DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Summary


The author gives a brief history of management of forests in the Mt. »Frušlca
gora«. He points out the unfavourable action of clear fellings on the Oak stands,
especially on areas where Oak occurs in mixture with Lime and Hornbeam. He
suggests that the Locust tree should be grown only on sites ecologically favourable
to this species.


SAVJETOVANJE GEODETSKIH STRUČNJAKA FNRJ O SNIMANJU
ZEMLJIŠTA AEROFOTOGRAMETRIJSKOM METODOM


Dr. Zđenko Tomašcgović


P
P
rostrane i udobne prostorije DIT-a u Splitu bile su krajem listopada
1955., na dane 26., 27. i 28., mjesto na kome su fotogrametri, i za fotogrametriju
zainteresirani krugovi imali prilike čuti o dosadašnjim uspjesima
i iskustvima postignutim na području fotogrametrijske aktivnosti
Jugoslavije. Bilo je to na savjetovanju geodetskih stručnjaka, koje je
sazvao i organizirao Savez geodetskih društava FNRJ. Istom su bili prisutni
delegati vojnih i civilnih geodetskih ustanova naših republika. Sa
strane NR Hrvatske, pored ostalih, prisustvovao je jedan predstavnik Poljoprivredno
šumarskog fakulteta u Zagrebu i jedan predstavnik Uprave
za šumarstvo.


Tri dana na savjetovanju okarakterizirana su iznošenjem realnih,
ohrabrujućih rezultata dosadašnjih radova na polju fotogrametrije u Jugoslaviji,
konstruktivnom diskusijom i isto takvim zaključcima, koji su
doneseni u formi preporuka.


Referati, koji su bili pročitani prvoga dana rada:


1. Osvrt na fotogrametrijske radove Zavoda za fotogrametriju (Beograd)
od 1948. godine do danas;
2. Fotogrametrijski instrumenti Zavoda za fotogrametriju u praktičnoj
primeni;
3. Primena fotogrametrije u novom katastarskom premeru;
4. Primena fotogrametrije u katastru;
5. Prilog ispitivanju tačnosti fotogrametrijskih metoda za izradu planova
u krupnim razmerama;
6. Praktični primeri rada na fotogrametrijskim instrumentima, sastavili
su (referati 1 do 5) stručnjaci iz Zavoda za fotogrametriju pri Saveznoj
geodetskoj upravi. Taj se Zavod od g. 1948. do danas afirmirao
kao jedno od najjačih žarišta operativne fotogrametrijske djelatnosti u
zemlji. Postignuti uspjesi, kako se to vidjelo iz spomenutih referata, odnose
se na:
a) proizvodnost toga Zavoda (kartirano 2,045.179 ha zemljišta),
b) broj osposobljenih stručnjaka,
c) broj nabavljenih prvorazrednih i drugorazrednih instrumenata i


aerofotokamera u raznim centrima FNRJ (autografi Wild A-5, A-6, A-7,
A-8, redreseri Wild E-2, Stereoplanigraf Zeiss C-8, Stereotopograf Poivilliers
tip B, aerofotokomore RC 5, RC 5a, RC 7, radilasekator i t. d.).


130
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 57     <-- 57 -->        PDF

O onoj jotogrametrijskoj djelatnosti za potrebe šumarstva u NRH, za
koju je poticaj ili djelomično ili potpuno došao sa te strane, iznio je podatke
predstavnik Poljoprivrednog šumarskog fakulteta u Zagrebu. Tom


prilikom prikazao je dosadašnja dostignuća.
1. u operativnom smislu, istaknuvši zadatke: Nacionalni park »Plitvička
jezera«, Turopoljski lug, Savski vrbaci, pripremne radove na objektima
Jamaričko brdo sa Lubardenikom i Zalesina ,korištenje aerosnimaka
kod sastava gospodarskih osnova za gospodarske jedinice Šakanjrad (otok
Korčula), i O. Šćedro, za sastav šumsko vegetacijskih karata Kozjaka, Mosora,
Biokova i t. d.
2. u području nastave: rad na Polj. šumarskom fakultetu u Zagrebu
sa slušačima šumarstva, koji u VII. i VIII. semestru slušaju fotogrametriju
kao izboran predmet, tečajevi fotogrametrije za šumarske inženjere NRH.
Pri tome je naglašeno da su pored onih iz NRH i šumarski stručnjaci
NR B i H i LRS pokazali dosada interes za primjenu fotogrametrije u
šumarstvu.
3. u području naučno istraživačke djelatnosti.
Tokom savjetovanja održao je docent Tehničkog fakulteta u´Zagrebu
Ing. Franjo Braum predavanje s temom o određivanju i uklanjanju deformacija
modela kod brdovitog terena, koristeći analitičke i vrlo prikladne
i zorne grafičke metode.


Svršetak savjetovanja donio je preporuke od kojih ističemo one najmarkantnije:


a) za buduće fotogrametrijske radove u zemlji treba osnovati Savezno
koordinaciono tijelo koje bi sačinjavali predstavnici vojnih i civilnih
geodetskih ustanova.


Predstavnik Polj. šumar, fakulteta, Zagreb primijetio je da bi bilo
korisno da u to tijelo uđe i po jedan predstavnik privrednih resora. Načelnici
Geodetskih uprava LRS i NRH izjasnili su se povodom toga, da će
se učestvovanje privrednih resora po pitanjima fotogrametrije omogućiti
u odnosnim republičkim Geodetskim upravama.


b) arhiviranje aerofotomaterijala da se obavi u Geodetskim upravama
narodnih republika gdje za to postoje tehnički, uvjeti.


c) u toku jedne godine trebalo bi definitivno riješiti pitanje primjene
fotogrametrije u katastru. To je pitanje u nekim evropskim zemljama djelomično
ili potpuno pozitivno riješeno (Švicarska, Njemačka, Holandija,
Francuska). I NRH je za dvije katastarske općine (Debelo Brdo u Lici, te


o. Čiovo) pristupila primjeni fotogrametrije. Izvan NRH dosada je, među
ostalim, takva primjena realizirana u ravnom dijelu Semberije, u srezu
Bos. Samac i Brčko.
d) na buduća savjetovanja ove vrsti pozvati pedstavnike zainteresiranih
struka (šumarstvo, građevinarstvo, urbanistika, elektroprivreda, poljoprivreda,
statistički centri i t. d.).