenih
iskustava kod nas i u inozemstvu;
7. da je neophodno potrebno na naučnoj
osnovi pristupiti kompleksnom i
sistematskom proučavanju uzroka erozije,
njenih posljedica i metoda suzbijanja;
8. da se osnuje koordinaciono tijelo
sa zadatkom usklađivanja radova iz
područja proučavanja procesa i problema
erozije, u kojem bi bile zastupane
sve zainteresirane struke i naučne grane;
agronomi, šumari, geolozi, hidrotehničari
i dr.«
O radu savjetovanja o borbi protiv erozije
pisala je i dnevna štampa akcentirajući
potrebu donošenja zakonskih
propisa o zaštiti tla, kojima bi se omogućilo
uvođenje reda u iskorišćivanju
tla, obvezalo vlasnike i korisnike zemljišta,
da se brinu o čuvanju produkcione
sposobnosti tla te dao okvir za organizaciju
pravilne službe zaštite tla i
uređivanja bujičinih područja.


(Ing. Ivo Godek)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 63     <-- 63 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Ing. Stjepan Mikša, Iskorišćavanjc
šuma i drvna industrija u NR Hrvatskoj
1939, 1941—1954. godine; Izdanje Zavoda
za statistiku NRH, Zagreb 1955.


Zavod za statistiku NR Hrvatske započeo
je izdavanje serije studija i analiza
pod nazivom »Prikazi«. Kao prvi
svezak Prikaza izašao je gore navedeni
kojeg je na temelju materijala kojima
raspolaže zavod, izradio ing. S. Mikša,
savjetnik Zavoda za statistiku. Prikaz
je podijeljen na 7 dijelova: Uvod, Drvne
zalihe, Eksploatacija šuma, Mehanička i
kemijska prerada drveta, Realizacija
robe-prodaja, Potrošnja drveta, Zaposleno
osoblje, Produktivnost . rada i
Zaključak.


Prema podacima o drvnim zalihama,
koje na osnovu statističkih izvještaja
donosi autor, ukupne drvne zalihe u
NR Hrvatskoj smanjile su se u peirodu
od 1947. do 1953. godine za 15,7 milijuna
m3 što znači da se u tome periodu sjeklo
2,6 milijuna m3 više od prirasta.
Drvne zalihe iznosile su koncem 1952.
god. u NR Hrvatskoj 168,7 milijun am3
od čega otpada na listače 138,1 (82%) a
god. u NR Hrvatskoj 168,7 milijuna m3
Obzirom na odnos između listača i četinjača
NR Hrvatska stoji na četvrtom
mjestu u FNR Jugoslaviji t. j . iza Slovenije,
Crne Gore, Bosne i Hercegovine
a ispred Srbije i Makedonije.


U prikazu eksploatacije šuma interesantni
su podaci, koji prikazuju odnos
između tehničkog i prostornog drveta.
Godine 1953. na tehničko drvo otpada
35% a na prostorno 65°/o te je on jednak
onome 1938. godine. Kod lokalnih
sječa učešće tehničkog drveta poraslo je
od 13°/o 1938. na 23% u 1953. Kod industrijskih
sječa na tehničko drvo otpadalo
je 1938. god. 68%, a 1953. 47%>, što
autor objašnjava lošijim kvalitetom sastojine,
koje se sada izrađuju i time što
mnoga industrijska poduzeća Jiisu 1938.
god. izrađivala ovršine nego ih ostavljala
neizrađene za lokalnu opskrbu.


Od brojnih podataka, koje nalazimo
u daljem tekstu ove publikacije navesti
ćemo samo procente učešća naše republike
u šumskoj proizvodnji FNR Jugoslavije.


*


Površinu obraslog šumskog zemljišta
NRH čini 24,4% površine obraslog šumskog
zemljišta FNRJ. U ukupnim drvnim
zalihama FNR Jugoslavije sudjeluje
NR Hrvatska sa 23%, u učešću proizvodnje
eksploatacije šuma sa 31%. U
proizvodnji piljene građe u FNRJ u prosjeku
1947/51. učešće NRH iznosilo je
27%, a 1954. 26%. U proizvodnji šperploča
1954. god. iznosilo učešće NRH
37%, furnira 39%, štavila 67% i kućnog
namještaja 25%.


O razvijenosti drvne industrije u NR
Hrvatskoj u odnosu na Jugoslaviju govori
i učešće Hrvatske u izvozu njenih
produkata iz FNRJ na strana tržišta.
Donosimo to učešće u prosjeku 1947/51.
za neke Sortimente tipično za NRH. Ono
je iznosilo: piljena građa hrasta 89%, piljena
grada bukve 55°/o, željezničkih pragova
42%, furnira 93%.


