DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Summary


The author discusses the size of growing stock (minimum volume) per 1 ha.
left immediately after the cut in the selection forest. For this purpose on 6 sample
plots the total volume of all stems i> 10 cm. d. b. h. was measured, and the stems
classified after their species.


By measurement of the stem heights the site quality for every tree species
growing on sample plots in question was established. Then, in collaboration with
several forest officers the author carried out the markings of trees to be felled
as -carefully as possible. All data collected on plots were brought to the measurement
unit i. e. to the area of 1 ha.


Then he tabulated the surveys of the grawing stock and the volume cut, as
well as the growing stock left after the felling, i. e. the actual volume and the
volume which — by Šurić´s and Matić´s standards-should remain after fellings
according to the actual stand conditions.


By comparing these data with Šurić´s standards, the .author came to the
conclusion that the upper limits of Šurić´s standards closely approach the actual
volume left after the cut, which is to be increased only for about 6% in order
to reach the volume of growing stock remained after the actual markings per
1 ha. This in particular refers to Fir and Spruce, while for Beech on site class IV
it was established that the actual volume of its growing stock after cut fully harmonizes
with Surić´s data (along with the upper limits of his standards).


Finally the author mentions that the said 6 sample plots are insufficient to
permit drawing of definite conclusions in this question. Nevertheless, the findings
on these plots give symptomatic and useful data. He points out the need for further
investigation of this problem on a larger number of experimental management
areas which would supply a more reliable and positive basis.


SUZBIJANJE POTKORNJAKA ZATROVANIM LOVNIM STABLIMA


Ing. Ivan Spaić


Uvod


P
P
otkornjake suzbijamo pomoću t. zv. lovnih stabala. Lovna stabla su
zamke, u koje nastojimo primamiti potkornjake kako bi ih odvratili od
zdravih stabala te tako skoncentrirane mogli lakše uništiti. Metoda je
stara gotovo stoljeće i pol, no i danas se najčešće primjenjuje u svom
prvotnom obliku.


Posao oko suzbijanja potkornjaka pomoću lov. stabala općenito je
težak jer traje tokom skoro cijele godine, uvjetuje stalnu i pomnu stručnu
kontrolu rada, angažira znatnu radnu snagu, skup je, a uza sve to nesiguran
obzirom na krajnji rezultat. U praksi se naime primjenom ove
metode često puta ne postižu očekivani rezultati. Nerijetko se zbog
nestručnog postupka postiže čak obratan učinak t. j . umjesto suzbijanja
pogoduje se širenju potkornjaka.


Za uspjeh akcije od posebne je važnosti pravilno odrediti vrijeme
otkoravanja lov. stabala. Neuspjesi su najčešće uzrokovani upravo time
što se lov. stabla kasno otkoravaju. Prigodom otkoravanja te odnošenja
kore na mjesto spaljivanja najveći dio ličinki i kukuljica padne na tlo
i tu se nesmetano dalje razvija. Na vatri se ustvari spali uglavnom
prazna kora. Time je dakako promašena svrha čitave akcije.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Tek u najnovije vrijeme — nakon II. svjetskog rata — pokušalo
se ovu metodu poboljšati primjenom kemijskih sredstava. Otkriće veoma
efikasnih i gotovo univerzalnih dodirnih insekticida DDT, HCH i dr.
omogućilo je među ostalim da se i suzbijanje potkornjaka pomoću lov.
stabala znatno unaprijedi. Na temelju svojih istraživanja preporučuju
Schneider-Orelli (1948), Franz (1948), Kuhn (1949), Maksymov (1950),
Kraemer (1950), Kovačević (1952) i dr. da se prigodom otkoravanja kora
i tlo oko lov. stabala napraše kakvim DDT ili HCH preparatom. Time
se postiže gotovo potpuno uništenje štetnika.


Nema sumnje da je ovom dopunskom mjerom kvaliteta metode bitno
poboljšana. S druge strane postupak oko obrade lov. stabala postaje time
još znatno teži i skuplji jer se prijašnjim radovima (otkoravanje debla,
paljenje grana i ovršina) pridružuje još tretiranje kemijskim sredstvima.


Posljednjih godina objavljeni su značajni radovi o daljnjem usavršavanju
ove metode (Lekander 1952, Schüller 1953, Postner, Wellenstein
1954). Navedenim autorima uspjelo je uništiti potkornjake u lov. stablima
pomoću kemikalija, a da pri tome uopće nije potrebno otkoravati
stabla niti spaljivati grane i ovršine. Postupak se ukratko sastoji u
ovome: lovnom stablu prije obaranja skine se unaokolo pojas kore određene
širine. Deblo se na tom mjestu premaze insekticidom u formi paste.
Uzlaznom strujom sokova aktivne insekcidne materije raznesu se po
čitavom stablu t. j . ono se zatruje. Nakon nekoliko dana stablo se obori.
Potkornjaci se u njega ubuše jednako kao i u ne tretirano stablo i odlože
jaja. Međutim potomstvo (a često i roditelji) ugine jer se hrani zatrovanim
drvetom.


Opisani postupak bitno se razlikuje od »klasičnog« postupanja s lov.
stablima. Rad je mnogo jednostavniji i lakši, a uspjeh sigurniji. Ako se
ova metoda uistinu pokaže tako uporabljivom kako to obećavaju dosadašnji
rezultati, onda će ona značiti prekretnicu u vođenju borbe protiv
potkornjaka i veliki napredak zaštite šuma općenito.