Posebno poglavlje u publikaciji zauzima
prikaz zaposlenog osoblja i produktivnost
rada u eksploataciji šuma i
drvnoj industriji. Drvna industrija uključujući
ovdje i eksploataciju šuma,
koju vrše šumarije zapošljavala je 1947


51. u prosjeku 40.400 osoba (36,500 radnika
i 3.900 službenika). Od ovog broja
otpadalo je na pilane 10.400 zaposlenog
osoblja, finalnu drvnu industriju 8.600
zaposlenog osoblja, pomoćne djelatnosti
2.800 i eksploataciju šuma 18.600. Godine
1954. taj je broj pao na ukupno
38.700 od čega na eksploataciju šuma
otpada 14.700 ili 38% zaposlenog osoblja.
Interesantan je prikaz kretanja produktivnosti
rada u drvnoj industriji i
eksploataciji šuma od 1947 do 1954 godine.
Od 1947 na ovamo pokazuje se pad
produktivnosti tako da je 1954 u odnosu
na 1947 god. produktivnost u pilanama
pala na 69%, a u eksploataciji šuma na
88%. Autor navodi neke razloge, koji su
doveli do pada produktivnosti rada. Smatramo
da bi uzroke padanja produktivnosti
trebalo detaljno istraživati i poduzeti
mjere za njeno povećanje, jer samo
visoka produktivnost rada može stvoriti
uslove za porast životnog standarda.


Publikacija Ing. S. Mikše je vrijedan
prilog za povijest naše drvne industrije
te u njoj izloženi podaci mogu korisno
poslužiti šumarskoj struci. R. Benić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 64     <-- 64 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Leyndecker H. Untersuchungen über
die körperliche Beanspruchung bei der
Waldarbeit im Rahmen einer forstlichen
Arbeitsbewertung (Istraživanja o tejelesnom
naprezanju kod šumskih radova);
Schrieftenreihe der Forstlichen Fakultät
der Universität Götingen Band 6;


J. D. Sauerländers Verlag, Frankfurt am
Main 1953, Str. 80; slika i tablica 28, 90
pod. cit. lit.
Problem unapređenja proizvodnje i
povećanja produktivnosti rada usko je
povezan sa proučavanjem po troška energije
za izvođenje rada.


Dosadan ja proučavanja po troška
energije za izvođenje rada u summa
— svodila su se na studij vremena
i učinka sa svrhom pronalaženja neiskorišćenog
vremena. Kod toga se uglavnom
vodilo malo računa o potrošku
energije skopčanom sa teškoćom rada.
Obzirom na to, da poslovi u eksploataciji
šuma spadaju među najteže fizičke
radove, Leyendecker je izradio posebnu
metodu da utvrdi potrošak energije (kalorija)
za izvođenje tih radova. Njegova
istraživanja su utvrdila da se obzirom
na potrošak energije poslovi eksploatacije
šuma nalaze na gornjoj granici potroška
energije, kojeg je Max-Planck-ov
institut za fiziologiju rada u Dortmundu
utvrdio za ljudski rad.


Studija je podijeljena na tri dijela:
Osnovi za analitičku ocjenu rada u šumarstvu,
Istraživanja o veličini tjelesnih
naprezanja. Pretpostavke i ciljevi šumarske
ocjene rada.


Na- kraju je pisac donio zaključna
razmatranja.


U prvom dijelu pisac obrađuje: Podjelu
rada u šumarstvu; Metode utvrđivanja
stupnjeva teškoće pojedinih poslova,
kao mjerila za ocjenjivanje težine
rada.


U zaključku ovog dijela pisac postavlja
kao mjerilo za procjenu težine
izvođenja pojedinih operacija vrijednost
rada. Ova se sastoji u skupu svih vrsta
zahtjeva što ih dotični rad postavlja na
izvođioca (radnika), Visinu pojedinih
zahtjeva za svaku operaciju pisac procjenjuje
i za šumarske svrhe predlaže
klasifikaciju u pet stupnjeva vrijednosti
(0—4). Za utvrđivanje težine pojedinih
vrsta zahtjeva kod njihovog međusobnog
uspoređivanja pisac predlaže faktore
težine. Mjerilo za teškoću rada
predstavlja produkt između stupnja vri


jednosti i faktora težino podijeljen sa
njihovim zbrojem.


U drugom dijelu pisac obrađuje:
Utvrđivanje tjelesnih naprezanja na
osnovu ustanovljenja vremenskih i energetskih
naprezanja; i Umaranje.


Kod određivanja tjelesnih naprezanja
pisac je radni proces rastavio na
osnovne radove: čisto piljenje, rad sjekirom,
koranje, hodanje i mirovanje. Za
ove pojedine dijelove utvrđuje veličinu
potroška vremena i energetskog naprezanja.
Trajanje pojedinih osnovnih radova
pisac utvrđuje pomoću posebnog
automatskog kronometra. Potrošak energije
procjenjuje na temelju poznatih
fizioloških istraživanja i tabela za ocjenu
potroška kalorija. Ovako utvrđene
vrijednosti ispitao je pokusom pomoću
respiracione vreće. Za pojedine osnovne
radove izrađene su krivulje rada, koje
pokazuju potrošak energije (kcal/min)
kao funkciju intenziteta rada.


Pisac je proveo 15 fizioloških studija
vremena (7 kod sječe i izrade bukovine,
5 kod sječe i izrade smrčevine i 2 kod
šumsko-uzgojnih radova). Na osnovu
svojih pokusa i proračuna utvrdio je da
rad na sječi i izradi troši 2500 kcal u
8 sati rada, a sadnja smrčevih biljaka
oko 1.100 kcal.