Zbog stjecanja vlastitih iskustava o valjanosti opisane metode proveo
sam pokuse o kojima ovdje izvještavam. Pokuse je financirala Uprava
za šumarstvo i lovstvo Drz. sekretarijata za poslove narodne privrede
NRH. Tvrtke Desowag — Düsseldorf, Allgemeine Holzimprägnierung —
Sinzheim, Leube-Werk K. G. — Nürnberg i Chemische Fabrik Harry
Batty — Hamburg, besplatno su dostavile zamoljene kemikalije. Zahvaljujem
upraviteljima i osoblju šumarija Krasno i Vrbanja na pruženoj
pomoći pri obavljanju terenskih radova.


VLASTITA ISTRAŽIVANJA


Mjesto rada


Uporabivost spomenute metode istražio sam na lov. stablima smrče
i brijesta te na nekoliko jasenovih stabala. Pokusi su vršeni tokom 1955.
god. na području šumarije Krasno u šumi Lomska Duliba (smrča) i na
području šumarije Vrbanja u šumi Sj. Boljkovo (brijest i jasen).


Lomska Duliba je poslužila kao pogodan pokusni objekt zbog toga
što u ovoj šumi na površini od oko 600 ha postoji jaka zaraza potkornjaka
na smrči. Šuma je ranije nekoliko puta bila poharana požarom i
olujom. Budući da sve doskora nije bilo izvozne ceste poharani mate
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 14     <-- 14 -->        PDF

rijal ostajao je u šumi pa su tako stvoreni povoljni uslovi za prenamnoženje
potkornjaka, koji su uzrokovali znatno sušenje smrče. Prošle
godine šumarija je započela energičnu borbu protiv potkornjaka. U
okviru ove akcije, u kojoj je bilo postavljeno blizu hiljadu »klasičnih«
lov. stabala, izvršeni su i pokusi tretiranja lov. stabala insekticidnim
pastama, koji se ovdje opisuju.


U Lomskoj Dulibi utvrdio sam prenamnoženje ovih potkornjaka: Ipstypographus L., Pityogenes chalcographus, L., Pityopthorus micrographus
Gyll., Dryocoetes autographus Rtzb., Polygraphus polygraphusL., Hylurgops palliatus Gyll. Pojedinačno sam također nalazio vrstu
Hylurgops glabratus Zett. Glavnim štetnicima treba svakako smatrati
typographusa i chalcographusa, ali sam i ostale spomenute vrste nalazio
u znatnom broju gotovo u svakom lov. stablu.


Lov. stabla nalazila su se prosječno na 1.300 m nadmorske visine,
dakle srazmjerno vrlo visoko. Nadmorska visina te općenito kišno i hladno
vrijeme tokom godine uzrokom su da su sve navedene vrste potkornjaka
uglavnom imale samo jednu generaciju (o tome će uostalom još
biti govora u daljnjem tekstu).


Šuma Sj. Boljkovo, u kojoj su obavljeni pokusi s brijestovim i jasenovim
lov. stablima nalazi se u središtu spačvanskog šumskog kompleksa.
U spačvanskim šumama brijest se sve do danas relativno dobro
održao iako je sušenje zbog napadaja holandske bolesti (Ceratostomellaulmi) već odavno zapaženo. Budući da bi trebalo pokušati zaštititi brijest
na tom području, odlučio sam se na pokuse suzbijanja brestovih potkornjaka
(glavnih prenosioca holandske bolesti) pomoću zatrovanih lov.
stabala.


Posljednjih godina zapaženo je u mnogim nizinskim šumama masovno
sušenje jasena. Uzrok sušenja za sada nije objašnjen. Istraživanja
će pokazati kakvu važnost imaju jasenovi potkornjaci u ovom procesu.
Smatrao sam korisnim da barem orijentaciono ispitam mogućnost suzbijanja
jasenovih potkornjaka pomoću zatrovanih lov. stabala.


Na brestovim lov. stablima u Sj. Boljkovu nalazio sam 1955. god.
samo vrste Scolytus scolytus F. i Pteleobius vittatus F. (ranijih godina
nalazio sam u ovoj šumi obilno i vrste Se. multistriatus Mrsh. i Sc. pygmaeus
F.). Jasene su bili napali Hylesinus crenatus i Hyl. fraxini.


Način rada


Za trovanje stabala načinom, koji je primijenjen u ovim pokusima
karakteristične su dvije radnje: skidanje pojasa (prstena) kore određene
širine i tretiranje debla insekticidom na tom mjestu. Zbog kraćeg izražavanja
nazivam u daljnjem tekstu obje ove radnje zajedno »prstenovanjem
«, a trovanje lov. stabala tim načinom u cilju suzbijanja potkornjaka
»metodom prstenovanja«.


Metoda prstenovanja temelji se na principu »samozatrovanja« stabla
putem uzlazne struje sokova. Pokusima je dokazano (Schubert 1939.
i dr.) da se sokovi u prsnoj visini smrčevih stabala u ljetnim podnevnim
satima kreću brzinom od oko 1 m/h, a u listača još znatno brže (brzina
se tokom dana mijenja u vezi s različitim intenzitetom transpiracije).
Pokusi trovanja stabala zasnovani su na pretpostavci da će struja sokova
raznijeti insekticidne materije u relativno kratkom roku sve do krajnjih
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 15     <-- 15 -->        PDF

grana i vrha stabla. Kukci, koji izgrizaju drvo u kambijalnoj zoni, doći
će na taj način u doticaj´ s insekticidom te će se otrovati.


Na istom principu truju se u USA, Kanadi i drugdje nepoželjna
stabla u šumi kako bi se što prije posušila. Uvođenjem izvjesnih kemikalija
u stablo pomoću uzlazne struje sokova nastoji se u najnovije vrijeme
također postići lakše odlupljivanje kore na materijalu za proizvodnju
celuloze i si.