Kod sječe i izrade bukovine za izradu
1 m3 tehničke duge oblovine troši se
310 kcal a za izradu 1 m3 cijepanog
drveta 790 kcal.


Istraživanja su nadalje pokazala da
je potrošak energije kod raznih vrsta
sječe i izrade najednak. Pretpostavka da
se kod sječe i izrade tanjeg drveta troši
manja količina energije nego kod debljeg,
nije se mogla potvrditi. Potrošak
energije kod sječe i izrade, koji iznosi
okruglo 315 kalorija u satu čistog rada,
postiže onu visinu koju radnik može bez
štete trajno održati. Obzirom na fizički
(mišićni) napor radovi kod sječe i zrade
spadaju u najteže radove.


Potrošak energije kod sadnje biljaka
je mnogo niži nego kod sječe i izrade.
Sa svojim potroškom energije od 1.100
kcal za 8 sati čistog rada on je u istoj
razini sa normalnim radom domaćice u
kućanstvu.


Faktor umornosti ne igra kod radova
sječe i izrade odlučnu ulogu jer je rad
pretežno dinamički i nema statičkog
umaranja mišića.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 65     <-- 65 -->        PDF

U trećem dijelu pisac razmatra primjenu
rezultata u praksi te zadaće daljih
istraživanja.


Leyendeckerova istraživanja su pokazala
da od ukupnog potroška energije
kod sječe i izrade otpada na rad oruđem
(pila, sjekira, guljač) kod bukovine
58°/o, a kod mrčevine 76%. Ovaj rezultat
je vrlo važan jer pokazuje gdje treba
rad racionalizirati.


Dr. Rofco Benić


BROUWER W. u. STÄHLIN A. —
HANDBUCH DER SAMENKUNDE
DEUTSCHER LANDWIRTSCHAFT
DEUTSCHLAND VERLAG —
FRANKFURT AM MAIN 1955.


Ova knjiga, koja obuhvaća 624 stranice
teksta i 1672 pojedinačnih crteža
sjemena, predstavlja jedan savremeni
priručnik sjemenarstva — namijenjen
na prvom mjestu poljoprivrednoj praksi.
U njemu je obrađeno 2512 evropskih,
vanevropskih i tropskih vrsta sjemenja
sa kojim se savremeni agronom, hortikulturni
stručnjak, a u izvjesnoj mjeri
i šumar susreću u svakidašnjoj praksi.


Autori u predgovoru obrazlažu potrebu
takvog priručnika koji, takve vrste
zaista ne postoji, te koji treba da popuni
onu osjetnu prazninu koja se osjeća
svakim danom sve više u poslovima
oko prometa sjemenom u poljoprivredi,
odnosno hortikulturi i šumarstvu.


Priručnik sadrži uvodno poglavlje u
kojem je sažeto rečeno sve što savremena
nauka zna o plodu i sjemenu. Detaljno
je obrađen plod; njegov nastanak,
zatim pojedine vrste plodova kod Angiosperma
i Gimnosperma, a sve to popraćeno
sa odgovarajućim crtežima. Također
je i sjeme u svojoj funkciji 1, razvoju
opisano vrlo detaljno, a posebno i
pojedina sredstva za raznošenje plodova
i sjemenja.


Drugi dio sadrži opise sjemenja pojedinih
biljnih vrsta i to raspoređene
prema alfabetskom redu latinskog naziva
familija. Kod svake je familije dat
opširan i detaljan opis plodova i sjemenja
i navedeni su osnovni podaci o upotrebi
i rasprostranjenju vrsta koje obuhvaćaju
sadržani rodovi. Iza toga svaka
je vrsta dobila svoj kratki, ali potpuni
opis sjemenke, kratak podatak o upotrebi
i o porijeklu (domovini). Vrste su
označene latinskim, njemačkim i engleskim
nazivom1. Kod opisa sjemenke na
prvom su mjestu uzeti morfološki podaci,
a zatim i njezina boja. Glavni


predstavnici pojedinih rodova popraćeni
su i crtežima.


Nakon ovog opisnog dijela obrađeno
je u formi ključa sjemenje najvažnijih
poljoprivrednih vrsta.


Knjiga osim toga sadrži uobičajeni
pregled važnije literature i veliki registar
latinskih, njemačkih i engleskih naziva
vrsta.