Skidanje prstena kore s lov. stabala obavljeno je posebnom spravom,
koja je u tu svrhu načinjena prema slici i opisu, objavljenom u
radu Lekandera. Sprava se sastoji iz dva pomično uzglobljena čelična
kraka dužine 90 cm i željeznih naprava, koje se mogu pomicati po kracima,
a u kojima se nalaze okrugli noževi. Bilo je načinjeno nekoliko
pari noževa raznih dimenzija tako da su se oni prema potrebi (debljina
kore) mogli mijenjati. Sprava se može upotrebiti za prstenovanje stabala
raznih promjera, što je omogućeno pomicanjem naprave s noževima
po kracima. Pomoću ove sprave načine se dva reza unaokolo debla u


SI. 1. Prstenovano lovno stablo smreke


određenom razmaku. Na jednom mjestu kora se zatim između horizontalnih
rezova vertikalno proreze nožem ili sjekiricom te se odrezani
prsten kore lako skine.


Stabla su bila prstenovana obično u prsnoj visini ili malo niže.
Prsteni su bili široki 5, 10, 15 i 20 cm. Otkorani pojas na deblu bio je
premazan jednom od niže navedenih insekticidnih pasta. Sloj paste prosječno
je bio debeo 2—3 mm, a pojedina stabla bila su pokusa radi premazana
tanje ili deblje od navedenog prosjeka. Premazivan]e je najprije
obavljano drvenom lopaticom, a kasnije širokom četkicom što se pokazalo
zgodnijim. Premazani pojas bio je zatim prekriven trakom krovne
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 16     <-- 16 -->        PDF

ljepenke (ter-papira), koju se na stablo pričvrstilo sa dva kratka čavla.
Prekrivanje je obavljeno zbog toga da kiša ne ispere pastu te da ne
strada divljač lizanjem paste. Po prilici 8—10 dana nakon prstenovanja
stabla su bila oborena. (SI. 1). Kao kontrola prstenovanim stablima
poslužila su brojna »klasična« lov. stabla od kojih je nekolicina ostavljena
neotkorana sve do završetka razvoja potkornjaka u njima.


U pokusima su upotrebljene ove paste:*


1. Xylamon . . . proizvođač Desowag, Düsseldorf
2. Wolmanit.. . proizvođač Allgemeine [Holzimprägnierung, Sinz?heim
3. Cinksiliciumfluorid-pasta S Allgemeine Chemische Fabrik H.
Batty, Hamburg
4. Cinksiliciumfluorid-pasta S Allgemeine Chemische Fabrik H.
Batty, Hamburg
5. Cinksiliciumfluorid-koncentrat Allgemeine Chemische Fabrik
Fabrik H. Batty, Hamburg
6. Cinksilikofluorid-koncentrat Allgemeine Leube-Werk, K. G.
Nürnberg.
Sredstva pod 5. i 6. nisu bila dostavljena kao gotove paste nego
koncentrirane soli. Tvrtke su preporučile jednostavan postupak pravljenja
paste pomoću vode te drvnog ili krušnog brašna, škroba i si.
Prema uputama kemičara pripremao sam iz tih koncentrata paste pomoću
običnog krušnog brašna. Moram naglasiti da je rad s tako priređenim
pastama mnogo teži i kvalitetno slabiji. Tako načinjena pasta
jednom je prerijetka te joj treba dodavati brašna, a drugi puta je pregusta
pa je treba vodom razrijediti. Time se mijenja i koncentracija
aktivnih soli, što može utjecati na efikasnost paste.


Točan kemijski sastav upotrebijenih pasta nije poznat, no sve su
one sadržavale fluor kao aktivnu supstancu.


PROVEDBA POKUSA I REZULTATI
Lovna stabla smrče


Prstenovanje lov. stabala u Lomskoj Dulibi obavjeljeno je 8., 9.
i 10. V. U to vrijeme u šumi je još bio do 1,0 m duboki snijeg, koji je
samo neposredno oko stabala okopnio u vidu lijevka. Bila su prstenovana
44 lov. stabla, od kojih su 4 kasnije nestala. Za primamljivanje
eventualne II generacije potkornjaka tretirano je koncem lipnja daljnjih
10 stabala. Ta stabla, međutim, nisu bila napadnuta te nisu u okviru
daljeg razmatranja.


U Lomskoj Dulibi upotrebljene su samo gotove, po proizvođaču
priređene paste, a ne i koncentrati. Najlakše je bilo raditi sa Xylamonpastom
jer je ona vrlo povoljne konzistencije. I s ostalim pastama radilo
se više-manje lako osim sa ZnSiFß-A. Ta pasta je prema obavijesti proizvođača
otporna prema kiši. Ona je, međutim — vjerojatno u vezi
s tim svojstvom — takve konzistencije da je se nikako nije moglo


* Domaća industrija za sada ne proizvodi slična sredstva. Nastojao sam da
zainteresiram domaće proizvođače za ove pokuse. Tvornica »Zorka«, Sabac, obećala
je pokusni uzorak cinksilieiumiluorid-paste, ali ga nije isporučila.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 17     <-- 17 -->        PDF

namazati na glatku i vlažnu površinu prstena. Zbog toga je ova pasta
bila namazana na traku ter-papira širine prstena, koju se zatim pritisnulo
uz prsten te konačno prekrilo širom trakom ter-papira.


Lovna stabla bila su oborena 16.—18. V. t. j . 8—10 dana nakon
prstenovanja. Rojenje potkornjaka započelo je 5.—6. VI. t. j . oko mjesec
dana nakon prstenovanja, a oko 20 dana nakon obaranja lov. stabala.
Već iza nekoliko dana rojenje je bilo prekinuto nastupom kišnog i
hladnog vremena te je ponovno nastavljeno oko 22. VI. Zbog kasnog
rojenja i kišnog ljeta sve navedene vrste potkornjaka općenito su 1955.
godine u Lomu imale samo jednu generaciju. (Uostalom pitanje je da
li se na 1.300 m/n. m. i u »normalnim« godinama mogu razviti dvije
generacije bilo koje vrste potkornjaka). Ipak je sredinom VII. pa do
početka VIII. mjeseca zapaženo ubušivanje pojedinih individua typographusa,
chalcographusa, autographusa i polygraphusa. Vjerojatno su
to neke ženke po drugi put odlagale jaja (sestrinska generacija).


SI. 2. Lov. stablo br. 1 (smreka) treti- SI. 3. Lov. stablo br. 19 (smreka) tretirano
Xylamonom. Uzorak s 3-ćeg m rano Xylamonom. Uzorak s 12-tog m
iznad prstena iznad prstena


Posljednji pregled lov. stabala izvršen je 22. IX. Rezultati su izloženi
u tablici br. 1. Znakovi odnosno kratice u tablici znače:


+ štetnik uništen 100°/o
x nedovoljno djelovanje (uništeno cea 40—60°/o individua)
— praktički bez djelovanja
? nejasno ili nepoznato djelovanje
Slova označuju u kojoj je razvojnoj fazi štetnik uništen
L, ličinke
P kukuljice
K kornjaši
BK bračna komorica
MH matični hodnik
LH 1,0 larvalni hodnici dugi 1 cm


K. I. kontrola u insektariju
91
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 18     <-- 18 -->        PDF

rt


i/i


1
2
3


4
5
6
7
8
9


10
11
12
13


14
15


16
17
18


19


20


21


22


23


24
25


h


f


o


´iQ. E


22
21
21


25
27
22
23
;24
25


26
27
28
30


31


33


34
19
28


32


38


30


31


.27


29


35


6
rt
.9


>


18
20
21


23
18
17
15
18
24


22
21
23
22


,´23
30


23
16
23


24


28


25


26


24


27
23


Preparat


Xylamon


»
»»


n


»
»»


»i,.
,,


M


»
»»N


"

"


»
»
»


»>


"


Wolmanit


´.,


I*


Rezultati pritenovanja smrčevih lov. stabala Tab. 1


rt
C


c
Ec e
»a


5
10
10


10
10
15
15
15
15


15
15
15
15


15
15


15
20
20


20


20


5


5


10


10
10


Sekcija
m


1 — 18
1—20
1— 6


6—21
1—23
1 — 18
1-17
1 — 15
1 — 18
1—22


22—24
1—22
1—21
1—23
1— 6


6—22
1—23
1—25


25—30
1—23
1 — 16
1—23


1-15


15—24
1—16
16—28


1-18


18—25
1 — 19
19—26


1—22
22—24
1—27
1—23


V


´S


Vi


+
+
+


+
+
+
+
+
+


+
+
+
+


+


+


+


+


X


+


+


++


X
X


+


Razvojni
stadij


LH 3,0
MH, LH 1,0
LH 0,5


LH 1,0
MH
MH
BK
MH
MH, LH 0,5


MH, LH 0,2
MH, LH 1,0
LH 0,8
MH, LH


BK, MN, LH 1,0
MH, LH 1,0


MH, LH 1,0
MH, LH 0,8


MH


MH


MH, LH


MH, LH 3,0


MH


PRIMJEDBA


,


nestalo


napadnuto tek koncem VII. mj.


tanki sloj paste


izvala od jesenas, prsten na
5-tom m


debeli sloj paste


djelovanje U uzdužnim zonama
zbog brojnih kvrga


nestalo


nenapadnuto
napadnuto tek sredinom VII; stablo pri
obaranju zapelo i stajalo skoro okomito


napadnuto tek koneem VII.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 19     <-- 19 -->        PDF

nj


"rt w


JQ ´ff s


D g a


o


rt
rs Preparat i Sekcija J3 Razvojni PRIMJEDBA


´o1 m ´S stadij


te 1 i


>


t


26 25 22 Wolmanit 12 1 — 14
14—22
+
X
LH debeli sloj paste
27 29 25 „ 15 1 — 25 + BK, MH
28 34 25 ., 15 1—25 X MH, LH
29 25 24 H 20 nenipadnuto; stablo pri obaranjui oslalo viski
zape 0
30 22 17 ZnSiF6-S 5 1-15
15—17
+
X
LH 2,0—4,0
31 28 26 " 10 1 — 23 + LH 2,0-3,0
23—26 X
32 30 27 " 10 1—5 + MH
5—20 nestalo
20—27
33 27 26 M 15 1—26 + MH, LH 3,0
34 28 21 .. 15 1-21 + MH debeli sloj paste
35 20 21 > 20 ? prerezano na nekoliko mjesta
36 46 22 " 20 1—20 + MH
20-22 X prerezan na 7 m, vrh pri obaranju preb cn
37 18 17 ZnSiF6-A 10 1 — 17 — debeli sloj paste
38 28 21 i , 10 1—21 — -
39 31 18 ,, 15 1— 18 —
40 36 24 -15 1—24 —


Iz tablice se može razabrati ovo:
Sve paste pokazale su određeno djelovanje osim paste ZnSiF6-A.
Dobavljač je prigodom isporuke upozorio da se iz ove paste, koja je
inače otporna prema kiši, soli teško otapaju. Opažanja na terenu su
to i potvrdila. Navedena pasta uopće nije djelovala pa prema tome nije
pogodna za trovanje lov. stabala.
Ostale tri paste djelovale su na potkornjake više-manje jednako.
U nekim lov. stablima kukci su bili uništeni još pri izgradnji bračnih
komorica t. j . prije nego što su dospjeli izbušiti matične hodnike i odložiti
jaja. Najčešće su, međutim, štetnici stradavali u stadiju ličinke.
Stari kornjaši su otporniji prema djelovanju otrova nego njihovo potomstvo.
Cesto puta su u mat. hodnicima kukci-roditelji bili još uvijek
živi, njihovo potomstvo (ličinke) već odavno mrtvo. (Slike 2—6).
Paste su djelovale na dužini od najviše 23—25 m iznad prstena.
S prstenom širine 10—15 cm postignut je potpun uspjeh na stablima
pr. promjera čak 34—35 cm, a visokim 23—25 m (vidi stabla br. 16
25, 28). Samo u jednom slučaju (stablo br. 26) postignut je nedovoljan


93
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 20     <-- 20 -->        PDF

uspjeh iako je stalno bilo debelo 25 cm i visoko
svega 22 m. Na debljim i višim stablima
nije se postigao potpun uspjeh čak ni s prstenom
širokim 20 cm (stablo br. 20).