O upotrebljivosti ovog priručnika za
šumarsku praksu treba kazati slijedeće:


Od važnijih rodova listopadnog drveća
i grmlja obuhvaćeni su rodovi: Acer
(sa TO predstavnika), Cotinus (1), Pistacia
(2), Rhus (2), Nerium (1), Ilex (1),
Berberis (1), Catalpa (2), Buxus (2), Lonicera
(4), Sambucus (2), Viburnum (2),
Evonymus (2), Cornus (4), Almus (.2), Betula
(5), Carpinus (1), Corylus (2),
Ostrya (1), Diospyros (3), Eleagnus (2),
Castanea (1) Fagus (1), Quercus (14),
Liquidambar (1), Aesculus (3), Carya
(5), Juglans (3), Cinnamomum (1),
Laurus (1), Acacia (8), Albizia (2),
Amorpha (1), Ceratonia (1), Cercis (1),
Colutea (2), Caragana (3), Cytisus (7),
Genista (7), Gleditschia (1), Gymnocladus
(1), Laburnum (1), Poiniciana (1),
Robinia (1), Sarothamnus (1), Sophora
(1), Spartium (1), Magnolia (3), Hibiscus
(1), Melia (1), Madura (1), Morus (3),
Eucalyptus (2), Myrtus (1), Fraxinus (3),
Jasminum (1), Ligustrum (1), Syringa (1),
Platanus (2), Clematis (10) Rhamnus (2),
Cotoneaster (3), Crataegus (5), Malus (2),
Physocarpus (Spiraea) (1), Pirus (3), Prunus
(18 i kultvirane varietete). Pyracantha
(1), Rosa (3), Rubus (4), Sorbus (4),
Ptelea (1), Populus (3), Salix (4), Osyris
(1), Koelreuteria (1), Philadelphus (1),
Ribes (6), Paulownia (1), Ailanthus (1),
Staphylea (2), Styrax (1), Myricaria (1),
Tamarix (1), Daphne (1), Tilia (3), Celtis
(2), Ulmus (3).


Od važnijih rodova četinjarskog drveća
i grmlja obuhvaćeni su rodovi: Chamaecyparis
(sa 3 pretstavnika), Cupressus
(4), Juniperus (3), Thuya (4), Thuyopsis
(4), Abies (7), Cedrus (3), Larix
(3), Picea (6), Pinus (16), Pseudotsuga
(1), Tsuga (1), Taxus (1), Cryptomeria (1),
Sciadopitys (1), Sequoia (2), Taxodium
(D-


Od 2512 vrsta koliko ih je obuhvatio
cijeli popis, najvažnije šumarske vrste
(uključujući tu i mnoge* običnije vrste
egzotičnog drveća i grmlja, povijuše, a
izuzevši veći broj rjeđih vrsta ukrasnog
šiblja«) otpada oko 294 vrsta listača, 58
četinjača, jedna Cycadacea, jedna Ginkgoacea,
13 palmi, — dakle ukupno nešto
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 66     <-- 66 -->        PDF

oko 380 vrsta, što je jedva nešto preko
15°/o od ukupnog broja obrađenog sjemenja.


Kao što se iz ovoga može vidjeti obuhvaćeni
su svi interesantni rodovi (pa
također uz navedene i mnogi iz tropskih
i subtropskih predjela sa kojima se dosta
rijetko susrećemo), međutim neki su
rodovi sa nepotpunim brojem, katkada i
dosta važnih vrsta. Tako su na primjer
(da nabrojimo samo neke) kod roda Acer
izostale vrste A. obtusatum i A. Heldreichii
i neke druge, možda manje
značajne vrste; kod roda Pistacia vrsta


P. Lentiscus; kod roda Rhus vrsta R.
coriaria; kod roda Viburnum vrsta V.
tinus; kod roda Evonymus vrste E. verrucosa
i E. japonica; kod roda Alnus
vrsta A. viridis; kod roda Carpinus vrta
C. orientalis; kod roda Corylus vrsta C.
maxima (C. tubulosa); kod roda Quercus
vrste Q. pubescens, Q. conferta, a da ne
spominjemo ostale; kod roda Fraxinus
vrsta Fr. angustifolia Vahl; kod roda
Platanus vrsta P. orientalis; kod roda
Celtis vrsta C. Tourneforti i niz drugih.
. Zanimljivo je da je izostavljen iz
opisa Crataegus monogyna iako ima u
tom rodu 5 drugih predstavnika.


Nedostatak je i u tom što je izostao
opis sjemena vrlo poznate balkanske
vrste Picea omorica, a kod roda Tilia
obrađene su samo tri klasične »evropske
« vrste, dok se o vrstama Južne
Evrope i drugih krajeva ne vodi računa.


Potpuno su izostali neki rodovi kao
na primjer: Vitex, Petteria. Kod nekih
vrsta, kao što su to na primjer breze,
trebalo je na crtež sjemena dodati i
crtež preperka; kod borova, smrča i jela
možda još i krilce!


Ovdje ne mislimo davati ocjenu ove
knjige u pogledu njene primjene u poljoprivrednoj
i hortikulturnoj praksi.
Smatramo da je ona za tu svrhu prvoklasni
priručnik i kao takav svakako
jedinstven i vrijedan da se preporuči.
Sto se pak tiče njegove primjene u šumarskoj
sjemenarskoj praksi, naše naprijed
navedene napomene ne smanjuju
njenu vrijednost ni najmanje, tim više
što se na tom području ne može još zasada
naći jedan bolji priručnik. Treba
se nadati da će autori za drugo izdanje
knjige koristiti i naše napomene, kako
bi priručnik bio što potpuniji i u svojoj
primjeni zadovoljio potpuno i potrebe
šumarske prakse.


Dr. P. F.