Prsten širok 5 cm imala su samo četiri
stabla od kojih jedno nije bilo napadnuto (tri
stabla s 5 cm širokim prstenom su nestala).
Zbog toga se ne može dati konačan sud o upoorabljivosti
takvog prstena. Svakako je ta širina
prstena dobra za tanja, niska stabla, što se
uostalom razabire iz tablice.


Iz podataka tablice slijedi da za trovanje
stabala opisanim načinom i navedenim pastama
ne valja odabirati stabla viša od 25 m. Treba
izbjegavati lov. stabla iznad 35 cm. pr. promjera
jer je djelovanje otrova na tako debelim
stablima nesigurno makar prsten bio širok
i 20 cm. Prsten širok 5 cm ne valja primijeniti
na stablima višim od 18 cm.


Na temelju postignutih rezultata mogla bi
se postaviti ova shema o potrebnoj širini prstena
obzirom na prsni promjer stabla:


prsten širine 5 cm stabla ispod 20 cm
pr. promjera
prsten širine 10 cm stabla ispod 20—27 cm
pr. promjera


SI. 4. Lov. stablo br. 23 prsten širine 15 cm stabla ispod 27—35 cm


(smreka) tretirano Wolma-pr. promjera


nitom. Uzorak s 8-og m iz


Što se tiče utroška paste, trebalo bi pri od


nad prstena


ređenoj širini prstena upotrebiti ove količine u
gramima da se sigurno postigne uspjeh:


Količine paste u g, dovoljne za potpuno uništenje potkornjaka u lov. stablu smrče


Tab, 2


Pasta/
/
Prsten 5 10 15
ZnSiF6-S
Xylamon
Wolmanit
30—35
40—50
70—80
60
110
170
100
180
300


uspjeh iako je stablo bilo debelo 25 cm i visoko svega 22 m. Na debljim
i višim stablima nije se postigao potpun uspjeh čak ni s prstenom širokim
20 cm (stablo br. 20).


Prsten širok 5 cm imala su samo četiri stabla od kojih jedno nije
bilo napadnuto (tri stabla s 5 cm širokim prstenom sunestala). Zbog
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 21     <-- 21 -->        PDF

toga se ne može dati konačan sud o uporabij ivosti takvog prstena. Svakako
je ta širina prstena dobra za tanja, niska stabla, što se uostalom
razabire i iz tablice.


Iz podataka tablice slijedi da za trovanje stabala opisanim načinom
i navedenim pastama ne valja odabirati stabla viša od 25 m. Treba
izbjegavati lov. stabla iznad 35 cm. pr. promjera jer je djelovanje otrova
na tako debelim stablima nesigurno makar prsten bio širok i 20 cm.
Prsten širok 5 cm ne valja primijeniti na stablima višim od 18 cm.


Na temelju postignutih rezultata mogla bi se postaviti ova shema


o potrebnoj širini prstena obzirom na prsni promjer stabla:
prsten širine 5 cm stabla ispod 20 cm pr. promjera
prsten širine 10 cm stabla ispod 20—27 cm pr. promjera
prsten širine 15 cm stabla ispod 27—35 cm pr. promjera


*


m


11 «i. -


SI. 5. Lov. stablo br. 33 SI. 6. Lov. stablo br. 10 (smreka) tre


(smreka) tretirano sa tirano Xylamonom. Uzorak s 16-tog


ZnSiF6-S. Uzorak s 14-m iznad prstena


tog m iznad prstena


Što se tiče utroška paste, trebalo bi pri određenoj širini prstena
upotrebiti ove količne u gramima da se sigurno postigne uspjeh:


Gornjim podacima potrebno je objašnjenje. Sve paste stavljene su
na prstene u približno jednako debelom sloju (2—3 mm). Prema tome
utrošak pasta pri istoj širina prstena i pr. promjeru stabla morao bi
biti približno jednak. Budući da tome nije tako slijedi da je specifična
težina Xylamona, a naročito Wolmanita veća od spec, težine paste
ZnSiFe-S. Vjerojatno je tu odlučna spec, težina neaktivne materije
(punila, otapala). Volumni utrošak pri određenoj širini prstena i pr.
promjeru jednak je dakle kod svih ovih pasta pa bi bilo pogrešno
suditi o kvaliteti paste na temelju težinskog utroška, navedenog u tablici.
Međutim budući da se pasta prodaje odnosno kupuje u težinskoj
mjeri, mora se dakako o težinskom utrošku voditi računa.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Vjerojatno se neke od količina, navedenih u tablici, mogu smanjiti,
što će se utvrditi daljnjim pokusima. Za sada se iznose podaci o količinama,
s kojima se sigurno postiže 100%-tno uništenje štetnika.


Lekander (1952.) je postigao veoma povoljne rezultate s izvjesnom
ZnSiF6-pastom. On je istražio uporabljivost prstena širine 10,5 i 2 cm
kao i utrošak navedene paste te je za praktično suzbijanje preporučio:


prsten 10 cm.. . 70 g paste za stabla iznad 25 cm p. pr.


prsten 5 cm.. . 38 g paste za stabla iznad 21—25 cm p. pr.


prsten 2 cm.. . 25 g paste za stabla ispod 21 cm p. pr.