Meyer Friedrich — Die Nadelhölzer
einschl. Ginkgo. (Četinjače, uključivo i
Ginkgo)


Izdanje Eugen Ulmer Stuttgart — Ludwigsburg.
U seriji »Grundlagen und
Fortschritte im Garten und Weinbau«.
Heft 103. 1952.


Ovaj mali priručnik dendrologije koji
obrađuje samo četinjače i poznati »živi
fosil« Ginkgo, nosi podnaslov — »uvod
u poznavanje vrsta i njihovih vrtnih formi
koje su se pokazale vrijedne za kultiviranje
u Srednjoj Evropi«. I zaista u
knjižici, koja obuhvaća 174 stranice džepnog
formata sa 45 fotografija, 191 crteža,
5 tabela i 24 karte rasprostrojenja, vrlo
je zanimljivo i dokumentovano obrađen
podsjetnik namijenjen na prvom mjestu
hortikulturnoj, a onda i šumarskoj praksi.
Osim toga pisan je za specifične prilike
u Njemačkoj i klimatski sličnim
krajevima Srednje Evrope.


U uvodnom poglavlju autor govori »o
današnjoj ukupnoj slici rasprostranjenja
konifera u svijetu«, polazeći tu od njihovog
razvoja i formiranja današnjeg
areala kroz dugu geološku istoriju. Počinje
sa popularno izloženom teorijom o
sadržini unutrašnjosti zemlje, zatim navodi
poznatu Wegenerovu teoriju o
razmicanju kontinenata, Simrotov u
teoriju o kretanju polova, te na osnovu
nekoliko (i u kartama prikazanih) nalaza
fosilnih ostataka vrsta (Araucaria i
Sequoia) i njihovog recentnog areala, objašnjava
neke činjenice važne za poznavanje
savremenih »uzgojnih karaktera«
pojedinih vrsta. U nastavku govori deteljno
o historijatu otkrića i unošenju u
Evropu vanevropskih konifera, zadržavajući
se posebno na vrstama Sjeverne
Amerike, posebno na vrstama Japana,
te na vrstama Zapadne Kine, koje, po
njegovom mišljenju zastupaju glavne
predstavnike upotrebljivih stranih vrsta
u geografskim širinama Srednje
Evrope. Ta su izlaganja vrlo sažeta, ali
potpuna i navode nas na pomisao, da bi
moglo biti pohvalno na sličan način i
proučavanje introdukcija stranih vrsta u
naše mediteranske predjele.


Pretežni dio priručnika posvećen je
opisu glavnih karakteristika i upotrebnih
vrijednosti pojedinih porodica rodova
i vrsta. Na prvom mjestu je tu
Ginkgo biloba, a iza njega slijedi i poglavlje
u kojem je detaljno obrađen
ključ za određivanje pojedinih porodica
četinjarskog drveća i grmlja.


Kod porodice Taxaceae opisane su
sve poznate vrtne varijetete obične tise,
a to je kasnije učinjeno i kod svih dru
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 67     <-- 67 -->        PDF

gih evropskih vrsta. Uz njih upisane su
i karakteristike stranih vrsta negdje sa
više, a negdje sa manje podataka. Porodici
Araukaria posvećeno je vrlo malo
prostora, jer su to vrste većinom i neotporne
(»na otvorenom«) u srednjoevropskoj
klimi. Zato je porodica borovki
(Pinaceae) obrađena na 80 stranica. Tu
je dat i detaljan ključ za pojedine rodove.
Karakteristike pojedinih vrsta jela,
smrče, cuga kao i borova prikazane su
i u preglednim tabelama. Osim toga, za
njih su dati i detaljni ključevi determinacije
kao i brojni crteži i fotografije
koje olakšavaju taj posao. Vrijedne su
tu također i brojne areal-karte koje prikazuju
prirodno rasprostranjenje pojedinih
vrednijih vrsta četinjara unesenih
u evropski prostor.


Evropske i zapadno azijske jele obrađene
su prema Mattf eldu, a ostale
su podijeljene u četiri grupe prema svojoj
postojbini (Sjeverna Eurazlja, Japan,
Istočna i Zapadna Sjevero-Amerika). Da
bude dosljedan hortikulturnoj namjeni
priručnika, autor je nadalje jele podijelio
prema njihovoj upotrebljivosti u dva
stepena (»ranga«). Jele prvog stepena,
dakle otporne i preporučljive, su: Abies
concolor, A. homolepis, A. Veitschii, dok
su drugostepene one koje: a) — traže povoljan
položaj u blagoj klimi, a to su:


Abies grandis, A. nobilis, A. magnifica,


A. cilicica, A. pinsapo, A. mumidica, A.
cephalonica, A. amabilis, te b) — one koje
su doduše otporne, ali na suhim položajima
stradaju od ušenaca (tu je uvrštena
i obična jela A. pectinata sa A.
nordmanniana) i na kraju: c) — one
koje su. otporne, ali (u Srednjoj Evropi)
u proljeće prerano potjeraju izbojke i
tada stradavaju od kasnih mrazova. To
su A. lasiocarpa var. arizonica i A. sibirical
Opisana su također i dva hibrida
jela, koje ni u parkovom gospodarenju
nemaju zasada još neko veće značenje.
Cuge, kao i duglazije opisane su ovdje
u onoj mjeri u kojoj ih nalazimo opisane
i u drugim manjim priručnicima.


Borovima je dat priličan prostor. Oni
su detaljno opisani po osnovnim morfološkim
karakteristikama u ključu, te sa
podacima o njihovom prirodnom rasprostranjenju.
Naša munika (Pinus Heldreichii)
izgleda da se nije udomaćila, i nema
neke osobite vrijednosti za parkove,
jer je sasvim izostavljena, dok molika,
po mišljenju autora, spada doduše u tvrde
vrste, ali ugrožene bolestima. Ovo mislim
da nije tačno, jer je svojevremeno
upravo molika trebala da zbog svoje
otpornosti (imunosti) spram bolesti izazvane
gljivom Peridermium strobi zami


jeni ugroženi vajmutovac u evropskim
kulturama. Crni bor je opisan sa »4 geografske
rase«, a ni to ne odgovara u cjelini
današnjem znanju kojeg imamo o toj
vrsti. Od borova prikladnih za uzgoj u
parkovima autor preporučuje samo bjeli
i crni bor, klekovinu i japanski Pinus
parviflora. Svakako, to vrijedi samo za
srednjoevropske, ali ne i za naše (naročito
ne za´taediteranske) parkove. Vajmutovac
podliježe oboljenjima, a ostale
vrste traže blagu klimu ili se pak ne mogu
aklimatizirati u Srednjoj Evropi.


Porodice Taxodiacae i Cupressaceae
imaju niz rodova među kojima i brojne
»eminentne« parkovne vrste. Autor mamutovce
razdvaja u dva roda: Sequoia


(S. sempervirens) i Sequoiodendron, (S.
gigantea), a opisuje također i monotipni
rod Metosequoia kojeg je do sada jedini
poznati predstavnik — M. glyptostroboides
otkriven tek nedavno, 1948 godine —
u istočnom Sečuanu (Kina). Također i
rodovi Cryptomeria, Taxodium, Thujopsis,
Libocedrus, a osobito rodovi Thuja i
Chamaecyparis dobili su u priručniku
dovoljno prostora. Opisane su i »mladenačke
forme« tzv. retinospore nekih vrsta,
koje imaju poseban interes za parkovnu
dendrologiju.
Dajući samo pregled glavnih morfoloških
razlika između vrsta roda Cupressus
i Chamaecyparis, autor je iz
»srednjoevropskih« perspektiva izostavio
mediteranske i ostale čemprese, ali je zato
naveo vrlo brojne parkovne forme od
pet vrsta pačemprese (rod Chamaecyparis).
Sa rodom Juniperus, u kojem opisuje
također niz dekorativnih parkovnih
vrsta i varijeteta (pa i neke forme Juniperus
communis (nastale u prirodi) autor
završava detaljne opise pojedinih vrsta.


Na kraju knjižice dodata su još i kraća
poglavlja o citološkim odnosima kod
komfera (broj hromosoma kod pojedinih
vrsta, poznati sluč.ajevi poliploidije), o
upotrebi konifera kod arhitektonskog
formiranja vrtova, parkova i nasada,
zatim osnovne napomene o uzgoju i njezi
kao i njihovom razmnožavanju.. Kod
razmnožavanja autor govori i o uzgoju
reznicama i kalemljenjem, koje se i kod
pojedinih vrsta konifera sa uspjehom
sprovodi u izvjesnim slučajevima.


Ova knjižica — priručnik praktične
(parkovne) dendrologije vrlo je interesantna
i mogla bi se svakako preporučiti
i našim šumarima, da nije momentano
njena nabavna cijena izražena u dinarima
nepristupačna.


Dr. ing. P. F.


141
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 68     <-- 68 -->        PDF

F. S c hw erdtfeger , Göttingen: je satno na konstatacije sakupljene iz liPROBLEMI
ŠUMARSKE ENTOMOLOterature
jugoslavenskih autora. Svoje
GIJE U JUGOSLAVIJI (Forstentomolomišljenje
izlaže jedino u pogledu hragische
Probleme in Jugoslawien, Anzeistovog
savijača (Tortrix viridana), protiv
ger für Schädlingskunde, XXIX Jahrkojega
su kod nas vođene akcije suzbigang
(1958), Heft 2, Seite 17—20, Heft 3, janja putem aviona. Prema mišljenju
Seite 34—38) autora treba biti na čistu što se hoće
Članak pod gornjim naslovom napisuzbijanjem
postići: spriječiti štetu u


sao je prof. S c h w e r d t f e g e r, nakon jednoj godini što je u svakom slučaju


svog jednomjesečnog boravka u Jugomoguće,
ili spriječiti pojavu štetnika za


slaviji. dulje vrijeme što je veoma teže ili go


1955. god. prof. Schwerdtfege -tovo nije moguće postići. Suzbijanje se
ru, jednom od najboljih evropskih strutreba
provesti tamo gdje je to ekonomčnjaka
na području Zaštite šuma, uspjeski
opravdano. On postavlja pitanje
lo je u svom članku iznijeti najvažnije pojave štetnika u tretiranim šumama, i