Kako se razabire Lekanderovi nalazi o utrošku ZnSiFe-paste za
prstene 5 i 10 cm gotovo se podudaraju s onima u tablici br. 2. Ne slažu
se, međutim preporuke o širini prstena u vezi s p. pr. stabla.


uf.


r


- ´


.i


" - ´


>


*% ili´ ´ *.. ´ Z7^ .i i .


v | SI. 7, Netretirano (kontrolno) lov. sta;;:||
bio. Nesmetan razvoj potkornjaka


Postner i Wellenstein (1954) istražili su djelovanje raznih preparata
te naročitu prednost daju Xylamon-pasti. Spomenuti autori općenito
preporučuju primjenu prstena širine 6—-10 cm i utrošak od 50 g Xylamona
bez obzira na debljinu stabla.


Pokusna lov. stabla svih spomenutih autora bila su mnogo niža i
tanja od onih u Lomskoj Dulibi. Vjerojatno je to razlog što nisu preporučeni
prsteni širi od 10 cm.


Lovna stabla brijesta i jasena


Prstenovanje jasena i brijestova u Sj. Boljkovu obavljeno je 12. i


13. IV. Ukupno je prstenovano 20 brijestova i 5 jasena. Osam dana
nakon prstenovan ja stabla su oborena. Jedno je jasenovo lov. stablo
kasnije nestalo.
U Sj. Boljkovu upotrebljena je Xylamon-pasta te ZnSiF6-koncentrat
tvrtke Leube-Werk, Nürnberg. Iz koncentrata bila je pomoću krušnog
brašna na dva načina priređena pasta, koja je sadržavala po prilici
40% ZnSiF6-soli. Po jednom postupku pasta je načinjena običnim miješanjem
brašna, ZnSiFö-soli i vode u određenom omjeru, a po drugom


i


96
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 23     <-- 23 -->        PDF

brašno je najprije bilo skuhano u kašu određene konzistencije, a potom
je dodan koncentrat koji se u kaši otopio. Već je ranije spomenuto da
je rad s tako priređenom pastom kvalitetno slabiji od rada s gotovom
tvorničkom pastom. Osim toga posao se teže i sporije odvija zbog nepovoljne
konzistencije i grudičaste strukture brašnene kaše (paste). U
daljnjem tekstu označene su ove dvije paste kao ZnSiF6-K (kuhana
brašnena kaša) i ZnSiF6-0 (obična brašnena kaša).


Gotovo sva brijestova i jasenova lov. stabla u Sj. Boljkovu imala
su 10 cm široke prstene. Srednji pr. promjer brijestova bio je 20 cm,
a jasena 16 cm.


Utrošak pasta po brijestovom lov. stablu prosječno je iznosio:


Xylamon 50 g
ZnSiF6-K 90 g
ZnSiFe-0 105 g


Jaseni su bili tretirani samo Xylamonom, a srednji utrošak po
stablu bio je 50 g.


SI. 8. Jasenovo lov. stablo br. 4 SI. 9. Jasenovo lov. stablo br. 2
(Xylamon). Uzorak s 10-tom m (Xylamon). Uzorak s Š-og m iznad
iznad prstena prstena


Rojenje malog jasenovog potkornjaka (H. fraxini) započelo je u
Sj. Boljkovu 23. III., ali je ubrzo prestalo jer je 30. III. pao snijeg, koji
se dugo održao. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika rojenje je nastavljeno
tek koncem travnja te je bilo intenzivno još i u prvoj dekadi
svibnja H. crenatus i Sc. scolytus počeli su se rojiti istovremeno to jest
5.—6. V., a rojenje Pteleohiusa započelo je koncem travnja. Prema
tome ubušivanje potkornjaka u lov. stabla uslijedilo je po prilici 20
dana nakon prstenovanjä odnosno 10 dänä nakon obaranja stabala.


97
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Rezultati prstenovanja brijestovih lov. stabala Tab. 3


.2


rt


n
ti


pa


1


2


3
4
5


6


7
8
9


10


11
12


13


14


15
16
17


18
19


20


IH


´e


p


i §


23
13


14
18
19


19


19
20


22


22
23
24


32


15
17
18
23


25


18
23


S


rt


a


>


19
12


12
15
18


19


19
18


20


21
20


21


23


12
15
16


19


22


16
22


Preparat


Xylamon


"
>,

"


)!


M


ti


»I


»


,.
»
»»


"


ZnSiF6-0


U


,.


i


»


ZnSiF6-K


"


M


C


c


a


«


.S E


K/D


5
10


10
10
10


10


10
10


10


10
10
10


10


10
10
10
10


10


10
10


Sekcija
m


1 — 19


1— 7
7 — 10
10—12


1 — 10
10 — 15
15 — 18


1-8


8—19


1-19


1 — 15
15-18


1— 4


4—20


1—21


1—20


1-12
12—21


1—23


1-16


1 — 19


1 — 14
14—22


1 — 16


1 — 14
14—22


Razvojni


PRIMJEDBA
V stadij


´S


to


D
X tanki sloj paste
nenapadnuto


+ P, K
Scol.
+
LH 1,0 Ptel.
tanki sloj paste, nenapadnuto
nenapadnuto
nenapadnuto


+ MH
Ptel.
X
K. I: 18 m . . X (Ptel.)