probleme šumarske entomologije kod smatra da bi u takovim šumama bilo
nas. Njemu svojstvenim konciznim izlavrijedno
posmatrati razvoj odnosno diganjem,
prof. Schwerdtfeger prikazao je namiku populacije.
zdravstveno stanje naših šuma s obzirom Od štetnika u četn javim šumama
na napade insekata, mjere koje se kod spominje borovog prelca (Thaumatopoea
nas poduzimaju u cilju suzbijanja šumpityocampa
Schiff.) u borovim kulturaskih
štetnika, stanje kadrova, naučno ma i jelova moljca (Argyresthia fundella
istraživalački rad i izdavačku djelatnost F. R.) u šumama Gorskog Kotara. Na
iz domene zaštite šuma. Najvažniji prokoncu
zaključuje da se štetni insekti
blem zaštite naših slavonskih šuma javljaju kod nas ne samo u umjetno već
predstavlja i za prof. Schwerdfege -i prirodno podignutim šumama (Slavor
a gubar, no on se u prikazu ograničunija,
Gorski Kotar). Androić


ŠUMARIJA »KLEK« OGULIN


raspisuje u skraćenom roku


IL OFERTALNU LICITACIJU


za izgradnju šumske kamionske ceste BJELSKO — ZAGORSKA KOSA


u dužini od 2.100 metara s predračunskom svotom od


12,800.000 dinara


Interesenti su dužni položiti 5"/o kaucije te 0,5

takse od prednjeg iznosa na žiro račun šumarije kod Narodne Banke


Ogulin broj 471-T-213.


Licitacija će se održati u uredu Šumarije 25. lipnja 1956. u 11 sati.


Dokumentacija stoji na uvid u uredu Šumarije tokom radnog


vremena.


ŠUMARIJA »KLEK« OGULIN


UUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranieev trg br, 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava
Jugoslavije´ Din 600.-—, za nečlanove Din 840.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih
i drvno-industrijskih škola Din 200.—, za ustanove Din 1.200.—. Pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 50.—, za nečlanove
Din 70.—, za ustanove Din 100.—. Za inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB
Zagreb 401-T-236. — TiEak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ŠUMARIJA U CRIKVENICI


RASPISUJE


I. PISMENO NADMETANJE
ZA IZGRADNJU ŠUMSKE CESTE
OŠTRI VRH — JAVORJE (VIŠEVICA)


od prof. 0 + 0,00 do 55 + 69,44


s predračunskom orijentacionom svotom od 33,000.000 dinara.


Nadmetanje će se održati 15. lipnja 1956. u 11 sati u UREDU ŠUMARIJE
U CRIKVENICI, Vinodolska ulica broj 36.
Uvjeti i tehnička dokumentacija mogu se vidjeti svakog radnog
dana u uredu Šumarije od 9 do 12 sati.
Broj 303/56. od 0. V. 1956.


ŠUMARIJA CRIKVENICA


ŠUMARIJA CRIKVENICA


RASPISUJE


PRVO JAVNO NADMETANJE


ZA IZVOĐENJE POSLOVA NA REAMBULACIJAMA
MEĐA U DUŽINI OD 50 km


Nadmetanje se vrši putem pismenih ponuda, a obavit će se 23. VI.
1956. u 11 sati u prostorijama Šumarije Crikvenica, Vinodolska ulica
broj 35 do kada se ponude primaju.


Uvjeti nadmetanja mogu se vidjeti svakog radnog dana u uredu
Šumarije od 9 do 12 sati.
Broj 406/56. od 26. V. 1956.
ŠUMARIJA CRIKVENICA
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 70     <-- 70 -->        PDF

OGLAS


Šumarija I. Mrkopalj — općina Delnice održat će u svojim, prostorijama
10. VI. 1906. u 10 sati


I. JAVNO PISMENO NADMETANJE
za izgradnju šumske ceste Lukićevo — Žilavi Dolci u dužini od 1,7 km
sa predračunskom sumom od 12.500.000 dinara.
Uvjeti nadmetanja i tehnička dokumentacija stoji na uvid svakog
radnog dana od 7—14 sati (broj 908-56 od 1. VI. 1956.)
ŠUMARIJA MRKOPALJ


OGLAS
ŠUMARIJA NOVI VINODOLSKI


Raspisuje prvo javno nadmetanje
za izgradnju ceste: Debelo Brdo


— Bristova Draga u dužini od 2,6 km.
Predračunska svota iznosi: 10,000.000 dinara.
Nadmetanje će se vršiti pismenim putem dana 23. VI. 1956. godine
u 11 sati u uredu Šumarije u Novom Vinodolskom.
Tehnička dokumentacija kao i pismeni uvjeti mogu se vidjeti svakog
radnog dana od 8 do 12 sati u uredu Šumarije.
Broj:
603/56. od 23. V. 1956.
ŠUMARIJA NOVI VINODOLSKI
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ŠUMARIJA JABLANAC


raspisuje


I. PI S M E N O
NADMETANJE
za izgradnju šumske ceste Crni Padež — Sunđer od profila
1 = 00,000 do profila 43 + 49,42 s predračunskom orijentacionom
svotom od 20,800.000 dinara.