+ L, P, K Scol.
X odrezanO
X


— nije sasvim ležalo na zemlji

X
K. I: 10 m . . X (Scol.)K. I: 5 m . . — (Scol.)
10 m . . — (Scol.)
nenapadnuto
nenapadnuto

— K. I: 3 m ... — (Scol.)
6 m . . . — (Scol.)
13 m ... — (Scol.)
X

X
K. I: 6 m ... X (Scol.)
nenapadnuto


Djelovanje pasta u lov. stablima kontrolirano je ne samo pregledom
skinute kore duž debla i grana, nego su s pojedinih lov. stabala iz raznih
visina bili odrezani trupčići dužine 0,8 m, koji su bili stavljeni u žičane
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Rezultati prstenovanja jasenovih lov. stabala Tab. 4


J3 i t


S


in Sekcija Razvojni


Preparat PRIMJEDBA
´o1 m ´S stadij


1 a .s JE


Is > S 3


l


i 11 Xylamon 5 nestalo


14
2 15 15 » 10 1— 15 + MH, LH K.Llm.. + MH(fr.,cr.)
6m. . + MH.LNl,0(fr.,cr.)


3 16 14 )f 10 1—10 X
10—14 nenapadnuto


4 18 16 »
»» 10 1— 16 + LH 1,0—3,0 fr., cr.


5 18 16 10 ? prstenovano 5 dana nakon oba

ranja na 5-tom m: kasnije presječeno
na dva mjesta


insektarije. Na taj način moglo se utvrditi da li se je makar i samo
jedna ličinka uspjela razviti u kornjaša i napustiti zatrovani trupčić.
Trupčići su bili odrezani sa stabala i stavljeni u insektarije 25. VI. t. j .
u vrijeme kad više nije bilo sumnje da su se insekticidne materije
mogle raširiti po čitavom stablu. Insektariji su bili smješteni u šumi


t. j . trupčići u njima bili su izvrgnuti jednakim klimatskim utjecajima
kao i lov. stabla.
Posljednji pregled lov. stabala i insektarija obavljen je 4. X. Rezultati
su izloženi u tablicama br. 3 (brijest) i br. 4 (jasen).
Iz tablice se razabire da su postignuti slabi rezultati. Paste su djelovale
u ograničenom opsegu ili uopće nisu djelovale. U jasenima djelovanje
je bilo bolje, ali je jasenovih lov. stabala bilo malo pa se ne
može ništa definitivno zaključiti. (SI. br. 8 i 9). U lov. stablima brijesta
paste su gotovo sasvim zakazale.


Za sada je nejasno zašto je metoda zatajila na listačama, dok se
na smrči pokazala tako uporabijivom. Daljnjim istraživanjima treba
utvrditi da li je neuspjeh uzrokovan posebnim fiziološkim svojstvima
listača, koja su djelovala na raznošenje otrova, otpornošću navedenih
vrsta potkornjaka prema upotrebljenim kemikalijama ili čime drugim.
Treba istaknuti da je tokom 1955. god. bilo mnogo kiše tako da su
lov. stabla stalno ležala na vlažnom tlu te su i sama bila stalno vlažna.
Možda je velika vlaga uzrokovala brzo izlučenje otrovnih soli iz stabala.
Svakako bi pokuse trebalo ponoviti.


ZAKLJUČAK


Trovanje lov. stabala insekticidnim pastama pomoću uzlazne struje
sokova pokazalo se veoma efikasnim za suzbijanje potkornjaka na smrči.
Ista metoda dala je međutim mnogo slabije rezultate na lov. stablima
brijesta i jasena pa treba istražiti uzrok neuspjeha.


Za praktično suzbijanje potkornjaka na smrči navedenom metodom
može se za sada preporučiti ovaj postupak:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 26     <-- 26 -->        PDF

1. Lovna stabla neka ne budu deblja od 35 cm u prsnoj visini ni
viša od 23—25 m.
2. Prije obaranja skinuti lov. stablima u prsnoj visini prsten kore
širok 5—15 cm već prema debljini stabla (v. shemu na str. 89).
3. Odmah nakon skidanja kore premazati deblo na tom mjestu kakvom
insekticidnom pastom (v. tablicu br. 2), a zatim prekriti terpapirom.
4. Stabla oboriti po prilici 8—10 dana nakon prstenovanja.
5. Tako tretirana lov. stabla ne treba otkoravati niti spaljivati
grane i ovršine.
CITIRANA LITERATURA


Franz J., 1948: Neues zur Bekämpfung des Buchdruckers, Ips typographus


L.
Anzeiger für Schädlingskunde. Hft. 1.
Kovačević Z., 1952: Proučavanje ekologije smrčeva jpisara (Ips typographus L.)
i pokusi suzbijanja kemijskim sredstvima. Glasnik za šum. pokuse, knj. 10.
Kuhn W., 194©: Das Massenauftretten des achtzähnigen Fichtenborkenkäfers
Ips typographus L. nach Untersuchungen in schweizerischen Waldungen 1946— 1949.
Mitteilungen der Schw. Anstalt f. d. forstl. Versuchwessen, Bd. XXVI, Hft. 1.


Kuhn W., 1949: Zur Bekämpfung der Fichtenborkenkäfer. Schw. Zeitschrift


f. Forstwesen, 100. Jg.
Krämer G. D., 1950: Der grosse Tännenborkenkäfer, unter Berücksichtigung
seiner beiden Verwandten und der Brutbaumdisposition. Zeitschrift f. angewandte
Entomologie, Bd. 31, Hft. 3.


Lekander B., 19521: En ny metod för bekämpning av granbarkborren, Ips typographus
L. Meddelanden fran Statens Skogsforskningsinstitut, Band 41, Nr. 3.


Maksymov J-, 19:50: Untersuchungen über den krummzähnigen Weisstannenborkenkäfer
Ips curvidens Germ, während seiner Massenvermehrung 1947—49 in
der Schweiz. Mitteilungen der schw. Anstalt f. d. forstl. Versuchwesen, Bd. XXVI,
Hft. 2.


Postner M. i Wellenstein G., 1954: Versuche zur Bekämpfung des Buchdruckers
(Ips typograhus L.) in s´tehenden Bäumen. Die grosse Borkenkäferkalamität
in Südwestdeutschland 1944—1951.


Schneider-Orelli O., 1948: Richlinien zur Borkenkäferbekämpfung in der
Schweiz. Schw. Zeitschrift f. Forstwesen, 99. Jg.
Schubert A., 1939: Untersuchungen über den Transpirationsstrom der Nadelhölzer
und den Wasserbedarf von Fichte und Lärche. Thar. Forstl. Jb., Bd. 90.
Schüler E., 1953: Neues Verfahren zur Borkenkäferbekämpfung. — Das Saftstromverfahren.
Forst u. Holz, 8. Jg.


ZUSAMMENFASSUNG


BORKENKÄFERBEKÄMPFUNG MIT VERGIFTETEN FANGBÄUMEN


. Autor berichtet über seine Versuche der Borkenkäferbekämpfung mittels vergifteten
Fangbäumen. Die Versuche wurden an Fichten- und Ulmenfangbäumen,
sowie an einigen Eschen durchgeführt. Baumvergiftung wurde mit Insektiziden
Pasten und zwar folgenderweise durchgeführt: Den stehenden Bäumen wurde in
der Brusthöhe ein Borkenring bestimmter Breite abgenommen und dort mit einer
Giftpaste angestrichen. Die Giftsalze wurden mittels Saftstrom über den ganzen
Baum verbreitet. Nach 8—10 Tagen wurden die Bäume geschlagen. Angewandte
Giftpasten, sowie die Hersteller derselben, sind auf der Seite 90. angeführt. Die
Ergebnisse sind aus der Tabelle 1 (Fichtenfangbäume), Tab. 3 (Ulmenfangbäume)
und Tab. 4 (Eschenfangbäume) ersichtlich.


Das Verfahren hat, sich als wirkungsvoll für Fichtenborkenkäferbekämpfung
erwiesen, gab aber keine befriedigenden Ergebnisse an den Ulmen- und Eschenfangbäumen.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 27     <-- 27 -->        PDF

In den Fichtenfangbäumen wirkte das Gift meistens 23—25 m über der Ringelungsstelle.
In Bezug auf die Brusthöhendurchmesser der Bäume empfiehlt Autor
die Anwendung folgender Ringbreiten:


Ringbreite 5 cm für die Bäume unter 20 cm Bhd.


„ 10 cm „ „ 20—27 cm „


15 cm ,„ „ 27—35 cm „


Man soll eine Auswahl von Bäumen über 35 cm vermeiden. Die Giftwirkung
hat sich an solchen Stämmen als unsicher gezeigt, wenn auch der Ring 20 cm
breit wäre.


Der Giftpastenverbrauch in g ist in der Tabelle 2 angeführt.


DA LI JE POSUMLJIVANJE KRŠA SADNICAMA ALEP. BORA
I OBIČNOG ČEMPRESA BOLJE IZVODITI U STABLIMICNOJ ILI
GRUPIMICNOJ SMJESI?


Ing. B. Marinković, Split


a vrijeme bivše Jugoslavije mnoga pošumljivanja u Dalmaciji izveZ
dena su sadnjom alep. bora, kojemu je bio primiješan manji ili veći
postotak sadnica običnog čempresa (horizontalne i piramidalne forme).
Sva takova pošumljivanja izvedena su u stablimicnoj smjesi.


Nakon rata nastavljena je ista praksa u znatno većim razmjerama
i sa većim učešćem čempresa u takovim pošumljavanjima.


Nekoliko posljednjih godina posvećuje se sve veća pažnja njezi mladih
šuma, pa su vršena i čišćenja mladika (bilo umjetno podignutih ili
prirodnih) te prorede kultura alep. bora i čempresa. Tom prilikom
zapazio sam u odraslijim kulturama alep. bora i običnog čempresa (starosti
oko 20 g.) podignutim sadnjom u stablimicnoj smjesi, da u mnogim
slučajevima čempres treba ukloniti iz sastojine. Naime, alep. bor formira
nepravilnu, pretežno ovalnu krošnju. Čempres, naprotiv, bio piramidalne
ili horizontalne forme, ima uvijek uspravnu, više ili manje, piramidalnu
usku krošnju. Alep. bor je tipična svjetloljubiva vrsta, koja u mladosti
raste nešto brže od običnog čempresa. Kod jednodobnih kultura događa
se, da vrh čempresa često prodire kroz krošnju odnosno grane alep.
bora, ili je u blizini ovih. Pošto su skoro sve sastojine, više ili manje,
izložene jakim vjetrovima (buri ili jugu) to uslijed djelovanja ovog,
grane alep. bora udaraju po vrhovima čempresa i obrnuto. I dok alep.
boru strada u najgorem slučaju samo jedna ili dvije grane, to čempres
često ostaje bez terminalnog vrha. Ako se ovo posljednje i ne dogodi,
biva mu vrh oštećen na isti način, nakon čega je izvrgnut napadu čempresovog
krasnika (Buprestis cupressi).


Kod grupimične sadnje čempresa do ovakovih oštećenja ne bi uopće
došlo ili bi došlo u znatno manjoj mjeri.


U oba gore navedena slučaja t. j . bio čempres bez vrha ili samo
oštećen, treba ga ukloniti odmah ili kasnije, kad se uslijed napada spomenutog
štetnika osuši. I tako se mješovita sastojina alep. bora i čempresa
postepeno pretvara u monokulturu alep. bora. I u slučaju da je
čempres potpuno neozlijeđen i prodire kroz krošnju alep. bora (a jednog
od njih treba izvaditi) bolje je ukloniti čempres negoli alep. bor. Ovaj