Nadmetanje će se održati 26. VI. 1956. u 11 sati u uredu
Šumarije Jablanac.
Propisno sastavljene i zapečaćene ponude trebaju se predati
komisiji do 11 sati dana 26. VI. 1956.
Uz ponudu treba priložiti:


1. Potvrdu o položenoj kauciji od 5% kod Filijale Narodne
banke u Senju na žiro račun Šumarije´broj 504-T-69
ili garantno pismo Narodne banke.
2. Ispravu o ovlaštenju za izvođenje građevinskih radova
odnosno potvrdu o registraciji.
3. Ovlaštenje ponuđača za zastupanje i za potpis uvjeta
nadmetanja.
4. Popunjeni troškovnik.
Tehnička dokumentacija i pismeni uvjeti mogu se vidjeti
svakog radnog dana od 7—14 sati kod Šumarije Jablanac.
Broj 590/56 od 24.
V. 1956.
ŠUMARIJA JABLANAC
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ŠUMARIJA BRINJE


raspisuje


I. PISMENO NADMETANJE
ZA IZGRADNJU ŠUMSKE CESTE
MIŠKOVICA - MALA JAVORNICA


od profila 0 + 00.00 do profila 30 + 00.00 s predračunskom orijentacionom
svotom od 18,000.000 dinara.


Nadmetanje će se održati 9. VI. 1956. u 10 sati u uredu
Šumarije Brinje.


Kaucija u iznosu od 5% predračunske svote položit će se
na žiro račun ove Šumarije broj: 471-T-287 kod Narodne
banke Ogulin.


Propisno sastavljene i zapečaćene ponude imaju se predati
komisiji za nadmetanje do 10 sati na dan nadmetanja.
Uz ponudu treba priložiti:


1. Potvrdu o položenoj kauciji ili garantno pismo Narodne
banke.
2. Ispravu o ovlaštenju za izvođenje građevinskih radova,
odnosno potvrdu o registraciji.
3. Ovlaštenje ponuđača za nadmetanje i potpis uvjeta nadmetanja.
4. Popunjeni troškovnik.
U ponudi treba navesti, da su uvjeti nadmetanja ponuđaču
poznati, i da na iste u cijelosti pristaje.
Uvjeti i tehnička dokumentacija mogu se vidjeti svakoga
radnog dana u uredu
Šumarije Brinje, od 9 do 12 sati.
ŠUMARIJA BRINJE
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Š U M A R I JA D R E Ž N I C A


KOTAR OGULIN


raspisuje


III. SKRAĆENU
PISMENU LICITACIJU
za gradnju šumske kamionske ceste Drugomišalj — Sopača
Jama u dužini od 1 km. i za cestu Alilovica — Zrnići u
dužini od 1 km.


Predračunska svota po 1 km. iznosi 6,000.000.— dinara.
Nadmetanje će se održati u uredu šumarije Drežnica dana


31.
V. 1956. godine ü 10 sati prije podne.
Tehnička dokumentacija i pismeni uvjeti mogu se vidjeti
svakog radnog dana od 7—14 sati kod Šumarije Drežnica.
Propisno sastavljene i zapečaćene ponude imaju se predati
komisiji za nadmetanje do 10 sati na dan nadmetanja.
Kaucija iznosi 5°/o od vrijednosti obračunate po predračunskoj
svoti.
Uz ponudu treba priložiti:


1. Potvrdu o položenoj kauciji ili garantno pismo Narodne
Banke.
2. Ispravu o ovlaštenju za izvođenje radova i
3. Popunjeni troškovnik.
U Drežnici, dne 14. V. 1956. god.


Broj: 480-1956.
ŠUMARIJA DREŽNICA
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 74     <-- 74 -->        PDF

SUMA.RIJA VRBOSKO
GORSKI KOTAR
raspisuje


PISMENU LICITACIJU


u skraćenom roku za slijedeće gradnje:


1. Gradnju šumske kamionske ceste Vrbovsko— Cetin u
duljini
od 1 km. sa valjanjem.
Predračunska svota iznosi 8,000.000.— dinara.


2. Gradnju šumske kamionske ceste Cetin — Veliki Vrh
u duljini od 3 km. sa valjanjem.
Predračunska svota iznosi 18,000.000.— dinara.
Licitacija će se održati 15. VI. 1956. godine u 10 sati prije
podne u uredu šumarije u Vrbovskom.
Tehnička dokumentacija i pismeni uvjeti, mogu se vidjeti
svakog radnog dana od 7—14 sati u uredu Šumarije.
Propisno sastavljene i zapečaćene ponude za izvođenje
gradnje po tehničkim propisima imadu se predati komisiji za
provedbu licitacije do 10 sati prije podne na dan licitacije.


Jamčevina iznosi 5% od vrijednosti predračunske svote.
Uz ponudu treba priložiti:


1. Potvrdu filijale Narodne Banke o položenoj jamčevini
ili garantno pismo.
2. Ovlaštenje za izvođenje radova i
3. Troškovnik.
ŠUMARIJA VRBOVSKO


´